దూర్వామహాత్మ్యం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:57 am

Moderator: satyamurthy

దూర్వామహాత్మ్యం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:35 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

గణాఊచుః:
63.001_1 శృణుధ్వం యోగినస్సర్వే స్థిరీకృత్య మనశ్చలం
63.001_3 యన్న శేషేభవేద్వక్తుం సమర్థశ్చతురాననః
63.002_1 తద్వక్తుం కస్సమర్థస్యా ద్యధాశక్తి వదామిచ
63.002_3 కుర్వంతి స్తవనం యస్య సర్వదా అజశివాదయః
63.003_1 తస్య కోగణనాధస్య మహిమానం వదేత్సస్ఫుటం
63.003_3 ఇద్ధం తదీయాం లీలాంవా తథాపి శృణుతానఘాః
63.004_1 దూర్వాంకురాణాం మహిమా నజ్ఞాతో మునిభిస్సురైః
63.004_3 యజ్ఞె ర్దానైప్తపోభిశ్చ వ్రతైరార్హోమైర్నవాప్యతే
63.005_1 అత్రాప్యుదాహరంతీ మ మితిహాసం పురాతనం
63.005_3 వాసనస్య వచసంవాదం నారదస్యమహాత్మనః
63.006_1 ఏకదా నారదో గచ్ఛద్వాసవం ద్రష్టుముత్సకః
63.006_3 పూజితః పరయాభక్త్యా కృతాసన పరిగ్రహం
మునిం పప్రచ్ఛబలహా దూర్వామహాత్మ్యమాదరాత్
ఇంద్ర ఉవాచ:
63.007_1 కిమర్థం దేవదేవస్య గణేశస్య మహాత్మనః
63.007_3 విశేషతః ప్రియాబ్రహ్మన్ మహాదూర్వాంకురా మునే
మునిరువాచ:
63.008_1 కథయామి యథాజ్ఞాతం దుర్వామాహాత్మ్యముత్తమం
63.008_3 స్థావరే నగరేపూర్వం కౌండిన్యో అభూన్మహామునిః
63.009_1 ఉపాసకో గణేశస్య తపోబలసమన్వితః
63.009_3 రమణీయతరస్తస్య గ్రామదక్షిణ భాగతః
63.010_1 ఆశ్రమః సుమహానాసీ ల్లతావృక్ష సమన్వితః
63.010_3 సరాంసి ఫుల్లపద్మాని యత్రాసన్ సుమహాంతి చ
63.011_1 భ్రమరై రుపజుష్టాని హంస కారండకైరపి
63.011_3 చక్రవాకైర్బకైశ్చైవ కచ్ఛపై ర్జలకుక్కుటైః
63.012_1 సతు ధ్యానరత స్తత్ర ప్రారభత్తవ ఉత్కటం
63.012_3 పురఃస్థాప్యమహామూర్తిం గణేశస్య చతుర్భుజం
సంప్రసన్నాం సువరదాం దూర్వాయుక్తాం సుపూజితాం
జజాప పరమం మంత్రం షడ్వర్ణం దేవతోషకం
63.013_1 పప్రచ్ఛ సంశయావిష్టా పత్నీనామ్నాऽశ్రయాస్యతం
ఆశ్రయో వాచ:
63.014_1 స్వామిః ఙజాననే దేవే దూర్వాభారం దినే దినే సమర్పయసి కస్మాత్త్వం
తృణైఃకోపి నతుష్యతి
63.014_3 ఆస్తిచేత్పుణ్యమేతేన తన్మేత్వం కృపయా వద
కౌండిన్య ఉవాచ:
63.015_1 శృణు ప్రియే ప్రవక్ష్యామి దూర్వామాహాత్మ్యముత్తమం
63.015_3 ధర్మస్య నగరే పూర్వమాసీదుత్సవ ఉత్తమః
63.016_1 సర్వేదేవాః స గంధర్వాః ఆహూతా శ్చాప్సరోగణాః
63.016_3 సిద్ధచారణ నాగాశ్చ మునయో యక్షరాక్షసాః
63.017_1 తిలోత్తమా యాః నృత్యంత్యాః ప్రావారోన్యపతద్భువి
63.017_3 దదర్శ తస్యాః సయమః కుచౌ చారుబృహత్తమౌః
63.018_1 అభవత్కామ సంతప్తో విశ్రాంతో నిరపత్రపః
63.018_3 ఇయేషాలింగితుం తస్యా శ్చుంబితుంచ తదాననం
63.019_1 సదసో నిర్గతస్తస్మా ల్లజ్జయా ధోముఖో యమః
63.019_3 గచ్ఛతస్తస్య రేతశ్చ స్ఖలితం పతితం భువి
63.020_1 జ్వాలామాల్య భవత్తస్మా త్పురుషో వికృతాననః
63.020_3 కుర్వన్దంష్ణ్రారవం కౄరం త్రాసయన్ భువనత్రయం
63.021_1 దదాహ పృధివీం సర్వాం జటాభి ర్గగనం స్పృశన్
63.021_3 చకంపే తస్య శబ్దేన త్రిలోకే మానసం భృశం
63.022_1 తదైవ విష్ణుమగమం స్తేతు సర్వే సభాసదః
63.022_3 స్తుతిం నానావిధాం కృత్వా నానాస్తోత్రైర్యధామతి
63.023_1 ప్రార్ధయామాసురవ్యగ్రాః సర్వలోకహితాయ తం
63.023_3 సతై స్సర్వైస్సమాగమద్గజానన మనామయం
తస్య నాశంతతో జ్ఞాత్వా తుష్టువుః
తస్య నాశంతతో జ్ఞాత్వా తుష్టువుః సర్వఏవ తం
దేవా మునయశ్చ ఊచుః నమోవిఘ్నస్వరూపాయ నమస్తే
విఘ్నహారిణే నమస్తే సర్వరూపాయ సర్వసాక్షిన్నమోస్తుతే
నమో దేవాయ మహతే సమస్త జగదాదయే నమః కృపానిధే
తుభ్యం జగత్పాలన హేతవే నమస్తే పూర్ణతపసే
63.024_1 సర్వసంహార కారిణే నమస్తే భక్తవరద సర్వదాత్రే
63.024_3 నమోనమః నమస్తేऽనన్యశరణ సర్వకామ ప్రపూరక
63.025_1 నమస్తే వేదవిదుషే నమస్తే వేదకారిణే
63.025_3 కమన్యం శరణం యామః కోను నః స్యాద్భయాపహః
63.026_1 ఆకాలఏవ ప్రళయః కధం లబ్ధో జనైరయం
63.026_3 హా! గజానన దేవేశః హాహావిఘ్నహరవ్యయ
సర్వేషాం మరణే ప్రాప్తె కథమస్మానుపేక్షసే
63.027_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా కరుణాబ్దిర్గజాననః
63.027_3 ఆవిరాసీ త్భురస్తేషాం శిశురూపో ర్నిభీతిహా
63.028_1 బిభ్రత్కమలనయనే శతచంద్ర నిభాననం
63.028_3 కోటిసూర్యప్రభా జాలః కోటికందర్ప జిద్వపుః
63.029_1 ఉన్నసో భృకుటీచారు నయనః కంబు కంఠయుక్
63.030_1 సుచారు జంఘా గుల్భ శ్రీ విలసత్పాదపద్మకః
63.030_3 నానాలంకార శోభాఢ్యో మహాఘన సమావృతః
63.031_1 ఏవం దేవం నిరీక్ష్యైవ నగరస్య పురో భువి
63.031_3 ఉత్తస్థుర్థేవ మునయో జయశబ్ద పురస్సరం
ప్రణేముః దండవద్భూమౌ శక్రం దేవగణా యధా
దేవా ఋషయ ఊచు:
63.032_1 కోభవాస్కుత ఆయాతః కింకార్యం వద నోవిభో
63.033_1 వయమేవం విజానీమో బ్రహ్మైచ బాలరూపధృక్
63.033_3 అనలాసుర సంత్రాసాత్త్యక్త్వాకర్మాణి సంస్థితాన్
63.034_1 అవిర్భూతంతు నస్త్రాతుం దుష్టసంహారకారకం
63.034_3 ఇతి తద్వచనం శృత్వా శిశురూపీ గజాననః
63.035_1 బభాషే హాస్యవదనః సర్వాన్దేవ మునీన్ప్రతి
63.035_3 భవంతో జ్ఞానసంపన్నాః యదుక్తం సత్యమేవ తత్
63.036_1 అహం తస్యవధాయేవ దుష్టస్యపరపీడనః
63.036_3 నిజేచ్ఛయా బాలరూపీ వేగేనాగాం సురర్షయః
63.037_1 ఉపాయం వచ్మివస్తస్య వధే తంకురుతాऽనఘాః
63.037_3 సర్వైర్భవద్భిస్తందృష్ట్యా నోదనీయో బలాదయం
63.038_1 ద్రష్టవ్యం కౌతుకంతస్య తమశ్చైవ మహత్తరం
63.038_3 ఏవం శృత్వా కృపావాక్యం సర్వేతే హర్షనిర్భరాః
63.039_1 ఊచుఃపరస్పరం సర్వే న జానీయోస్య పౌరుషం
63.039_3 ఈశ్వరో బాలరేపేణ కర్తుమస్య వధంనుకిం
63.040_1 అవతీర్ణో భవేత్త్రాతుం పీడితం భువనత్రయం
63.040_3 ఇద్ధముక్త్వాతు తేసర్వే ప్రణేముః సాదరంచ తం
63.041_1 ఏతస్మిన్నేవ కాలేతు కాలానల స్వరూపద్రుక్
63.041_3 దహద్దశదిశో భక్ష్యన్నరలోకం సమాయయౌ
63.042_1 కోలాహలో మహానాసీత్ లోకానాం క్రందతాంతదా
63.042_3 దృష్ట్వైవ సర్వేమునయః పలాయన పరాయయుః
63.043_1 తంచ తేమునయః ప్రోచున్ శీఘ్రంకురు పలాయనం
63.043_3 నోచేద్ధింసిష్యతేత్వద్య సుమహాననలో ధ్రువం
63.044_1 తిమింగలో యధా మీనా నురగాన్ గరుడో యధా
63.044_3 ఇతి తద్వచనం శృత్వా పరమాత్మా గజాననః
63.045_1 బాలరూపధరో తిష్టత్ పర్వతో హిమవానివ
63.045_3 సురర్షయో యయుర్దూరా త్త్యక్త్వాతత్రైవ బాలకం

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే దూర్వామహాత్మ్యనామ త్రిషష్టితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION