చతుర్థీవ్రత మహాత్మ్యం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:40 pm

Moderator: satyamurthy

చతుర్థీవ్రత మహాత్మ్యం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:08 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కశ్యప ఉవాచ:
75.001_1 శృత్వా దృష్ట్వా శూరసేనో మహిమానం వ్రతోద్భవం
75.001_3 స్వయం కర్తుమనాః ప్రాహ వసిష్టం మునిపుంగవం
రాజోవాచ:
75.002_1 ముహూర్తం వద సంకష్టచతుర్థీ వ్రతహేతవే
75.002_3 వ్రతంకర్తు మిహేచ్ఛామి సద్యః ప్రత్యయకారకం
వశిష్ఠ ఉవాచ:
75.003_1 మాఘే కృష్ణే భౌమవారే కురుష్వ వ్రతముత్తమం
75.003_3 సర్వసిద్ధికరం సర్వకామదం రాజసత్తమ
బ్రహ్మోవాచ:
75.004_1 రాజా సంభ్రుత సంభారః సపత్నీకో అతిభక్తితః
75.004_3 పూజయిత్వా వశిష్ఠం సతతోనుజ్ఞాం సమాప్యచ
75.005_1 గణేశే మన ఆధాయ తన్నామ జపతత్పరః
75.005_3 ఏకాంగుష్ఠ స్థితస్తావ ద్యావదస్తమియా ద్రవిః
75.006_1 పునః స్నానం చకారాశు సాయంసంధ్యా ముపాస్య చ
75.006_3 ప్రారభత్పూజనం సమ్యగ్వశిష్ఠేన సమన్వితః
75.007_1 మహామంటపికాం కృత్వా కదిలీ స్థంభ మండితం
75.007_3 నానాలంకార వస్త్రాఢ్యాం ఛత్రచామర శోభితాం
75.008_1 ఆదర్శ పంక్తిరచితాం పుష్పమాలా విభూషితాం
75.008_3 నానామణి ప్రభాయుక్తాం దీపమాలావిరాజితాం
75.009_1 తన్మధ్యే స్వర్ణకలశే స్థాపయిత్వా గజాననీం
75.009_3 సౌవర్ణీం ప్రతిమాం చారు సర్వావయవ సంయుతాం
75.010_1 నానాలంకార రుచిరాం నానారత్న విభూషితాం
75.010_3 పఠత్సు ద్విజముఖ్యేషు గాయత్సు గాయకేషుచ
75.011_1 నదత్సు సర్వతూర్యేషు నృత్యత్సు నర్తకేషుచ
75.011_3 వైదికైశ్చైవ పౌరాణైస్తాం మూర్తిం సమపూజయత్
75.012_1 ఉపచారైష్షోడశభిః పంచామృత పురస్సరం
75.012_3 మోదకాపూప లడ్డూక పాయసాన్నం స శర్కరః
75.013_1 నానావ్యంజన శోభాఢ్యం పంచామృత సమన్వితం
75.013_3 నైవేద్యం పురతః స్థాప్య జలంచ చారుగంధయుక్
75.014_1 సమర్పయామాస నృపో గజానన సుతుష్ఠయే
75.014_3 ఫలాని పూగ తాంబూలం దక్షిణాం రత్నకాంచనీం
75.015_1 దూర్వా నీరాజనం మంత్రపుష్పాంజలీ రనేకథా
75.015_3 తిథయే గణనాథాయ చంద్రాయార్ఘ్యం దదావధ
75.016_1 బ్రాహ్మణా న్పూజయామాస సాదరం చాప్యభూభుజత్
75.016_3 ఆయుతంగా దదౌ తేభ్యో వస్త్రాలంకార దక్షిణాః
75.017_1 తతః సుహృద్బంధుయుతః స్వయంచ బుభుజే నృపః
75.017_3 రాత్రౌ జాగరణం చక్రే గీతావాద్య కథాదిభిః
75.018_1 ప్రభాతే విమలేస్నాత్వా పునః సంపూజ్య పూర్వవత్
75.018_3 మూర్తిం తాం గణనాధస్య వశిష్ఠాయ సదక్షిణాం
75.019_1 సోపస్కరాం దదౌ రాజా తతస్తుష్టో గజాననః
75.019_3 విమానం ప్రేషయామాస సర్వ సంపద్విరాజితం
75.020_1 తద్దూతైస్థాపితస్తత్ర గజానన స్వరూపవాన్
75.020_3 పశ్యతాం సర్వలోకానాం మన ఆనందయన్ ముహుః
75.021_1 చలితో దేవలోకాయ రాజ్ఞాః పుణ్యప్రభావతః
75.021_3 తమూచుర్దేవదూతాస్తే గజానన స్వరూపిణః
75.022_1 నానాలంకార శోభాఢ్యా మకుటాక్రాంతమస్తకాః
75.022_3 వినాయకేన తుష్టేన విమానం ప్రేషితంతవ
75.023_1 త్వద్దర్శనౌత్సుక్యవతా తతో వయముపాగతాః
75.023_3 ఇతి తద్వచనం శృత్వా ముమోచాశ్రూణి భూమిపః
75.024_1 జగాద గద్గదగిరా రోమాంచాంచిత విగ్రహః
75.024_3 తానువాచ తతోరాజా శూరసేనః స్మయన్నివ
75.025_1 అవ్యక్తస్యాప్రమేయస్య నిత్యస్య జగదీశితుః
75.025_3 వాఙ్మనోऽగోచరస్యాపి నహేతు ర్మమదర్శనే
75.026_1 న సమర్ధాశ్చయంవేదాః శాస్త్రాణిచ నిరూపితుం
75.026_3 యంచ స్మరంతి సతతం కేశవాద్యా దేవతా గణాః
75.027_1 తేనాహం చేత్స్ర్ముతోదూతా తర్హి భాగ్యం మహాన్మమ
75.027_3 ఇత్యాకర్ణ్యతు తద్వాక్యం దూతా ఊచుఃపునర్నృపం
75.028_1 నజానీమో వయంరాజన్ భక్తానాం మహిమా కధం
75.028_3 నిర్గుణం యన్నిరాకారం యేన సాకారతా మియాత్
రాజోవాచ:
75.029_1 ఏకా మేమహతీ వాంఛా తుష్టేదేవే భవత్సుచ
75.029_3 తుష్టేషు నగరీం హిత్వా కధంయాయాం గజానన
75.030_1 న భక్షితం వినాప్యేతై ర్మయా హాలాహలం క్వచిత్
75.030_3 సకధం పరమానందం భోక్ష్యఏతై ర్వినానఘాః
75.031_1 పునరూచుశ్చ తం దూతాః స్త్వదిచ్ఛా పరిపూర్యతాం
75.031_3 నచే ద్గజాననఃక్రోధా త్తాడయిష్యతి నోఖిలాన్
బ్రహ్మోవాచ:
75.032_1 తతఃసర్వజనం నేతుం విమానే నిదధుఃక్షణాత్
75.032_3 చతురా కరజా బ్రహ్మన్ న్నిక్షిప్తాః సర్వజంతవః
75.033_1 సర్వే దివ్యాంబరా దివ్యవస్త్రాలంకార శోభినః
75.033_3 ఊచుః పరస్పరం సర్వే కిమేతదద్భుతం మహత్
75.034_1 అస్మాభిర్నక్ర్ర్తం పుణ్యంవిమానం కధమీదృశం
75.034_3 అపరేచాబ్రువంస్తత్ర రాజపుణ్య బలాదితం
75.035_1 యధా నిధి బలాద్ధాతుమాత్రస్య హాటకం భవేత్
75.035_3 అతి పాపో యధాసాధు వచసా సిద్ధిమాప్నుయాత్
75.036_1 తధైవ రాజపుణ్యేన వయంసర్వే సముద్ధ్రుతాః
75.036_3 తతోవై నాయకా దూతా గతిమూర్థ్వామకల్పయత్
75.037_1 జడీభూతం విమానం తన్నోదతి స్థన్మహీతలాత్
75.037_3 తతః సంసయితం సర్వం కధమేతద్దివం వ్రజేత్
75.038_1 ఊచుః పరస్పరం లోకాః నిర్దెవస్య నిధిఃకుతః
75.038_3 ఆరు రుక్షేత్కధం భిక్షాపాత్రం శక్యం మహత్తరం
75.039_1 దదృశుః సర్వతః కేచిత్ కుష్టీదృష్టిపథం గతః
75.039_3 ఉవాచ కశ్చిద్రాజానం కుష్తినం త్వమిమం త్యజ
75.040_1 అస్మిన్నధోగతే యానమూర్ధ్వమేత ద్గమిష్యతి
75.040_3 శూరసేన ఉవాచైతాన్ దూతాం స్తంత్యక్తుమిచ్ఛతః
75.041_1 అహం పాపసమాచార స్త్యాజ్యోనేయా ఇమేఖిలాః
75.041_3 అధవా కథ్యతామస్య పూర్వపాపంచ జన్మచ
75.042_1 మత్స్నేహాత్సర్వ మేత్త్రుత్వా దుపాయం కృపయాపిచ
దూతా ఊచుః:
75.043_1 న కార్యా నృపతే చింతా వదిష్యామో వయంతవ
75.043_3 జన్మపాప ముపాయంచ కుష్టినో దుష్టకర్మచ

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే చతుర్థీవ్రత మహాత్మ్యం నామ పంచసప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION