వ్రతనిరూపణం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:02 am

Moderator: satyamurthy

వ్రతనిరూపణం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:49 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

శూరసేన ఉవాచ:
68.001_1 అన్యాం కధయ శక్రత్వం గణనాథ కధాం పునః
68.001_3 కృతవీర్యస్య జనకః చకార తతః పరం
ఇంద్ర ఉవాచ:
68.002_1 శ్రుత్వాఖ్యానంతు సంకష్ట చతుర్థ్యా రాజసత్తమః
68.002_3 దూర్వాఖ్యానం తు సంశృత్వా చింతావిష్టో నృపో భవత్
68.003_1 అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి పుత్రోమే భవితాకధం
68.003_3 స్వప్నే దదర్శ పితరం కార్తవీర్యస్తధావిధః
68.004_1 సగద్గదాభ్యాం కంఠాభ్యాం నోచతుస్తౌ పరస్పరం
68.004_3 ఆలిలింగతు రన్యోన్యం ప్రేమ విహ్వలచేతసా
68.005_1 తతః పుత్రం కరే ధ్రుత్వా పర్యంకే స్థాపయత్పితా
68.005_3 ఉవాచ చ త్వయా పుత్ర పుత్రార్థం బహుధశ్రమః
68.006_1 క్రియాతే చాహమప్యేక ముపాయం వచ్మితేనఘ
68.006_3 మృత్యులోదాగతేన కధితం నారదేన మే
68.007_1 తధైవాహం గతః పుత్ర బ్రహ్మణః సదనం ప్రతి
68.007_3 ప్రప్రచ్ఛాహం నమస్కృత్య బ్రహ్మాణం సర్వతేదినం
68.008_1 కధం మే భవితాపుత్ర సంతతిః కమలాసన
68.008_3 కధితం తెన సంకష్ట చతుర్థీవ్రతముత్తమం
కశ్యప ఉవాచ:
68.009_1 అస్మిన్వ్రతే కృతే పాపక్షయే జాతే నృపోత్తమ
68.009_3 సంతతి స్తవ పుత్రస్య భవిష్యతి నసంశయః
పితోవాచ:
68.010_1 తదాతదైవలిఖితం బ్రహ్మాణాకధితం యధా
68.011_1 గృహాణపుస్తకంచైత ద్యధావత్కురు తత్ వ్రతం
68.011_3 యావదబ్దం సమాప్యేత తావత్సిద్ధి వినాయకః
68.012_1 ప్రసన్నో భవితాదేవః సర్వసంకష్ట హారకః
68.012_3 తస్మిన్ప్రసన్నే పుత్రస్తే భవితా నాత్రసంశయః
68.013_1 ఇత్యుక్త్వా అంతర్హిస్తస్య పుత్రస్య జనకోనృత
68.013_3 జజాగార తతోరాజా కృతవీర్యస్తువై బలీ
68.014_1 దదర్శ పుస్తకంహస్తే
68.014_3 స్వప్నార్థాన్ పరి సస్మరే
68.015_1 ముమోచాశ్రూణి నేత్రాభ్యాం శోకనం ద పరిప్లుతః
68.015_3 పితుర్వియోగా చ్ఛోకార్తః పుస్తకాప్తేశ్చ హర్షితః
తావత్తత్సంగతామాత్యాః పరివార్యా అభవన్నృపం
అమాత్యా ఊచు:
68.016_1 జహి ప్రమాదం రాజంస్త్వం సావధానమనా భవ
68.016_3 త్యజ శోకంవదాస్మాన్కిం కారణం శోకకారకం
68.017_1 అస్మానపి సమావిష్ట స్త్వచ్ఛోకా చ్ఛోక ఉత్కటః
ఇంద్ర ఉవాచ:
68.018_1 శృత్వా వాక్యమమాత్యానాం కార్తవీర్య జగాద తాన్
68.018_3 మయాస్వప్నే పితాదృష్ట స్తేనమేవిహ్వలింమనః
68.019_1 పుస్తకంచైవ సంకష్ట చతుర్థీ వ్రతబోధకం
68.019_3 దత్తం మమకరే తేన పిదధే తత్ క్షణాచ్ఛ సః
68.020_1 తద్వియోగేన శోచామి గతార్ధం నిర్థనో యధా
68.020_3 ఉక్తంచతే నమేవాక్యం పుత్రార్ధం కుర్విదంవ్రతం
68.021_1 ప్రబుద్ధోహం యదామాత్యా హస్తే దృష్టంచ పుస్తకం
68.021_3 ఆశ్చర్య హర్షశోకై శ్చాప్యశ్రుముంచామి నాన్యధా
ఆమాత్యా ఊచు:
68.022_1 యఃపితాసర్వలోకానాం మనుష్యోరగ రక్షసాం
68.022_3 సఏవపితృరూపేణ పరితుష్టో గజాననః
68.023_1 ఉపాయ మవదత్తేస సంతత్యై రాజసత్తమ
68.023_3 అన్యధా పుస్తక్క్వేద్ధం స్వప్నార్థ క్వప్రమాం భవేత్
వినా ప్రసాదం స్వప్నోఒసి విపర్యయ ముదాహృతః
ఇంద్ర ఉవాచ:
68.024_1 ఇత్యమాత్యవచశ్శ్రుత్వా సావధానమనా నృపః
ఆహూయ పరిపప్రచ్ఛ పండితాన్ సుహృదో పిచ
వదంత పుస్తకస్యార్థం ప్రసాదాత్తస్య భోద్విజాః
తౌఊచు:
68.025_1 పుస్తకం దృష్ట్యా తస్యార్థం సర్వసంసది
ద్విజా ఊచు:
68.026_1 బ్రహ్మణః కృతవీర్యస్య సంవాదోత్ర మహాన్ నృప
68.027_1 చతుర్థీ సర్వసంకష్ట నాశిన్యత్ర నిరూపితా
68.027_3 చంద్రోదయే గణేశస్య పూజా ప్రోక్తా సవిస్తరా
68.028_1 అంగారక చతుర్థ్యాస్తు మహిమా బహుళోపిచ
68.028_3 తిధి దేవవిధూనాంచ అర్ఘ్యదానం సమంత్రకం
68.029_1 ఏకవింశతి విప్రాణం భోజనంచైవ పూజనం
68.029_3 నానా దానానితేభ్యశ్చ దేయానీతి నిరూపితం
68.030_1 దూర్వా సమప్రణఫలం శ్వేతదూర్వా ఫలంపృథక్
68.030_3 ఏతద్వ్రతం మహాభాగ భాగ్యాత్ప్రాప్తం త్వయానఘ
68.031_1 నదృష్టం నశృతం లోకే భవిష్యత్యుపకారకం
68.031_3 శ్రవణా త్స్మరణాచ్చాపి సంకష్ట హరణం నృణాం
ఇంద్ర ఉవాచ:
68.032_1 శృత్వా తత్పండిత ముఖాద్రాజా సర్వజనశ్చహ
68.032_3 ఆశ్ఛర్యానంద సంయుక్తః పుపూజే సద్విజోత్తమాన్
68.033_1 వస్త్రాలంకార రత్నాని ధనం ధాన్యందదౌ బహు
68.033_3 అత్ర్మాహూయ రాజాపి గురుం నిజకులస్య చ
68.034_1 సుముహూర్తే తతోగృహ్ణాతీ పరిపూజ్య యధావిధి
68.034_3 దేవం వినాయకం తంచ విద్యా ఏకాక్షరం శుభాం
68.035_1 జజాప మంత్రం తమనన్య భక్త్యా ధ్యాయఙణేశం విజితేంద్రియస్సః వ్రతం చచక్రే గణనాధతుష్ట్యై
68.035_3 సుతా ప్తయే సంకటనాశనం తత్

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే వ్రతనిరూపణం నామ అష్ట షష్టితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION