వ్యాధిగ్రస్త వైశ్య పూర్వజన్మ వృత్తాంతం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:31 pm

Moderator: satyamurthy

వ్యాధిగ్రస్త వైశ్య పూర్వజన్మ వృత్తాంతం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:10 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

76.001_1 గౌడేతు విషయే గౌడనగరే భూత్పురా ద్విజః
76.002_1 తపస్వీ మానవాన్ప్రాజ్ఞో దేవబ్రాహ్మణ పూజకః
76.002_3 తస్యపుత్రోయ మజని జననీచాస్య శాకినీ
తస్యపత్నీతు సావిత్రీ సవిత్రీవ పతివ్రతా
ఏకపుత్ర స్నేహవశా దలంకారై రలంకృతః
76.003_1 అత్యంత సుందరతరో రతిభర్తేవ శోభతే
76.003_3 తన్మాతాపితరౌ తస్య వియోగం నేచ్ఛతఃక్షణం
76.004_1 సతు యౌవ్వనమాపన్నో నిజభార్యాం విహాయతాం
76.004_3 పరదార రతోనిత్యం పరనిందా పరాయణః
76.005_1 అభవ త్పాపనిష్టశ్చ పితృవాక్య వమర్ధనః
76.005_3 ఏకదా నగరే తస్మిన్వేశ్యా నరవి మోహిన్
76.006_1 ఆగతా తద్గతమనాయచ్చక్రే సౌ శృణుష్వతత్
76.006_3 స్వాలంకారా న్పేటికాయాం నిష్కాస్యాస్థాపయద్బలాత్
76.007_1 మాతా పిత్రోః సమక్షంచ పశ్చాచ్ఛౌర్య పునశ్చతాన్
76.007_3 వేశ్యాయై ప్రతిపాద్యైతాం శ్చిక్రీడ సుభ్రుశం తయా
76.008_1 హిత్వేంద్రియార్ధాన్ సుగంధద్రవ్య సయుతం
76.008_3 తదేక నిష్టస్సంజాతో యోగీ బ్రహ్మపరో యథా
76.009_1 కామాగ్ని విహ్వలశ్చా సీదతీవ మద్యబలాద్యథా
76.009_3 పితాతు ఖేదసంపన్నః క్షుట్త్రుభ్యాం పరివర్జితః
76.010_1 విలోక క్షయామాస సుతం నగరే ప్రతిమందిరం
76.010_3 అలబ్ధ దర్శనస్తస్య శ్వాశోచ్ఛ్వాస పరాయణః
76.011_1 నిశీధే స్వప్రియాంప్రాహ బుధం పుత్రో గతఃక్వను
76.011_3 వినాతేన వృధాగేహం వినా దీపం యథానిశీ
76.012_1 వినా జలంయధావాపీ వినా పత్యం యథాబలా
76.012_3 కదాను దర్శనం తస్య భవితా ప్రాణ రక్షకం
శాకిన్యువాచ:
76.013_1 క్షుధా తృషాపరిశ్రాంతా చింతాశోక సమన్వితా
76.013_3 తిష్ఠామి నాధనోజానో క్వగతః ప్రియబాలకః
76.014_1 యదిమే దర్శనంతస్య స్యాజ్జీవామి నచాన్యధా
76.014_3 పునశ్చచాల(దూరస) దూర్వ స్సయష్టమాదాయ ముష్టినా
76.015_1 యం యం పశ్యతి మార్గేస్మిం స్తంతం పృచ్ఛతి చాత్మజం
76.015_3 యదాశ్రాంతః క్షుధాక్రాంతస్తదా భ్రాంతశ్చ్య సౌభవత్
76.016_1 అతివృద్దో మహాభీమో నామ్నా భీమోంత్యవర్ణజః
76.016_3 సతేన పృష్టస్తనయం తేనాప్యుక్తం పరంస్ఫూటం
భీమ ఉవాచ:
76.017_1 వేశ్యాగృహే తే తనయో బుధోసౌ బుధస్సుఖం క్రీడతి కామసక్తః
76.017_3 కస్యాత్మజోవా జననీ పితావా వృధైవఖేదం కురుషే ద్విజేంద్ర
దూర్వా ఉవాచ:
కధం మమసుతో జాతో వేశ్యాయాం నిరతోబుధః
76.018_1 తస్యాగృహం జగామాశు దృష్టవాంస్తత్ర తంసుతం
76.018_3 ఉన్మత్తం మదిరా రక్తనయనం మదవిహ్వలం
76.019_1 పితా దధారతం హస్తే రుషా శిక్షావయత్సుతం
76.019_3 కథం మమకులే జాతో విధావంకో యధాధమః
76.020_1 తత్తకంటక వృక్షోయం పాషాణోవా మతోధికం
76.020_3 కధంన త్యజసే ప్రాణాన్ కింస్యాత్తే జీవితంఖిల
బ్రహ్మోవాచ:
76.021_1 పితృవాక్యం సమాకర్ణ్య రోషావిష్ణో బుధస్సుతః
76.021_3 తలప్రహారం తుండేస్య దత్తవాన్ పితురేవ సః
76.022_1 ఉక్తవాన్ క్రిమికీటాది సాధరణ ముఖేకధం
76.022_3 కృతవానసి మే విఘ్నం క్రీడాకాలే నరాధమ
76.023_1 అకస్మా త్కాకస్య శకృ త్పతితం మయివా కథం
76.023_3 పునర్లత్తాలప్రహారేణ ప్రాణాంస్తస్య గృహీతవాన్
76.024_1 పిత్రా ప్రాణేషు త్వక్తేషు హరేశ్వరేతి సోవదత్
76.024_3 ననంద ససుతః పాదే బధ్వాతం దూరతో క్షిపత్
76.025_1 మధుపీత్వా పునారేమే వేశ్యయా సహ యధేచ్ఛకం
76.025_3 ప్రాతర్జగామ స్వగృహం దదర్శ జననీచ తం
76.026_1 ఆలిలింగ సుతం హర్షాత్ స్నేహస్నుత పయోధరా
76.026_3 బభాష క్వగతశ్చాసి క్వస్థితః కింకృతం త్వయా
76.027_1 వదమే విస్తరాద్వత్స పితా తే దుఃఖితో భ్రుశం
76.027_3 అహం చాపి నిరాహారా నిశ్చలా నిశిజాగ్రతీ
76.028_1 ప్రతీక్షమాణా వత్సత్వాం పిత్వాన్వేష్టుం గతశ్చిరాత్
76.028_3 గచ్ఛత్వం పితరం ద్రష్టుం ఇత్యువాచ పునః పునః
76.029_1 తయాజ్ఞప్త మితిక్రోథా చ్ఛుష్కకాష్టేన తాంసుతః
76.029_3 తాడయామాస శిరసి శిరసి పతితా సాధరాతతే
76.030_1 నిశ్చేతనాం పరిజ్ఞాయ బద్ధ్వాపాదే క్షిపద్భహిః
76.030_3 స్వయం వేశ్యాగృహం గత్వాచిక్రీడ భ్రుశహర్షితః
76.031_1 దధంస్తే జనాస్సంతో దంపతీ స్వస్వకాష్టతః
76.031_3 నశాస్తి రాజదండ్యం తం బ్ర్రాహ్మణత్వా ద్ద్విజాధమం
పునర్గృహాగతం తంతు పత్నీవాక్యం శనైర్జగౌ
సావిత్ర్యువాచ:
76.032_1 ప్రాణనాథ వదామ్యేకం తచ్ఛ్రుణుష్వ మహామతే
76.033_1 అతిఖ్యాతేతి విదులే వర్ణే జన్మభవాదృశాం
76.033_3 ఆచారశ్చాన్యథా దుషత్యక్తవ్యః స వివేకతః
76.034_1 ఇహలోకే తు తత్కార్యం యేన సౌఖ్యం పరేభవేత్
76.034_3 పూర్వేవయసి తత్కార్యం యేనశం వార్థకే భవేత్
76.035_1 అష్టమాసేషు తత్కుర్యాద్యేన వర్షాసు శంభవేత్
76.035_3 దివసే కర్మ తత్కార్యం యేన రాత్రౌ సుఖం భవేత్
76.036_1 పితుః ప్రియత్వాద్రాణాపి బ్రాహ్మణత్వాత్ క్షమచ్చసౌ
76.036_3 సర్వావయవ సంపూర్ణాం సుందరా మనుసారిణీం
76.037_1 త్వక్త్వామాం ధర్మపత్నీం త్వం వేశ్యాయాం నిరతః కధం
76.037_3 లోకో నిందతి సర్వత్ర భయాత్వాం నవదత్యసౌ
76.038_1 సమాం జనః ప్రతిబ్రూతే పతిస్తేకేదృశశుభే
76.038_3 లజాయాధోముకీ ప్రాణాంస్త్యక్తు మీహే తదైవచ
76.039_1 యధేష్టంచే న్మయాసార్థం రమతేऽ హర్నిశం పతే
76.039_3 నకోపి కించిత్ భ్రూయాక్త్వాం దోషివాన భవేన్మహాన్
76.040_1 హితంచే త్కురుమద్వాక్యం త్యక్త్వా తాం స్వవివేకతః
76.040_3 అజ్ఞానాద్వా ప్రమాదాద్వా కృతం కర్మ త్యజేద్బుధః
76.041_1 ఇదం కృతం మమైవస్యాదిష్టం నైవ కృతం యది
76.041_3 అనిష్ట స్సర్వదామేస్యాత్తన్న కార్యం వినిశ్చయాత్
76.042_1 అన్యధా కుర్వతః పుంసః ఇహలోకో నవాపరః
76.042_3 ఇతి స్త్రియావాక్య బాణైర్బుధో విద్ధోధమర్మసు
రోషావిష్టో మహాకౄరో జగాద ప్రజ్వలన్నివ
బుధ ఉవాచ:
76.043_1 నిర్లజ్జే నిష్టురే ప్రౌఢే దుష్టే రుష్టే మయిస్ఫుటం
76.043_3 గమిష్యతి గతిం తాం త్వం యధా తౌపితరౌ గతౌ
సావిత్ర్యువాచ:
76.044_1 యేన పిత్రోర్నమర్యాదా శిక్షిత్రోశ్చ స్వతంత్రయోః
76.045_1 రక్షితా తద్విపరీతాం నమాం త్రాతా కధం భవేత్
76.045_3 భర్త్రుహస్తాన్మృతిః శ్రేయః పరత్రేహచ సత్ స్త్రియాః
బ్రహ్మోవాచ:
76.046_1 ఏవం బ్రువంత్యాం పత్న్యాం సధమ్మిల్లం సహసాగ్రహీత్
76.046_3 కష్టైర్లోష్టైర్ముష్టిభిశ్చ పాషాణై స్తామతాడయత్
76.047_1 సా రామం భర్త్రురూపేణ సస్మార పూర్వపుణ్యత
76.047_3 ప్రాణాం స్తత్యాజ సహసా భిన్నా మర్మసుతే నహ
76.048_1 స్వర్గం గత్యా దివ్యదేహా బుభుజే పరమం సుఖం
76.048_3 ఆకృష్య చరణేతాం స చిక్షేప దూరతో నిశి
76.049_1 నిరంకుశో హర్షయుతో రేమే వేశ్యాసమన్వితః
76.049_3 త్వదర్దం నాశితాస్సర్వే బుధస్తామితి సోబ్రవీత్
76.050_1 తతో బహుగతే కాలే బుధోగాత్కాలభే ర్గృహం
76.050_3 తస్మిన్ స్నాతుం గతే దుష్టో భార్యాం తం స్యాగ్రహీత్కచే
76.051_1 అత్యంతం సుందరతరా మాలిలింగ చుచుంబచ
76.051_3 నిశ్శంకం శయనే నీత్వా మమర్ధ కుచమండలీం
రేమే తయా యధేష్టం స తతః సా తం శశాపహ
సులభోవాచ:
76.052_1 కధంనామ కృతం దుష్టం పితృభ్యా సులభేతి మే
76.053_1 అహం తేసులభా జాతా దుష్టబుద్ధే నరాధమ
76.053_3 స్నాతుం గతేభర్తరిమే కాలభౌ మునిపుంగవే
76.054_1 బలాత్కారో మయికృతో దుష్టః కుష్టీ భవిష్యసి
76.054_3 జాన్మాంతరే తేనామాపి నగృహ్ణియా జ్జనః క్వచిత్
బ్రహ్మోవాచ:
76.055_1 తతో భీతో యయౌ వేశ్యా గృహమేవ బుధఃపునః
76.055_3 రేమే తయా సురాం పీత్వా నకించిదపి చింతయన్
76.056_1 ఏవం దుష్టాని కర్మాణి వక్తవ్యాని కధం మయా
76.056_3 పుణ్యక్షయో భవేత్తస్య పరదోషం య ఈరయేత్
76.057_1 సకాలా న్నిధనం ప్రాప్తో దూతైర్నీతో యమాలయం
76.057_3 యమే నోక్తం కిమానీతో నీయతాం నరకేష్యయం
76.058_1 యమవాక్యం సమాకర్ణ్య దూతా నున్యుస్తదైవతం
76.058_3 చిక్షుపు ర్నరకే తావద్యావదా భూత సంప్లవం
76.059_1 భుక్తభోగః సవైశ్యస్య గృహే జన్మసమాప్తవాన్
76.059_3 ఋషిపత్న్యాః స శాపేన కుష్టీ జాతో భ్రుశం తదా
76.060_1 పితృహా మాతృమాస్త్రీహ మద్యపీ గురుతల్పగః
76.060_3 తస్య సంస్పర్శనాదేవ సచేలం స్నానమాచరేత్
76.061_1 నామాప్యేతస్య నగ్రాహ్యం మహాదోషకరం యతః
76.061_3 ఏతాదృశోయం దుష్టాత్మా యదా త్యక్తఇత స్తదా
76.062_1 విమానం యాస్యతే చోర్థ్వం నూనంనాస్త్యత్ర సంశయః
బ్రహ్మోవాచ:
76.063_1 శృత్యేద్ధం వచనం తేషాం దూతానాం భ్రుశకంపితః
76.064_1 శూరసేన ఉవాచైతాన్న మయా జ్ఞాయిదుష్కృతం
76.064_3 పునరుద్ధాయ రాజాసౌ ప్రాణనామ భ్రుశాతురః
76.065_1 ప్రాహ తాన్ దేవదూతాన్ సకృపాంకృత్వా వదంతు మే
76.065_3 ఉపాయమస్య దుష్టస్య సర్వదోషాపనుత్తయే
దూతా ఊచుః:
76.066_1 ఉత్తిష్టోత్తిష్ట నృపతే బ్రూమో దోషాపనుత్తయే
76.066_3 ఉపాయం రాజశార్దూల శృణుష్వైకమనా భవ
76.067_1 గణేశస్య భవేన్నామ యత్ ఖ్యాతం చతురక్షరం
76.067_3 జపతత్కర్ణరంధ్రేస్య సర్వదోష క్షయోభవేత్
76.068_1 ఉదయే దిననాధస్యయధా సర్వతమః క్షయః
76.068_3 నాన్యోప్యధికారోస్య యతో నామైవ జప్యతాం
బ్రహ్మోవాచ:
76.069_1 శూరసేనో దూతవాక్యజ్జయ పూర్వం జజాప హ
76.069_3 త్రివారం వైశ్యకర్ణేతు నామ యత్ చతురక్షరం
76.070_1 గజాననేతి శృత్వైవ దివ్యదేహో భవచ్ఛసః
76.070_3 భాసయం స్తేజసాసర్వ మరుణో భువనం యధా
76.071_1 సధర్వపాపక్షయే జాతే నామశ్రవణ మాత్రతః
76.071_3 దీపయన్ సర్వదిగ్దేశాన్ విమానం చాధ్యరొహిత
76.072_1 తద్విమానం క్షణాద్దూతైః సర్వలోక సమన్వితం
76.072_3 నీతంవైనాయకంధామ విఘ్నరాజస్యశాసనాత్
76.073_1 ఇతి సర్వం సమాఖ్యాతం యద్యత్పృష్టం త్వయానఘ
76.074_1 మహాపుణ్యంచ సంకష్ట చతుర్థీవ్రత ముత్తమం
76.074_3 ధర్మ్యం యశస్య మాయుష్యం శ్రవణా త్సర్వసిద్ధిదం
76.075_1 సర్వపీడా ప్రశమనం సర్వవిఘ్న వినాశనం
76.075_3 దూర్వా నామప్రభావశ్చ కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే వైశ్యపూర్వజన్మ వృత్తాంతం నామ షత్సప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION