సంకష్టగణపతి వ్రతకధనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:58 am

Moderator: satyamurthy

సంకష్టగణపతి వ్రతకధనం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:52 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

శూరసేన ఉవాచ:
69.001_1 బ్రహ్మణా కధమాదిష్టం కృతవీర్యాయ సిద్ధిదం
69.001_3 తన్మమాచక్ష్వ సంకష్ట చతుర్థీ వ్రతముత్తమం
ఇంద్ర ఉవాచ:
69.002_1 సత్యలోకే సుఖాసీనం సర్వజ్ఞం చతురాననం
69.002_3 కృతవీర్యపితా గత్వా పప్రచ్చ ప్రణతో నృపః
కృతవీర్య ఉవాచ:
69.003_1 దేవదేవ జగద్ధాతః ప్రణతార్తి నివారణ
69.003_3 వర్తతే హృదయేయన్మే పృచ్ఛామిత్వాం వదస్వ తత్
69.004_1 ఆపత్సువర్తమానానాం నృణాంవ్యాకులచేతసాం
69.004_3 చింయావ్యగ్రమనసాం వియోగేసుహృదాంతథా
69.005_1 దుర్లభప్రాప్తయేనౄణాం కార్యసిద్ధిః కధంభవేత్ అర్ధసిద్ధిః కధంనిత్యం పుత్రసౌభాగ్యసంపదః
69.005_3 సర్వసంకష్టనాశార్థం కార్యంకింమానవైః ప్రభో
బ్రహ్మోవాచ:
69.006_1 శృణురాజన్ ప్రవక్ష్యామి సర్వసిద్ధిప్రదంవ్రతం
69.007_1 యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ చింతితంప్రాప్నుయాన్నరః
69.007_3 ఓషధీభిః శుక్లతిలైః దివాస్నాయాత్ప్రసన్నధీః
69.008_1 సంకల్పంకారయేత్సమ్యక్ ధ్యాత్వాదేవం గజననం
69.008_3 గణేశంపూజయేద్భక్త్యా మంత్రైరాగమసంభవైః
కృష్ణపక్షేచతుర్థ్యాంచ నిశిచంద్రోదయేపిచ
నృప ఉవాచ:
69.009_1 కధంసంపూజయేద్బ్రహ్మ న్దేవదేవంగజాననం
69.009_3 విస్తరేణమమబ్రూహి ప్రణయాత్పరిపృచ్ఛతే
బ్రహ్మోవాచ:
69.010_1 నిత్యకర్మసమాప్యాధ నిశాయా ముదయేవిధోః
69.011_1 శుచౌ దేశే గోమయేన లిప్తె మండపికాన్వితే
69.011_3 తత్ర పీఠం గణేశస్య పూజయే త్కుంకుమాక్షతైః
69.012_1 స్థాపయేత్కలశం తత్ర పంచరత్న సమన్వితం
69.012_3 తస్యోపరి న్యసేత్పాత్రం సౌవర్ణం కలశాన్వితం
69.013_1 తదభావేతు రౌప్యంవా తామ్రం వైణవమేవ చ
69.013_3 తస్యోపరి న్యసేద్వస్త్రం క్ష్రోమం వా శక్తిసంయుతః
69.014_1 తస్యోపరి లిఖేద్యంత్రం ఆగమోక్త విధానతః
69.014_3 తత్ర మూర్తిం గణేశస్య సౌవర్ణీం లక్షణాన్వితాం
ధ్యానం
69.015_1 ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం
69.015_3 లంబోదరం విశాలాక్షం జ్వలత్పావకలోచనం
69.016_1 ఆఖుపృష్ఠ సమారూఢం చామరైః వీజితం గణైః
69.016_3 శేష యజ్ఞోపవీతం చ చింతయేత్తం గజాననం
69.017_1 ఆగచ్చ దేవదేవేశ సంకటాన్మాం నివారయ
69.017_3 యావద్వ్రతం సమాప్యేత తావత్త్వం సన్నిభౌ భవ
"సహస్రశీతి" ఆవాహనం
69.018_1 గణాధీశ నమస్తేస్తు సర్వసిద్ధి ప్రదాయక
69.018_3 ఆసనం గృహ్యతాం దేవ సంకటాన్మాం నివారయ
"పురుష ఏవేదం" ఇత్యాసనం
69.019_1 ఉమాపుత్ర నమస్తేస్తు నమస్తే మోదకప్రియ
69.019_3 పాద్యం గృహాణ దేవేశ సంకటం మేనివారయ
"ఏతావానస్యేతి" పాద్యం
69.020_1 లంబోదర నమస్తేస్తు రత్నయుక్తం ఫలాన్వితం
69.020_3 అర్ఘ్యం గృహాణ దేవేశ సంకటం మే నివారయ
"త్రిపాదూర్థ్వే" త్యర్ఘ్యం
69.021_1 గంగాది సర్వతీర్థేభ్యః ఆహృతం తోయముత్తమం
69.021_3 గృహాణాచమనీయార్థం సంకటం మే నివారయ
"తస్మాద్విరాడి" ఇత్యాచమనం
69.022_1 పయో దధిఘృతం చైవ శర్కరా మధుసంయుతం
69.022_3 పంచామృతం గృహాణేదం సంకటం మే నివారయ
పురుషసూక్త మంత్రైః పంచామృత స్నానం
69.023_1 నర్మదా చంద్రభాగాచ గంగా సంగమజైర్జలైః
69.023_3 స్నాపితోసి మయా భక్త్యా సంకటం మేనివారయ
"యత్పురుషేణే" తి స్నానం
69.024_1 ఇభవక్త్ర నమస్తుభ్యం గృహాణ పరమేశ్వరః
69.024_3 వస్త్రయుగ్మం గణాధ్యక్ష సంకటం మే నివారయ
"తంయజ్ఞం" ఇతివస్త్రం
69.025_1 వినాయక నమస్తుభ్యం నమః పరశుధారిణే
69.025_3 ఉపవీతం గృహాణేదం సంకటాన్మే నివారయ
"తస్మాద్యజ్ఞాత్: ఇతి యజ్ఞోపవీతం
69.026_1 ఈశపుత్ర నమస్తుభ్యం నమో మూషక వాహన
69.026_3 చందనం గృహ్యతాం దేవ సంకటం మే నివారయ
"తస్మాద్యజ్ఞా" ఇతి గంధం
69.027_1 ఘృత కుంకుమ సంయుక్తా స్తండులాః సుమనోహరాః
69.027_3 అక్షతాస్తే నమస్తుభ్యం సంకటం మే నివారయ ||అక్షతాః||
69.028_1 చంపకం మల్లికాదూర్వా పుష్పజాతీరనేకశః
69.028_3 గృహాణత్వం గణాధ్యక్ష సంకటం మే నివారయ
"తస్మాదశ్వేతి" పుష్పం
69.029_1 లంబోదర మహాకాయ ధూమ్రకేతో సువాసితం
69.029_3 ధూపం గృహాణ దేవేశ సంకటం మే నివారయ
"యత్పురుష" మితిధూపం
69.030_1 విఘ్నాంధకార సంహార కారకత్రిదశాథిప
69.030_3 దీపం గృహాణదేవేశ సంకటం మేనివారయ
"బ్రాహ్మణోస్యే" ఇతిదీపం
69.031_1 మోదకాపూప లడూక పాయసం శర్కరాన్వితం
69.031_3 పక్క్వాన్నం సఘృతం దేవ నైవేద్యం ప్రతిగృహ్యతాం
"చంద్రమా" ఇతినైవేద్యం
69.032_1 నారికేళఫలంద్రాక్షా రసాలం దాడిమం శుభం
69.032_3 ఫలం గృహాణ దేవేశ సంకటాన్మేనివారయ
"నాభ్యాఅసీ" దితిఫలం
69.033_1 క్రముకైలా లవంగాది నాగవల్లీ దళానిచ
69.033_3 తాంబూలం గృహ్యతాం దేవ సంకటం మే వినాశయ
ఇతి "తాంబూలం"
69.034_1 సర్వప్రీతికరందేవ హిరణ్యంసర్వసుద్ధిదం
69.034_3 దక్షిణార్ధంగృహాణేదం సంకటం మేవినాశయ
"సప్తాస్యాసన్ని" తి దక్షిణాం
69.035_1 తతో దూర్వాంకురాఙృహ్య వింశత్యేకం చ భక్తితః
69.035_3 ఏభిర్నామ పదైర్దేవమర్చయే త్సుసమహితః
1) గణాధిపాయ నమః
2) ఉమాపుత్రాయ నమః
3) అఘనాశ నాయ నమః
4) ఏకదంతాయ నమః
5) ఇభవక్త్రాయ నమః
6) మూషకవాహనాయ నమః
7) వినాయకాయ నమః
8) ఈశపుత్రాయ నమః
9) సర్వసిద్ధి ప్రదాయకాయ నమః
10) లంబోదరాయ నమః
11) వక్రతుండాయ నమః
12) మోదకప్రియాయ నమః
13) విఘ్నవిధ్వంసకరై నమః
14) విశ్వవంద్యాయ నమః
15) అమరేశాయ నమః
16) గజ కర్ణాయ నమః
17) నాగయజ్ఞోపవీతినే నమః
18) ఫాలచంద్రాయ నమః
19) పరశుధారిణే నమః
20) విఘ్నాధిపాయ నమః
21) విద్యాప్రదాయనమః
ఇతి "ఏకవింశతిపత్ర పూజా"
కర్పూరానల సంయుక్తం శేషయేఘవినాశం
నిరాజనం గృహాణేదం సంకటాన్మాం విమోచయ
ఇతి "నీరాజనం"
చంపకాశోక వకుళ పారిజాత భవైశ్సుభైః పుష్పాంజలిం
గృహేణేమాం సంకటాన్మాం విమోచయ
యజ్ఞేనే ఇతి పుష్పాంజలి
69.038_1 త్వమేవ విశ్వం సృజసి భవక్త్రత్వమేవవిశ్వం పరిపాసిదేవ
69.038_3 త్వమేవవిశ్వం హరసేఖిలేశ త్వమేవవిశ్వాత్మక ఆవిభాసి
ఇతి "స్తుతిః"
69.039_1 నమామి దేవం గణనాధమీశం విఘ్నేశ్వరం విశ్వనిధాన దక్షం
69.039_3 భక్తార్తిహరం భక్తవిమోక్ష దక్షం విద్యాప్రదం వేదనిధానమాద్యం
ఇతి "నమస్కారః"
69.040_1 ఏవం స్తువీతవిధివత్ ప్రణమేత పునఃపునః
69.040_3 ప్రదక్షిణాం ప్రకుర్వీత యధాశక్త్యైకవింశతిం
69.041_1 యేత్వామ సంపూజ్య గణేశనూనం వాంఛంతిమూఢావిహితార్ధసిద్ధం
69.041_3 తవనష్టానియతంహిలోకే జ్ఞాతో మయాతేసకలః ప్రభావః
ప్రార్థనా
69.042_1 ఆచార్యస్త్వం ద్విజాధ్యక్ష సర్వసిద్ధి ప్రదాయక
69.042_3 దాయనం గృహ్యతాంబ్రహ్మన్ సంకటాన్మాంనివారయ
69.043_1 ఫలపుష్పాక్షతైర్యుక్త్యం జలంతే దక్షిణాన్వితం
69.043_3 విశేషార్ఘ్యం మయాదత్తం సంకటాన్మాం నివారయ
ఇతి షోడశోపచారై ర్మంత్రేణానేన పూజయేత్
69.044_1 ఓం నమోహేరంబ మదమోదితః మమ సంకటం నివారయ, స్వాహా
69.044_3 ఇంద్రాది లోకపాలాంశ్చ సమంతా త్పూజయేత్సుధీః
69.045_1 పక్వముద్గ తిలైర్యుక్తాన్మోదకాన్ ఘృత పాచితాన్
69.045_3 భక్ష్యాన్యన్యాని తాంబూలం యథాశక్తి ప్రకల్పయేత్
69.046_1 తతో దూర్వాంకురాన్ గృహ్య వింశత్యేకం చ భక్తితః
69.047_1 గనాధిప నమస్తుభ్యం ఉమాపుత్రా భయప్రద
69.047_3 ఏకదంతేభ వక్త్రేతి తధామూషకవాహనః
69.048_1 వినాయకేశపుత్రేతి సర్వసిద్ధి ప్రదయక
69.048_3 లంబోదర నమస్తుభ్యం వక్రతుండాఘనాశన
69.049_1 విఘ్న విధ్వంసకర్తేతి విశ్వవంద్యామలేశ్వర
69.049_3 గజవక్త్ర నమస్తుభ్యం నాగయజ్ఞోపవీతినే
69.050_1 ఫాలచంద్ర నమస్తుభ్యం నమః పరశుధారిణే
69.050_3 విఘ్నాధిప నమస్తుభ్యం సర్వవిద్యాప్రదాయక
69.051_1 ఏవం సంపూజయేద్దేవం దూర్వాభిశ్చ పృథక్పృథక్
69.051_3 యదుద్ధిశ్య కృతం సత్యుగ్యధాశక్తి ప్రపూజనం
69.052_1 తేనతుష్టో భవాశుత్వం హృత్వాన్ కామాన్ ప్రపూరయ
69.052_3 విఘ్నాన్నాశయ మేసర్వాన్ దుష్టాంశ్యప్య వస్థితాన్
69.053_1 త్వత్ప్రసాదేన సర్వాణి కార్యాణీహ కరోమ్యహం
69.053_3 శత్రూణాం బుద్ధినాశంచ మిత్రాణా ముదయం కురు
69.054_1 ఇతి విజ్ఞాప్య దేవేశం ప్రనిపత్య పునఃపునః
69.054_3 తతో హోతుంప్రకుర్వీత శతమష్టోత్తరం ప్రతీ
69.055_1 మోదకైర్వాయనం కార్యం వ్రతసంపూర్ణ హేతవే
69.055_3 లడ్దూకై ర్వటకాద్యైర్వా త్రిసప్తఫల సంయుతం
69.056_1 రక్తవస్త్రేణ సంఛాద్య స్వాచార్యాయ నివేదయేత్
69.056_3 గణాధిప నమస్తుభ్యం సర్వసంకల్పసిద్ధిద
69.057_1 వాయనస్య ప్రదానేన సంకటాన్మాంనివారయ ఇతి వాయనమంత్రః
69.057_3 కధాంశ్రుత్వా తతః పుణ్యాం దద్యాదర్ఘ్యం సమాహితః
69.058_1 తిధీనా ముత్తమే దేవి గణేశప్రియవల్లభే సంకటం హరమే దేవి
69.058_3 గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే| ఇధ్యర్ఘ్యం
69.059_1 లంబోదర నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియ
69.059_3 సంకటం హరమేదేవ గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే
ఇతి దేవాయ అర్ఘ్యః
69.060_1 చంద్రాయ సప్తవారంతు మంత్రేణానేన పార్థివ క్షీరోదార్ణవ సంభూత అత్రిగోత్ర సముద్భవ
69.060_3 గృహాణార్ఘ్యం మయాదత్తం | రోహిణ్యా సహిత శ్శశిన్
|చంద్రార్ఘ్య మంత్రః|
69.061_1 తతః క్షమాపయేద్ధేవం తతో విప్రాంశ్చ భోజయేత్
69.061_3 స్వయం భుంజీత తచ్ఛేషం బ్రాహ్మణేభ్యో యదర్పితం
69.062_1 సప్తగ్రాసా న్మౌనసంయుక్తో యధాశక్త్యా యధా సుఖం
69.062_3 ఇద్ధం కుర్యాత్తుమాసేషు చతుర్ష్వపి విధానతః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపసనాఖండే సంకష్టగణపతి వ్రతకధనం నామ ఏకోన సప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION