శూరసేనోపాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:53 pm

Moderator: satyamurthy

శూరసేనోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Mon May 02, 2011 4:53 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

భృగురువాచ:
56.001_1 ఏవంతే కథితం రాజన్ మహాత్మ్యం సకలం మయా
56.001_3 పునశ్చ శృణువ్యాసేన యచ్ఛ్రుతం బ్రహ్మణో ముఖాత్
సోమకాంత ఉవాచ:
56.002_1 కధం శృతం బ్రహ్మముఖాత్ వ్యాసేనా మితబుద్ధినా
56.002_3 న తృప్తి మధిగచ్ఛామి తన్మేవద మహామునే
భృగురువాచ:
56.003_1 ఏవం శృత్వా కధాం వ్యాసోపృచ్ఛద్భ్రహ్మేణ మాదరాత్
56.003_3 సచాపి కధయామాస సాదరం పృచ్ఛతేనఘ
వ్యాస ఉవాచ:
56.004_1 పునః కధయమే బ్రహ్మన్ గణనాధ కధాం పరాం
56.004_3 తృష్ణామే వర్తతే భూయః శ్రోతుంవిఘ్నేశ సత్కధాం
బ్రహ్మోవాచ:
56.005_1 అపరాం శృణుమే వ్యాస కధాం కౌతుక సంయుతాం
56.005_3 శూరసేన వ్రభ్రుతిభిః అనుభూతాం గజాననీం
56.006_1 మధ్యదేశే భవద్రాజా శూరసేనో మహాబలీ
56.006_3 సహస్రాఖ్య పురేరమ్యే వేద వేదాంగ పారగః
56.007_1 ధనవాన్ రూపవాన్ దాతాహోతాపాతా జనస్యహ
56.007_3 శక్తిత్రయయుతోమానీ షాడ్గుణ్య పరినిష్టితః
56.008_1 ఉపాయానం చతుర్ణాంచ చాలనే చతురోరిహా
56.008_3 చతుర్విధ బలోపేతో ద్విజదేవేషు భక్తిమాన్
56.009_1 పృథివీమండలం యస్య వశవర్త్య భవత్సదా
56.009_3 నగరం శక్రనగరా ద్విశిష్టం చాతిభూతలే
56.010_1 యస్యపత్నీ పుణ్యశీలానామ్నా భూత్పణ్యశాలినీ
56.010_3 యస్యరూపేణ సదృశీ నాసీ త్రేలోక్య మండితే
56.011_1 పాతివ్రత్య గుణైర్యస్యా లజ్జం ప్రాప్తాప్య రుంధతీ
56.011_3 అసూయాత్యాగయోగే నాప్యనసూయాభ వల్లఘః
56.012_1 సకదా చిన్నృపోమాత్యైః సంవృతో వీరసత్తమైః
56.012_3 ఉపవిష్టో నృపసఖాం దదృశే గగనేచరం
56.013_1 విమానం వహ్ని సదృశం నేతత్రేజో హరం పరం
56.013_3 గాన శ్రవణ సక్తాస్తే రాజ్ఞాసహ సభాసదః
56.014_1 విహ్వలాస్తే కిం కిమితి జ్ఞాతుం దూతాన చోదయత్
56.014_3 తేదూతాః ప్రాగమన్ ద్రష్టుం విమానం సూర్యసన్నిభం
56.015_1 కన్య చిద్వైశ్య పుత్రస్య రాజదూతస్య కుష్టినః
56.015_3 పతితం దృష్టిపాతేన తద్విమానం మహీతలే
56.016_1 తతో దూతాః సమాగమ్య శశం సుర్నృపతిం తదా
56.016_3 తద్విమానం మహారజ పుణ్యకృద్దేవ సంయుతం
56.017_1 దేదీప్యమానం పతితం దృష్టం దృష్ట్యా మహీతలే
56.017_3 తతోऽతిహర్షితో రాజా ప్రకృతి ద్వయ సంయుతః
56.018_1 అశ్వారూఢో యయౌ తత్ర విమానం ద్రష్టు ముత్సుకః
56.018_3 మధ్యమానో మహాభాగ్యం స్వజనైః పరివారిత
56.019_1 అనేకవాద్య నిర్ఘోషైర్విమానస్యాంతికం యయౌ
56.019_3 దదృశుస్తత్ర శక్రం తేనే మురుత్తీర్యయానతః
56.020_1 నానాలంకార సంయుక్తం సర్వ దేవగణైర్యుతం
56.020_3 బద్ధాంజలిపుటోరాజా ప్రోవాచబలసూదనం
56.021_1 ధన్యేయమద్య ధరణీ ధన్యం జన్మచ సంపదః
56.021_3 పూర్వజాః సర్వచక్షూంషి ధన్యాన్యద్య శచీపతే
56.022_1 యద్ధర్శనం మృత్యలోకే భవతాం సానుగస్యమే
56.022_3 యస్యతేవశగా లోకాః బ్రహ్మేశా నాదయస్సురాః
56.023_1 శతాశ్వమేధతో దృశ్యో నాన్యధా జాయతే క్వచిత్
56.023_3 నజా నేకేన పుణ్యేన సోద్యదృష్టో ఖిలైర్జనైః
56.024_1 లిదంచేతే విమానం యత్ కథంనిపతితం భువి
56.024_3 ఏతన్మే సంశయం దేవ ఛేత్తుమర్హసిసాంప్రతం
56.025_1 గతవాన్ కుత్రచ భవాన్ గంతావాశం సమేప్రభో
శక్ర ఉవాచ:
56.027_1 రాజఞ్చ్రుణు మహాశ్చర్యం కధితం నారదేనమే
56.028_1 తదహం కథయిష్యేత్వాం శృణుష్వైక మనానృప
నారద ఉవాచ:
56.029_1 మృత్యులోకం గతశ్శక్రః భ్రుశుండే రాశ్రమంప్రతి
56.030_1 గణేశస్య స్వరూనేణ తిష్ఠతో జనతోऽశం
56.031_1 తద్ధ్యానాత్తత్స్వరూపన్య దృష్టం కౌతుకమద్భుతం
56.031_3 పూజితస్తేన మునినా గజానన స్వరూపిణా
56.032_1 నత్వాతం మునిమాపృచ్య దర్శనార్థం తతాగతః
56.032_3 భూమౌసారూప్యతాం నైవదృష్టాన్యత్ర శతక్రతో
శక్ర ఉవాచ:
56.033_1 అహంచ నారదం పూజ్య విసృజ్య చక్షణేనతం
56.033_3 అత్యుత్సుకతయా యాతోమునిం ద్రష్టుం తదావిధం
56.034_1 విమానవరమాస్థాయ మనోమరుతవేగవత్
56.034_3 మునిం దృష్ట్వాచ సంపూజ్య ద్విరదానన రూపిణం
56.035_1 భుశుండిం ప్రణిపత్యధ తస్య పూజాం ప్రగృహ్యచ
56.035_3 చలితస్స పరివారోహం గంతుకామోమరావతీం
56.036_1 యావత్తేనగరాభ్యాశే విమానమిదమాగతం
56.036_3 తావద్దూతస్యతే దృష్ట్యాకుష్టినః పాపకారిణః
56.037_1 పతితం భూమిభాగేస్మిన్ సర్వంతేకధితం నృప
శూరసేన ఉవాచ:
56.038_1 తపసాకేన వాశ్రక్ర గజానన స్వరూపతా
56.039_1 ప్రాప్తా భ్రుశుండిదాతేన తద్వదస్వ మమప్రభో
56.040_1 నహిమేతృప్తి రస్తీహ శృణ్వతస్తత్కధామృతం

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే పంచ షష్ఠారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION