అనలాసుర వృత్తాంతం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:53 am

Moderator: satyamurthy

అనలాసుర వృత్తాంతం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:38 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

ఆశ్రయోవాచ:
64.001_1 దేవర్షిప్రయాతేషు లేదాऽచలవత్థ్సితే కిమాసీత్కౌతుకం తత్ర బాలకాలానలోద్భవం
64.001_3 తత్సర్వం విస్తరాన్మహ్యం కధయాశు మహామునే
నారద ఉవాచ:
64.002_1 ఏవం తయాకృతప్రశ్నః కౌండిన్యో మునిసత్తమః
64.002_3 యదబ్రవీ చ్ఛచీభక్తః తత్త్వంా శృణు మయోదితం
కౌండిన్య ఉవాచ:
64.003_1 అచలే చలవద్బాలే స్థితే తస్మిన్ గజాననే
64.004_1 కాలానలైవాక్షోభ్యః అయయౌ సో నలాసురః
64.004_3 తస్మిన్ క్షణే చలావాపి చచాలాచల సంయుతా
64.005_1 నభో దధ్యాన సదృశ ఘనగర్జిత నిస్స్వనైః
64.005_3 నిపేతు ర్వృక్షశాఖాభ్యః పక్షిబృందాని భూతలే
64.006_1 నిర్వారి ర్వారిధిర్జాతో వృక్షా ఉన్మూలితాస్తదా
64.006_3 ప్రకంపనేన మహతా నప్రాజ్ఞాయత కించన
64.007_1 తస్మిన్నేవ క్షణే దేవో బాలరూపీ గజాననః
64.007_3 దధారానలరూపం తం దైత్యం మాయాబలేనహి
64.008_1 ప్రాశత్సర్వేషు పశ్యత్సు జలధిం కుంభజో యథా
64.008_3 తతస్సోచింతయద్దేవో యద్యయం జఠరేగతః
64.009_1 దహేత్రి భువనంకుక్షా ధ్రుష్టమాశ్చర్యముత్కటం
64.009_3 తతఃశక్రో దదౌచంద్రం తస్యవహ్నేః ప్రశాంతయే
64.010_1 ఫాలచంద్రేతి చ దేవా స్తుష్టువుర్మునయోపి చ
64.010_3 తధాపి చనశాంతోభూ దనలః కంఠమధ్యగః
64.011_1 తతో బ్రహ్మాదదౌసిద్ధిబుద్ధీ మానసకన్యకే
64.011_3 రంభోరూ పద్మనయనే కేశ శైవలసంయుతే
64.012_1 చంద్రవక్త్రే మృతగిరౌ కూపనాభీ సరిద్వలీ
64.012_3 మృణాలమధ్యే ప్రవాళహస్తే శైత్యస్యకారణే
64.013_1 ఉవాచేమే సమాలింగ్య తవశాంతో నలోభవేత్
64.013_3 తయోరాలింగనే శాంతః కించిదేవ హుతాశనః
64.014_1 దదౌ సుకోమలంతస్మై కమలం కమలాపతిః
64.014_3 పద్మపాణిరితిప్రోచుః తంసర్వే సురమానుషాః
64.015_1 ఆశాంతే గ్నౌతువరుణః సిషేచే శీతలైర్జలైః
64.015_3 సహస్రఫణినం నాగం గిరిశోస్మై తదా వద
64.016_1 తేన బద్దోదరోయస్మా ద్వ్యాళబద్ధోదరోऽభవత్
64.016_3 తధాపి శైత్యంనాపేదే కంధోస్యానల సంయుతః
64.017_1 అష్టాశీతి సహస్రాణి మునయస్తం ప్రపేదిరే
64.017_3 అమృతా ఇవదూర్వాస్తే ప్రత్యేకం సేకవింశతిం
64.018_1 ఆరోపయన్ మస్తకేస్య తతః శాంతో అనలో భవత్
64.018_3 తుతోష పరమాత్మాసౌ దూర్వాంకుర భరార్చితః
64.019_1 ఏవం జ్ఞాత్వాతు తేసర్వే పుపూజుస్తం గజాననం
64.019_3 దూర్వాంకురై రనేకైస్తై ర్జహర్షాऽసౌ గజాననః
64.020_1 ఉవాచ చ మునీన్ దేవాన్ మత్పూజా భక్తి నిర్మితా
64.020_3 మహతీ స్వల్పికావాపి వృధా దూర్వాంకురైర్వినా
64.021_1 వినా దూర్వాంకురైః పూజా ఫలం కేనాపి నాప్యతే
64.021_3 తస్మాదుషసి మద్భక్తై రేకావాప్యేక వింశతి
64.022_1 భక్త్యా సమర్పితా దూర్వా దధాతి యత్పలం మహత్
64.022_3 నతత్క్రతుశతైర్దానై ర్వ్రతా అనుష్ఠాన సంచయై
64.023_1 తపోభిరుగ్రై ర్నియమైః కోటిజన్మార్జితై రపి
64.023_3 ప్రాప్యతే మునయోదేవా యద్దూర్వాభి రవాప్యతే
కౌండిన్య ఉవాచ:
64.024_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా దేవా దూర్వాంకురైః పునః
64.024_3 అనర్భుః పరమాత్మానం దేవదేవం గజాననం
64.025_1 జగర్జానందయుక్తోసౌ నాదయన్ రోదసీ భ్రుశం
64.025_3 హృష్టానాం సర్వదేవానాం మునీనాం చ నృణామపి
64.026_1 అనేకశో వరాన్దత్వా పివధే బాలరూపద్రుక్
64.026_3 కాలానల ప్రశమన ఇతితం తే సర్వే సమూచిరే
64.027_1 ప్రాసాదే నిర్మితే సర్వైః స్థాప్యమూర్తిం గజాననీం
64.027_3 విఘ్నహారోయమిత్యస్యా భిధాం చక్రుర్ముదా సురాః
64.028_1 అత్రస్నానం తధా దానం తపోనుష్ఠాన మేవచ
64.028_3 అనంతం జాయతే విఘ్నహరస్యాస్య ప్రసాదతః
64.029_1 జయః ప్రాప్తో యతస్తేన పురంచ విజయాభిదం
64.029_3 సర్వేషాంచ హృతావిఘ్నా విఘ్నహర్తేతి అసో భవత్
కౌండిన్య ఉవాచ:
ఇతి తేకధితం సర్వం దూర్వామాహాత్మ్య ముత్తమం
64.030_1 శ్రవణాత్పఠనాచ్చాస్య సర్వపాపక్షయో భవేత్
64.030_3 పురాతన మితిహాసం శృణుమే కధత ప్రియే

-ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే దూర్వామహాత్మ్యం నామ చతుష్షష్ఠితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION