దూర్వోపాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:46 pm

Moderator: satyamurthy

దూర్వోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:32 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కృతవీర్య పితా ఉవాచ:
62.001_1 చతుర్థ్యాం కృష్ణపక్షేతు భుక్తిశ్చంద్రోదయే యతః
62.001_3 క్రియతే తన్నిమిత్తంయత్ పృష్టం తన్మే నిరూపితం
62.002_1 దూర్వాంకుర అర్పణస్యాపి శ్రోతుమిచ్ఛామి కారణం
62.002_3 కిమర్థం గణనాధస్య ప్రియా దూర్వాంకురా వద
బ్రహ్మోవాచ:
62.003_1 హంత తేకధయాష్యామి దూర్వాంకుర సమర్పణే
62.003_3 యత్ఫలం గణనాధస్య శ్రూయతాం తన్నృపోత్తమ
62.004_1 అవంతీనగరే ఖ్యాతా దేశేదక్షిణతోऽ భవత్
62.004_3 క్షత్రియః సులభోస్యాంతు గుణి దాని ధని ధనీబలీ
62.005_1 వివేక్యాసీన్మాన్యమానీ శమీదమపరాయణః
62.005_3 సర్వ శాస్త్రార్ధతత్వజ్ఞ సర్వ వేదార్ధతత్వవిత్
62.006_1 వికటేభక్తి మానిత్యం స్తుతిస్తోత్రపరాయణః
62.006_3 తస్య భార్యాసుముద్రాసీన్నామ్నా పరమవిశ్రుతా
62.007_1 అత్యంత సుందరీసాధ్వీ స్వరూపాత్ ధికృతాప్సరాః
62.007_3 దేవ విప్రాతిధిపరా పత్యుః చిత్తానువర్తినీ
62.008_1 పతివ్రతానాం సర్వాసాం మాన్యా శ్రేష్టతమా నృప
62.008_3 ఏకస్మిన్దివసే తౌతు దంపతీ స్నాననిర్మితౌ
62.009_1 ఉపవిష్టాపురాణార్థం పరస్పరమనోనుగౌ
62.009_3 యావత్ తావత్సమాయాతో బ్రాహ్మణో మధుసూదనః
62.010_1 భిక్షాభిలాషేత తతం పరమేశ్వర చింతకః
62.010_3 కుచేలశ్చ దరిద్రత్వాత్సాంబరోపి దిగంబరః
సులభస్తంతు దృష్ట్వైవ ప్రణనామ ముదాయుతః
62.011_1 జహాస చైనం సహసా మోహావిష్టీ ద్విజోత్తమం
62.011_3 సౌవాచ తతః శాపం ప్రతిక్షుబ్ధో మహామునిః
62.012_1 క్రోధసంరక్త నయనః త్రైలోక్యం ప్రదహన్నివ
62.012_3 హలకర్షణకో నిత్యం నిత్యం దుఃఖసమన్వితః
62.013_1 వృషో భవ కుబుద్ధేత్వం యో హసద్వివృతై ర్ద్విజైః
62.013_3 భర్తుః శాపం పరిశ్రుత్య సుముద్రా క్రోధమూర్భితా
62.014_1 అశపత్తం ద్విజం రుష్ట్యా సర్ఫిణీవ పదాహతా
62.014_3 యతస్త్వయా అవివేకేన శాపోదత్తః పతిర్మమ
62.015_1 అతస్త్వం చక్రివాన్ భూత్వా విష్ట్వాశీ భవ కుద్విజ
62.015_3 సోపి తామశపత్కౄరం శృత్వా శాపం తదీరితం
62.016_1 స్త్రీ త్వమశపో యస్మాత్త్వం ఛాండాలీ భవిష్యసి
62.016_3 దరిద్రా దోషబహుళా విణ్మూత్రాశీ అశుభంకరీ
62.017_1 ఏవం పరస్పరంశప్త్వా త్యక్తా దేహాన్ సుదుర్లభాన్
62.017_3 సులభో వృషభో జాతో హలకర్షణవాన భవత్
62.018_1 నవిశ్రాంతిః క్షణం తస్య విప్రశాపా త్తదాభవత్
62.018_3 ద్విజోపి రాసభేర్యోనౌ జాతోసౌ మధుసూదనః
62.019_1 జాతా సుముద్రా ఛాండాలీ దుష్టా ప్రాణివిహింసికా
62.019_3 దరిద్రా పైశాచవతీ విణ్మూత్రాశన తత్పరా
62.020_1 అతి శుష్కశరీరా సా దంతురా వికటాననా
62.020_3 కదాచి దటమానా సా దక్షిణే నగరస్యతు
62.021_1 ప్రాసాదం గణనాధస్య దదర్శ పరమాద్భుతం
62.021_3 నానావృక్ష లతాజాలైః నానాపక్షి గణైర్యుతం
62.022_1 యత్ర యోగీశ్వరాన్ కేచి దనుష్టాన రతాఃస్సదా
62.022_3 ఉపాసకాః గణేశస్య నియమస్థా వసంతి హి
62.023_1 కేచిత్కామార్ధినః కేచిత్ పుత్ర మోక్ష ధనార్థినః
62.023_3 కదాచి ద్భాద్రమాసస్య చతుర్థ్యాం తు గృహే గృహే
62.024_1 తస్మిన్పురే సప్రవృత్తో గణనాధ మహోత్సవః
62.024_3 అతివృష్ఠిః ప్రవృత్తాచ మహాప్రళయ సన్నిభః
62.025_1 ఛాండాలీ వృష్టిభీతాసా యతి యద్యన్నివేశనం
62.025_3 తతస్తతో ఖిలజనైః నిరస్తా తాడనాదిభిః
62.026_1 తతో దేవాలయంయాతా ప్రాణవగ్నిం ప్రగృహ్యసా
62.026_3 తత్రాపి, అతాడన్కేచిత్ యోగిభిస్తైర్నిరాకృతా
62.027_1 ప్రజ్వాల్య సాతృణైరగ్నిం ఉష్ణన్యంగాని కుర్వతీ
62.027_3 అకస్మాద్వాయునాప్రాగాదేకో దూర్వాంకుర స్తదా
62.028_1 పతితో గణనాధస్య మస్తకే దైవయోగతః
62.028_3 స రాసభః శీతభీతో యాతో దేవాలయం తదా
62.029_1 తదా వృషోలాంగలాత్తు ముక్తో దైవాత్సమాయయౌ
62.029_3 ప్రాసాదం గణనాధస్య భావినో ర్థస్యగౌరవాత్
62.030_1 ఉభావపి తృణం తస్యాశ్చండాల్యాస్తౌ బభక్షతుః
62.030_3 పరిసుప్తే జనేతత్ర తయోర్యుర్ధ మవర్తత
62.031_1 అతస్తాభ్యాం చైవ సృంగాభ్యాం గజానన సమీపతః
62.031_3 తయో రాస్యాన్నిపతితౌ శుండాయాం చ పదే తదా
62.032_1 దూర్వాంకురౌ గణేశస్య తుతోష చ గజాననః
62.032_3 తతః సా యష్టిమాదాయ దేవాంతిక ముపాగమత్
62.033_1 అహనత్తౌ ఖరవృషౌ స్వయం పూజం బభక్షచ
62.033_3 ఖుర శబ్దంతయోః శృత్వా బభుధే నిద్రితో జనః
62.034_1 బహిశ్చకార దండేన ముష్టి కూర్పర ఘాతతః
62.034_3 పలాయన పరా సాऽపి తాడితా శర్కరాది భిః
62.035_1 ఛాండాల్యాః రాసభస్యాపి స్పర్శ శంకాకులైర్దివజైః
62.035_3 స్నాపిత స్తీర్థతోయేన మంత్రితా చ గజాననా
62.036_1 పూజితః సరయా భక్త్యా నానా ద్రవ్యైరనేకశః
62.036_3 వ్చష రాసభ ఛాండాలీ రతి దుష్టాః జనాః పునః
62.037_1 తాడయామాసురవ్యగ్రా లగుడై ర్జానుభిఃస్తలైః
62.037_3 దేవద్వారేచ పిహితే గతిస్తేషాం న విద్యతే
భ్రమతాం క్రందతాం తేషాం త్రయాణాందారుణైః స్వనైః
మనస్తు దేవదేవస్య వికటస్వతదాహృతం
62.038_1 ఏతేషాం బహుతరా కృతాదుష్టేషు సత్స్వపి
62.038_3 ఏతైశ్చ పూజితశ్చాహ మేక దూర్వాంకురాది భిః
62.039_1 ప్రదక్షిణా బహుతరా కృతాదుష్టేషు సత్స్వపి
62.039_3 భాద్ర శుక్ల చతుర్థ్యాం మే దూర్వామేకాం సమర్పయేత్
62.040_1 స మేమాన్యశ్చ పూజ్యశ్చ పూజ్యశ్చ యశ్చ కుర్యాత్ప్రదక్షిణం
62.040_3 తస్మాదేతాన్విమానే న స్వధామ ప్రాపయామ్యహం
62.041_1 ఏవం విమాన మప్త్రేషీత్స్వగణై రుపలక్షితం
62.041_3 స్వరూప ధారిభిర్దేవో గంధర్వా ప్సరసాంగణైః
62.042_1 యుతం వాదిత్ర నిచయైః పుష్పైః పరిమళైరపి
62.042_3 దివ్య భోగ సమాయుక్తం పతాకా ధ్వజమండితం
62.043_1 తానాదాయ గణాస్తేతు గజానన స్వరూపిణః
62.043_3 తస్మిన్విమానే నిక్షిప్వ దివ్యదేహా న్ముదాయుతాన్
62.044_1 గజాననాజ్ఞయా తస్య ధామ సంప్రాపయన్ జవాత్
62.044_3 పశ్యతాం సర్వ లోకానా మాశ్చర్య మభవద్ధృది
62.045_1 ఏతేషాం పూర్వ పుణ్యేన గతిరేషేతి చాబ్రువన్
62.045_3 తతో యోగీశ్వరాః కేచి త్యక్త్వా ధ్యానం గతా గణాన్
62.046_1 ప్రప్రచ్ఛుః కధమేతేషా బ్రూత పుణ్యాగతిర్ధ్రువా
62.046_3 అతి పాతకినాం మేషాం పుణ్య లేశో నవిద్యతే
62.047_1 గతిః సుదుర్లభా కస్మాత్ ప్రాప్తానో గదతా నష్టూః
62.047_3 తదేవాశు కరిష్యామ స్త్యక్తా నుష్టానమాత్మనః
62.048_1 అసంఖ్యాతో గతః కాలో నదేవో దృక్పధంగతః
62.048_3 విరక్తానాం వాయుభుజాం అనుష్టానవతాం సదా
ధామప్రాప్తిః కదా నస్యా ద్గణేశస్య వదంతు నః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే దూర్వోపాఖ్యానం నామ ద్విషష్ఠితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION