చతుర్ధీ వ్రతోపాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:54 am

Moderator: satyamurthy

చతుర్ధీ వ్రతోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:54 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

రాజోవాచ:
70.001_1 వ్రతం పురాకృతం కేన భువి కేనప్రకాశితం
70.001_3 కింపుణ్యం కింఫలంచాస్య కరణాద్వదమే ప్రభో
బ్రహ్మోవాచ:
70.002_1 పురా స్కందేగతేచైవ పార్వత్యైవ కృతంవ్రతం
70.002_3 చతుర్ధ్యపిచ మాసేషు శివవాక్యేన పార్ధివ
70.003_1 పంచమేమాసి దృష్టస్తు కార్తికేయో హ్యపర్ణయా
70.003_3 అగస్త్యేన కృతం పూర్వం సముద్రం పాతుమిచ్ఛతా
70.004_1 త్రిషు మాసేషు విఘ్నేశ ప్రసాదాత్ప్రీతవానముం
70.004_3 షణ్మాసావధి రాజేంద్ర దమయంత్యా పురాకృతం
70.005_1 నలమన్వేషయంత్యా తు తతోదృష్టో నలస్తయా
70.005_3 ప్రద్యుమ్నస్య సుతంరాజన్ చిత్రలేఖా నయత్పురా
70.006_1 క్వగతః కేన నీతోవా ఇతి శోచంత మాకులం
70.006_3 ప్రద్యుమ్నం పుత్రశోకార్తం రుక్మిణీ ప్రత్యభాషత
70.007_1 శ్రుణు పుత్రప్రవక్ష్యామి యద్వ్రతం స్వస్య మందిరే
70.007_3 శంబరేణ పురానీతే బాలకే త్వయిషడ్ది నే
70.008_1 త్వద్వియోగజ దుఃఖేన హృదయం మేవ్యదూయత
70.008_3 కదా ద్రక్ష్యామ్యహం పుత్రం అపూర్వ మతిసుందరం
70.009_1 అన్యస్త్రీణాం సుతం దృష్ట్యా మమచేతసి జాయతే
70.009_3 మమాపి పుత్రోభవితా సావనేనప్రమాణతః
70.010_1 ఇతి చింతాకులా యామేగతాన్యబ్ధాని భూరిశః
70.010_3 తతో మే దైవయోగాత్తు లోమశో మునిరాగతః
70.011_1 తేనోపదిష్టం సంకష్టచతుర్థీ వ్రతముత్తమం
70.011_3 సర్వచింతాహరం పుత్ర చతుర్వారం కృతం మయా
70.012_1 తత్ప్రసాదా త్త్వమాయతో హత్వా శంబరమాహవే
70.012_3 త్వమప్యేతత్కుర వ్రతం తతోజ్ఞాస్యసి తంసుతం
బ్రహ్మోవాచ:
70.013_1 ప్రద్యుమ్నేన కృతం పూర్వం గణనాధ సుతోషకం
70.013_3 కృతో బాణాసురపురే అనిరుద్ధో నారదాత్పురా
70.014_1 ఉద్ధవస్యాజ్ఞయా కృష్ణః కృతవాన్ వ్రతముత్తమం
70.014_3 భీతీశ్వర సంగ్రామాదేకవారం యధావిధి
70.015_1 గతాస్వ శోణితపురం జిత్వా బాణాసురం యుద్ధే
70.015_3 ఆనీయాత్ ఉషయాసార్థం అనిరుద్ధః క్షన్నృప
70.016_1 మయాపి సృష్టికామేన కృతమేత న్నృపోత్తమః
70.016_3 కృతా నానావిధా సృష్టిః వ్రతస్యాస్య ప్రభావతః
70.017_1 అన్యైర్దేవాసుర నరైః కృతం విఘ్నోప శాంతయే
70.017_3 ఋషిభి ర్దానవైర్యక్షైః కిన్నరోరగ రాక్షసైః
70.018_1 ఆపద్యపి చ కష్టాయాం క్షుర్యాత్తచ్ఛాంతయే వ్రతం
70.018_3 నానేన సదృశం లోకే సర్వసిద్ధికరం వ్రతం
70.019_1 తపో దానం జపస్తీర్ధం మంత్రో విద్యానచ క్వచిత్
70.019_3 ఇమాం శ్రుత్వా కధాంరాజన్ స్వయం భుంజీత వాగ్యతః
70.020_1 ద్విజాతీనాం చ యచ్ఛేషం భోక్తవ్యం సహ బాంధవైః
70.021_1 కార్యం బహ్వల్పమాసైస్తు సిధ్యతే నాత్ర సంశయః
70.021_3 బహునాత్ర కిముక్తేన నాన్యత్స్ శీఘ్రసిద్ధిదం
70.022_1 నోపదేశ్య మభక్తాయ నాస్తికాయ శఠాయ చ
70.022_3 దేయం పుత్రాయశిష్యాయ భక్తియుక్తాయ సాధవే
70.023_1 మమప్రియోసి రాజేంద్ర ధర్మిష్టః క్షత్రియ ర్షభః
70.023_3 కార్యకర్తాసి లోకానాం ఉపదిష్ట మధోవ్రతం
70.024_1 తస్మా త్సర్వవ్రతేష్వేతత్ కర్తవ్యం ప్రధమం త్వయా
70.024_3 సిద్ధిం యాస్యంతి కార్యాణి నాన్యధా భిషితంతు యా
70.025_1 యదా యదా పశ్యతికార్యముద్యతం నారీ నరోవా విదధాతు తద్వ్రతం
70.025_3 సిధ్యంతి కార్యాణి మనీషితాని కిం దుర్లభం విఘ్నహరే ప్రసన్నే
సూత ఉవాచ:
70.026_1 ఇద్థం సశృత్వావిధివ న్నృపోత్తమో వ్రతం చకారాఖిల దుఃఖశాంతయే
70.026_3 వ్రతప్రభావా జ్జితవాన్ సవైరిణో బుభోజ రాజ్యం ససుతై రకంటకం

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే చతుర్థీ వ్రతోపాఖ్యానం నామ సప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION