శివపార్వతీ సంయోగం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:47 pm

Moderator: satyamurthy

శివపార్వతీ సంయోగం

Postby satyamurthy on Mon May 02, 2011 4:43 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

హిమవానువాచ:
55.001_1 సమాప్తేతు వ్రతే తస్యా గణేశస్య ప్రసాదతః
55.001_3 పాతాలే నాగకన్యా నామన్యధా భూన్మతిస్తదా
55.002_1 మోచయామా సూ రాజానం పుపూజుశ్చ యధావిధి
55.003_1 వస్త్రైరాభరణై శ్చైవ నానారత్న మహాధనైః
55.003_3 అశ్వం మనోజవం దత్వా విససర్జుర్నృపం తధా
55.004_1 కాసారాద్భహిరాగత్య బధ్వాచాశ్వం మహాదృమే
55.005_1 స్నాతియావన్నాగరికై ర్దృష్టం కతిపయైర్నృపః
55.005_3 అపరేప్రణిపత్త్యేనం పప్రచ్ఛుః కోభవానితి
55.006_1 కుత్రత్యః కుత ఆయాతః కించ నామావదనః ప్రభో
55.006_3 ఇతితేషాం వచశ్శ్రుత్వా పప్రచ్ఛనృపసత్తమః
55.007_1 ఇందుమత్వాః కుమారస్య కుశలం ఖేదసంయుతః
55.007_3 తతోబు బుధిరేతే తమాలి లింగుర్ముదా జనాః
55.008_1 ఊచుశ్చ నృపతే భార్యాస్నాత్వే దానీం గతాగృహం
55.008_3 ఉపవాస వ్రతవతీ కృశా ధర్మని సంయుతా
55.009_1 కుమారే జీవమాస్థాయ జీవమాత్రావ శేషితా
55.009_3 కేచిచ్ఛ నగరంగత్వా శుభాం వార్తామఘోషయన్
55.010_1 అత్యాప్త జనవాక్యేన శృత్వాసా నృపమాగతం
55.010_3 ఆనందాబ్ధౌ నిమగ్నా భూద్భ్రహ్మజ్ఞానీ వయోగవిత్
55.011_1 తతోమాత్యాన్ పురస్క్రుత్య సైన్యాన్య ప్రేషయచ్చతం
55.011_3 చిత్రధ్వజ పతాకాభిర శోభయతసాపురం
55.012_1 వీధీరాసించయామాస ససభాః సంపాద్యయత్నతః
55.012_3 స్వాత్మానం భూషయామాస వాసోలంకార భూషణైః
55.013_1 గోభూ హిరణ్యదానాద్యై స్తోషత్వా ద్వీజాన్బహూన్
55.013_3 ఆరార్తిక్యం కరే దత్వాపతి వత్త్ర్సీ జనస్యసా
55.014_1 గీతవాదిత్రఘోషేణ పురాత్పర ఉపాగమత్
55.014_3 అమాత్యాస్తు పురోగత్వా ప్రణమ్య నృపపుంగవం
55.015_1 ఆలిలింగుర్ముదా సర్వే ప్రణేముశ్చ యధాక్రమం
55.015_3 ఉపవిష్టేతు నృపతౌ ఉపవిష్టాస్తదాజ్ఞయా
55.016_1 సర్వాన్కుశల ప్రశ్నాద్యై స్తోషయిత్వా యధాక్రమం
55.016_3 మానయిత్వా తథా లోకాన్ దత్వా తాంబూల వాససీ
55.017_1 స్వయం జగామ శిబిర మిందుమత్యా నృపోత్తమః
55.017_3 కారయామాస సవిధం ద్వాదశాబ్ద దృశే ద్విజైః
55.018_1 పుణ్యాహవచనం కృత్వా గణేశార్చన పూర్వకం
55.018_3 సంపూజ్యశంకరం సమ్యక్ ద్విజాంశ్చ దక్షిణాదిభిః
55.019_1 బభంజ శ్రీఫలం త్యక్త్వా తతస్తత్పురతోయయౌ
55.019_3 దదర్శత త్రేందుమతీ మిందోః శేషాం కలామివ
55.020_1 నీరాజ యిత్వారాజానం యువతీభిస్సభర్త్రుభిః
55.020_3 లాజ పుష్ప మయీం వృష్టిం తాభిః సాకారయత్తదా
55.021_1 ప్రమృజ్యన యనే సమ్యగానందాశ్రు పరిప్లుతే
55.021_3 హర్ష శోకాన్వితౌ తౌతు పరస్పర మధోచతుః
55.022_1 పరస్పర వియోగాధిం కధయామాసతుశ్శుచా
55.022_3 అనివార్య ప్రకృతిభిః సాంత్వితౌ బహులోక్తిభిః
55.023_1 ఆన యిత్వాతు రాజానం సమరోహ్య మహాగజే
55.023_3 నానా లంకార సంయుక్తే పతాకా ఛత్ర సంయుతే
55.024_1 పాదరక్ష్యైః పరివృతే చతుర్ఘంటా విరాజితే
55.024_3 శతం యష్టి ధరాస్తస్య వారయంతో యయుః పురః
55.025_1 అగ్ని శస్త్రధారశ్చశ్వ రధారోహో అనేకశః
55.025_3 నవ్య దక్షిణతో రాజ్ఞో గజలక్షం యయుర్లఘు
55.026_1 నటా నృత్యాంగనా వాద్యవాదకా బందినః పురః
55.026_3 తతః పశ్చాద్గజా నీకాః పురం వివిశురాదరాత్
55.027_1 సైన్యేనరజసా వ్యాప్తేదిననాధే హతప్రభే
55.027_3 అలంకృతే పురేతస్మిన్న ప్రాజ్ఞాయతకించన
55.028_1 తతః పరస్పరం నత్వా జగ్ముః స్వంస్వం నివేశనం
55.028_3 ముఖ్యారాజ గృహం నీతాః పునరాజ్ఞా ప్రపూజితాః
55.029_1 వస్త్ర తాంబూల దానేన తే నాజ్ఞాతా గృహం యయుః
55.029_3 రాజాధ బ్రహ్మణాన్ భోజ్య బుభుజేజ్ఞాతిభిస్సహ
55.030_1 తతో రాత్రౌ సుషుప్తతుః పర్యంకే చారునిర్మితే
55.030_3 పరార్థ్యాస్తరణో పేతేః పరచ్ఛదుపదాన్వితే
55.031_1 ఊచతుః స్వస్వదుఃఖంతౌ శోచంతౌ చ పునః పునః
55.031_3 పురోధ సాసాంత్వి తౌ తౌ శయాతేస్మ సుఖం తతః
55.032_1 శ్రుత్వా వినాయక వ్రత మహిమానం నృపోత్తమః
55.032_3 పత్న్యాను భూతం సకలం స్వయం కర్తుం మనోరధే
55.033_1 ఆగతే శ్రావణే మాసి రాజచంద్రాంగద స్తదా
55.033_3 మహోత్సవేన కృతవాన్వ్రతమే తచ్ఛుభావనే
హిమవానువాచ:
55.034_1 ఏవం పితృవచశ్ర్వుత్వా పార్వతీ భ్రుశహర్షితా
55.034_3 నభోమాసం సమాసాద్య చకారవ్రత మాదరాత్
55.035_1 యధోక్త విధినామూర్తిం కృత్వా పూజాంచ యత్నతః
55.035_3 భక్షయంతీ పయోమాత్రం ధ్యాయంతీ ద్విరదాననం
55.036_1 తతశ్చంచలతాం యాతం శంకరస్యాపి మానసం
55.036_3 ఆనసాదాశ్రమం తస్యాః పార్వత్యాః సూలభ్రుత్స్వయం
55.037_1 గణేశస్య చతుర్థ్యాంతు సంపూర్ణే తద్వ్రతేశుభే
55.037_3 పశ్యతిస్మ హరందేవీ వృషారూఢం నిజాశ్రమే
55.038_1 ఉద్ధాయ ప్రణనామాస్య పాదాంబుజ యుగంముదా
55.038_3 పూజయామాస విధివచ్ఛంకరం లోకశంకరం
55.039_1 ఉవాచ చ మహాదేవంపార్వతీ ప్రేమవిహ్వలా
దేవ్యువాచ:
55.040_1 కధం మాంత్య జ్యగతవాన్కిం మాం విస్మృత వానసి
55.041_1 తద్వియోగా న్నిమేషోపి కల్పకల్పో భవద్విబో
55.041_3 గణేశస్య వ్రతమిదం పిత్రాదిష్టం కృతంమయా
55.042_1 వరదస్య ప్రసాదేన సంప్రాప్తం దర్శనం తవ
బ్రహ్మోవాచ:
55.043_1 ఏతస్మిన్నేవకాలేతు హిమమానుప జగ్మివాన్
55.043_3 సత్యాః కరంకరే తస్యస్య వేదయతసాదరం
55.044_1 తతో దేవాస్స గంధర్వా ద్విరదానన మాదరాత్
55.044_3 పూజయామసురధతౌ శివౌ శివకరౌ సతాం
55.045_1 దేవదుందుభయోనేదుః పుష్ప వృష్టిః పపాతహ
55.045_3 సర్వే గజాననం నత్వాస్తుత్వాచ వివిధైస్తవైః
55.046_1 జయశబ్దైః శంకరోపితుష్టావ ద్విరదాననం
55.046_3 అర్థాంగే పార్వతీం కృత్వా వృషమారూహ్య సత్వరః
55.047_1 యయౌ కైలాస శిఖరం సర్వే స్వంస్వం పదం యయుః
బ్రహ్మోవాచ:
55.048_1 ఇతితే కధితం సర్వం వ్యాపపృష్టం త్వయాతు యత్
55.048_3 మాహాత్మ్యం గణనాధస్య వ్రతస్యచ మహామునే
55.049_1 ఇదానీం పునరస్యత్తే కధయామి కధానకం
55.050_1 యచ్ఛుత్వా సర్వపాపేభ్యోముక్తః కామాన్ లభేన్నరః
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే శివపార్వతీసంయోగో నామపంచారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION