దూర్వామహాత్మ్యం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:00 am

Moderator: satyamurthy

దూర్వామహాత్మ్యం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:41 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కౌండిన్య ఉవాచ:
65.001_1 కస్మింశ్చిసమయే దేవి సుఖాసీనం గజాననం
65.001_3 నారదో మునిరభ్యాగా ర్ద్రష్టుం తం బహువాసరైః
65.002_1 సాష్టాంగం ప్రణిపత్యైనం ప్రాహనః సార్థకం జగుః
65.002_3 యత్పుణ్య నిచయైర్జాతం దర్శనం తే గజానన
65.003_1 ఇత్యుక్త్వా స్వాంజలింబద్ద్వా తస్థౌ తత్పురతో మునిః
65.004_1 గజాననో మహాభాగో మహాభాగం మహామునిం
65.004_3 నారదో భగవాంస్తేన సంతుష్టిం మునిపుంగవః
65.005_1 ఉవాచతంగణాధీశం ఆశ్చర్యం హృదయేస్తియత్
65.005_3 తన్నివేదితుమాయాతో బనత్వా త్వాంపునరావ్రజే
గజానన ఉవాచ:
65.006_1 కిమాశ్చర్యం త్వాదృష్టం హృది కింతేऽభివర్తతే
65.006_3 వద సర్వం విశేషేణ తతో వ్రజ నిజాశ్రమం
నారద ఉవాచ:
65.007_1 మైధిలే విషయేదేవ జనకో రాజసత్తమః
65.007_3 అతిమానీ వదాన్యశ్చ వేదవేదాంగ పారగః
65.008_1 అన్నదాన రతోనిత్యం బాహ్మణాన్పూజయత్యసౌ
65.008_3 నానాలంకార వాసోభి రక్షిణాభి రనేకతః
65.009_1 దీనాంధ కృపణేభ్యశ్ఛ బహుద్రవ్యం దదాత్యసౌ
65.009_3 యాచకై ర్యాచ్యతేయద్యత్ తత్తత్తేన ప్రదీయతే
65.010_1 తధాపి నవ్యయంయాతి ద్రవ్యం తస్యమహాత్మనః
65.010_3 గజాననస్య సంతుష్ట్యా ద్రవ్యం తద్వర్థతే నకిం
65.011_1 ఇత్యాశ్చర్యం మహాంర్ద్రష్టుం ప్రయాత స్తద్గ్రుహానహం
65.011_3 బ్రహ్మజ్ఞానాభిమానేన ఉపహాసం మమాకరోత్
65.012_1 అహంచ తమువాచేద్ధం ధన్యోసి నృపసత్తమ
65.012_3 చింతితం తే పిభక్త్యాయం ప్రయచ్ఛతి గజానన
65.013_1 సతు గర్వాదువాచేద్ధం అహమీశో జగత్రయే
65.013_3 అహం దాతాచ భోక్తాచ పాతా దాపయితా తధా
65.014_1 మత్స్యరూపం వినానాన్య ద్విద్యతే భువనత్రయే
65.014_3 కర్తాచ కారణంచాహం కరణం మునిసత్తమ
నారద ఉవాచ:
ఇతి తద్వచనం శృత్వా క్రోధేనాహం జగాద తం
65.015_1 ఈశ్వరాజ్ఞగతః కర్తా నాన్యః కశ్చన విద్యతే
65.015_3 త్వంతు ధర్మమిమం రాజన్ దంభేనైవ కరోషి కం
65.016_1 ధర్మయిష్యే సాక్ష్యమస్య స్వల్పకాలేన తే అనఘ
65.016_3 ఇత్యుక్త్వా తమహంయాతః త్వదంతిక మిభావన
కౌండిన్య ఉవాచ:
65.017_1 ఆకర్ణ్యే మునేర్వాక్యం పూజయామాస తంవిభుః
65.018_1 అర్ఘ్యాదాభి రలంకారై ర్దివ్యైః పుష్పైస్సచందనైః
65.018_3 మునిరాజ్ఞాం ప్రగృహ్యైవ వైకుంఠే విష్ణుమభ్యగాత్
65.019_1 గజాననోపి మిథిలాం రాజభక్తిం పరీక్షితుం
65.019_3 కుత్సితం వేషమాదాయ సర్వజ్ఞోపి సమాయయౌ
65.020_1 అనేక క్షతసంయుక్తం స్రవద్రక్త మమంగళం
65.020_3 మక్షికా నిచయాక్రాంతం రదహీన మివాతురం
65.021_1 గచ్ఛంతం తదృశం దృష్టా నరా నాసా నిరోధనం
65.021_3 కుర్వంతి వాసనాకేచిత్ ష్ఠీవనంచ యధా తధా
65.022_1 స్థలన్మూర్ఛ న్పత ఙచ్ఛ న్నర్భకావలి సంయుతః
65.022_3 నృపద్వరం సమాగమ్య ద్వారపాలానువాచ సః
65.023_1 రాజ్ఞే నివేద్యతాం దూతా అతిధిం మాం సమాగతం
65.023_3 బ్రాహ్మణం క్షుదితం వృద్దం ఇచ్ఛా భోజనకాంక్షిణం
65.024_1 తే తద్వాక్యం తథాచఖ్యు ర్గత్వాతం జనకం నృప
65.024_3 అనీయతామితి ప్రాహ దూతాద్రష్టుంతు కౌతుకం
65.025_1 హేదూతా ఆజ్ఞాపపయామాసుః కుచేలం మలినం నృపం
65.025_3 దదర్శ దూరాజ్ఞనకోऽ కంపంతం మక్షికావృతం
65.026_1 అసృక్స్రవంతం వృద్దం తం బ్రాహ్మణ్ణ్యం శ్రమవారిణం
65.026_3 తర్కయామాస జనక ఈశ్వరో రూపధుక్ నుకిం
65.027_1 ఛలితుం మాం సమాయాతో యది పుణ్యం భవేన్మమ
65.027_3 సమాధాస్వే మనోహ్యస్య భవిష్యం నావ్యధా భవేత్
65.028_1 ఇత్యేవం చింతయత్యేవ జనకే నృపసత్తమే
65.028_3 ప్రవేశితో ద్వారపాలై ర్బ్రాహ్మణః సర్వదృశ్యత
బ్రాహ్మణ ఉవాచ:
65.029_1 చంద్రాంశు ధవలాం కీర్తిం శృత్వా తేహం సమాగతః
65.029_3 దేహి మే భోజనం రాజన్! క్షుధితస్య చిరాద్బృశం
65.030_1 మమ తృప్తిర్భవేద్యావ త్తావడన్నం ప్రదీయతాం
65.030_3 తవక్రతుశతం పుణ్యం భవిష్యతి నరేశ్వరః
కౌండిన్య ఉవాచ:
65.031_1 ఇతి వాచం నిశమ్యాసౌ గృహమధ్యే నినాయ తం
65.031_3 సంపూజ్య విధివచ్ఛైనం స్వాద్వన్న ముపవేశయత్
65.032_1 ఏకగ్రాసేన సర్వం స జగ్రాహద్విజ సత్తమః
65.032_3 ఆయాచ దన్న మన్యత్స నృపో దాత్పర్వతోపమం
65.033_1 తదప్యేకేన జగ్రాస కబళేన ద్విజోత్తమః
65.033_3 యావదన్నం స్థితం సిద్ధిం పర్యాప్తమయుతస్య యత్
65.034_1 తద్ధత్తం పురతస్తస్య బభక్షత తక్షణేన సః
65.034_3 అసంఖ్యాతేషు పాత్రేషు పక్తుంక్షిప్తాః సుతండులాన్
65.035_1 దీయతే పురతస్తస్య యః సిద్ధశ్చోదనో భవత్
65.035_3 బుభక్షయతి సర్వంతం తతౌఊచే జనోనృపం
65.036_1 రాక్షసో యం భవేత్ప్రాయః కిమర్థం దీయతే బహు
65.036_3 రాక్షసేభ్యః ప్రదానేన న కించిత్పుణ్యమాప్యతే
65.037_1 కేచిదూచుస్త్రిభువనే భక్షితేవ్యస్య భవేత్
65.037_3 తృప్తిః పరమికా రాజన్ ధాన్యమస్మై ప్రదీయతాం
65.038_1 తతో ధాన్యానిసర్వాణి గృహేచ భూమౌ స్థితానిచ
65.038_3 అనీయ చిక్షిపుస్తస్య పురగ్రామ గతానిచ
65.039_1 పుంసోస్య ద్విజరూపస్య సర్వభక్షస్య చాతిధేః
65.039_3 నతృప్తి మగమత్సోధ భక్షితేషుచ తేషుచ
65.040_1 తతో దూతా న్నృపంప్రోచుః ధాన్యంక్వాపి నలభ్యతే
65.040_3 ఇతి దూతవచశ్శ్రుత్వా జనకే అధోముఖే స్థితే
65.041_1 స్వస్తీత్యుక్త్వా గమద్విప్రో నతృప్తోసౌ గృహంగృహం
65.041_3 దీయతా మన్నమిత్యాహ తే జనాస్తం జగుస్తదా
65.042_1 సర్వేషాం గృహగం ధాన్యం సర్వం రాజ్ఞాసమాహృతం
65.042_3 జగ్థం త్వయాఖిలం బ్రహ్మన్ గమ్యతాం యత్రతే రుచిః
ద్విజ ఉవాచ:
65.043_1 కీర్తిస్వశృతాలోకా అన్నదాతా జనకాత్పరః
65.043_3 తృప్తి కామః సమాయాతో హ్యతృప్తోహం కధంవ్రజే
65.044_1 తూష్ణేంభూతేషులోకేషు బభ్రమన్ సదదర్శహ
65.044_3 విరోచన త్రిరసోర్మందిరం ద్విజయో ర్వరం
65.045_1 తన్మధ్యం ప్రావిశత్సోహి గృహస్వామీ వసత్తయా
65.045_3 సర్వోపస్కార రహితం ధాతుపాత్ర వివర్జితం

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే దూర్వామహాత్మ్యం నామ పంచషష్ఠితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION