కృతవీర్యుని పూర్వచరిత్ర

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:48 am

Moderator: satyamurthy

కృతవీర్యుని పూర్వచరిత్ర

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:24 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

రాజోవాచ:
59.001_1 కుంభీపాకాద్వినిస్సృత్య తేషు యాతేషు వైదివం
59.001_3 కముపాయం స కృతవాన్ కృతవీర్యపిత తదా
శక్ర ఉవాచ:
59.002_1 బ్రహ్మలోకం జగామాశు దదర్శ కమలాసనం
59.002_3 దుఃఖితో నారదాఛ్ఛ్రుత్వా వంశ విచ్ఛేద మాత్మనః
59.003_1 ప్రణమ్య తమపృచ్ఛత్ సవంశ విచ్ఛేద కారణం
59.003_3 మమ పుత్రోతిధర్మాత్మా వదాన్యో యజ్ఞకారకః
59.004_1 దేవతాతిథిభక్తశ్చ మాన్యమానయితా శుభం
59.004_3 నానావిధ ప్రయత్నం స పుత్రార్థం కృతవాన్ విదే
59.005_1 తధాపి నాభవత్కస్మా త్తస్యపుత్రః సురేశ్వరః
59.005_3 రాజ్యం ప్రకృతి సాత్కృత్వా వాయుభక్షః స్థితో వనే
59.006_1 అస్థిమాత్రా వశేషో సావద్య శ్వోవా మరిష్యతి
59.006_3 జన్మాంతరీయం తస్యై నో యేన గచ్ఛేల్లయం ప్రభో
59.007_1 తముపాయం దయాం కృత్వా వదమే కమలాసన
59.007_3 తం ప్రాపయిష్యే తత్రాహం స్వవంశస్య వివృద్ధయే
59.008_1 ఏవం సులలితాం వాణీం శృత్వోవాచ తధావిథిః
59.008_3 శ్రూయతాం తవ పుత్రస్య పూర్వజన్మ మయేరితం
59.009_1 సామనామ్నాభవత్పూర్వం త్పత్రైవ నగరీంత్యజః
59.009_3 దుష్కర్మాతితరాం యస్య దర్శనం పుణ్యనాశకృత్
59.010_1 ఏకదా తేన విత్తస్య లోభేన పథి ఘాతితాః
59.010_3 బ్రాహ్మణాః ద్వాదశ శ్శాంతా స్త్యక్తాస్తేన గుహాంతరే
59.011_1 సర్వం తదీయ మాదాయ నిశి స్వగృహమాగతః
59.011_3 మాఘకృష్ణ చతుర్థ్యాం స ఉదయే శశినో నృప
59.012_1 గణేశేతి గణేశేతి పుత్రమాహూయ సత్వరం
59.012_3 అలబ్ధా న్నజలస్తేన సహైవ బుభుజే ముదా
59.013_1 కాలేన తస్యపుత్రోసౌ పంచత్వ మగమన్నిశి
59.013_3 చంద్రోదయే చతుర్థ్యాంతు కృష్ణాయామేవ భూభుజ
59.014_1 అజ్ఞానకృత సంకష్ట చతుర్థీ వ్రతసంభవాత్
59.014_3 పుణ్యా ద్వైనాయకం ధామ జగామ సుఖదంతు సః
59.015_1 విమాన వరమారూఢో వీక్ష్యమాణోప్సరోగణైః
59.015_3 వైమానికైః స్తూయమానోదివ్యపుణ్యైరథార్చితః
59.016_1 తేనైవ పుణ్యశేషేణ కృతవీర్యాభిధో నృపః
59.016_3 తవ పుత్రః సమాపేదే పుత్రత్వ మధునాభువి
59.017_1 తదఘౌఘ క్షయాత్తస్య పుత్రః ఉత్పతయతే నఘ
59.017_3 ఇతి బ్రహ్మవచశ్శ్రుత్వా చకంపే సనృపోత్తమః
పప్రచ్ఛ పునరేవాసౌ ఉపాయం పాపనాశనం
కృతవీర్యపితోవాచ:
59.018_1 బ్రహ్మహత్యా కృతం తస్యపాపం నశ్యేత్కధం విధే
59.018_3 తద్వదస్య దయాసింధో యద్యపిస్యాత్సుదుష్కరం
బ్రహ్మోవాచ:
59.019_1 స చేద్వ్రతంతు సంకష్టచతుర్థీ సంజ్ఞకం తవ
59.019_3 సుతః కరిష్యతే సమ్యక్తదా పాపాత్ ప్రమోక్ష్యతే
రాజోవాచ:
59.020_1 కధం తత్క్రియతే బ్రహ్మన్ కస్మిన్ మాసే వ్రతం శుభే
59.020_3 తత్సర్వం వదమే స్వామిన్ ఏనపాపం లయం వ్రజేత్
బ్రహ్మోవాచ:
59.021_1 చతుర్థీ భౌమవారేతు మాఘేకృష్ణే భవేద్యది
59.022_1 శుభే ముహూర్తే చంద్రేచ కుర్యాత్ ప్రారంభస్య హ
59.022_3 దంత ధావనపూర్వాణి స్నానాని చైక వింశితం
59.023_1 కుర్వీత నిత్యకర్మాణి జపేన్మంత్రం తతః పరం
59.023_3 నిరాహారో భవేన్మౌనీ పరనిందా వివర్జితః
59.024_1 దుష్టకర్మచ తాంబూలం వర్జయేత్ న్నిమమేన చ
59.024_3 వర్జయే జ్జలపానంచ పరద్రోహంచ పైశునం
59.025_1 తిలామలక కల్కేన దివాంతే స్నాన మాచరేత్
59.025_3 ఏకాక్షరం షడర్ణం వా జపేద్వావైదికం మనుం
59.026_1 గణేశ ప్రీతయే తస్య నామ మంత్రం యధావిధి
59.026_3 ధ్యాయేత్ స్థిరేణమనసా దేవదేవం గజాననం
59.027_1 ముహూర్త మాత్రేణ తతః పూజయేత్ గణనాయకం
59.027_3 ఉపచారై ష్షోడశభి ర్నైవేద్యై ర్వివిధైరపి
59.028_1 మోదకా పూప శష్కూలీ లడ్డూకైర్వటైరపి
59.028_3 పాయసైర్వివిధైః ర అన్నై ర్వ్యంజనైర్లేహ్యచోష్యకైః
59.029_1 ఫలైర్నానావిధైః పూగ తాంబూలైః దక్షిణాదిభిః
59.029_3 ఏకవింశతి దూర్వాభి ర్దీపైశ్చ కుసుమైరపి
59.030_1 చంద్రోదయే అర్ఘ్యదానేన తిథయే మంత్ర పూర్వకం
59.030_3 గజాననాయ పశ్చాత్తంచంద్రాయచ తతః పరం
59.031_1 నివేద్య పూజనంనత్వా క్షమాప్యచ తతఃపునః
59.031_3 బ్రాహ్మణాన్ భోజయేద్భక్త్యా శక్త్యావా చైకవింశతిం
59.032_1 దశ ద్వాదశవా శక్తో దక్షిణాభిః సుతోషయేత్
59.032_3 కథాం శృత్వా తతస్సమ్యక్ స్వయంభువం జితవాగ్యతః
గీత వాద్రిత ఘోషేణ శేషాంరాత్రిం తతో నయేత్
59.033_1 ఏవం వ్రతం చైకవర్షం కృతం చేత్యత్నతోనృప
59.033_3 సర్వపాప క్షయాత్తస్య భవితా పుత్రఉత్తమః
59.034_1 అన్యంవా చింతయేత్కామం యం యం తంప్రాప్నుయాన్నరః
59.035_1 సర్వ సంకష్టనాశం స్యాత్పరచక్ర భయం నహి
59.035_3 శమీమూలే జపం స్తిష్ఠ న్నుపవాస పరాయణః
59.036_1 ఆ చంద్రోదయ పర్యంతం వ్రతమేతత్ సమాచరేత్
59.036_3 అంధో మూకో జడః పంగు స్తదీప్చిత మవాప్నుయాత్
59.037_1 దారాన్ పుత్రాన్ ధనం రాజ్యం లభతే నాత్ర సంశయః
59.037_3 శ్రావణాదిషు మాసేషు ఘృతలడ్వాదికం పృథక్
59.038_1 భక్షయేద్వర్షపర్యంతం తస్యసిద్ధి రనుత్తమా
59.038_3 శ్రావణే సప్తలడ్డూకాన్నభస్యే దధిభక్షణం
59.039_1 అశ్వినే చోపవాసంచ కార్తికే దుగ్ధపానకం
59.039_3 మార్గశీర్షే నిరాహారం పౌషే గోమూత్ర పానకం
తిలాంశ్చ భక్షయేన్మాఖే ఫాల్గుణే ఘృతశర్కరాం
59.040_1 చైత్రమాసే పంచగవ్యం వైశాఖే శతపత్రికాం
59.040_3 ఘృతస్య భోజనంజ్యేష్ఠే ఆషాడే మధు భక్షణం
కృతవీర్యపితోవాచ:
59.041_1 అంగారక చతుర్థ్యాంతు విశేషో భిహితః కుతః
59.042_1 వదత్వం కృపయాబ్రహ్మన్ ప్రశ్రయావనతాయ మే
59.042_3 శృణ్వతో నచమే త్తృప్తిర్గజానన కధాం శుభం

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే చతుర్థీవ్రతకథనం నామ ఏకోనషష్ఠితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION