అంగారక చతుర్ధీ మహిమ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:51 am

Moderator: satyamurthy

అంగారక చతుర్ధీ మహిమ

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:26 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

బ్రహ్మోవాచ:
60.001_1 అంగారక చతుర్ధ్యాస్తు మహిమేదం మహీవతే
60.001_3 శృణుష్వావ హితోభూత్వా కథయామి సమాసతః
60.002_1 అవంతీనగరే రాజన్ భారద్వాజో మహామునిః
60.002_3 వేదవేదాంగవిత్ప్రాజ్ఞః సర్వశాస్త్ర విశారదః
60.003_1 అగ్నిహోత్రరతో నిత్యం శిష్యాధ్యయన తత్పరః
60.003_3 నదీ తీర గతస్తిష్ఠన్న నుష్ఠానపరో మునిః
60.004_1 ఏకస్మిన్నేవ సమయే దృష్టాతేనా ప్సరోవరా
60.004_3 తాం దృష్ట్వా చకమే భోక్తుం భారద్వాజో మహామునిః
60.005_1 అకస్మాత్కామినీం దృష్ట్వా కామాసక్తో భవన్మునిః
60.005_3 కామబాణాభిభూతస్సన్ నిపపాత మహీతలే
60.006_1 అతివిహ్వల గాత్రస్య తస్యరేతః ప్రచస్ఖలే
60.006_3 ప్రావేష్టం తస్యతద్రేతః పృధివీ బిలమధ్యతః
60.007_1 తతఏతః కుమారో అభూ జ్జపాకుసుమ సన్నిభః
60.007_3 తం ధరిత్రీ స్నేహవశా త్పాలయామాస సాదరం
60.008_1 జనుః స్వం తేన ధన్యసా మనుతే పితరౌ కులం
60.008_3 తతః స సప్తవర్షస్తాం పప్రచ్ఛ జననీం నిజాం
60.009_1 మయి లోహిత మకస్మా న్మాశుషం దేహమాస్థితే
60.009_3 కశ్చమే జనకో మాతస్తం మమాచక్ష్వ సాంప్రతం
ధరణ్యువాచ:
60.010_1 భారద్వాజమునే రేతఃస్కలితం మయిసంగతం
60.010_3 తతో జాతోసి రేపుత్ర వర్థితోసి మయా శుభం
పుత్ర ఉవాచ:
తర్హి తం మేమునిం మాతర్దర్శయస్వ తపోనిధిం
బ్రహ్మోవాచ:
60.011_1 తమాదయ తదా దేవీ భారద్వాజం జగామ కుః
60.012_1 ఉవాచ ప్రణిపత్యైనం త్వద్వీర్యప్రసవం సుతం
60.012_3 వర్థితం తంపురోధార్య స్వీకురుష్వ మునేధునా
60.013_1 తదా జయా యయౌ ధాత్రీ స్వధామ రుచిరం తదా
60.013_3 భారద్వాజః సుతం లబ్ధ్వా ముముదే చాలిలింగ తం
60.014_1 ఆఘ్రాయ శిర ఉత్సంగే స్థాపయామాస తం ముదా
60.014_3 సుముహూర్తే శుభలగ్నే చకారోపనయనంమునిః
60.015_1 వేదశాస్త్రాణ్యుపాదిశ్య గణేశస్య మనుం శుభం
60.015_3 ఉవాచ కుర్వనుష్ఠానం గణేశప్రీతయే చిరం
60.016_1 సంతుష్టో దాస్యతేకామాన్ సర్వాం స్తవమనోగతాన్
60.016_3 తతస్స నర్మదా తీరే పద్మాసన గతోమునిః
60.017_1 సన్నియమ్యేంద్రియాణ్యాశు ధ్యాయన్ హేరంబ మంతరా
60.017_3 జజాప పరమం మంత్రం వాయుభక్షో భ్రుశం కృశః
60.018_1 ఏవం వర్షసహస్ర సంతపస్తేపే సుదారుణం
60.018_3 మాఘ కృష్ణచతుర్థ్యాంత ముదయే శశినో మలే
60.019_1 దర్శయామాస రూపం స్వం గణనాధో అధ దిగ్భుజం
60.019_3 దివ్యాంబరం బాలచంద్రం నానాయుధ లసత్కరం
60.020_1 చారు శుండం లసద్దంతం శూర్పకర్ణం సకుండలం
60.020_3 సూర్యకోటి ప్రతీకాశం నానాలంకార మండితం
60.021_1 దదర్శ రూపం దేవస్య స బాలః పురతస్థితం
60.021_3 ఉద్ధాయ ప్రణిపత్యైనం తుష్టావ జగదీశ్వరం
భౌమ ఉవాచ:
60.022_1 నమస్తే విఘ్ననాశయ నమస్తే విఘ్నకారిణే
60.022_3 సురాసురాణా మీశాయ సర్వశక్త్యుపబృంహణే
60.023_1 నిరామయాఅ నిత్యాయ నిర్గుణాయ గుణచ్ఛిదే
60.023_3 నమో బ్రహ్మవిదాం శ్రేష్ఠః స్థితి సంహార కారిణే
60.024_1 నమస్తే జగదాధార నమస్త్రైలోక్య పాలక
60.024_3 బ్రహ్మాదయే బ్రహ్మవిదే బ్రహ్మణే బ్రహ్మరూపిణే
60.025_1 లక్ష్యాలక్ష్య స్వరూపాయ దుర్లక్షణఛిదే నమః
60.025_3 నమః శ్రీగణనాధాయ పరేశాయ నమోనమః
60.026_1 ఇతి స్తుతః ప్రసన్నాత్మా పరమాత్మా గజాననః
60.026_3 ఉవాచ శ్లక్ష్ణయా వాచా బాలకం సంప్రహర్షయన్
గజానన ఉవాచ:
60.027_1 తవోగ్రపసా తుష్టో భక్త్యా స్తుత్యానయాపి చ
60.028_1 బాలభావేపి ధైర్యాత్తే దదామి వాంఛితాన్ వరాన్
60.028_3 ఏవముక్తో భూమిపుత్రో వచూచేతం గజాననం
భౌమ ఉవాచ:
60.029_1 ధన్యా దృష్టిర్జననమపి మే దర్శనాత్ సురేశ,ధన్యం జ్ఞానం కులమపివిభో భూస్సశైలాద్య ధన్యా
60.029_3 ధన్యంచైతత్సకలమపి తపో యేనదృష్టో ఖిలేశో,ధన్యవాణీ వసతిరపి మయా సంస్తుతో మూఢభావాత్
60.030_1 యదితుష్టోసి దేవేశ స్వర్గే భవతుమే స్థితిః
60.030_3 అమృతంపాతుమిచ్ఛామి దైవైః సహ గజానన
60.031_1 కల్యాణకారి మేనామ ఖ్యాతిమేతు జగత్రయే
60.031_3 దర్శనం మేచతుర్థ్యాంతే జాతం పుణ్యప్రదం విభో
60.032_1 అంతఃసా పుణ్యదానిత్యం సర్వసంకష్ట హారిణీ
60.032_3 కామదా వ్రతకర్త్రూణాం త్వత్ప్రసాదాత్ సదాస్తుచ
గణేశ ఉవాచ:
60.033_1 అమృతం ప్రాస్యసేసమ్య గ్దేవైఃసహ ధరాసుత
60.033_3 మంగళేతి చ నామ్నాత్వం లోకేఖ్యాతిం గమిష్యసి
60.034_1 అంగారకేతి రక్తత్వాద్వసుమత్యాః యతస్సుతః
60.034_3 అంగారకచతుర్థీం యే కరిష్యంతి నరా భువి
60.035_1 తేషామబ్ద సమంపుణ్యం సంకష్టీవ్రత సంభవం ,నిర్విఘ్నతా సర్వకార్యేషు భవిష్యతి నసంశయః
60.035_3 అవంతీ నగరే రాజా భవిష్యసి నసంశయః
60.036_1 వ్రతానాముత్తమం యస్మాత్క్రుతం తేవ్రతముత్తమం
60.036_3 యస్య సంకీర్తనాన్మర్త్యః సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్
బ్రహ్మోవాచ:
ఇతి దత్వావరో దేవః పిదధే ద్విరదాననః
60.037_1 తతస్తు మంగళో దేవం స్తావయామాసభక్తితః
60.037_3 శుండా ముఖం దశభుజం సర్వాయవ సుందరం
60.038_1 ప్రాసాదం కారయామాస గజాననముదావహం
60.038_3 సంజ్ఞాం మంగళమూర్తీతి దేవదేవస్య సోకరోత్
60.039_1 తతో భవత్కామాదాతృ క్షేత్రం సర్వజనస్య తత
60.039_3 అనుష్టానాత్పూజనాచ్ఛ దర్శనాత్సర్వమోక్షదం
60.040_1 తతో వినాయకో దేవో విమానవరముత్తమం
60.040_3 ప్రేషయామాస స్వగణైర్భ్రాజమానే తమంతికం
60.041_1 తే గత్వాతేన దేహేన తంభౌమ మానయన్భలాత్
60.041_3 గణేస్యాంతికం రాజం స్తధద్భుతమివాభవత్
60.042_1 తతో భౌమోభవత్ ఖ్యాతః త్రైలోక్యే సచరాచరే
60.042_3 యతో భౌమేన సంకష్ట చతుర్థీ భౌమసంయుతా
60.043_1 కృతా ప్రాప్తం చ స్వర్గేచామృతపానం సురైస్సహ
60.043_3 అతశ్చాంగారకయుతా చతుర్ధీ ప్రధితా భువి
60.044_1 చింతితార్ధప్రదానేన చింతామణిరితి ప్రధాం
60.044_3 ప్రయాతో మంగళమూర్తిః సర్వానుగ్రహకారకః
60.045_1 పారినేరాత్తునగరా త్పశ్చిమేప్రధితో భవత్
60.045_3 చింతామణిరితి ఖ్యాతః సర్వవిఘ్ననివారణః
60.046_1 అధునా సిద్ధగంధర్వైః పూజ్యతే సవిధూదయే
60.046_3 దదాతీ వాంఛితానర్ధాన్ పుత్రపౌత్రాది సంపదః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే అంగారకచతుర్థీ ఉపాఖ్యానే షష్ఠితమో అధ్యాయః సంపూర్ణం.


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION