దూర్వా మాహాత్మ్యం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:59 am

Moderator: satyamurthy

దూర్వా మాహాత్మ్యం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:44 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కౌండిన్య ఉవాచ:
66.001_1 ధరామాత్రాసనౌ తౌతు నభః ప్రావార సంయుతా
66.001_3 దిగంబరౌ సర్వధాతు సంస్పర్శవర్జితావుభౌ
66.002_1 అయాచిత భుజౌ నిత్యం జనైలేనాఖిలాః క్రియాః
66.002_3 ద్విజ రూపధరో పశ్యత్ కుర్వాణౌ సత్వసిద్ధయే
66.003_1 గృహంచ మక్షికా బృందై ర్మశకైభితో వృతం
66.003_3 మూర్తించ గణనాధస్య పూజితాం పుష్పపల్లవైః
66.004_1 అనన్యభక్త్యా తాభ్యాంచ తత్పరాభ్యాం దదర్శసః
66.004_3 తావూచే శ్రూయతాం వాక్యం యన్మయా ప్రోచ్చ్యతేనఘౌః
66.005_1 మిధిలాధిపతేః కీర్తిం శృత్వాహం క్షుధితోభ్రుశం
66.005_3 తృప్తికామః సమాయాతో నసతృప్తిం సమాకరోత్
66.006_1 కర్మణా దాంభికేనైవ సత్త్వంన పరిరక్ష్యతే
66.006_3 మమ తృప్తికరం కించిద్గృహేచే దస్తిదీయతాం
దంపత ఊచతుః
66.007_1 చక్రవర్తీనృపో యోసౌ తేన తృప్తిర్నతేకృతా
66.007_3 ఆవాభ్యాతు దరిద్రాభ్యాం కిందేయం తృప్తికారకం
66.008_1 నదీనద జలైరబ్ధి రసంఖైర్యోనపూర్యతే
66.008_3 బిందుమాత్రేణ్య పయసా సకధంపూర్వతే వద
ద్విజ ఉవాచ:
66.009_1 భక్త్యాదత్తంస్వల్పమపి బహుతృప్తికరం మమ
66.009_3 అభక్త్యావాధ దంభేన బహుదత్తం వృధా భవేత్
తాఊచతు:
66.010_1 ఆవయోర్నగృహే కించి చ్ఛపధస్తే ద్విజోత్తమ
66.010_3 పూజయై గణనాధస్య ప్రాతర్దూర్వాంకురా హృతాః పూజితో గణనాధస్తైస్త తేకోవశిష్యతే
ద్విజ ఉవాచ:
66.011_1 భక్త్యాదత్తః స ఏకోపి తృప్తయే స్యాత్ప్రదీయతాం
కౌండిన్య ఉవాచ:
66.012_1 విరోచనా దదౌతస్మై శృత్వా వాక్యం తదీరితం
66.012_3 ఏకం దూర్వాంకురం భక్త్యా తేనతృప్తో భవద్విజః
66.013_1 శాల్యన్నం పాయసాన్నంచ నానాపక్వాన్నమేవచ
66.013_3 వ్యంజనానిచ సర్వాణి లేహ్య చోష్యాణ్యనేకధా
66.014_1 విరోచనా దదౌ కల్ప్య తస్మిన్ దూర్వాంకురే చ
66.014_3 గృహీత్వా బ్రాహ్మణ స్తత్తు బభక్ష పరయా ముదా
66.015_1 తస్మిన్ధూర్వాంకురే భక్త్యా దత్తేతే నాధభక్తితః
66.015_3 ప్రశశామ ద్విజస్యాస్య తత్ క్షణాజ్ఞఠరానలః
66.016_1 తృప్తిశ్చ పరమాతేన ప్రాప్తా తత్ క్షణమాత్రతః
66.016_3 ఆలిలింగ త్రిశిరసం దృప్తో హార్షాత్ ద్విజి స్తదాః
66.017_1 తత్యాజ కుత్సితం రూపం ప్రకబోభూద్గజాననః
66.017_3 చతుర్భుజో అరవిందాక్షః శుండా దండవిరాజితః
66.018_1 కమలం పరశుం మాలాం దంతం తు కరతలైర్దధత్
66.018_3 మహార్ణముకుటోరాజత్కర్ణ కుండల మండితః
66.019_1 దివ్యవస్త్ర పరీధానో దివ్యగంధానులేపనః
66.019_3 ఉవాచ తౌ ప్రసన్నాత్మా దంపతీ సగజాననః వృణీతం వరం శీఘ్రం మనసాయం యమిచ్ఛధః
తాఊచతు:
66.020_1 జన్మనీ యత్రనౌపస్యాతాం తత్రతే దృఢభక్తితా
66.021_1 ముక్తిర్వాదీయతాం దేవ దుస్తరా ద్భవసాగరాత్
66.021_3 నచావాం చిత్తయోరవ్య నాపేక్షిత మిభానన
కౌండిన్య ఉవాచ:
66.022_1 ఇతి, తద్వాక్య మాకర్ణ్యం అధేత్యుక్త్వా గజాననః
66.022_3 పునరాలింగ్య పిదధే భక్తం తిశిరసం ముదా
ఏతస్మాత్కారణాద్దూర్వా భారోస్మైదీయతే మయా
అసంఖ్య భక్షణాద్యోన తృప్తిం దేవః సమాయయౌ
66.023_1 దూర్వాంకురేణ చైకేన స తృప్తిం పరమాం యయౌ
66.024_1 ఇతితే కధితంసమ్యగాస్రయే మహిమా శుభ
66.024_3 దూర్వా సమర్పణభివః శ్రవణాత్సర్వకామదః
ఇతిహాస మిమంభత్యా శృణుతే శ్రావయేచ్చ యః
సపుత్రధన కామాఢ్యః పరత్రే హచ మోదతే
గజాననే లభేద్భక్తిం నిష్కామో ముక్తిమాప్నుయాత్
గణా ఊచుః
శ్రుత్వాపీద్ధతీహాసమాశ్రయా సంశయం పున
66.027_1 ప్రపేదేహృదితం జ్ఞాత్వా కౌండిన్యః పునరబ్రవీత్
66.027_3 ఆశ్రయే శ్ర్ర్ణుమే వాక్యం సంశయస్యా పనుత్తయే
66.028_1 యద్భ్రవీమి హృదిస్ధస్య మాయాజ్ఞాతస్య తేనఘే
66.028_3 ఏకం దూర్వాంకురం గృహ్యగచ్ఛశీఘ్రం బిడౌజసం
66.029_1 వదాశీర్వచనం పూర్వంపశ్చాద్యాచస్వకాంచనం
66.029_3 దూర్వాంకురేణ తులితం గృహీత్వా తదిహానయ
66.030_1 తన్యూనం నాధికం గ్రాహ్యం తస్య భారాచ్ఛుభాననే
గణా ఊచు:
66.031_1 ఇతి వాణీంతస్య శృత్వా గృహిత్వైకం తదాశ్రయా
66.031_3 దూర్వాంకురం యయేశక్రం భర్త్రువాక్యపరాయణా

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే దూర్వామహాత్మ్యం నామ ఉపాసనాఖండే షట్ షష్ఠితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION