దత్తాత్రేయానుగ్రహం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:02 am

Moderator: satyamurthy

దత్తాత్రేయానుగ్రహం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:01 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

శూరసేన ఉవాచ:
72.001_1 వ్రతే జాతే కధమభూ త్తయోః పుత్రః శతక్రతో
72.001_3 తత్సర్వం మేవద విభో విస్తరాత్పరిపృచ్ఛతః
ఇంద్ర ఉవాచ:
72.002_1 కిం కిం నజాయతే రాజన్ పరితుష్టే గజాననే
72.002_3 ప్రసాదాత్తస్య సారాజ్ఞీ గర్భంధత్తే నృపస్యయత్
72.003_1 ప్రసూతా నవమే మాసి మంగళం పుత్రమైక్షత
72.003_3 ద్విస్కంధం చారువదనం బాహు హస్తవివర్జితం
72.004_1 సునాసం పద్మనయనం ఊరుజాను వివర్జితం
72.004_3 జంఘా పాదవిహీనంతం దృష్ట్వామాతా రురోదహ
సోమకాంత ఉవాచ:
72.005_1 దుర్భగాయాః కథమభూత్ ఈదృశో బాలకో మమ
72.005_3 కర పాద విహీనోయం కధం దత్తో గజానన
72.006_1 ఆసం శుభాహం వంద్యైవ కిమీదృక్పుత్రవత్యహం
72.006_3 కధం నజాతో నాశోమే పూర్వజన్మ కృతైనసః
72.007_1 కధం ప్రసాదః ఫలిత స్తవాపి ద్విరదానన
72.007_3 కధం బ్రాహ్మణవాక్యాని నిష్ఫలానీదృశాని యే
72.008_1 పాణిభ్యాం నిఘ్నతీవక్షో లలాటం చ ముహూర్ముహుః
72.008_3 తస్యాం రుదంత్యాం సర్వాస్తా రురుదుస్తత్ర యాస్థితాః
72.009_1 తాసాం కోలాహలం శృత్వా నృపోపి తత్ర చాగమత్
72.009_3 తస్యాపి రుదితం శృత్వా ప్రధానా అపిచాగమన్
72.010_1 తేషాంచ రుదితం శృత్వా నాగరా రురుదుస్తదా
రాజోవాచ:
72.011_1 కథం దీనానుకంపిత్వం తవదేవ గజానన
72.011_3 కధం దయా కృతాతేద్య మహ్యమేవం ప్రదర్శితా
72.012_1 కధం స్మరేణ మాత్రేణ పాపాని హరసేనఘ
72.012_3 జప స్తపః ర్దానం పూజనం ద్విజతర్పణం
72.013_1 అనుష్టానం తదా హోమః సర్వం వ్యర్థం గతం మమ
72.013_3 తస్మాద్దైవంహి బలవాన్ ప్రయత్నస్తు నిరర్ధకః
72.014_1 న జ్ఞాయతే కర్మగతిః కదా కింవా భవిష్యతి
72.014_3 మూషకః ప్రాప్యతే యద్వ త్పర్వతస్య విదారణాత్
72.015_1 తధామే జనిపుత్రోయమాజన్మ కృత యత్నతః
72.015_3 తత ఊచుః ప్రకృతయో నృపం శోకాకులం తదా
ప్రధానాః ఊచుః:
72.016_1 అలం శోకేన భూపాల కధం భావ్యనధాభవేత్
72.016_3 రామః కిం న మృగం వేద తత్పృష్టం గత ఏవసః
72.017_1 ధర్మరాజో న కిం వేద నిషిద్ధం దూత కర్మతత్
72.017_3 తధాపి సగతో రంతుం సర్వం హిత్వా వనం గతః
72.018_1 చారుతానభవేదస్య భృశ మాక్రందితే సతి
72.018_3 అదృష్టం చేద్భవే త్సమ్యగగ్రే చారురయం భవేత్
72.019_1 పుష్పం ఫలంవా కారేన యధాయాతి మహీరుహం
72.019_3 తధా కాలేన భవితా సమ్యక్చ పృధివీపతిః
ఇంద్ర ఉవాచ:
72.020_1 ఇత్యమాత్యవచ శ్రుత్వా సావధానో భవన్నృపః
72.020_3 ఉవాచ నృపపత్నీం తాముత్తిష్ఠో త్తిష్ఠ మాశుచః
72.021_1 స్వయంచ సుమనా రాజా సమాహూయ ద్విజోత్తమాన్
72.021_3 గణేశ పూజనం చక్రే స్వస్తివాచన మేవ చ
72.022_1 కృత్వా భ్యుదయికం శ్రాద్ధం దదౌ దానాన్యనేకశః
72.022_3 మాల్యాలంకార వాసాంసి గవో రత్నాన్యనేకశః
72.023_1 సుహృత్సబంధి భృత్యేభ్యో వస్త్రాణి వివిథాని సః
72.023_3 నానా వాదిత్ర జీవేభ్యో దదౌ రాజా యథార్హతః
72.024_1 వంది చారణ దీనాంధ కృపణేభ్యశ్చ సర్వశః
72.024_3 గృహే గృహేచ తాంబూల శర్కరా దాప యచ్ఛసః
72.025_1 కార్తవీర్యే తినామాస్య చకారైకాదశే హని
72.025_3 భోజయామాస నగరం మహోత్సాహ పురస్సరం
72.026_1 తతో ద్వాదశవర్షాణి వ్యతీతాని సుతస్యహ
72.026_3 ఆయయౌ స్వేచ్ఛయాతస్య దత్తాత్రేయ స్తదాగృహాం
72.027_1 పాదయోః స్వశిరః స్థాప్య కృతవీర్యా ననామ తం
72.027_3 ఆలిలింగ మునిః స్తం స ఉద్ధాప్య నృపసత్తమం
72.028_1 ఉపవిశ్యాసనే రమ్యే పూజయామాస సాదరం
72.028_3 విష్టరం పాద్యమర్ఘ్యం చ గాం చ వస్త్రోపవీతకం
72.029_1 దదౌ ధూపంచ నైవేద్యం వివిధం ఫలం
72.029_3 ఉద్యర్తనం చ తాంబూలం రత్నకాంచన దక్షిణాం
72.030_1 సుప్రసన్నం సుఖాసీనం పాద సంవాహనాదిభిః
72.030_3 రాజా సమ్యక్తం దత్తాత్రేయం మహామునిం
రాజా ఉవాచ:
72.031_1 జన్మజన్మాంతరీయం మేపుణ్యం ఫలితమద్యవై
72.031_3 యచ్ఛర్మ చక్షుషాం జాతం సాక్షాత్తే దర్శనం మునే
72.032_1 అగ్రే శుభతలంభావి ప్రాసాదాత్తవ సువ్రత
72.032_3 యతో భవాదృశాంనైవ దర్శనం పాపకర్మణాం
72.033_1 కృతవీర్య వచః శృత్వా దత్తాత్రేయ స్త మబ్రవీత్
72.033_3 అపూర్వం తనయంతే ద్యద్రష్టుకామో హమాగతః
తతానందయుక్తో సౌనృపః ప్రాహ మునిం పునః
నృప ఉవాచ:
72.034_1 అనుష్ఠానం తపోదానం వృధా మమగతం వ్రతం
72.035_1 జగదీశేన దత్తోయం పుత్రో హృచ్ఛల్య ఏవసః
72.035_3 అనేనాదర్శనేన గతశ్చాదర్శనీయతాం
ఇంద్ర ఉవాచ:
72.036_1 ఆనీయ బాలకంతస్మై మునయే దర్శయన్నృపః
72.036_3 ఆచ్ఛాదయన్ న్నేత్రకంజే తత్పుతం వీక్ష్యతన్మునిః
72.037_1 జ్ఞాత్వా ధ్యానేన తత్కర్మ మునిస్తం పునరబ్రవీత్
72.037_3 అయమేవ సుతోరాజన్ కర్తా సర్వాన్ విజిత్యహ
72.038_1 నాచాంతోసి విజృభ్యతవం సంకష్టీవ్రత జాగరే
72.038_3 నిందితో వ్రతరాజస్తు సర్వసంకష్ట నాశనః
అంగహీనః సుతోజాతః ఉపాయాత్సాంగతా మియాత్
రాజోవాచ:
72.039_1 ఋతముక్తం త్వయా స్వామిన్ కృపాంకృత్వా వదస్వమే
72.039_3 యేనోపాయేన సాంగోమే త్వత్ప్రసాదాత్సుతో భవేత్
ఇంద్ర ఉవాచ:
72.040_1 మునిః సకృపయా విష్టస్తత్సుతాయ తదాబ్రవీత్
72.041_1 మంత్రమేకాక్షరం సాంగం తతఊచేపునశ్చ తం
72.041_3 ఆరాధనం గణేశస్య మంత్రేణానేన భక్తితః
72.042_1 ఉపవాసైక భక్తానాం నియమాన్ కురుసువ్రత
72.042_3 ద్వాదశాబ్దం తతస్తుభ్యం దర్శనం సచ దాస్యతి
72.043_1 తద్దృష్టిపాత మాత్రేణ దివ్యదేహో భవిష్యసి
72.043_3 ఇత్యుక్త్వా నృపమామంత్ర్య పిదధే మునిపుంగవః
72.044_1 గతే మునౌ తతః పుత్రః పాదహీనో మహామనాః
72.044_3 జగాద కృతవీర్యం స గహనం ప్రాపయస్వ మాం
72.045_1 గజానన ప్రసాదార్థం అనుష్ఠానం కరోమ్యహం
72.045_3 రుదిత్వా పితరౌ తస్య శృత్వావాణీం తదీరితాం
72.046_1 అప్రేషయద్వనం చారు నరయానేన తం పితా
72.046_3 భ్రూత్వాః పర్ణకుటీ మధ్యే సంస్థాప్య నగరం యయుః
72.047_1 తస్థౌ తత్ర స్వయం సమ్యక్తపసే కృతనిశ్చయః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే దత్తాత్రేయానుగ్రహ నామ ద్విసప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION