కార్తవీర్యోపాఖ్యానం II

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:40 pm

Moderator: satyamurthy

కార్తవీర్యోపాఖ్యానం II

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:30 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కశ్యప ఉవాచ:
78.001_1 తతో మునిః శిష్యగణమువాచ త్వరయావ్రజ
78.001_3 ఆకారయితుం నృపతిం నదీతీర నివాసినం
78.002_1 తే శిష్యాస్తం నృపంగత్వా గృహ్యతత్ప్రణతిం పురా
78.002_3 దత్వాశీర్వచనం తస్మై మునే రాజ్ఞాః తథాబృవన్
78.003_1 చలరాజన్నవహితో భోజనాయ ససైనికః
78.003_3 పాత్రాణి పరినిష్టాని సంఖ్యాతీతాని షడ్రసైః
కశ్యప ఉవాచ:
78.004_1 తత ఉద్ధాయ రాజాసౌ సమాహూయ ససైనికాన్
78.004_3 సుస్నాతః సర్వసైన్యేన కార్తవీర్యో నృపో యయౌ
78.005_1 ముని వేశ్మతతో పశ్య న్నదృష్టం నచవ శృతం
78.005_3 ఏతాదృశం త్రిలోకేషు కార్తవీర్యో నృపోయయౌ
78.006_1 స నిషిద్ధో వేత్రధరైః ముని సంకేత కాముకైః
78.006_3 తేనిషిద్థాః శిష్యగణై స్తతోగా ద్భోజనాలయం
78.007_1 స్థిత్వామధ్యే పశ్యతిస్మ రాజాసౌ సంపదం మునేః
78.007_3 అమన్యత తదాస్వాంతే నేదృశీ శ్రీః హరౌ హరె
78.008_1 పాలకేऽపాలకే స్రష్టర్యపి బ్రహ్మణి నేదృశీ తతోమునిః
78.008_2 పురోభూత్వా ప్రతిపాత్రే న్యవేశయత్
78.009_1 రాజానుమతి మాజ్ఞాయ పంక్తౌ పంక్తౌ ససైనికాన్
78.009_3 దాపయామాస త్రాణి యే బహిర్భోజినశ్చ తాన్
78.010_1 ఉపవిష్టే సర్వేషు రాజాన ముపవేశయత్
78.010_3 బుభుజుస్తే తదా వాధ్యే వాదితే సర్వ ఏవహి
78.011_1 అదృష్ట పూర్వాణ్యన్నాని స్వాదుమూల ఫలాని చ
78.011_3 పరస్పరంచ పప్రచ్ఛుః కిమిదం కిమిదం త్వితి
78.012_1 ఆశ్చర్యం మేనిరే సర్వే యామేనేద్ధం కధంకృతం
78.012_3 యధేష్టం భుంజతే సర్వే తృప్తాశ్చాన్నాని తత్యజుః
78.013_1 తే ప్రక్షాళణ పాత్రాణి ప్రతిపాత్రే న్యవేదయన్
78.013_3 మునిశిష్యా జలంచాపి శలాకా అపిచారవః
78.014_1 గజాశ్వ వృష బృందేభ్యః శిష్యాః శేషాన్న మర్పయన్
78.014_3 తతో అన్యస్మిన్ గృహే సర్వే విస్తీర్ణే కృతసంస్తరే
78.015_1 ఇక్షు ద్రాక్షామ్ర పనస దాడిమా నిబభక్షిరే
78.015_3 ఏలా లవంగ కర్పూర చూర్ణఖాదిర పూగకాన్
78.016_1 జగృహూర్ముని దత్తాంస్తే నాగవల్లీ దళైర్యుతాన్
78.016_3 తతో దదావలంకారాన్ వాసాంసిచ ముదా మునిః
తేభ్యో యధార్హం సర్వేభ్యో రాజ్ఞేనర్ఘ్యతరాణి చ
మునిరువాచ:
78.017_1 కిం మయా భోజనం దేయం మునినా వన్యవృత్తినా
78.018_1 అవాప్త సర్వకామాయ రాజ్ఞేణేతే విష్ణురూపిణే
78.018_3 యశోకారి త్రిలోకేమే త్వయా మద్వాక్యకారిణా
78.019_1 జమదగ్నేర్గ్రుహే రాజ్ఞా ససైన్యేన భుజి కృతా
78.020_1 మహాన్ క్షుద్రస్య వాక్యం చేత్ కురుతే సోऽపి సాధుతాం
78.020_3 ప్రాప్నోతి సర్వలోకేషు కీర్తిం స్థీతాం సముత్కటాం
మద్వాక్య కరణేనేపి దూరే రిష్టంగతం మహత్
బ్రహ్మోవాచ:
78.021_1 ఇతి వాణీం సమాకర్ణ్య జమదగ్ని సమీరితాం
78.021_3 పప్రచ్ఛ రాజా తం తత్ర విస్మయావిష్ట మానసః
రాజోవాచ:
78.022_1 నాదర్శి ప్రథమా కించిదిదం కిం మాయయా కృతం
78.022_3 తపఃప్రభావాద్వాకారి సత్యం మే వద సువ్రత
మునిరువాచ:
78.023_1 ఆనృతం నోక్తపూర్వం మే పరిహాసేపివా నృప
78.023_3 అతః సత్యం బ్రవీమిత్వాం కామదేన్వాఖిలం కృతం
బ్రహ్మోవాచ:
78.024_1 కుమతి స్తస్యభవతి యస్యదైవ మదక్షిణం
78.024_3 అనిష్టం బలవద్భావి దుష్టగ్రహకృతం మునే
78.025_1 భుక్త్వా తృప్తేపి రాజాసౌ సమ్యక్సబలవాహనః
78.025_3 ఆదానే కామధేనోః సమతిం చక్రే అబ్రవీదిదం
రాజోవాచ:
78.026_1 మునీనాం శాంతచిత్తానాం కందమూల ఫలాశినాం
78.027_1 మనసా సృష్టిసంహార కర్త్రూణాం అస్పృహా వతాం
78.027_3 జితేంద్రియాణాం విజ్ఞానాం నేక్షే ధేన్వా ప్రయోజనం
78.028_1 వన్య మారుత భక్ష్యాణాం మోక్షసాధన కారణాం
78.028_3 వేదాభ్యాసన శీలానాం సంపదా కిం ప్రయోజనం
78.029_1 శాస్త్ర పాఠనశీలానాం ధర్మశాస్త్రార్థ వేదినాం
78.029_3 యోగాభ్యాసరతానాంచ కామధేనోః కిం ప్రయోజనం
78.030_1 కార్యాయ మహతేస్యాత్తు మహద్వస్తు మహద్గతం
78.030_3 అరణ్యేవాసినే తుభ్యం మహద్రత్నంచ నోచితం
78.031_1 తస్మాద్దేయం కామధేను ర్మమ బ్రహ్మన్ముదా త్వయా
78.031_3 మయిస్థితా తవైవాస్తి చేతసి త్వితిధార్యతాం
78.032_1 మర్యాదాం రక్షతాం బ్రహ్మన్ న్నుక్తమేవం పురస్తవ
78.032_3 నోచేద్రాజ్ఞాం కిమగ్రాహ్యం లోకేషు బలిశాలినాం
స్వరాష్ట్రే పర రాష్ట్రే వా చతురంగ బలైస్సహ
బ్రహ్మోవాచ:
78.033_1 శ్రుత్వైవం వచనం తస్య కార్తవీర్యస్య దుర్మతేః
78.033_1 ప్రతి జజ్వాల రోషేణ జమదగ్ని ర్మహమునిః
78.033_3 సర్పిషా బహుళేనైవ జాతవేదా యధాద్విజః
ఉవాచారక్త నయనః శిక్షయన్నివ భూమిపం
మునిరువాచ:
78.034_1 సాధుః శుద్ధో మహాన్ ప్రార్థితో భోజనాయ హి
78.035_1 కౌటిల్యంత వనజ్ఞాతం బకస్యేవ హృదిస్థితం
78.035_3 యధా దా కోకిలా కాకభా పుష్ణాతి మాయయా
78.036_1 అంతే తత్కాకభావేన భష్యౌ భక్ష్య రతిం వ్రజేత్
78.036_3 అహమేవాభవం భ్రాంతో య ఇమాం రాజ మిత్రతాం
78.037_1 నదృష్టాం న శృతాం లోకే నానుభూతాంచకే నచిత్

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే కార్తవీర్యోపాఖ్యానం నామ అష్టసప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION