సంకష్టచతుర్థీ వ్రతకథనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:52 am

Moderator: satyamurthy

సంకష్టచతుర్థీ వ్రతకథనం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:21 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

బ్రహ్మోవాచ:
58.001_1 ఏవం శృత్వా శూరసేనో మరుత్వద్వాక్య ముత్తమం
58.001_3 పునః పప్రచ్ఛ తం వ్యాసః ప్రీతః శృత్వాతత్కధామృతం
శూరసేన ఉవాచ:
58.002_1 కేనోపాయేన దేవేశ యానంతే గగనంవ్రజేత్
58.002_3 తముపాయం కురు విభో వదావా కిం కరోమితే
బ్రహ్మోవాచ:
58.003_1 ఏవంపునఃకృత ప్రశ్నం నృపం ప్రాహసురారిహా
58.003_3 శృణ్వతాం సర్వలోకానాం రస్మమాన ఇదంవచ
ఇంద్ర ఉవాచ:
58.004_1 కశ్చిత్స్యాదిహ సంకష్టచతుర్థీ వ్రతకారకః
58.004_3 విప్రోవా క్షత్రియోవాపి నగరేతే నృపోత్తమ
58.005_1 తస్యాబ్ద కృతపుణ్యేన నమ్యగ్దత్తేన భూభుజ
58.005_3 ఇదానీం ప్రచలే దేతన్నాన్యధాయుత పూరుషైః
నృప ఉవాచ:
58.006_1 కథం వ్రతంతు సంకష్ట చతుర్ధ్యావదయే ప్రభో
58.006_3 కిం పుణ్యం కిం ఫలం తస్యకోవిధిః కస్య పూజనం
58.007_1 పురాకేనకృతం చాత్ర సిద్ధిర్యస్మి న్కృతేభవత్
58.007_3 ఏతత్సర్వం శూనాసీర కృపయా వద విస్తరాత్
శక్ర ఉవాచ:
58.008_1 అత్రాప్యుదాహరంతీ మ మితిహాసం పురతనం
58.008_3 కృతవీర్యస్య సంవాదం నారదేన మహాత్మనా
58.009_1 బభూవ బలవాన్ రాజా కృతవీర్యో మహీతలే
58.009_3 సత్యశీలోవదాన్యశ్చ యజ్వామానీ మహారథః
58.010_1 జితేంద్రియో మితాహారో దేవద్విజ నిషేవకః
58.010_3 యస్యాశ్వగజ యోధానాం రధినాం సర్వధన్వినాం
58.011_1 నసంఖ్యావిద్యతే రాజన్ సహ్యాద్రి విషయాసినాం
58.012_1 మందిరేయస్యసౌవర్ణాః పర్యంకా భాజనానిచ
58.013_1 నాసీదౌదుంబరం పాత్రం పాకార్థ మపిసర్వదా
58.013_3 యస్య ద్వాదశసాహస్రాః బ్రాహ్మణాః పంక్తిభోజనః
58.014_1 సుగంథానామయ స్యాసీ త్పత్నీ ధర్మపరాయణా
58.014_3 పతివ్రతా పతిప్రాణా త్రైలోక్యేతి మనోరమా
58.015_1 నానాలంకార సుభగా ద్విజదేవాతిధి ప్రియా
58.015_3 ఏవంతౌ దంపతీరాజన్న పుత్రౌ సంబభూవతుః
58.016_1 పుత్రార్థం సర్వదానాని వ్రతానిచ తపసాంసిచ
58.016_3 చక్రతుర్ని యమాన్యన్యాన్ యాజ్ఞాంశ్చ బహుదక్షిణాన్
58.017_1 నానాతీర్ధాని క్షేత్రాణి జగ్మతుః పుత్రలిప్సయా
58.017_3 తధాపినా భవత్పుత్రో జన్మాంతర కృతైనసోః
58.018_1 ఏకదా దుఃఖితోరాజా సమాహూయ సమంత్రిణః
58.018_3 రాజ్యం ముద్రాంచకోశంచ జనాన్ జనాన్ జనపదాంస్తధా
58.019_1 తేభ్యోనివేద్యసర్వంతౌ జగ్మతుర్వస ముత్తమం
58.019_3 వల్కలాజినసంవీతౌ దంపతీతప ఆస్థితౌ
58.020_1 జితేంద్రియో జితాహారౌ జీర్ణపర్ణాని లాశినౌ
58.020_3 చక్షుర్మాత్రేణ లక్ష్యౌతౌ దృష్ట్వాథ నారదోమునిః
58.021_1 జనకం కృతవీర్యస్య పితృలోస్థ మబ్రవీత్
58.022_1 అపుత్రత్వా త్ప్రాయగతోవిద్యతే తనయస్తవ
58.023_1 కృతవీర్యో మృత్యులోకేశ్వః పరశ్వోమరిష్యతి
58.023_3 యదితస్య భవేత్పుత్రో నాకలోక ప్రదర్శకః
58.024_1 కృతవీర్య స్తదాజీవే న్మృతోవా స్వర్గమాప్నుయాత్
58.024_3 ఇత్యుక్త్వానారదోయాతః పశ్యతి స్మాద్భుతం భువి
58.025_1 భ్రుశుండేః పితరౌపుత్రా తస్య పత్నీం సకన్యకాం
58.025_3 అగ్నిజ్వాలావృతే ఘోరేకుంభీపాకేహ్యభో ముఖాన్
58.026_1 యామ్యదూతైస్తాడ్య మనాస్క్రందతో వివిధాన్ రవాన్
58.026_3 తేషామాక్రందితం శృత్వానారదః కరుణానిధిః
58.027_1 ఆగత్యకధయామాస తేషాం దుఃఖం భ్రుశుండయే
నారద ఉవాచ:
58.028_1 శక్రాదయో దేవగణా మునయః కపిలాదయః
58.029_3 యస్యతే దర్శనం కర్తుం యాంతి హేరంబరూపిణః
58.029_3 తత్కధం పితరౌ పత్నీపుత్రాః పుత్రశ్చ కింకరాః
58.030_1 యమలోకే కుంభీపాక పచ్యంతే తవదోషతః
58.030_3 త్వం చాపి జ్ఞాన సంపన్నః కధం తం నావబుధ్యసే
58.031_1 పూర్వజానాం త్వముద్ధారే యత్నం కురు మహామతే
శక్ర ఉవాచ:
58.032_1 భ్రుశుండిరతి సంతప్తో వాక్యం శృత్వామునీరితం
58.033_1 దుఃఖితః పితృదుఃఖేన భ్రుశంజజ్వాల వహ్నివత్
58.033_3 ఉపాయం చింతయామాస తేషాముద్ధారకారకం
58.034_1 దదౌశ్రేయః స సంకష్ట చతుర్ధీవ్రతజం తదా
58.035_1 విలోక్య ప్రణిధానేన భ్రుశుండీస పరోక్షవిత్
58.035_3 ధ్యాత్వా గజాననం దేవం కరేధ్రుత్వాశుభం పయః
58.036_1 ఉవాచ పితౄనుద్దిశ్య యాచన్దేవం గజాననం
భ్రుశుండిరువాచ:
58.037_1 యదిభక్త్యా కృతం మేస్తి గణనాధ వ్రతం తవ
58.038_1 తదాతస్య ప్రభావేన శీఘ్రముద్దర పూర్వజాన్
58.038_3 ఏవముక్త్వాతు తత్తోయం గజానన కరేక్షిపత్
58.039_1 క్షిప్త్రమాత్రే తదాతోయే గజానన ప్రసాదతః
58.039_3 విమానాని సమారూహ్య సర్వేతే దేవరూపిణః
58.040_1 సేవ్యమానా అప్సరోభిః స్తూయమానాశ్చ చారణైః
58.040_3 గాంధర్వైర్గీ యమానాస్తే గణేశస్థాన మాప్నువన్
58.041_1 అన్యేచ కుంభీపాకేచ నరాదుష్క్రుతి నోభవన్
58.041_3 తేపి సర్వే విమానస్థాః పదం గాణేశ్వరం యయుః
58.042_1 ఏవం వ్రతస్య మహిమా మయాతే పరీకీర్తితః
58.042_3 యదేక దినపుణ్యేన సర్వేతే సద్గతిం గతాః
58.043_1 జన్మావధి కృతంయేన సంకష్టం వ్రతమాదరాత్
58.043_3 శేషోపి తస్య పుణ్యస్య సంఖ్యాం కర్తుం నవైక్షమః
58.044_1 అతస్తస్య ప్రభావేన విమానం ప్రచలేన్మమ

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే సంకష్టచతుర్థీ వ్రతకథనం నామ అష్టపంచారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION