నలవ్రత నిరూపణం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:57 pm

Moderator: satyamurthy

నలవ్రత నిరూపణం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:14 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

పార్వత్యువాచ:
52.001_1 నలేనేదం కృతంకస్మా త్కోనలో వదమే పితః
52.001_3 మనో విశ్రంతి మాయాతి శృణ్వంతే కధానకం
హిమవానువాచ:
52.002_1 నిషదేషు మహారాజో నలోనామా భవత్పురా
52.002_3 బ్రహ్మణ్యో వేద విచ్ఛూరో దానీ మానీ ధనీ మునిః
52.003_1 రథీఖడ్గీశరీ చాపీనిషింగీ కవచీబలీ
52.003_3 కృతాస్త్రో దేవపూజ్యశ్చ త్రిలోకీగమనశ్చచిః
52.004_1 శేషోపిమూకతాం యాతి వర్ణితుం యద్గుణానపి
52.004_3 నసంఖ్యా విద్యతేశ్వానాం రథినాం తథా
52.005_1 ధానుష్కాణాం శస్త్రభ్రుతాం అగ్నిశస్త్ర భ్రూతామపిః
52.005_3 చకం పుర్యద్భయాద్దేవాః ఇంద్రాద్యాః సదిగీశ్వరాః
52.006_1 దమయంతీతి భార్యా సీద్యస్య సౌందర్య మందిరం
52.006_3 దమయిత్వాఖిలాన్ బ్రహ్మాసారం ప్రగృహ్యచ
52.007_1 దమయంతీతి విఖ్యాతా యతస్తేనేతి నిర్మితా
52.007_3 దమయంత్యై త్రిలోకస్ఠ నారీణాం చారుతామదాత్
52.008_1 నానాలంకార సంయుక్తా నానా మణివిభూషితా
52.008_3 ముక్తాహారలసత్కంఠా సద్గుణాఢ్యాసుశోభనా
52.009_1 యస్యామాత్యో మహానాసీత్పద్మ హస్తః పరాక్రమీ
52.009_3 బిధ్యా బృహస్పతి సమో నయే చాంగిరసా సమః
52.010_1 తుంగత్వేమేరు సదృశో గాంభీర్యే చోదధేస్సమః
52.010_3 కదా చిదుపవిష్టోసౌ నలోరాజా మహామనాః
52.011_1 నిషసాద సభాగేహే నృపమండల మధ్యగః
52.012_1 నృత్యంత్యప్సరస ప్తస్య పురతశ్చారు దర్శనాః
52.013_1 స్తువంతు బందినస్తంచ బ్రహ్మర్షి గణసంయుతం
52.014_1 ఏతస్మిన్నేవ కాలేతు గౌతమో నృపతిం యయౌ
52.015_1 ఉద్ధాయసాదరం రాజ్ఞా స్వాసనే వినివేశితః
52.015_3 పూజితః పరయాభక్త్యా తతః పప్రచ్ఛతం నలః
నల ఉవాచ:
52.016_1 స్వామిన్నను గృహీతస్తే దర్శనేన మహామునే
52.016_3 జన్మరాజ్యం పితామాతా కులం జీవితమద్యమే
52.017_1 సఫలంస్వాగ మేహేతుం వద తూర్ణం మహామునే
గౌతమ ఉవాచ:
52.018_1 మమాసీన్మహత్ వాంఛా ద్రష్టుంతే వైభవన్నృప
52.019_1 స్తువంతిదేవాః స్వర్గస్థా బ్రహ్మేంద్ర హరిశూలినః
52.020_1 ధన్యోసి మర్త్యలోకస్థోమర్త్యైర్దేవై శ్చశస్యసే
52.021_1 నిత్యతృప్తో ప్యహంతృప్తః పూజాందృష్ట్వాచ వైభవం
52.021_3 ఇదానీ మనుజానీహి గమిష్యేస్వాశ్రమం ప్రతి
నృప ఉవాచ:
52.022_1 వేదవేదాంగవిద్భ్రహ్మన్ సర్వశాస్త్ర ప్రవర్తక
52.022_3 దయానిధే క్షణంస్థిత్వా ఛిందిమే సంశయం మునే
మునిరువాచ:
52.023_1 సాధుపృష్టం మహారాజస్థితోహం స్నేహభావతః
52.023_3 నాగానృపాశ్చ దేశ్చ యత్తేనాజ్ఞా విలంఘినః
నృప ఉవాచ:
52.024_1 మమైవ విస్మయో బ్రహ్మ న్నిరీక్ష్య వైభవం స్వకం
52.024_3 ఐద్ధం మమాభవత్కేన పుణ్యేస తపసా పివా
52.025_1 వదతత్వేస కశ్చాహం అభవం పూర్వజన్మని
మునిరువాచ:
52.026_1 గౌడదేశాత్పరే దేశే పురే పిప్పల సంజ్ఞకే
52.027_1 త్వమాసీః క్షత్రియః పూర్వం దరిద్రో జ్ఞానవాన్మునిః
52.027_3 జాయాపత్యై స్సుహృద్భిశ్ఛ వాక్చరైః తాడితో భ్రుశం
52.028_1 రాత్రావపృష్ట్వా సర్వాంస్త్వం నిర్వేదాద్గహనం వనం
52.028_3 గతవాన్ వృక్షవల్లీభిః సింహ వ్యాఘ్ర గజైర్మృగైః
52.029_1 సేవితం శీతల జలైః సరోభి ర్జలజాదిభిః
52.029_3 ఆశ్రమోథత్వయాదర్శి భ్రమతాభ్రమతావనే
52.030_1 తపోనిధేః కొశికస్య వేదఘోష నినాదితః
52.030_3 తత్రగత్వా మునిం తం త్వం ప్రణతో భక్తిభావతః
52.031_1 ఉద్ధాపితః కౌశికేన దీనా నాధ దయావతా
52.031_3 దుఃఖితం త్వాం విదిత్వాస ఆశీర్వాద మవీవదత్
52.032_1 గజాననో మే దేవే శోభవితాతే శుభతరః
52.032_3 శృత్వా తదాశిషం సౌమ్యం ప్రాస్తోసి పరమాంముదం
52.033_1 ప్రుష్టవానసితం విప్ర ముపాయం సర్వకామదం
52.033_3 దారిద్ర్యనాశకం రాజన్ భుక్తి ముక్తి ప్రదం శివం
52.034_1 గణేశారాధనం తుభ్యం కథయామాస కౌశికః
కౌశిక ఉవాచ:
52.035_1 వ్రతం కురుగణేశస్య మాసమాత్రం నరాధిప
52.036_1 కురుమూర్తిం గణేశస్య మ్రుణ్మయీం చారుదర్శనాం
52.036_3 పూర్వోక్త విధినా పూజాం కురు శృణు కధానకం
52.037_1 దినే దినే మాస మాత్రం తతః సిద్దిధ మవాస్స్యసి
మునిరువాచ:
52.038_1 ఇతిశృత్వా కౌశికం తం పప్రచ్ఛ భూమిపః పునః
నృప ఉవాచ:
52.039_1 గజాననం నజానామి తత్స్వ రూపం వదస్వమే
52.039_3 జ్ఞాత్వాతం దేవ దేవేశం కరిష్యే వ్రత ముత్తమం
మునిరువాచ:
52.040_1 ఇతి తేన కృతే ప్రశ్నే జగాద మునిసత్తమః
52.040_3 అనిర్వాచ్చ స్వరూపస్య పరబ్రహ్మ స్వారూపిణః
52.041_1 వైకారిక స్వరూపాణి గజానన కృతానితం
కౌశిక ఉవాచ:
52.042_1 యః కర్తా సర్వలోకానాం పితామాతా జగద్గురుః
52.043_1 బ్రహ్మేంద్ర శివవిష్ణూనాం ధ్యేయోయః స గజాననః
మునిరువాచ:
52.044_1 ఇతి శృత్వాతు తద్వాక్యం ప్రణిపత్య మునీశ్వరం
52.044_3 అనుజ్ఞా తస్త తస్తేన గతోపి నిజమందిరం
52.045_1 అరభ్య శ్రావణే శుద్ధే చతుర్థ్యాం వ్రతముత్తమం
52.045_3 అకరోన్మృణ్మయీం మూర్తిం గణేశస్య యధోదితం
52.046_1 స్థానేచ వచనే మౌనే గమనే శయనే భువి
52.046_3 ధ్యాయన్ గజాననం దేవం ప్రాయాః సిద్ధి మనుత్తమాః
52.047_1 నానారధ గజాశ్వాధ్యైర్గోధనై ర్థన సంచితైః
52.048_1 దాసీదాసయుతః శ్రీమాన్ జాతో వ్రతప్రభావతః
52.048_3 దత్తవానసి దానాని సర్వాణి దేవతుష్టయే
52.049_1 గణేశస్య మహామౌల్యం ప్రాసాదం కృతవాన్ ముదా
52.050_1 భుక్త్వా భోగాన్ యథాకామం కాలేన నిధనం గతః
52.050_3 జాతోసి నిషధే దేశే నృపస్త్వం నలనామకః
52.051_1 అతస్త్వయ్యచలాలక్ష్మీ స్త్రీలోకే జనవందితే
52.051_3 ఇదానీ మనుజానీహి యత్ప్రుష్టం తన్నిరూపితం
హిమవానువాచ:
52.062_1 ఏవంగతే గౌతమేతు వ్రతం చక్రేనలో నృపః
52.062_3 తద్వాక్యా జ్ఞాత విశ్వాసోమూర్తిం కృత్వా సుశోభనాం
52.063_1 శృత్వా కధాం గణేశస్య ప్రత్యహం పూజ్యభక్తితః
52.063_3 అలభత్సర్వకామాన్ప వ్రస్యాస్య ప్రభావతః
52.064_1 ఇతితే కధితం కన్యేనలే నేద్ధకృతం వ్రతం
52.065_1 ఉపదిష్టం గౌతమేన పూర్వజన్మీ కృతం వ్రతం
52.066_1 యస్య ప్రభావః సంపూర్ణోవక్తుం కేనాపినేష్యతే
ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే నలవ్రత నిరూపణం నామ ద్విపంచారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION