చతుర్ధీవ్రత మహాత్మ్యం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

చతుర్ధీవ్రత మహాత్మ్యం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:05 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
74.001_1 బ్రహ్మన్ కధం కృతం తేన శూరసేన భూభుజా
74.001_3 సేతిహాసం శక్రముఖాత్ కృత్వా సాదరముత్తమం
బ్రహ్మోవాచ:
74.002_1 తతః స్వదూతాన్ ప్రాహేదం గచ్ఛంతు నగరంప్రతి
74.002_3 స ఆనేయస్తు సంకష్టచతుర్థీ వ్రత కారకః
74.003_1 తేదూతా స్త్వరయా యాతాః పప్రచ్ఛుస్తే గృహం గృహం
74.003_3 దదృశు ర్భ్రమమాణాస్తే విమానం సుందరం శుభం
74.004_1 యా భవద్దుష్టచాండాలీ గలత్కుష్టా స్రవన్ముఖా
74.004_3 యక్షికా కృమిభారేణ దుర్గంధేన సమావృతా
74.005_1 శుష్కోదరీ దీర్ఘకేశా శుష్కదంతాక్షి నాసికా
74.005_3 అత్యంత మలినా దీర్ఘా శ్రోత్రరంథ్రా ఘనస్వనా
74.006_1 నేతుంతామే దృశైర్దూతై రానీతాం గణపస్యహి
74.006_3 అత్యాశ్చర్యమిదమితి రాజ దూతాః ప్రణమ్యతాం
74.007_1 ఊచుస్తే దేవదూతాం స్తాన్ గణనాధస్య కింకరాన్
74.007_3 అత్యంతం కుత్సితా జాత్యాహీనేయం స్వర్గగా కథం
74.008_1 కేయమాసీ త్పూరాదూతాః కథమీదృ క్భభూవచ
74.008_3 కేన పుణ్యేన యుష్మాభిః స్వర్గంతు నీయతే కథం
ఏతద్వదంతు సర్వం నో యది వక్తుం క్షమం భవేత్
దేవదూతా ఊచుః:
74.009_1 ఆసీ ద్బంగాలవిషయే సారంగధర నామతః
74.009_3 క్షత్రియస్తస్య కన్యేయం సుందరా నామ సుందరీ
74.010_1 పికకంఠా శశిముఖీ రతిలావణ్య జిత్వరా
74.011_1 యద్ధాస్య కరణే నార్హాః ప్రసిద్ధా అష్టనాయికాః
74.011_3 యోగినామపి యాచేతః కటాక్షేణ విమోహయేత్
74.012_1 యువానో ముముచుః శుక్రం కేచిత్తద్రూప వీక్షణాత్
74.012_3 జారమార్గేషు నిరతా సాభవ ద్విశ్వమోహినీ
74.013_1 మహార్హ వస్త్రాలంకారా నానా విషయభోగినీ
74.013_3 బంగాల నగరేఖ్యాతా వేశ్యేవాసీ ర్గతత్రపా
74.014_1 భర్తారం చిత్ర నామనం పంచయత్యేవ సర్వదా
74.014_3 వ్యయాదసంఖ్య ద్రవ్యస్య పిత్రా సంపాదితం పురా
74.015_1 కదా చిచ్ఛయనేతం సా హిత్వా సుందర వేషభ్రుత్
74.015_3 నిశీధే చలితాతేన హస్తే ధారి రుషావశాత్
74.016_1 ఉవాచ భర్త్సయం స్తాంచ చిత్రనామా పతిస్తదా
74.016_3 ధిక్త్వాం పాప సమాచారే యా జారే నిరతానిశం
74.017_1 తద్వాక్యమిద్ధమాకర్ణ్య శాంతకోపా భవత్తదా
74.017_3 అభక్ష్య భక్షణేనాసౌ మత్తా లవత్ భ్రుశం
74.018_1 అంధే తమసి సంగృహ్య శస్త్రికాందక్షహస్తతః
74.018_3 తయా తదుదరం భిత్వా చిత్రనామ పతేస్తదా
74.020_1 గతా తం పురషం రంతుం యో జారోమనసిస్తితః
74.020_3 యావత్సారమతే తత్ర తావత్పర్యం తవాసినా
74.021_1 జా గతాచరితం తస్యా జ్ఞాత్వా రాజ్ఞెనివేదితం
74.021_3 తద్దూతా స్తమసిస్థిత్వా తావత్సా గృహమాగతా
74.022_1 దధుస్తాం రాజదూతాస్తే నిన్యూ రాజసమీపతః
74.022_3 నిజఘ్నస్తాం బహీరీత్యా దూతా రాజాజ్ఞయా తదా
74.023_1 సానీతా నరకే ఘోరే యమదూతై స్తదాజ్ఞయా
74.023_3 అధోముఖీ స్థితా తత్ర సందష్టా క్రిమిభిర్భ్రుశం
74.024_1 అత్యంతం బుభుజే దుఃఖం స్మరంతీ పూర్వచేష్టితం
74.025_1 ఏకదామదిరాం పీత్వా మత్తా సుప్తాదివైవసా
74.025_3 నిశాయాం ప్రధమేయామే ప్రబుద్ధా క్షుధితాభ్రుశం
74.026_1 తదైవ భిక్షితుంయాతా గృహంసా వ్రతకారిణః
74.026_3 తేన అమస్మైదత్తం యత్తయా భుక్తం విధూదయే
74.027_1 గణేశేతి చజల్పంత్యాః స్వేచ్ఛయా దైవయోగతః
74.027_3 తదైవ గణనాధేన విమానం ప్రేషితం భ్రుశం
బ్రహ్మోవాచ:
దేవదూత వచశ్శ్రుత్వా పునరూచు ర్నమస్యతే
రాజదూతా ఊచుః
74.028_1 ఇదమత్యద్భుతందృష్టం అస్మాభిర్కార్యకారిభిః
74.029_1 రాజ్ఞా యదుపదిష్టం గ్వోవాక్యమేతన్నిబోధత
74.029_3 శక్రో గృత్సమదం ద్రష్టుం విమాన వరమాస్థితః
74.030_1 భ్రుశుండిమాయయౌ దేవై ర్ద్రుష్ట్వానత్వా ప్రపూజ్యతం
74.030_3 తదనుజ్ఞాం చ పూజాంచ గృహీత్వా స్వాంపురీం యయౌ
74.031_1 గచ్ఛత స్తస్యయానంత చ్ఛూరసేన పురే పతత్
74.031_3 కుష్టినో వైశ్యపుత్రస్య దృష్టిపాతేన తత్క్షణాత్
74.032_1 శూరసేనో గతస్తత్ర నమస్కృత్య ప్రపూజ్య తం
74.032_3 విమాన పతనే పృచ్ఛ దుపాయం గమనేపిచ
74.033_1 ఇంద్రణోక్తం తు సంకష్టచతుర్థీ వ్రత సంభవాత్
74.033_3 పుణ్యా తీప్రస్థాస్య తేయానం తదర్ధే యత్నమాచర
74.034_1 వయం తదాజ్ఞయాదూతాః తం గవేషితుమాగతాః
74.034_3 అనయాచేద్వ్రతమిదం దేవదూతాఃవృతం యది
74.035_1 తర్హీయం నయతాం శూరసేనం భూమిపతిం ప్రతి
74.035_3 శ్రేయోదాస్యతి ఛాండాలీ సంకష్టీవ్రత సంభవం
74.036_1 పునర్ద్విగుణ పుణ్యేయం విమానం ప్రతియాస్యతి
74.036_3 విమానమపి శక్రస్య స్వపురీ మాగమిష్యతి
74.037_1 యుష్మాకమస్యా అస్మాకం కార్యం రాజ్ఞఃశచీపతే
74.037_3 ఏవంకృతేతు భవితా క్రియతాం యది రోచతే
74.038_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వాభిదధుర్దేవ సేవకాః
74.038_3 ఆజ్ఞానో నోగణేశ స్యాస్తీమాం దాతుం పరస్యహి
74.039_1 ఇత్యుక్త్వా తాం సముద్ధాయ విమానే నిదధుస్త్వరా
74.039_3 తదైవ సాదివ్యకాంతి ర్ధివ్యవస్త్రాంగ భూషణా
74.040_1 దేవదూతైస్తు సానీతా దివ్యవాదిత్ర నిస్స్వనైః
74.040_3 గజానన సమీపేసా రాజదూతా యధాగతం
74.041_1 యయుస్తే శూరసేనం తం వృత్తాంతం సమనుబ్రువన్
74.041_3 బ్రువత్పుత్రేషు తద్యానం చాండాల్యా సహసం వ్రజత్
74.042_1 దదృశుస్తే దీప్యమానం భాసయంతీ ప్రదిశోదిశః
74.042_3 తస్యాష్టి ర్నిపతితా తస్మియా నేశచేపతేః
74.042_1 విమాన వాయుసంస్సర్శా ద్విమానమూర్ధ్వమాయయౌ
74.042_3 పశ్యత్సు సర్వలోకేషు విస్మితేషు సవర్షిషు
74.043_1 స్వంస్వం స్థానం యయుస్సర్వే శక్రేయాతేऽమరావతీం
74.043_3 సాపి వైనాయకం ధామ సంప్రాప్తా దివ్యదేహభాక్
పాపం హిత్వాతు సంకష్టచతుర్థీ వ్రతపుణ్యతః
74.044_1 ఇదం యశ్శృణుయాత్సమ్యక్ శ్రావయేద్వా ప్రయత్నతః
74.044_3 ప్రాప్నుయా త్సకలాన్కామాన్ సంకష్టనాశనం నరః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే చతుర్థీవ్రత మహాత్మ్యం నామ చతుస్సప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION