కార్తవీర్యుడు జమదగ్ని మహర్షిని సంహరించుట

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

కార్తవీర్యుడు జమదగ్ని మహర్షిని సంహరించుట

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:33 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

మునిరువాచ:
79.001_1 ఉపకార స్వయారంభి సాదు వృత్వానుసారిణా
79.001_3 ఆత్మఘాతం పుర స్కృత్వా కామధేనుం త్వమిచ్ఛసి
79.002_1 భ్రాంతోసి నృప సత్యం త్వం అప్రాప్యం యోభివాంఛసి
79.002_3 త్రైలోక్య నాశజం పాపం తవ మూర్థ్ని పతిష్యతి
బ్రహ్మోవాచ:
79.003_1 ఇతివాక్య శర విద్ధోసౌ ప్రళయానిల సన్నిభః
79.003_3 రాజా బభూవ రోషేణ ముఖా దనలముద్వమన్
ఉవాచ పరమక్రుద్ధో జమదగ్నిం మునిం తదా
రాజోవాచ:
79.004_1 సమయం దుష్టవచనం కస్యాపి శ్రూయతే శఠ
79.004_3 కింకరోమి ద్విజోపిత్వం ఇతి క్షాంత వచః కటు
కశ్యప ఉవాచ:
79.005_1 తత ఉద్ధాయ రాజాసౌ దూరానాజ్ఞప్య సత్వరం
79.006_1 ముక్త్వా కిలాత్కామధేనుం శీఘ్రం యాంతు మమాంతికం
79.006_3 ఆవేష్టయం స్తదా దూతాః కామధేనుం తదాజ్ఞయా
79.007_1 పూరాత్కారేణైవ తస్యాస్తే త్యక్త్వా ప్రాణాన్ దివం యయుః
79.007_3 అన్యాన్ క్రోధాన తేనాసౌ రాజ దూతాన్ దదాహ చ
79.008_1 శ్వాస మారుత వేగేన వ్యోమ్ని వీరాః పరే భ్రమన్
79.008_3 ఆచ్ఛోద్య మండలం భానోర్నప్రాజ్ఞాయత కించిన
79.009_1 దిశః స తిమిరాజాతాః వ్యోమాపి నచ భాసతే
79.009_3 ధరా కంపః సమభవద్వృక్షాః పేతుః ప్రకంపితాః
79.010_1 సైనికాశ్చ తతో భీతాః యాంతి సర్వేదిశో దశ
79.010_3 కేన చిత్తాతాసగౌః కశాఘతేన దూరతః
79.011_1 ఉడ్డీయోడ్డీయ సాధేనుః ధావత్సైన్య మేవతత్
79.011_3 గజబృందం యథా సింహో గరుత్మానురగా ఇవ
79.012_1 హాహాకారో మాహానాసీ ద్వీరాణాం తత్ర ధావతాం
79.012_3 అనువాచనభీః కార్యా కార్త వీర్యో మహాబలీ
79.013_1 మయాద్మాతేముదాంశంఖే భీతాయాస్యతి మందిరం
79.013_3 కామధేనుః కియచ్ఛాసి పశ్యంతు కౌతుకం మమ
79.014_1 తతోధధ్మౌ మహాశంఖం త్రైలోక్యం పూరయన్రవైః
79.014_3 న బిభ్యత్కామధేనుస్తాం తాడయామాసు రోజసా
79.015_1 యష్టిభి ర్లోహనిచయైః సర్వేతే రాజసేవకాః
79.015_3 యత్ర యత్ర ప్రహారోస్యాః శరీరే జాయతే తతః
79.016_1 సన్నద్ధా స్సర్వశస్త్రాఢ్యా నానా వీరా వినిస్స్రుతాః
79.016_3 శకాశ్చ బర్బరా ఆసన్ తస్యాః కేశసముద్భవాః
79.017_1 పటచ్చరాః పాదదేశా దేవం సర్వేప్రజజ్ఞిరే
79.017_3 నానా యవనజాతీయా నానావీరా స్తధాపరే
79.018_1 వాజి వారణ సంఘాశ్చ రధినో బలవత్తరాః
79.018_3 తేచైవ యుయుధు స్తత్ర కార్తవీర్యస్య సైనికైః
79.019_1 న్యపత న్కార్తవీర్యస్య సైనికాస్తైః ప్రహారితాః
79.019_3 అపరే మిలితాస్తత్ర నిశి వృక్షేపతంగ వత్
79.020_1 పరస్పరా ఘాతహతా నిపేతుః శతశోనరాః
79.020_3 భంక్త్వా శస్త్రైశ్చ శస్త్రాణి మల్లయుద్ధం ప్రచక్రిరే
79.021_1 ఏవం సుతుములే జన్యే శస్త్రౌఘ నిపతత్సుచ
79.021_3 స్వీయో వా పరకీయోవా నప్రాజ్ఞాయత కించన
79.022_1 రజసా చ్ఛాదితే సూర్యే జఘ్న రేవం పరస్పరం
79.022_3 కోలాహలో మహానాసీ ద్ధన్యతాం పాన్యతామితి
79.023_1 హేషితే ర్బ్రుంహితైః క్ష్వేడై ర్నిబిడో రథనేమిభిః
79.023_3 మృదంగ తాల వేణూనాం భేరిణాం నినదైరపి
79.024_1 ఏవం గవ్యైః కార్తవీర్యై రథ్యశ్వ గజపత్తిభిః
79.024_3 అభవత్సు మహద్యుద్ధం భూతరాక్షస భీతిదం
79.025_1 పక్షి జంబూక సుఖదం వీరపత్నీ భయప్రదం
79.026_1 ఖడ్గ ఖేటక భల్లానాం శరాణాం ధనుషా అపి
79.026_3 భగ్నానాం నచసంఖ్యాప్తి వీరణాం రధినామపి
79.027_1 ప్రపేతుః కార్తవీర్యస్య శేషా యే సైనికాస్తదా
79.027_3 పృష్టలగ్నాయ యుర్గవ్యాః హసంతో నచజఘ్నిరే
79.028_1 నినిందు ర్మునివా కింవో నిష్ట కృత మితీహితే
79.028_3 పూర్వదోష ప్రసంగేన రాజ్ఞో జాతా సుదుర్మతిః
79.029_1 ఏవం ప్రభగ్నే సైన్యే సదత్తస్థౌ కృతవీర్యజః
79.029_3 హస్తయోర్జగృహే పంచశతం బాణాన్ ధనూంషి చ
79.030_1 దత్వా భూమౌ వామజానుం ధనూం ష్యాకృష్య వేగవాన్
79.030_3 చిక్షేప శరజాలం స గవ్యేసైన్యే మహాభుజః
79.031_1 ఫలహీన మభూత్తస్య శజాలం నృపస్య తత్
79.031_3 అనీతైః శ్చరితం తద్వ ద్వంధ్వాయాః సురతం యధా
79.032_1 పునః పునర్జ హౌబాణాంస్తావతో రాజసత్తమః
79.033_1 శరజాలే వృధాయాతే సంతప్తో భూన్నృపస్తదా
79.033_3 క్వగతం మమసామర్థ్య మితి చింతాతురో భవత్
79.034_1 వ్యాకులేన ప్రహర్తవ్య మితి సర్వేయయుర్దివం
79.034_3 కామధేను ర్ముదాయుక్తా కిం యుద్ధం లఘునా సహ
79.035_1 గతాయాం కామధేనౌ స కార్తవీర్యో మునిం యయౌ
79.035_3 రోషేణోవాచ తేబ్రహ్మన్ కాపట్యంవిదితం మయా
79.036_1 న సవిప్రో భిమంతవో యస్యస్యాత్కపటం హృది
79.036_3 ఇత్యేకం బాణమాదాయ వివ్యాధ ద్విజపుంగవం
79.037_1 లగ్నేహృది మహాబాణే ప్రాణత్యాగం చకారసః
79.037_3 రేణుకా తం నృపంప్రాహ బ్రహ్మహత్యా వృధాకృతా
79.038_1 స ఊచే రక్తనయనః క్రోధావిష్టో నృపశ్చ తాం
79.038_3 తూష్ణీం తిష్ఠ నచేద్ధన్మి త్వామపీహ మునిప్రియే
79.039_1 ఏకవింశతి బాణైస్తాం దుష్టో రాజా హనద్రుషా
79.039_3 సస్మార మనసా సాపి జమదగ్నిం మునిం,తదా
79.040_1 పశ్చాదువాచ నృపతిం దుష్ట ఛాండాల కిం కృతం
79.040_3 అపరాధం వినాకస్మా దావాం నిహతవానసి
79.041_1 తవాపి భ్వితా నాభోభుజానం నాత్రసంశయః
79.041_3 శృత్వేద్ధం వచనం తస్యా స్తతోయాతో నృపస్తదా
79.042_1 అల్పావశిష్ఠ సైన్యేన చింతాక్రాంతో యయౌ పురీం
79.042_3 వినిందన్ హృది చాత్మానం శోచంశ్చ మృతఖనికాన్
79.043_1 నిరుత్సాహో నిరుద్యోగో వివేశ నిజమందిరం

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే కార్తవీర్యోపాఖ్యానం నామ ఏకోనాశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION