చంద్రశాపానుగ్రహ వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:03 am

Moderator: satyamurthy

చంద్రశాపానుగ్రహ వర్ణనం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:30 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

బ్రహ్మోవాచ:
61.001_1 ఏకదాऽహం గతోరాజన్ కైలాసం గిరిశాలయం
61.001_3 ఉపవిష్టః సభామధ్యే పశ్యన్నారదమాగతం
61.002_1 తేనాऽపూర్వం ఫలంచైకం శంకరాయ నివేదితం
61.002_3 యయాచే గణపస్తత్తు కుమారోऽపి చ శంభవే
61.003_1 కస్మై దేయంఫలమిదం అపృచ్ఛచ్ఛంకరోऽపి మాం
61.003_3 అహం ప్రోవాచ బాలాయ కుమారాయేతి తంతదా
61.004_1 దత్తం శివేన తస్మై తచ్చుక్రోధ చ గజాననః
61.004_3 తతో బ్రహ్మా స్వభవనం గత్వా స్రష్టుమియేష సః
61.005_1 తత్ర విఘ్నకరో విఘ్నం చకార పరమాద్భుతం
61.005_3 ఉగ్రరూపం సమాస్థాయ భీషయామాస మాం సదా
61.006_1 మయి భ్రాంతే సవిధు ర్ధ్రుష్ఠ్వా కౄరతరంతు తం
61.006_3 అహిస త్పరమం చంద్రః స్వగణై ర్థ్విరదాననం
61.007_1 తతః పరమకృద్ధో సా దశ పత్తం విధుంతదా
61.007_3 ఆదర్శనీయస్త్రైలోక్యే మద్వాక్యాత్త్వం భవిష్యసి
61.008_1 కదాచిత్కేన దృష్టః స మహాపాతకవాన్ భవేత్
61.008_3 ఏవం శప్త్వాగతో దేవో నిజధామగణైర్వృతః
61.009_1 చంద్రసు మలినో దీనో లీనశ్చింతామయే హ్రదే
61.009_3 ఆణిమాది గుణోపేతో జగత్కారణ కారణే
61.010_1 కధమాచరితం దౌష్ట్య మజ్ఞానాద్బాలవ న్మయా
61.010_3 ఆదర్శనీయః సర్వేషాం వివర్ణో వదనోభవత్
61.011_1 కధం సురూపో వంద్యశ్చ కలాభిః సురతోషకః
61.011_3 ఏతస్మిన్నంతరే దేవైః శ్రుతః శాపో మహాన్ విధోః
61.012_1 తత్రేయుర్వహ్నిశక్రాద్యా యత్రాస్తేऽసౌ గజాననః
61.012_3 విజిజ్ఞపుః సురౌఘాస్తే విఘ్నకారణకారిణే
దేవా ఊచుః:
61.013_1 త్వం దేవదేవ జగతామసి వందనీయ
61.013_3 స్త్వంపాసి హంసి విదధాసి యధేష్ట మీశ
61.014_1 త్వం నిర్గుణోऽపి గుణకృత్ గుణినాం త్ర్యధీశ
61.014_3 త్యామేవ దేవ శరణం వయమద్య యాతాః
61.015_1 పాహీశః నోऽఖిల జగత్తవ శాపభీతం
61.015_3 చంద్రౌపరాధిని కథం పతితం సుకష్టం
61.016_1 తస్మాద్వయంచ జగదీశః జగచ్ఛ చంద్రః
61.016_3 శర్మాऽప్నుయామ భువనేశః తధావిదేహి
61.017_1 కష్టే నిపతితం విశ్వం అదృశ్యే శశిని ప్రభో
61.017_3 అనుగ్రహం చ చంద్రేస్మిన్ స్త్రైలోక్యేకర్తుమర్హసి
61.018_1 నాజ్ఞాసీద్యస్యతే రూపం మహిమానం శృతిత్రయం
61.018_3 స కస్యస్తవనీయః స్యా త్తధాపి స్తూయసేऽఖిలైః
61.019_1 కృతకృత్యా వయంతేऽద్య దర్శనాద్భాషణాదపి
61.019_3 శరణం తే ప్రసనాస్మః ప్రపన్నార్తిహరావ్యయ
61.020_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా జగాద ద్విరదాననః
61.020_3 సుప్రసన్నః స్తవైస్తేషాంధర్మకామార్థ మోక్షదః
వికట ఉవాచ:
61.021_1 ప్రసన్నోహం సురాః స్తుత్యా వృణుధ్వం వాంఛితం మహత్
61.021_3 అసాధ్యమపి వో దద్యాం త్రిషులోకేషు యద్భవేత్
దేవాఊచు:
61.022_1 సుధాకరేనుగ్రహం తే సర్వ ఈహామహేవయం
61.022_3 అనుగ్రహీతే తస్మింస్తు సర్వేషాంనో గ్రహోభవేత్
గణేశ ఉవాచ:
61.023_1 ఏకాబ్దంవా తదర్ధంవా తదర్ధార్ధమధాపివా
61.023_3 ఆదర్శనీయోస్తు శశీ బ్రూత్వాన్యంవా వరం సురాః
61.024_1 తతస్తే దండవత్సర్వే వ్రణేము ర్థ్విరదాననం
61.024_3 సా వాచప్రణతాం స్తాంస్తు వికటో భావపూర్వకం
61.025_1 అప్రమాణం కధ మహో వచనం కర్తుముద్యతాః
61.025_3 శరణం చ ప్రపన్నానాం నత్యాగం కర్తుముత్సహే
61.026_1 మేరుశ్చతత్పతిః సూర్యోవహ్నిః శీతో భవేద్యది
61.026_3 మర్యాదా ముత్సృజేత్సింధుః వచో మేనానృతం భవేత్
61.027_1 అధాపి గదతోవాక్యం శృణుధ్వం సురసత్తమాః
61.027_3 భాద్రశుక్ల చతుర్ఠ్యాంయో జ్ఞానతో అజ్ఞానతో పి వా
61.028_1 అభిశాపీ భవేచ్చంద్ర దర్శనాద్భృశ దుఃఖభాక్
61.028_3 ఇతి తద్వచనం శృత్వా దేవా(ము) ముదిరే ఖిలాః
61.029_1 ఓమితి ప్రణిపత్యోచుః పుష్పవృష్టించ చిక్షుపుః
61.029_3 తదనుజ్ఞాం గృహీత్వేయు ర్దే వాశ్చంద్రమసం ప్రతి
61.030_1 తమూచు స్త్వంమూఢతరో యో హాసద్విరదాననం
61.030_3 త్రైలోక్యం సంకటేక్షిప్తం త్వయా శ్రేష్ఠాపరాధినా
61.031_1 త్రైలోక్యనాయకే దేవే జగత్త్రయ విధాయిని
61.031_3 అవ్యయే నిర్గుణే నిత్యే పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి
61.032_1 గజాననేऽఖిలగురావపరాధం యతో చరః
61.032_3 ఏవం నియమితం తేన సర్వలోక హితేప్సు నా
61.033_1 అస్మాభిః పరమక్లేశా త్ప్రసన్నోసౌ కృతోవిభుః
61.033_3 భాద్రశుక్ల చతుర్థ్యాం త్వం నద్రష్టవ్యః కదాచన
61.034_1 త్వం చాపిశరణం యాహి దేవదేవం గజాననం
61.034_3 తత్ప్రసాదా చ్ఛుద్దతనుః పరాంఖ్యాతి మవాప్స్యసి
61.035_1 ఇతి చంద్రోవచఃశృత్వా దేవానాం హితమాత్మనః
61.035_3 జగామ శరణం దేవం శరణాగత వత్సలం
61.036_1 గజాననం సురేశానం మహేశానాది వందితం
61.036_3 జజాప పరమం మంత్రం ఏకాక్షర మఘాపహ
61.037_1 విధురింద్రోపదిష్టం స పరమేణ సమాధినా
61.037_3 దశద్వాదశ వర్షాణి తపస్తేపే సుదారుణం
61.038_1 గంగాయాః దక్షిణాతీరే సర్వసిద్ధి ప్రదాయినీ
61.038_3 తతఃప్రసన్నో భగవాన్ పురో యాతో గజానన
61.039_1 రక్త మాల్యాంబర ధరో రక్తచందన చర్చితః
61.039_3 చతుర్భుజో మహాకాయో సింధూరారుణ విగ్రహః
61.040_1 ప్రభయా భాసయన్ లోకా న్కోటిసూర్యాధిక ప్రభః
61.040_3 తేజస్సమూహం దృష్ట్వా తం ప్రచకంపే భ్రుశం శశీ
61.041_1 పరమం స్థిర్యమాస్థాయ కృతాంజలి పుటః పురః
61.041_3 తర్కయామాస మనసా ప్రాయోయం ద్విరదాననః
61.042_1 వరం దాతుమిహాయాత ఇతి నత్వా ననామతం
61.042_3 తుష్ఠావ పరమా భక్త్యా దేవదేవం గజాననం
చంద్ర ఉవాచ:
61.043_1 నమామి దేవం ద్విరదాననం తం యస్సర్వవిఘ్నం హరతే జనానాం
61.043_3 ధర్మార్థకామాం స్తనుతేऽఖిలానాం తస్మై నమో విఘ్నవినాశనాయ
61.044_1 కృపానిధే!బ్రహ్మమయాయ దేవ విశ్వాత్మనే విశ్వవిధానదక్ష!
61.044_3 విశ్వస్యబీజాయ జగన్మయాయ త్రైలోక్యసంహారకృతే నమస్తే
61.045_1 త్రయీమయాయాఖిల బుద్ధిదాత్రే బుద్ధిప్రదీపాయ సురాధిపాయ
61.045_3 నిత్యాయ సత్యాయ చ నిత్యబుద్ధే నిత్యం నిరీహాయ నమోస్తు నిత్యం
61.046_1 అజ్ఞాన దోషేణ కృతో పరాధరో స్తం క్షంతుమర్హోసి దయాక రత్వం
61.046_3 తదాపి దోషఃశరణాగతస్య త్యాగేమమాత్మన్ కురుమేऽనుకంపాం
బ్రహ్మోవాచ:
61.047_1 ఇది తద్వచనం శృత్వా సుప్రసన్నో గజాననః
61.047_3 తస్మైవరాన్ దదౌ దేవః స్తుత్యా నత్యా సుతోషితః
61.048_1 యధాపూర్వం స్థితంరూపం తధాతత్తే భవిష్యతి
61.048_3 భాద్రశుక్ల చతుర్థ్యాంత్వాం యో నరః సంప్రపశ్యతి
61.049_1 తస్యాऽభిశాపో నూనంస్యా త్పాపం హానిశ్చ మూర్ఖతా
61.049_3 తస్యామదర్శనీయోసి యదుక్తం యోసురైస్సహ
61.050_1 కృష్ణపక్షే చతుర్థ్యాంతు వ్రతం చ యత్ర్కియతే నరైః
61.050_3 తవోదయే సుపూజ్యస్త్వం పూజనీయఃప్రయత్నతః
61.051_1 దర్శనీయః ప్రయత్నేన వివరీతే వ్రతం వృధా
61.051_3 లలాటే కలయాతిష్ఠ మమ ప్రీతికరఃశశీన్
61.052_1 ప్రతి మాసం ద్వితీయాయాం సమస్యశ్చ భవిష్యసి
61.052_3 ఏవం లబ్ధవరశ్చంద్రో యధా పూర్వం భవత్తదా
స్థాపయామాస వరదమూర్తిం దేవర్షిభిస్సహ
61.053_1 ఫాలచంద్రేతి నామాస్య చక్రుస్తే మునయస్సురాః
61.053_3 ప్రాసాదం కారయామాస కాంచనం రత్నసంయుతం
61.054_1 ఉపచారై షోడశభిః పూజయామస సాదరం
61.055_1 పూజయిత్వా సురాః సర్వే మునయశ్చ వరాన్ దదుః
61.055_3 సిద్ధిక్షేత్రమిదంలోకే విఖ్యాతంతు భవిష్యతి
61.056_1 అనుష్ఠానవతామత్ర సర్వసిద్ధికరం భవేత్
61.056_3 తతస్తే దేవమునయో నత్వా తం ద్విరదాననం
61.057_1 యయుః ప్రసన్నమననః స్వంస్వంస్థానం ముదాయుతాః
61.057_3 యాతేషు దేవమునిషు దేవోऽపిపిదధే వపుః
61.057_1 అంతర్హితే భాలచంద్రే చంద్రోహృష్టమనా ఇవ
61.057_3 స్వంధామ ప్రతిపద్యైవ స్వంధామ ప్రయయౌ తదా

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే చంద్ర శాపానుగ్రహ వర్ణనంనామ ఏకషష్ఠితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION