ఇందుమతీ నారద సంవాదం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:55 pm

Moderator: satyamurthy

ఇందుమతీ నారద సంవాదం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:17 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

పార్వత్యువాచ:
54.001_1 తస్యాంతు మూర్ఛితాయాంతు కిమకుర్వన్ జనాస్తదా
54.001_3 తన్మే విస్తరతో బ్రూహి హృదయానందం పితః
హిమవానువాచ:
54.002_1 తదాసర్వే నాగరికాః నానావాక్య విశారదాః
54.002_3 ప్రమృజ్యస్వానిచా శ్రూణి సమాదధ్యుర్నృపస్త్రియం
జనా ఊచుః:
54.003_1 మాతరుత్తిష్ఠ మాశోకం కురుపుత్రే మనః కృథాః
54.003_3 ప్రేతం దహతి శోకాశ్రుతస్మాద్భర్త్రు హితంకురు
54.004_1 మర్త్యేషునహి దృష్టోస్తి చిరంజీవీ శుభాననే
54.004_3 యథాజీర్ణం పరిత్యజ్య వానస్యోద్గ్రుహ్యతే జనైః
54.005_1 వర్ప్మాపి దేహినా తద్వత్ త్యక్త్వాన్య ద్గ్రుహ్యతే శుభం
54.005_3 అత్యాశ్చర్య మిదం భద్రే స్వయంమృత్యు ముఖేస్థితః
54.006_1 శోచతే మృతమ పరం స్వయం మరణ ధర్మవాన్
54.006_3 స్వదేహేన వియోగంచ నవేత్తి బావినం జనః
54.007_1 మదీయం మన్యతే సర్వం దైవకాల వశేస్థితం
54.007_3 బ్రహ్మాది స్థావరాంతం యద్విశ్వం సాబ్థి చరాచరం
54.008_1 జ్ఞాత్వాతం నశ్వరం శోకం త్యక్త్వోత్తిష్ట సుపుత్రిణి
54.009_1 ధర్మవాన్ పుణ్యశీలస్తే భర్తాముక్తింగతో భవేత్
54.009_3 జీవన్యది భవేత్స్వర్గే తదాయాస్యతి కర్హిచిత్
54.010_1 అతి పుణ్యాన్మానవోపి యాతి స్వర్గం గతః పునః
54.010_3 అథవా పరిపృచ్ఛామో మునిం కించి దిహాగతం
54.011_1 అతీతానాగత విదం కధయిష్యతి సోఖిలం
54.011_3 అనంతరం హియత్కార్యం తత్సర్వం విదధామహే
హిమవానువాచ:
54.012_1 ఏవంప్రబోధితాలోకైః క్షణమిందుమతే తదా
54.012_3 ఆశ్వస్థా సర్వ వక్యేన ప్రమృజ్యాశ్రూణి వాససా
54.013_1 విసర్జయామాన తదా లోకాన్సర్వాన్స మాగతాన్
54.013_3 త్యక్త్వా సౌభాగ్య చిహ్నాని ప్రపేదేకృశతాం భ్రుశం
54.014_1 రుదతీ శోచతీ తస్థౌశ్వసతీ మూర్ఛితాముహుః
54.014_3 తతో ద్వదశ వర్షాంతే నారదో దివ్యదర్శనః
54.015_1 ఆజగామ గృహం తస్యాః యదృచ్ఛా విచరన్మునిః
54.015_3 దృష్ట్వాతం విలలాపాశు వదంతీ భర్త్రు చేష్టితం
54.016_1 దుఃఖాంచా కధ యత్తస్మై జాతం ద్వాదశ వార్షికం
54.016_3 నిశమ్య రుదితం తస్యాః హర్షయన్ముని రబ్రవీత్
నారద ఉవాచ:
54.017_1 క్వాపి తిష్ఠతి తే భర్తా నత్వం శోచితు మర్హసి
54.017_3 శిరశ్చాదయ నీలేన వాససాకర్ణ భూషణే
54.018_1 కర్ణయోః కురుబాలేత్వం బిభ్రతీ కుంకుమం శుభం
54.018_3 వలయానిచ కరయోః కంఠే మంగల సూత్రకం
హిమవానువాచ:
54.019_1 సర్వజ్ఞన్య మునేర్వాక్యా ద్విశ్వస్తా సత్యవాదినః
54.019_3 తత్కాలం సర్వమానాయ్య హర్షితాసా తధాకరోత్
54.020_1 ఆకార్య బ్రాహ్మణా స్సర్వాన్ సంపూజ్య నారదం పురా
54.020_3 సంపూజ్య సకలాం స్తాంస్తు దదౌదానాన్యనేకశః
54.021_1 వాదయామాస వాద్యని శర్కరాంచ గృహే గృహే
54.021_3 ప్రేషయామాస చ తదా హర్షాదిందుమతీ శుభా
54.022_1 వస్త్ర తాంబూల దానేన దదా వాజ్ఞాంజనస్యసా
54.022_3 ప్రణితప్యపునర్దేవ మునిం నారద మాదరాత్
54.023_1 స్వభర్త్రు ప్రాప్తయే పృచ్ఛ దుపాయం రాజకన్యకా
ఇందుమత్యువాచ:
54.024_1 కుత్ర తిష్ఠతిమేభర్తా కధంతిష్ఠతివామునే
54.025_1 కేనోపాయేన వేదజ్ఞ దర్శనం తస్య మే భవేత్
54.025_3 అనుగ్రహం కురుమునే తముపాయం వదస్వమే
54.026_1 వ్రతం దానం తపోవాపి దుస్సామపి యద్భవేత్
నారద ఉవాచ:
54.027_1 వ్రతంతు పరమంతేహం కధయామి సమాసతః
54.027_3 నభశ్శుక్ల చతుర్థ్యాంత దారభేత్పరయాముదా
54.028_1 నద్యాం తటాకే వాప్యాం వా దంతధావన పూర్వకం
54.028_3 స్నానం ప్రభాతసమయే కురు సంకల్పపూర్వకం
54.029_1 శుక్ల వాసాగృహం గత్వా మృణ్మయీం మూర్తిముత్తమాం
54.029_3 కుర్యా చ్చతుర్భుజాం సమ్యగ్గణేశస్య మనోరమాం
54.030_1 ఉపచారై ష్షోడశభిః పూజయేత్థ్సిరచేతసా
54.031_1 ఏకాన్నమేక భుక్తంవా స్వయం కుర్యాత్ప్రయత్నతః
54.031_3 ఉపోషణం వా కుర్వీత యావద్భాద్ర చతుర్థికా
54.032_1 గీతవాదిత్ర నృత్యాద్యై ర్బ్రాహ్మణానాంచ భోజనైః
54.032_3 మహోత్సవం ప్రకుర్వీత విభవే సతిశోభనే
54.033_1 ఏవం వ్రతం కురుశుభేభర్తా సహసమేష్యసి
54.033_3 పాతాలే నాగకన్యా భీరుద్ధేన జీవితాశుభే
54.034_1 సత్యం బ్రవీమి తే సత్యే నాన్యధా మమ భాషితం
హిమవానువాచ:
54.035_1 ఇత్యుక్తా తేన మునినా వ్రతం ప్రారభదాదరాత్
54.036_1 గతేమునౌనభోమాసి దినైః కతిభిరాగతే
54.036_3 ద్విరదానన మూర్తిం సా చకారపార్థివీం శుభాం
54.037_1 పూర్వోక్త వివిధినాపూజాం చకార సుమనోహరాం
54.037_3 దివ్యగంధై ర్దివ్య చస్త్రై ర్దివ్యైశ్చ కుసుమై రపి
54.038_1 దివ్యైర్నానా విధైశ్చైవ నైవేద్యైః ఫలకాంచనైః
54.038_3 దీపైః పుష్పంజలీభిశ్చ ప్రక్రమైర్నతిభిస్తవైః
54.039_1 తన్నామ స్మరణైర్థ్యానై స్తోషయామాసతం విభుం
54.040_1 గీతవాదిత్ర నృత్యాద్యైర్బ్రాహ్మణాంచ భోజనైః
54.041_1 ఫల మాత్రం పయోభుక్త్వా చకారవ్రత ముత్తమం
54.042_1 నభశ్శుక్ల చతుర్థ్యాది చిర్నష్ట ప్రియాప్తయే
54.042_3 నారదస్య మునేర్వాక్యా ద్యావద్భాద్ర చతుర్థికా
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే ఇందుమతీ నారద సంవాదే చతుర్పంచారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION