కార్తవీర్యోపఖ్యానం I

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

కార్తవీర్యోపఖ్యానం I

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:28 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
అన్యేనా కారికేనేదం వదతత్కౌతుకం మహత్
బ్రహ్మోవాచ:
77.001_1 జామదగ్న్యేన రామేణ వ్రతమేత త్పురాకృతం
77.001_3 సోపి కీర్తింజయంజ్ఞాన మాయుర్దీర్ఘంచ లబ్ధంవాన్
వ్యాస ఉవాచ:
77.002_1 రామః కథం సముత్పన్నః కస్మాత్కస్యాం పితామహ
77.002_3 ఏతత్సర్వం సువిస్తార్యం బ్రూహి త్వం మమ పృచ్ఛతః
బ్రహ్మోవాచ:
77.003_1 శ్వేతద్వీపే అతి విఖ్యాతో జమదగ్నిర్మహామునిః
77.004_1 మనసా సృష్టి సంహారా న్నిగ్రహానుగ్రహానపి
77.004_3 యఃకరోతి త్రికాలజ్ఞ స్తతో దేవాశ్చకంపిరే
77.005_1 యస్యాసీ త్పత్న్యపి తథ్యా రేణుకా నామ నామతః
77.005_3 యస్యా లావన్య గుంజాపి పత్న్యాః కామస్య నాభవత్
77.006_1 రతి రిత్యేవ లోకేషు విఖ్యాతా అభూత్తతస్తు సా
77.006_3 యయా సంమోహ్యితే సర్వం క్షమస్త ద్వర్ణనేతు కః
77.007_1 యన్నేత్రశోభా సప్రాప్త్యై రాజలవాసినః
77.007_3 హరిణాశ్చ తపశ్చేరు ర్వనే ఛంద తృణాశినః
77.008_1 యదాస్యశోభా సంప్రాప్త్యై సేవతే చంద్ర ఈశ్వరం
77.008_3 అనాది నిధనా దేవీ మూలప్రకృతి రీశ్వరీ
77.009_1 తస్యా మజని రామోసౌ విష్ణర్యోగేశ్వరోయథా
77.009_3 జమదగ్నే ర్మహాభాగా త్సాక్షాదీశ్వర రూపిణః
77.010_1 అతిసుందరా గాత్రోసౌ సాక్షాన్మన్మథ మన్మధః
77.010_3 మాతా పితృ వచః కర్తా విఖ్యాత బలపౌరుషః
77.011_1 దేవ ద్విజగురు ప్రాజ్ఞగో బొధిపూజనే రతః
77.011_3 వేద వేదాంగ శాస్త్రాణాం స్మృతీనా మపి పాఠకః
77.012_1 వాక్యే బృహస్పతి సమః క్షమయా పృధివీసమః
77.012_3 గాంభీర్యేబ్ధి సమోయస్తు పిత్రోర్వాక్యపరాయణః
77.013_1 పిత్రోరాజ్ఞాం గృహీత్వా స నిమేషా రణ్యమాయయౌ
77.013_3 అనేక విద్యాభ్యసనే మతింకృత్వా పరాం స్థిరాం
77.014_1 తస్మిన్ గతే తదా రాజా కార్తవీర్యో మహాబలః
77.014_3 యస్యవ్రతా పాదభవద్వశ్యం భూమండలం సదా
77.015_1 యస్మిన్ లక్ష్మీః స్థిరా విష్ణో రంశభూతే ఖిలార్థదే
77.015_3 ఆజౌ పంచశతం బాణాన్ సృజతే రిపుఘాతకాన్
77.016_1 ఇంద్రాది బృందసేవ్యో సౌ విఖ్యాత బలపౌరుషః
77.016_3 అసంఖ్యాతా గజాయస్య రధవాజి పదాతయః
77.017_1 యస్య నిర్గమనే సైన్యా శ్చాదయంతి మహీతలం
77.017_3 వర్షాకాలే యథామేఘా ధారాభిర్వ్యోమమండలం
77.018_1 యస్య కంబు స్వనంశృత్వా ద్విషోయాంతి దిశో దశ
77.018_3 యథా సింహరవం శృత్వా మత్తమాతంగ కోటయః
77.019_1 యథాతాలీ పంచశతం స్వేచ్ఛయా కురుతే నృపః
77.019_3 తదా సనాదం బ్రహ్మాండం కంపతే మునిసత్తమ
77.020_1 అసౌ యదృచ్ఛయా యత్త చ్చతురంగ బలాన్వితః
77.020_3 నీలవస్త్ర ధరో నీలఛత్ర స్తాదృశ సైనికః
77.021_1 వనాని సరితో దుర్గాన్ పర్వతాంశ్చ విలోడయన్
77.021_3 నానా మృగగణాన్వీక్ష్య వినిఘ్నన్నపి కాంశ్చన
77.022_1 తత స్సహ్యాద్రి శిఖరే పశ్యదాశ్రమ ముత్తమం
77.022_3 యథా కైలాస శిఖరే గిరీశాలయ ముత్తమం
77.023_1 అప్ర్ర్చ్ఛ త్సేవకాన్ రాజా కస్యేద ముత్తమం స్థలం
భ్రుత్య ఉవాచ:
77.024_1 జమదగ్నిరితి ఖ్యాతః సాక్షాత్సూర్య ఇవాపరః
77.024_3 మునిరాస్తే మహాభాగ శాపానుగ్రహకారకః
77.025_1 యస్య దర్శనతః పాప కోటయో యాంతి సంక్షయం
77.025_3 ఇచ్ఛాచే త్తత్రగంతవ్యం దర్శనం తే భవిష్యతి
తవ ప్రసాదా త్యర్వేషా ముపకారో భవిష్యతి
బ్రహ్మోవాచ:
77.026_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా గమనామోద్యతోనృపః
77.027_1 న్యషేధయత్సర్వబిలం స్రేష్టానాదాయ తత్ క్షణాత్
77.027_3 యయౌ తం మునిశార్దూలం జమదగ్నిం తపోనిధిం
77.028_1 దదర్శ తం కుశాసీనం జ్వలంత మివ పావకం
77.028_3 ప్రణనామస సాష్టాంగతే సర్వే సహయాయినః
77.029_1 నానా విశాల సాలసుకుంజ వృక్షావలీషు చ
77.029_3 నిషేదు స్సైనికాస్తేతు రాజా తస్ధౌమునేః పురః
77.030_1 ఆసనే మునినా దిష్టే చతుర్భిః పరివారితః
77.030_3 నిషసాద తదా రాజా కృతవీర్యసుతో బలీ
77.031_1 అపూజియత తాన్సర్వాన్ పాద్యార్ఘ్య నివరాదిభిః
77.031_3 స మునిః ప్రదదౌ గాశ్చ శిష్యైః సర్వానపూజయత్
77.032_1 నానా సరోవర జలే నిర్మలే చారు శీతలే
77.032_3 అమజ్జంత తదా సర్వే సైనికాః మృగయార్దితాః
77.033_1 శృణ్వన్ వేద నినాదాంశ్చ శాస్త్ర శబ్దాంశ్చ పుష్కలాన్
77.033_3 అభితో వాదశబ్దాంశ్చ తచ్ఛిష్యైః సముదీరితాః
77.034_1 అబ్రవీ న్మునిముఖ్యం తం రాజా రాజీవలోచనః
77.034_3 అద్యమే పితరౌ ధన్యౌ జన్నజ్ఞానం తధా తపః
77.035_1 పుణ్యవృక్షో ద్యఫలితో యజ్ఞాతం తవదర్శనం
77.035_3 అద్యమే సంపదో ధన్యాః కులం యశోऽపి మే
77.036_1 పరబ్రహ్మేతి యత్ప్రోక్తం తదైవ త్వం న సంశయం
77.036_3 అథిథ్యం తవ దృష్ట్వైవం పరితుష్టం మనో మమ
77.037_1 ఇతి శృత్వాతు తద్భ్రాహ్మీం స్మయన్నివ ప్రసన్నధీః
ఇతి తం పరిప్రచ్ఛ జానన్నపి మునిస్తదా
రాజోవాచ:
77.038_1 రాజ్ఞాం స్వకార్య కర్త్రూణాం భవాదృశ నిరీక్షణాత్
77.038_3 నాన్యత్ప్రయోజన మురుశ్రేయసాऽజని తత్స్పుటం
77.039_1 కృతవీర్యసుతో హంచ కార్తవీర్య ఇతి శృతః
77.039_3 అనుజ్ఞాతో గమిష్యామి తతోహం నగరం ప్రతి
మునిరువాచ:
77.040_1 మయాశ్రావి మహాకీర్తి స్తవ రాజన్యసత్తమ
77.041_1 ఆసీత్త్వద్దర్శనాకాంక్షా జాతా పుణ్యేన సత్ఫలా
77.041_3 దేహ ఆత్మా తపోజ్ఞాన మాశ్రమో మమ సాంప్రతం
77.042_1 అభూ త్త్వదాగమాద్రాజన్ సార్థకాః సర్వసంపదః
77.042_3 అకృత్వా భోజనం కించిత్ కధం త్వం గంతుమర్హసి
77.043_1 మమ శ్లాఘాభవేల్లోకే న్యూనం కిం తవవిద్యతే
77.043_3 కించిత్ భుక్త్వా వ్రజవిభో సనాధంకురు మాం ప్రభో
రాజోవాచ:
77.044_1 సత్యం భోజనకాలోస్తి భో క్తవ్యంచ తవాజ్ఞయా
77.044_3 అన్నాభావే శ్రోత్రియాణాం జలం యాచ్య పిబేదపి
77.045_1 తధాప్యేతా న్విహాయాహం సైనికాన్ గణనాతిగాన్
77.045_3 జలం పాతుం నశక్నోమి కధ భోక్తుం సముత్సహే
77.046_1 జానేహం మనసాబ్రహ్మన్ నశక్తిః సర్వభోజనే
77.046_3 భవద్ధర్శన మాత్రేణ కృతకృత్యో వ్రజే ధునా
మునిరువాచ:
77.047_1 చింతాం మాకురు రాజర్షే భోజయిష్యే ససైనికం
77.047_3 చతుర్విధేన చాన్నేన కిమసాధ్యం తపస్వినాం
77.048_1 గృహే తేవాహినీయాస్యాత్తామ ప్యాకారయప్రభో
77.048_3 క్షణం విశ్రామ్యతాం తీరే నద్యో శ్చారుతరే శుభే
యావత్సిద్ధం భవేదన్నం పశ్చాద్రక్ష్యసి కౌతుకం
కశ్యప ఉవాచ:
77.049_1 అంతః స విస్మయా విష్ణో జగామ కృతవీర్యజః
77.050_1 వాక్య మాకర్ణ్యతు మునే ర్నదీతీరం సుశోభనం
77.050_3 మునిపత్నీం సమాహరాయ వృత్తాంతం తం జగాదతాం
77.051_1 ఆహూయ కామధేనుం తౌ పుపూజతుః క్షణేన తాం
77.051_3 ప్రార్థయామాసతురుభౌ లజ్ఞాంనౌరక్ష ధేనుకే
77.052_1 అసంఖ్యాత బలోరాజా భోజనాయ నిమంత్రితః
77.052_3 యధా రుచిభవేత్తస్య ససైన్యస్య భుజిశ్శుభే
77.053_1 తధాకురు క్షణేన త్వం నోచేత్సత్యం లయంవ్రజేత్
77.053_3 అకీర్తిశ్చ భవేల్లోకే యధేచ్ఛసి తథాకురు
77.054_1 ఏవం సంప్రార్ధితా తాభ్యాం కామధేను ర్మహాపురం
77.054_3 నిర్మాయ స్వప్రభావేన నానామందిర సుందరం
77.055_1 నారత్నమయ స్తంభ శోభి నానా సభాగృహాం
77.055_3 నానా పుష్ప లతాచారు వాటికా రామమండితం
77.056_1 నానాధ్వజ పతాకాఢ్యాం నానావాదిత్ర నిస్స్వనం
77.056_3 అష్టాపదానాం భాండానా నానా పంక్తి విరాజితం
77.056_1 చతుర్విధాన్న సంపన్నం నానా భోజనం పంక్తిమత్
77.056_3 మహాతోరణ శోభాఢ్యం పరిఖా వలయాంకితం
77.057_1 అనేక దాసదాసీభి ర్విలసచ్ఛారు వేదికం
77.057_3 నివారయంతి లోకాంశ్చ యత్రతస్థితా నరాః
77.058_1 పురో గంతుంనచాజ్ఞాస్తి జమదగ్ని మునేరితి
77.058_3 పరివిష్టేషు పాత్రేషు సంఖ్యాతీతేషు సర్వతః
77.059_1 దీపప్రభా భానురేషు నానా వ్యంజన శాలిషు
77.059_3 నూప పాయస పక్వాన్న పంచామృత యుతేషుచ
స ఖాద్యలేహ్యచోష్యాది పేయ పంక్తి విరాజిషు
77.060_1 సాముద్ర పక్వనింబా మ్రామృత బిల్వాది శాలిషు
77.060_3 చంద్రైలా హింగు మారీచ క్వధికా పాత్రశాలిషు
77.061_1 సిద్దేషు పాత్రేషు మునిస్తదా సావాకారయచ్ఛిష్యగణం తదానీం
77.061_3 శ్రీకామధేనోః పరిపూర్ణ తోషాద్భోక్తుం ససైన్యం కృతవీర్య పుత్రం

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే కార్తవీర్యోపాఖ్యానం నామ సప్తసప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION