భ్రుశుండ్యుపాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:57 am

Moderator: satyamurthy

భ్రుశుండ్యుపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:16 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

శక్ర ఉవాచ:
57.001_1 హంతతే కధయిష్యామి కధామేతాం పురాతనీం
57.001_3 యధాతేనాపి సాదృశ్యం గణనాధస్య భక్తితః
57.002_1 దండకారణ్య దేశేషు నగరేనందురాభిదే
57.002_3 ఏకం కైవర్తకోదుష్టో నామ్నా నామైవ విశృతః
57.003_1 ఆబాల్యా చ్ఛౌర్యనిరతో యౌవ్వనే జారకర్మకృత్
57.003_3 ప్రత్యక్షం దృష్టివిగమాద్ధరతే చ శపత్యపి
57.004_1 శపధాన్ కురు తేమిధ్యా పరహృద్భేద కారకాన్
57.004_3 తతోనిస్సారితో గ్రామాత్ ద్యూత్ మద్యరతోయతః
57.005_1 లోకైర్బహిర్దూరతరం గిరికందర కాననే
57.005_3 స్థితః కాంతాయుతో మార్గేజఘాన పథికాన్ బహూన్
57.007_1 ఏవం బహుధనోజాతో నానాలంకరణైః స్త్రియం
57.007_3 భూషయామాస ససుతాం తోషయామాంస మాయయా
57.008_1 శస్త్రం ఖడ్గంచ ఖేటంచ పాశాన్ ధను రనుత్తమం
57.008_3 దండం చోభయతో లోహం వహన్ పూర్ణేమహేషుధీ
57.009_1 వృక్షాగ్రేకోటరేవాపి స్థితో మారయతే బహూన్
57.009_3 నానావిధాని వస్తూని వాసాంస్యాభరణాని చ
57.010_1 గృహేసంచయతే నీత్వా విక్రేణాతిపురాంతరే
57.011_1 యధేష్టంభజతేనిత్యం విషయాన్ మందిరేనిజే
57.011_3 ఏవం పాపసమచారో హంత్యరణ్యే పశూనపి
57.012_1 ఏకదాకస్యచిత్పృష్టేధావితో యోజనావధి
57.012_3 సతుతస్మాద్గతోదూరం స్ఖలిత్వాపతితో భువి
57.013_1 తతఉద్ధాయకష్టేనశనైః శనైర్యయౌఖలః
57.013_3 అవశ్యత్పధిగచ్ఛన్సతీర్థం గాణేశ్వరం శుభం
57.014_1 అకరోన్మజ్జనం తత్ర శ్రమమేవ వ్యపోహితుం
57.014_3 తతోగచ్ఛన్ సవిషయం దదర్శపథిముద్గలం
57.015_1 జపం తం గణనాధస్య మంత్రం నామసమన్వితం
57.015_3 ఖడ్గముద్యమ్య నిష్కోశం ముద్గలస్యాంతికం యయౌ
57.016_1 కైవర్తకోనామ నామాహం హంతుంకృత మతిస్తదా
57.016_3 జగలుస్తస్య శస్త్రాణి ఖడ్గోపి దృఢముష్టితః
57.017_1 అన్యధాచాభవద్భుద్ధి స్తస్యదుష్టస్య తక్షణాత్
57.018_1 ద్విరదాననభక్తస్య ముద్గలస్య ప్రభావతః
57.018_3 జహాసమునిముఖ్యో సౌదృష్ట్వా తంతు తధావిధం
57.019_1 పప్రచ్ఛసంయతః కస్మాచ్ఛస్త్రాణి గలితానితే
57.019_3 బద్ధాన్యపిచ సర్వాణి పతితాని కుతోవద
కైవర్తక ఉవాచ:
57.020_1 గణేశతీర్థస్నానేన మునేరాలోకనేనచ
57.020_3 జ్ఞానవైరాగ్య యుక్తోస్తౌ వబ్రవీ న్ముద్గలం వచః
57.021_1 అశ్చర్యం పరమం మన్యేకుండస్నానే నమేమతిః
57.021_3 విపరీతా భవద్బ్రహ్మ న్విశేషాద్దర్శనేనతే
57.022_1 బాల్యాత్ప్రభ్రుతి యేదుష్టాబుద్ధిం పాపరతాభవత్
57.022_3 అసంఖ్యాతీనిపాపని కృతాన్యద్యావధిప్రభో
57.023_1 ఇదానీమేవ నిర్విణ్ణామతిర్మేత్వ త్ప్రసాదతః
57.024_1 నాదాస్యేపునరేతాని శస్త్రాణిపతితానిమేః
57.024_3 కురుమేనుగ్రహంపూర్ణం ఉద్ధరస్వభవార్ణవాత్
57.025_1 సాధవోహ్యాను గృహ్ణాంతి దీనాన్ దుష్క్రుతినో పిచ
57.026_1 నసాధు సంగమః క్వాపి వృధాదృష్టో మహామునే
57.026_3 యధాశేవధి సంపర్కోనధాతుషు వృధాభవేత్
శక్ర ఉవాచ:
57.027_1 ఏవముక్తో ముద్గలోసౌతం జగాద కృపాన్వితః
57.027_3 శరణాగత సంత్యాగేస్మరన్ దోషం విశేషతః
ముద్గల ఉవాచ:
57.028_1 విధిప్రయుక్తేదానాదౌ నాధికారో స్తికుత్రచిత్
57.028_3 తధాపితే నామజపం కధయామిప్రసాదతః
57.029_1 గజాననస్య పరమం సర్వసిద్ధికరం న్నృణాం
57.029_3 తతః ప్రణామ మకరో త్కైవర్తో ముద్గలంమునిం
57.030_1 సకరం స్థాపయామాస తస్య మూర్థ్న్యభయంకరం
57.030_3 గణేశాయనమ ఇతినామ మంత్రముపాదిశత్
57.031_1 స్వయష్టింరోపయామాస పురస్తస్య ధరాతలే
57.031_3 ఉవాచచైనం సంప్రీత్యా యాపదాగమనం మమ
57.032_1 తావజ్జపస్వనామేదం యావద్యష్టిశ్చసాంకురా
57.032_3 ఏకాసనగతో వాయుభక్ష ఏకాగ్రమానసః
57.033_1 సాయం ప్రాతర్జలందేహి యష్టిమూలే నిరంతరం
శక్ర ఉవాచ:
57.034_1 ఉపదిష్టో ముద్గలేన నామాకైవర్తక స్తదా
57.035_1 నిరాశోజీవితే తస్థౌ తస్మిన్నంతర్హితే మునౌ
57.036_1 ఏకాసనగతోరణ్యే జజాపనామ మంత్రకం
57.036_3 పురోధాయమునే ర్యష్టిం వృక్షచ్ఛాయా సమాశ్రితః
57.037_1 నిరాహారో నిరీహశ్చ జితేంద్రియగణోవశీ
57.037_3 ఏవం సహస్రవర్షాంతే సాయష్టిః సాంకురా భవత్
57.038_1 తతః ప్రతీక్షా మకరో న్మునేనేరాగమనం ప్రతి
57.039_3 వల్మీకవేష్టిత తనుః లతాజాల సమన్వితః
57.040_1 తతోముని ర్ముద్గలోపి దైవాత్తం దేశమాయయౌ
57.040_3 సస్మారచ తదా యష్టింతం చకైవర్తకం యదా
57.041_1 దదర్శభ్రమమాణస్సః సాంకురాం యష్టిముత్తమాం
57.041_3 వల్మీకాక్రాంతదేహంచ తం చకైవర్తకం మునిః
57.042_1 దుశ్చరం మునిభిస్సర్వైరాస్థితంతప ముత్తమం
57.042_3 లక్షితం నేత్రమాత్రేణయతతామునినాతదా
57.043_1 ఉత్సాద్యతస్యదేహస్థం వల్మీకం మునిసత్తమః
57.043_3 మంత్రితేనజలేనాస్యసిషే చాంగంచ సర్వశః
57.044_1 తదైవ దివ్యదేహంతం జగాదమునిసత్తమః
57.045_1 ప్రాప్తవంతం గణేశస్యసారూప్యం కరయోగతః
57.046_1 స్యకరం ప్రజపంతంచ నామ వైనాయకం శుభం
57.046_3 రాన్మీలితే తదానేత్రే మునినాబోధిస్తుసః
57.047_1 తస్య నేత్రోద్భవో వహ్నిః విద్యుద్వద్గగనం గతః
57.047_3 త్రిలోకీముద్యతోద్గగనం మునినావారితో యతః
57.048_1 సోపితం మునిమానమ్య స్వగురుం కరుణాయుతం
57.048_3 ఆలిలింగ ముదాయుక్త స్తనయః పితరం యథా
57.049_1 ఉపదిష్టో ముద్గలేన నామకైవర్తక స్తధా
57.049_3 వల్మీకాత్పునరుత్పన్నం మానయామాసతం సుతం
57.050_1 చకారనామ కర్మాస్య ముద్గలోముని రాదరాత్
57.050_3 భ్రూమధ్యా న్నిర్గతాశుండా భ్రుశుండీతి తతోనృప
57.051_1 ఏకాంక్షరం చ మంత్రం చ తస్మైప్రాహాథాముద్గలః
57.051_3 వరానస్మైదదౌ పశ్యాద్భవత్వం మునిసత్తమః
57.052_1 ఇంద్రాది దేవగంధర్వైః సిద్ధై రర్బ్యతమో భవ
57.053_1 యధాగజాననో దేవోధ్యాతో దృష్టోఘనాశనః
57.054_1 తథాహిత్వమపి మునే భ్రుశుండిః ప్రధితోభవ
57.054_3 యస్యతే దర్శనం స్యాత్స కృతకృత్యో భవేన్నరః
57.055_1 ఆయుశ్చ కల్పలక్షంతే భవితా మమవాక్యతః
57.056_1 ఏవం బహువిధా తస్మైవరాన్ యచ్ఛతిముద్గలే
57.056_3 యయురింద్రాద యోద్రష్టుం మునయో నారదాదయః
57.057_1 ఊచుస్తం ప్రణిపత్యైవ భ్రుశుండే తవదర్శనాత్
57.057_3 సార్థకం జన్మనో విద్యాపితరౌచ తపోయశః
57.058_1 త్వమేవ గణనాధోసి పూజనీయోసినోమునే
57.058_3 సతుసంపూజ్యతాన్ సర్వాన్ ప్రణమ్యచ విసృజ్యచ
57.059_1 పునః పద్మాసనగతో జజాపైకాక్షరం మనుం
57.059_3 పురోమూర్తిం ప్రతిష్ఠాప్య గణేశస్య మనోహరాం
57.060_1 ఉపచారైష్షోడశభి రవూపుజద్దినే దినే
57.060_3 ఆశ్రమశ్చ బభౌవాపీ సరోవృక్షలతాదిభిః
57.061_1 త్యక్తవైరైః సింహమృగై ర్నకులై ర్భుజగోత్తమైః
57.061_3 తతోవర్ష శతస్యాంతే ప్రసన్నోభూద్గజాననః
57.062_1 ఉవాచ మత్స్వరూపస్త్వం కిమర్ధం తపసేతపః
57.063_1 కృతకృత్యోపి సాయుజ్యం ఆయుషోంతే చలప్స్యసే
57.063_3 ఇదం క్షేత్రం సువిఖ్యాతం నామతే తి భవిష్యతి
57.064_1 అనుష్ఠానకృతామత్ర నానాసిద్ధిప్రదం నృణాః
57.065_1 మన్మూర్తిదర్శనాదత్రన పునర్జన్మ భాగ్భవేత్
57.065_3 అపుత్రశ్చలభే త్పుత్రాన్ విద్యార్థీ జ్ఞానమాప్నుయాత్
శక్ర ఉవాచ:
57.066_1 ఇతితే కధితం సర్వం శూరసేన నృపోత్తమ
57.066_3 యత్వయాపరిపృష్టంమే కిమస్య చ్ఛ్రోతుమిచ్చసి

ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే భ్రుశుండ్యుపాఖ్యానం నామ సప్తపంచారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION