చతుర్ధీ వ్రతోపాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 7:49 am

Moderator: satyamurthy

చతుర్ధీ వ్రతోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 7:57 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

71.001_1 ఉద్యాపనం కధం కార్యం వ్రతస్యాస్య మహామతే
71.001_3 తన్మే విస్తరతోబ్రూహి లోకానాం హితకామ్యయా
బ్రహ్మోవాచ:
71.002_1 ప్రధమేమాసి కర్తవ్యం పంచమే సప్తమేపి వా
71.002_3 ఉద్యాపనం మనుష్యేంద్ర వ్రత సంపూర్ణహేతవే
71.003_1 పూర్వోక్తేన విధానేన పూజయే ద్భక్తిమాన్నరః
71.003_3 పుష్పమంటపికాం కృత్వా నానా వస్త్రవిచిత్రితాం
71.004_1 కృత్వాతు సర్వతోభద్రం నానా రంగవిచిత్రితం
71.004_3 పూజయేత్తత్ర దేవేశం కలశోపరి పూర్వవత్
71.005_1 చందనేన సుగంధేన పుష్పై ర్నానావిధైరపి
71.005_3 నారికేళ ఫలేనైవ దద్యా దర్ఘ్యం సమాహితః
71.006_1 తిధీనాముత్తమే దేవి గణేశ ప్రియవల్లభే
71.006_3 సంకటం హరమే దేవి గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే
71.007_1 లంబోదర నమస్తుభ్యం సతతం మోదకప్రియ
71.007_3 సంకష్టం హర మేదేవ గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే
71.008_1 క్షీరోదార్ణవ సంభూత అత్రిగోత్ర సముద్భవ
71.008_3 గృహాణార్ఘ్య మయాదత్తం రోహిణ్యా సహితశ్శశిన్
71.009_1 భోజ్యం భక్ష్యంచ లేహ్యంచ పేయం చోష్యం నివేదయేత్
71.009_3 ఫలై రన్యైశ్చబహుభి స్తోషయే ద్గణనాయకం
71.010_1 అచార్యం వరయేత్తత్ర ఋత్విజ శ్చైకవింశతిం
71.010_3 గణానాంత్వా ఇతిమంత్రేణ అయుతం హోమమాచరేత్
71.011_1 అధవా మూలమంత్రేణ సహస్రంవా తదర్ధకం
71.011_3 అష్టోత్తర శతంచాపి బలిదానం తతశ్చరేత్
71.012_1 పూర్ణాహుతిం హునేత్పశ్చాత్ వసోర్ధారాం చ పాతయేత్
71.012_3 హోమశేషం సమాప్యైవం బ్రాహ్మణా న్భోజయేత్తతః
71.013_1 వస్త్రయుగ్మంచ కలశాన్ దక్షిణాసన సంయుతాన్
71.013_3 తేభ్యో దద్యాద్యధాశక్తి విత్తశాఠ్యం నకారయేత్
71.014_1 ఆచార్యం పూజయేత్పశ్చాత్ వస్త్రాలంకరణాదిభిః
71.014_3 తస్మై భుక్తవతే దద్యా ద్వాయనం ఫలసంయుతం
71.015_1 శూర్పం పాయస సంపూర్ణం రక్తవస్త్రేణ వేష్టితం
71.015_3 సౌవర్ణం తంగణాధీశంతస్మై దద్యా త్సదక్షిణం
71.016_1 తిలానా మాఢకందద్యాద్వ్రత సంపూర్ణ హేతవే
71.016_3 తతో గాం కపిలాందద్యా త్సవత్సాం స విభూషణాం
71.017_1 తతః క్షమాపయేద్విప్రాన్ విఘ్నేశః ప్రియతాదితి
71.017_3 వ్రతస్వోద్యాపనం కృత్వా హయమేధ ఫలం లభేత్
పితోవాచ:
71.018_1 ఏవం మేబ్రహ్మణోపదిష్టం వ్రతం లోకోపకారకః
71.018_3 తదేత త్కధితం తేద్య కురుపుత్రార్ధ మాదరాత్
ఇంద్ర ఉవాచ:
71.019_1 యధా యధా సమాదిష్టం పిత్రాతేన మహావ్రతం
71.019_3 తధా తధా కృతం తేన కార్తవీర్యేణ ధీమతా
71.020_1 వ్యాఖ్యాయ కధితం సమ్యక్ పండితై ర్వ్రతముత్తమం
71.020_3 సిద్ధి బుద్ధియుతాం మూర్తిం స్థాప్య కాంచన నిర్మితాం
71.021_1 మహామంటపికా మధ్యే బ్రాహ్మణైఃపఠ్యతే క్వచిత్
71.021_3 క్వచిత్పురాణం పాండిత్యం క్వచిద్గాయన నర్తనే
71.022_1 నానా విధానాం వాద్యానాం ధ్వనయో నిర్గతాదివం
71.022_3 వివదంతే జనాః క్వాపి మధ్యస్థాః కేచనా భవన్
71.023_1 స తురాజా మహాధీమాన్ జజాపపరమం మనుం
71.023_3 జస్త్వా హుత్వా పూజయిత్వా భోజయిత్వా ద్విజాన్ బహూన్
71.024_1 గాం దదౌ అవయుతం తేభ్యో అలంకృతేభ్యో హ్యలంకృతాః
71.024_3 దీనాంధ క్పపణేభ్యోన్నం దదౌ దానాన్యనేకశః
71.025_1 సంతుష్టానాం ససర్వేషాం పుత్రాశీ ర్జగృహే నృపః
71.025_3 తేషాంద్విజానాం తపతాం సర్వదా సత్యవాదినాం
71.026_1 ఆశీర్భిః స్వల్పకాలేన ససత్వా భూన్నృపాంగనా
71.026_3 సుషువే శుభవేళాయాం పుత్రం లక్షణ సంయుతం
71.027_1 దదౌ దానాన్యనేకాని పుత్రజన్మ ప్రహర్షితః
71.027_3 వ్రతబంధం వివాహంచ కాలే తస్యాకరోన్నృపః
71.028_1 జ్ఞాన విజ్ఞాన సంపన్నం పుత్రం రాజ్యేభిషించ్యచ
71.028_3 సత్పుత్రో భోగసంపన్నో జగామాంతే పదం విభోః
71.029_1 ఋత్విగ్భ్యః పండితై స్సార్థం ప్రేక్షకై స్సకలైరపి
71.029_3 తస్య పుణ్యేనతేసర్వే గాణేశం ధామచాగమన్

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే సంకష్ట చతుర్దీ వ్రతో ద్యాపనం నామ ఏక సప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION