చంద్రాంగదోపాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:49 pm

Moderator: satyamurthy

చంద్రాంగదోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:15 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

హిమవానువాచ:
53.001_1 ఇదానీం కధయిష్యామి రాజ్ఞా చంద్రాంగదేనచ
53.001_3 తత్పత్న్యాచ కృతం హ్యేత దిందుమత్యా శుభాననే
53.002_1 మాలవే విషయేఖ్యాతం నగరం కర్ణనామకం
53.002_3 తత్ర చంద్రాంగదో రాజా బభూవాతి పరాక్రమా
53.003_1 అణిమాది గుణోపేతః సర్వశాస్త్రార్థ తత్వవిత్
53.003_3 యజ్వాదానీ మహాజ్ఞానీ వేదవేదాంగ పారగః
53.004_1 అతిక్రాంతా సభాయస్య సుధర్మామతి మానుషీం
53.004_3 ముష్ణాతి చక్షుషస్తేజో రవికాంత మరీచిభిః
53.005_1 అతి స్వచ్ఛానివాసాంసి రత్నస్తంభాశ్రయాంత్సుతే
53.005_3 నీలలోహిత పీతత్వాచ్చిత్రతాం యాంతికానిచత్
53.006_1 అతి సాధ్వీ మహాభాగా పతిశుశ్రూషణేరతా
53.006_3 ధర్మశీలా వ్రతపరా శ్వశ్రూశ్వశురసేవినీ
53.007_1 గృహకృత్యేషుచా వ్యగ్రా దేవతాతిథిపూజికా
53.007_3 నామ్నాచేందుమతీ ఖ్యాతా సర్వావయవ సుందరా
53.008_1 ధర్మశీలోపి నృపతిః రమాత్యైః ప్రార్థితో భ్రుశం
53.008_3 జీవహింసాం మహాఘోరాం పాపార్థిం పరివర్జయ
53.009_1 కదాచిద్దైవయోగేన మృగయాంక్రీడితుంయయౌ
53.009_3 తరక్షురురు వారాహ మృగపక్షి యుతం వనం
53.010_1 నీలకంచుక సంవీతో నీలోష్ణీషోత్తరచ్ఛదః
53.010_3 బద్ధగోధాంగుళి త్రాణః శస్త్రికా ఖడ్గ ఖేటవాన్
53.011_1 జవేనాశ్వ సమారూఢో శరచాపకరోబలీ
53.011_3 తాదృశైర్వీర నికరై రమాత్యైః సేవకైర్వృతః
53.012_1 నిఘ్నన్మృగాన్ వరాహాంశ్చ ప్రేషయన్నగరం ప్రతి
53.012_3 భ్రమమాణోవనే రాజా దృష్టో రాక్షస పుంగవైః
53.013_1 చకంపే రాక్షసాన్ దృష్ట్వా శీతజ్వర యతోయథా
53.013_3 దరీముఖాన్ గర్త నేత్రా న్వ్యాదితాస్యాన్నభనస్పృశః
53.014_1 దృష్ట్వాతాన్ విద్ద్రుతా స్సర్వే వీరాః సే విజనా అపి
53.014_3 కేచిద్య మక్షయం యాతాః మూర్ఛితాః కేపిభూగతాః
53.015_1 తత్రైకా రాక్షసీ కౄరా దృష్ట్వా కామాతి సుందరం
53.015_3 తం న్నృపం పరిరభ్యైవచు చుంబే కామమోహితా
53.016_1 తస్యామాత్యాన్ భగేకృత్వా భక్షయామాస సేవకాన్
53.016_3 ఏతస్మిన్నంతరే రాజా పలాయన పరోయయౌ
53.017_1 కాసారమధ్యే మగ్నో భూన్నా ద్రాక్షేద్రాక్షసీ చతం
53.017_3 సధ్రుతో నాగాకన్యా భిర్నీతః పాతాల మందిరం
53.018_1 భూషితో నాగకన్యా భిర్వస్త్రాలంకార భూషణైః
53.018_3 పప్రచ్ఛుర్నాగ కన్యాస్తం కుత ఆగమనం తవ
53.019_1 కోసికస్యాసి కిం నామ వదసత్యం నరోత్తమ
53.019_3 ఇతి తద్వచనం శృత్వా తాం జగాద నరాధిపః
53.020_1 అహం చంద్రాగదో నామ హేమాంగద సుతో బలీ
53.020_3 మాలవే విషయే కర్ణ నగరే వసతిర్మమ
53.021_1 రాక్షసీ భయవిత్రస్తః ప్రవిష్టః సలిలం మహత్
53.021_3 భవతీ భిరిహానీతో యత్ప్రుష్టం తన్నివేదితం
53.022_1 భక్షితాః సర్వలోకామే మృగయా భిరతస్యహ
53.022_3 సరోజల ప్రాసాదేన జీవం స్తిష్ఠామిసాంప్రతం
53.023_1 ఇతితా వచనం శృత్వా పునరూచుర్నృసం తదా
తాః ఊచుః:
53.024_1 భవాస్మాకం పతిరిహ సర్వం సేత్స్యతితేప్రియం
53.025_1 అస్మాకం నాగకన్యానాం భోగశ్చాతీవ దుర్లభః
53.025_3 తాసామితి వచశ్శ్రుత్వా ప్రోవాచ నృపసత్తమః
53.026_1 ఏకపత్నీ వ్రతం మేస్తిమాతర స్తత్కధం త్యజే
53.027_1 సోమవంశ ప్రసూతానాం రాజ్ఞాం ధర్మాన్ బ్రవీమివః
53.027_3 పరద్రవ్యం పరద్రోహం పరదారాం స్తదైవచ
53.028_1 పరనిందాం చనేచ్ఛంతి నృపాః సౌమ్యాచ్ఛ సాధవః
53.028_3 అధీతిర్య జనం దానం శరణాగత పాలనం
53.029_1 నిషిద్ధా చరణం నైవ విధ్యర్ధ ప్రతిపాలనం
53.029_3 ఏతేధర్మాః త్రివర్ణానాం యాజనాదిత్రయం ద్విజే
53.030_1 అధికం సర్వ వర్ణనామాతిధ్యం పరమం మతం
53.030_3 ఇతి శృత్వానృపవచో ఖిలా నాగకుమారికాః
53.031_1 ప్రశేపుస్తం వియుక్తస్త్వం బహుధాస్వస్త్రియాభవ
53.031_3 బబంధుర్నిగడైస్తంతాః దుఃఖితాః కామవిహ్వలాః
53.032_1 రాక్షసీతుజలం ప్రాశ్య తదర్ధే తత్పరోగతం
53.032_3 భక్షయిత్వాజల చరాన్ నాతృప్యత్పరమం తదా
53.033_1 ఇమం వృత్తాంత మశృణోద్రాజ్ఞీ రాజీవలోచనా
53.033_3 పర్యంకస్థా స్వదూతాత్సా రాక్షసీతో వశేషితాత్
53.034_1 మగ్నం నిశమ్య నృపతిం దుఃఖితా పతితాభువి
53.034_3 మూర్ఛామవాప మహాతీం సఖీభిః పరివీజితా
53.035_1 సిక్తా శీతలతోయే నరుదంతీ భిర్ముహుర్ముహుః
53.036_1 ఉపవిష్టా ప్రరుదతీ ఘ్నతీ వక్షః శిరోముఖం
53.037_1 శుశోచ పరమాలాపై ర్భర్తః కాంతేతిజల్పతీ
53.037_3 క్వగతః ప్రాణనాధోమే హిత్వామాం ప్రియవాదినీం
53.038_1 సర్వావయవ సంపూర్ణం ప్రణతాం ప్రియకారిణీం
53.038_3 భర్త్రుకార్య రతాం నిత్యం నిత్యం చాతిధి పూజికాం
53.039_1 కుత్రభోక్ష్యతి మే నాధో నిద్రాం వాక్రుత యాస్యసి
53.039_3 కాచంనం శయనం హిత్వా పరార్ధ్వా స్తరణైర్వృం
53.040_1 కధం స్నాస్యతి కాంతోమే హిత్వా తైలం సుగంధికం
53.040_3 లోకానాం పాలనం కోద్య వినాతేన కరిష్యతి
53.041_1 ప్రజానాం సర్వలోకానాం బాలానాం రంజనం చకః
53.041_3 అస్తంయాతో గుణనిధిః ప్రతాపనిధి రద్యకిం
53.042_1 దిశః శూన్యాః ప్రపశ్యామి వినాతేన మహాత్మనా
53.042_3 క్వాహం సుఖం ప్రవశ్యామి క్వసుఖం సోపియాస్యతి
53.043_1 ఇహలోకే పరేవాపి నసుఖంకుల యోషితాం
53.043_3 హీనానాం స్వామినా దేవయదే తత్స్వామినాసహ
53.044_1 శరణాగత గుప్తించ దీనానాంకః కరిష్యతి
53.044_3 ఏవం బహువిధం దీనారుదతీ భ్రుశవిహ్వలా
53.045_1 తత్యా జ త్రోటయిత్వా సాభూషణాని చ దూరతః
53.045_3 కంకణా నిచ సర్వాణి భభంజచము మూర్ఛచ
ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే చంద్రాంగదోపాఖ్యానం నామ త్రిపంచారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION