చతుర్థీవ్రత మహాత్మ్యం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:31 pm

Moderator: satyamurthy

చతుర్థీవ్రత మహాత్మ్యం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:03 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

ఇంద్ర ఉవాచ:
73.001_1 గురూపదిష్టం తం మంత్రం జజాప నియమేన సః
73.001_3 థ్యాయన్ గజాననం దేవం నిష్ఠామాస్థాయ నైష్టికం
73.002_1 వాయుభక్షో నిరాహారో లోష్ట పాషాణ సన్నిభః
73.002_3 ఏవం ద్వాదశవర్షాణి వ్యతీతాని తపస్యతః
73.003_1 హస్తపాద విహీనస్య బాలకస్య మహాత్మనః
73.003_3 నిర్వాణం తస్యతద్ధ్రుష్ఠ్వా ద్వాదశాబ్దం గజాననః
73.004_1 తదాగమథాయదుత్తస్థౌ ప్రవాలయమూర్తిగః
73.004_3 ఉవాచ సంమ్ముఖోభూత్వా నిష్ణాభక్తింసుతోషితః
గణేశ ఉవాచ:
73.005_1 నిర్జనేస్మి స్వనే యస్మాత్సింహ వ్యాఘ్ర నిషేవితే
73.005_3 నికుంజ బహుళే తిష్టద్యతో ద్వాదశవార్షికం
73.006_1 అతస్తేహం వరం దాస్యే వృణు యత్తే మనోగతం
73.006_3 శృత్వా వాణీం తదుదితాం ఆస్థితో దేహ భావనాం
73.007_1 కృతవీర్య సుతోనత్వా ప్రోవాచ ద్విరదాననం
73.007_3 శృణ్వత్సు సర్వమునిషు విమానస్థేషు భూరిశః
పుత్ర ఉవాచ:
73.008_1 త్వత్పాదయుగళే దేవ భక్తిరవ్యభిచారిణి
73.008_3 అస్తుమే సతతం నాన్యదుత్సాహో మే ప్రయాచితుం
73.009_1 తధాపి యాచే దేవేశ పిత్రోః సంతోష కారిణీం
ఇంద్ర ఉవాచ:
73.010_1 శృత్వా వాక్యం తదీయం తు మాయావీ స గజాననః
73.010_3 అణిమానం సమాస్థాయ వివేశోదర మాదరాత్
73.011_1 తస్మిన్ప్రవిష్టే పుత్రోసౌ దివ్యదేహో భవన్నృప
73.011_3 సహస్ర భుజవాన్ జాతః కృతవీర్యాత్మజ స్తదా
73.012_1 ఋజు పాదద్వయ యుతః స్థితః పర్వత సన్నిభః
73.012_3 వవర్షుః పుష్పవర్షాణి దేవా దేవర్షయోపి చ
73.013_1 తుష్టువు స్తంచ దేవంచ గీతవాదిత్ర నిస్స్వనైః
73.013_3 జగర్జ కార్తవీర్యోసౌ సహస్ర భుజమండితః
73.014_1 తస్య శబ్దం సమాకర్ణ్య ఘన గర్జిత సన్నిభం
73.014_3 సమవర్తీ భృశం త్రస్తః పరేషాం గణానాకుతః
73.015_1 ప్ర్ర్ధివ్యాం సర్వరాజానః సమకంపంత తద్భయాత్
73.015_3 అయం పంచశతం బాణాన్ సంగ్రామే మోచయేదితి
73.016_1 బ్రహ్మాదయస్తతో యానాదుత్తీర్యాధ తమబ్రువన్
73.016_3 స్మరణా త్తవ దేవానాం ప్రాప్తిస్స్యాద్గతవస్తునః
73.017_1 హృదిస్థం సర్వలోకానా మామయం స్త్వంవినేష్యసి
73.017_3 యతస్సాక్షాద్విష్ణురూపః సహస్రార్జున సంజ్ఞయా
73.018_1 త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతో యావత్కల్పం భవిష్యసి
73.018_3 సాధుత్రాణే నిరతః శరణాగత పాలకః
73.019_1 విజేతా సర్వశత్రూణాం పృధివీ మండలాధిపః
73.019_3 ఇతి నానావరాన్థత్వా పిదధుర్ధేవతా గణాః
73.020_1 హస్త్యశ్వ నరయానాని ఛత్ర చామర దీపికాః
73.020_3 రధానుపాయయనాన్యన్యాన్యా జహ్రు రఖిలానృపాః
73.021_1 తతః సంస్థాపయామాస మహాప్రాసాద మధ్యగాం
73.021_3 ప్రావాలీం గణనాధస్య మూర్తిం ద్విజపురస్సరః
73.022_1 ప్రవాళ గణపశ్చేతి తస్య నామ దధుర్ద్విజాః
73.022_3 దదౌగ్రామాన్ బ్రాహ్మణేభ్యోః పూజయై స్థాపితాశ్చయే
73.023_1 ప్రవాళ క్షేత్రమితి తత్ పప్రధే భువిసిద్ధిదం
73.023_3 తత్రశేషో ధరాంధర్తు మనుష్ఠానపరో భవత్
73.024_1 ప్రాప తస్మాద్గణేశాత్తు వరాన్బహుతరానపి
73.024_3 ధరాధరణ సామర్థ్యం సర్వజ్ఞత్వం తధైవచ
73.025_1 మూర్ధ్నాం సహస్రం శ్రైష్ట్యంచ సవ నాగకులేష్వపి
73.025_3 అతిసంతుష్ట మనసా తేన యత్ స్థాపితం పురా
73.026_1 ధరణే ధరిత్యేవం ద్వితీయం నామపప్రధే
73.026_3 స్మరతాం శ్రుణ్వాతాం చాపి సర్వకామ ఫలప్రదం
73.027_1 సంపూజ్య సర్వాన్ ద్విజపుంగవాంస్తాన్ రాజ్ఞశ్చ సర్వానను పృచ్ఛ్యచైతాన్
73.027_3 సహస్రబాహు ర్నగరం స్వకీయం ద్రష్టుం స్వమాతా పిత రావధాగాత్
73.028_1 జహర్షతుస్తౌ తం దృష్ట్వానగరం చ తధావిధం
73.028_3 దదతు ర్ద్విజముఖ్యేభ్యో నానాదానాని సర్వశః
ఇంద్ర ఉవాచ:
73.029_1 అభ్యధాయితు సంకష్టచతుర్థీ మహిమాధ్బుతః
73.029_3 కృతవీర్య సుతాచ్ఛయం మృత్యోలోకం గతశ్సుభః
73.030_1 అనుభూత స్సురగణైః స్సురగణైః చంద్రసేనాదిభి ర్నృపైః
73.030_3 అతిపుణ్యయుతమశ్చాయం స్మరణాదపి సిద్ధిదః
73.031_1 ఏతత్ప్రసాదాత్సంప్రాప్తా రావణేనా ఖిలజ్ఞతా
73.031_3 ఏతత్ప్రసాదా త్సంప్రాప్తం పురా రాజ్యంచ పాండవైః
73.032_1 ఏతద్వ్రతస్య యత్పుణ్యం హస్తే మేదీయతే యది
73.032_3 తదైవ తద్విమానంతు ప్రచలేదమరావతీం
కశ్యప ఉవాచ:
73.033_1 ఇతి శక్రముఖాత్తస్య వ్రతస్య మహిమా శృతః
73.033_3 శూరసేనేన భూపేన స్వానందాబ్ధౌ నిమజ్జతా
73.034_1 వందితే పాద కమలే శక్రస్య ప్రతిగర్తితా
73.034_3 తమువాచ తతః ప్రీతః శూరసేనో నృపోత్తమః
శృత్వా కథాం దివ్యరూపం చతుర్థీ వ్రతసంభవాం
స ఉవాచ:
73.035_1 ఫలితం పూర్వపుణ్యం మే యేనా శ్రావీద్రుశం వ్రతం
73.036_1 నహ్మేతస్మా త్పుణ్యతరం త్రిషు లోకేషు కించన
73.036_3 ఇత్యుక్త్వా శక్రమారేభే వ్రతం కర్తుం స్వయం తతః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే చతుర్థీవ్రత మహాత్మ్యం నామ త్రిసప్తతితమో అధ్యాయ


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION