దూర్వా మహాత్మ్యం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:54 am

Moderator: satyamurthy

దూర్వా మహాత్మ్యం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:47 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

గణా ఊచు:
67.001_1 ఆజ్ఞప్తాస్తేన మునినా స్వాభిప్రీతార్థసిద్ధయే
67.001_3 ఏకం దూర్వాంకురం గృహ్య శక్రసన్నిధి మాయయౌ
67.002_1 తమువాచాశ్రయా శక్ర దేహిమే కాంచనం శుభం
67.002_3 యాచితుం త్వాం సమాయాతా భర్త్రువాక్యాత్సురేశ్వర
ఇంద్ర ఉవాచ:
కిమిర్థం త్వమిహాయాతా యద్యాజ్ఞా ప్రేషితా భవేత్
మయా సంప్రేషితంస్యాత్తే జాతరూపం స్వశక్తితః
ఆశ్రయోవాచ:
67.004_1 దూర్వాంకురస్య తులయా యద్భవేత్కాంచనం సుర
67.004_3 తద్గ్రహీష్యే శచీభర్తర్నన్యూనం నచ వాధికం
శక్ర ఉవాచ:
67.005_1 దూతైనాం నయ శీఘ్రంత్వం కుబేర భవనం ప్రతి
67.005_3 న దాస్యతి సువర్ణం చ దూర్వాంకుర మితం శుభం
గణా ఊచు:
67.006_1 ఆజ్ఞయా దేవరాజస్య దేవదూతస్తయా సహా
67.006_3 ప్రాయాత్కుబేర భవనం శక్రస్య వచనాత్తదా
అస్యై దూర్వాంకురమితం జాత రూపం ప్రాదీయతాం
ఇంద్రేణ ప్రేషితా సాధ్వీ మునిపత్నీ మయా సహ
67.007_1 ప్రాపితా భవనం తేద్యయామి దేవ నమోస్తుతే
కుబేర ఉవాచ:
అత్యాశ్చర్యమహం మన్యే మునిశక్ర స్తథాశ్రయాః
మోహవిష్టా నజానంతి దూర్వాంకురమితం కియత్
67.008_1 కాంచనం తేనకింవా స్యాత్ బహుళం కినయాచితం
గణాఊచు:
67.009_1 ఏవమేవ దదౌ తస్యై బహుళం కాంచనం సః
67.010_1 న జగ్రాహ భయాద్భర్తు ర్న్యూనాధిక విశంకయా
67.010_3 స్వర్ణకార తులాయాం తం దూర్వాంకుర మధారయత్
67.011_1 నాభవత్తులయంతస్య పర్యాప్తం తత్తు హాటకం
67.011_3 వణిక్తులా సమాన్ తా తత్రాపినా భవత్సమం
67.012_1 తైలకార తులాయాంతు దూర్వాంకుర సమం నచ
67.012_3 ఘటో బద్ధస్తతస్తత్ర హాటకం చత్తమేకతః
67.013_1 దూర్వాంకురో పరత్రాపి యాతవత్ర మధస్తదా
67.013_3 అన్యదన్యద్దధేతత్ర కుబేరః కాంచనం బహు
67.014_1 తచ్ఛాపి నాభవత్తేన సమం దూర్వాంకురేణ చ
67.014_3 సర్వం కోశగతం ద్రవ్యం దత్తం తే నగరీంద్రవత్
67.015_1 తధాపి నాభవత్సామ్యం తేన దూర్వాంకురేణ తత్
67.015_3 పత్నీమాహూయతాంప్రాహ కుబేరః కాంచనం బహు
67.016_1 కురుమద్వాక్యతః సూభౄ ఘటారోహణమగ్రతః
67.016_3 న సమంచేత్సమారోక్ష్యే నిజ సత్వరిరక్షయా
67.017_1 పతివ్రతా జ్ఞయాతస్య ఘటమారురుహే తదా
67.017_3 న సమాసాపీ పితేనా సీత్తతః సర్వాం పురీందదౌ
67.018_1 ఘటమధ్యే కుబేరోసౌ నచోర్ధ్వం జాయతే అంకురః
67.018_3 శృత్వా దూతముఖాందింద్రో గజారూఢః సమాయయౌ
67.019_1 స్వకీయ ద్రవ్యసహితో ఘటమారురుహే స్వయం
67.019_3 దూర్వాంకురో నచోర్ధ్వంస తధాపి సమజాయత
67.020_1 అధోముఖోగతశ్చింతాం కిమేతదితి చింతయన్
67.020_3 విష్ణుం హరంచ సస్మార తత్రారోహణ కామ్యయా
67.021_1 తత్రాగతౌ సనగరౌ ఘటమారుహతాం తదా
67.021_3 తధాపి నోర్ధ్వమగమత్తదా దూర్వాంకురస్ఫుటం
67.022_1 తతస్తే తతౌత్తేరుః శివవిష్ణుధనేశ్వరాః వరుణేంద్రాగ్ని
67.022_3 మరుతః ! కౌండిన్యమభితో యయుః
67.023_1 దేవా దేవర్షయశ్చైవ సిద్ధ విద్యాధరోరగాః
67.023_3 దీనాంతే సమనుప్రాప్తే స్వం నీడమివ పక్షిణః
నమస్కృత్య మునింసర్వే ప్రోచురుద్విగ్న చేతసః
సర్వే ఊచుః :
67.024_1 వృజం విలయం యాతం దర్శనాత్తవ భోమునే
67.025_1 పూర్వపుణ్య భవాదగ్రే కల్యాణం నోభవిష్యతి
67.025_3 తవ పత్న్యాహృతంసర్వం సర్వేషామద్యనఃస్ఫుటం
67.026_1 మహిమానం నజానీమో దూర్వాంకుర సముద్భవం
67.026_3 ఏక దూర్వాంకుర తులాం త్రైలోక్యమపి నాలభత్
67.027_1 గజానన శిరస్థస్య త్వయా భక్త్యార్పితస్య చ జానీయా న్మహిమానంకః సమ్యగ్దూర్వాంకురస్య హ
67.027_3 యజ్ఞ దాన వ్రత తప స్స్వాధ్యాయోపి నతత్సమ
67.028_1 గజాననైక భక్తస్య జపత స్తపతో నిశం
67.028_3 తవాపి మహిమానం కోజానీయాత్స ర్వదేహినః
67.029_1 ఏవముక్త్వా మునిం సర్వే పూర్వం పూజ్య గజాననం
67.029_3 సర్వే సభార్యం పుపుజుః తుష్ణువ ర్ననృతు ర్జగుః
న బ్రహ్మా నహరిః శివేంద్ర మరుతో నాగ్ని ర్వివస్వాన్ యమ
శేషో శేషకలానిధిశ్చ వరుణో నో చంద్రమా నాశ్వినౌ
67.030_1 నో వాచామధిపో నచైవ గరుడో నో యక్షరాట్ నాంగిరా
67.030_3 మహాత్మ్యం పరివేదదేవనిగమై రజ్ఞాతరూపస్యతే
67.031_1 ఏవం సంతోష్య సర్వేతే దేవదేవం గజాననం
67.031_3 మునించ సమనుజ్ఞాప్య యయుః స్వం స్వం నికేతనం
67.032_1 ఆశ్రయాపి తతో జ్ఞాత్వా దూర్వా మాహాత్మ్యముత్తమం
67.032_3 విశ్వాస్తా భర్తృవాక్యే సా దూర్వాభిః ప్రత్యపూజయత్
67.033_1 విఘ్నేశ్వరం సర్వదేవం సర్వైర్దూర్వాభి రర్చితం
67.033_3 ప్రణనామ చ కౌండిన్యం భర్తారం సత్యవాదినం
ఉవాచ సుప్రసన్నా సా స్వాత్మానం నిదతీభ్రుశం
ఆశ్రయోవాచ:
67.034_1 మాదృశీ నైవ దుష్టాస్తి యాతేవాక్యేస సంశయా
67.035_1 విశేష విదూషా స్వామి న్విశేషవిదుషా త్వయా
67.035_3 సమ్యక్కృతం మమ విభో సర్వభూత దయావతా
67.036_1 తత్ క్షమస్వా పరాంధం మే త్వామహం శరణం గతా
67.036_3 తత ప్రాతః సముద్ధాయ దూర్వా ఆదాయ సత్వరం
67.037_1 స్నాత్వా దేవం సమభ్యర్చ్య దూర్వార్పణ మకుర్వతాం
67.037_3 అనన్య భక్త్యా జ్ఞాత్వా తౌ దూర్వామహాత్మ్యముత్తమం
67.038_1 సాయం ప్రాతర్దేవదేవం పూజయంతౌ నిరంతరం
67.038_3 త్వక్త్వా యజ్ఞవ్రతం దానం జ్ఞాత్వాదేవో గజాననః
కృపయా పరయా విష్టః స్వం ధామ ప్రత్యపాదయత్
గణాఊచుః
67.039_1 అగాధం వర్ణితం దూర్వామాహాత్మ్య మిదముత్తమం
67.040_1 అశేష వర్ణనే శేషో నేశోనైశౌ హరీశ్వరౌ
67.040_3 త్రైలోక్యం తులయా యస్యాః పత్రేణైవాభవత్సమం
67.041_1 దూర్వేతి స్మరణాత్పాపం త్రివిధం నిలయం వ్రజేత్
67.041_3 తత్స్మ్రుతౌ స్మర్యతే దేవో యతః సోపి గజానన
67.042_1 ఇతి చింతామణి క్షేత్రమహిమా వర్ణితం స్ఫుటం
67.042_3 శ్రవణా త్కీర్తనాద్ధ్యానా ద్భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదః
67.043_1 ఏతస్మా త్కారణాద్యానం త్రయాణాం ప్రేషితం శుభం
67.043_3 రాసభస్య ముఖా ద్దూర్వా గతా దేవే వృషస్యస
67.044_1 చాండాల్యాః శీత నాశాయ త్వానీతా తృణభారతః
67.044_3 వాయునా ప్రబలేనాపి గతా దూర్వా గజాననే
67.045_1 యతస్తస్య ప్రియా దూర్వా సంతుష్టోసౌ వినాయకః
67.045_3 నిష్పాపత్వా త్త్రయాణాం స సాన్నిధ్యం దత్తవాన్నిజం
67.046_1 గంధ మాత్రేణ దూర్వాయాః సంతుష్టో జాయతే విభుః
67.046_3 ప్రసంగేన తు భక్త్యావా కిం పునర్మస్తకార్పణాత్
బ్రహ్మోవాచ:
67.047_1 ఇతి దూతముఖాద్రాజ్ఞా సశ్శ్రుతో మమిమాంతదా
67.047_3 దూర్వాయా మునిభిస్సర్వై ర్నదృష్టీ నచసంశ్రుతః
67.048_1 స్నాత్వా దూర్వాంకురాన్ గృహ్య పుపూజుస్తే వినాయకం
67.048_3 సేవకా ఆపి దూర్వాభి రానర్చుః శ్రీగజాననం
67.049_1 ఆసన్సర్వే దివ్యదేహా స్తేజసా సూర్యవర్చసాః
67.049_3 శృణ్వంతో దేవవాద్యానాం నానా రావాన్సమంతతః
67.050_1 విమానవర మారూఢాః దివ్యవస్త్రానులేపినః
67.050_3 యాతా వైనాయకం ధామ కేచిత్తద్రూ పధారిణః
67.051_1 నరా నాగరికాః కేచి దాగతాస్తం మహోత్సవం ద్రష్టుం
67.051_3 దూర్వాభి రానర్చురేకవింశతిభిః పృథక్
67.052_1 భుక్త్వా భోంశ్చతే సర్వే గణేశం స్థానమాగమన్
67.052_3 విమానం చాపి చలిత మూర్ధ్వం తత్పుణ్యపుంజతః
67.053_1 తస్మాద్గణేశ భక్తేన కార్యం దూర్వాభి రర్చనం
67.053_3 న కరోతి నరోయస్తు ప్రమాదా త్తాభిరర్చనం
67.054_1 స చాండాలస్తు విజ్నేయో నరకాన్ ప్రాప్నుయాద్భహూన్
67.054_3 నతన్ముఖం ప్రతీక్షేత కదాచిదపి మానవః
67.055_1 యస్తు దూర్వాభి రర్చంతం దేవదేవం గజాననం
67.055_3 తస్య దర్శనతోన్యోపి పాపీ శుద్ధిమవాప్నుయాత్
67.056_1 అలాభే బహు దూర్వాణామేకయైవా భిపూజయేత్
67.056_3 తేనాపి కోటిగుణితా కృతా పూజా నసంశయః
బ్రహ్మోవాచ:
ఇతి నానావిధో రాజన్మహిమా కధితస్తవ
67.057_1 సేతిహాసస్తు దూర్వాణం శ్రవణా త్పాపనాశనః
67.057_3నాఖ్యేయో దుష్టబుద్ధేస్తు ప్రియేపుత్రే నివేదయేత్
ఇంద్ర ఉవాచ:
67.058_1 ఇతి బ్రహ్మముఖాచ్చ్రుత్వా పరమాఖ్యాన ముత్తమం ! ననంద పరమప్రీతో ననామ కమలాసనం!
67.058_3 తదాజ్ఞయా యయౌస్థానం స్వకీయం విస్మయాన్వితః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే దూర్వామాహాత్మ్యం నామ సప్త షష్ఠితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION