రామోపాఖ్యానం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

రామోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:36 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కశ్యప ఉవాచ:
80.001_1 రేణుకాతు గతే తస్మిన్ శుశోచ భ్రుశ విహ్వలా
80.001_3 క్వగతా మమ పుత్రాస్తే సంహారే స్మిన్నుపస్థితే
80.002_1 మృతే భత్రరి కింకుర్యాం భాణజాల సమావృతా
80.002_3 క్వగతో సౌ మాహాక్రోధీ రామో మేప్రియబాలికః
80.003_1 తస్మిన్నష్టే మమ ప్రాణాః గమిష్యంతి సురాలయం
80.003_3 స్మృతమాత్ర స్తయా రామో యయౌమంతు స్తదాంతికం
80.004_1 బాణజాల చితాంతాం తు పితరం మృతమైక్షత
80.004_3 కార్తవీర్యేణ దుష్టేన దృఢబాణ హతం హృది
80.005_1 పపాత మూర్ఛయా భూమౌ వాతభగ్న ఇవద్రుమః
80.005_3 పితరం మాతరం చైవ రురోద భ్రుశదుఃఖితః
రామ ఉవాచ:
80.006_1 అద్యాంధకార స్సర్వత్ర అద్యశూన్యా దిశోదశ
80.006_3 మేరుహీనా యథా పృథ్వీ శక్రహీనాऽమరావతీ
నాశ్రమః శోభతే తద్వత్ పిత్రా హీనోయ మద్యమే
80.007_1 త్రిలోకే గంగయా హీనా తద్వ దాశ్రమమండలే
80.007_3 నశోభతే రేణుకయా హీనాస్యాశ్రమమండలం
80.008_1 గతం భయంతు దేవానాం మునయోద్య నిరీశ్వరాః
80.008_3 యదాసీ త్తపసా చాస్య కిమయం వాగృహీష్యతి
80.009_1 ఏవం బహువిధాకారం చక్రే ఆక్రందనం తు సః
80.009_3 అచేష్టత భ్రుశం రామో మత్స్యో నీరంవినా యథా
80.010_1 తతః పునర్మాతరం సరుదన్నేవ సమాయయౌ
80.010_3 నిష్కాశయామాస శరానంకే కృత్వా శిరోధరాం
80.011_1 చక్రంద చ పునః రామో మాతృదుఃఖేన దుఃఖితః
80.011_3 త్రైలోక్యం భస్మసాత్కర్తుం యాక్షమా జననీ మమ
80.012_1 సా కధం పతిజా భూమౌ దుష్టబాణ ప్రపీడితా
80.012_3 న విస్మరసి మాం నిత్యం క్షణం క్రీడాగతం పురా
80.013_1 త్యక్త్వా మాం కథమద్యత్వం కుత్రవా గంతు మద్యతా
80.013_3 దదాసి మే పయో భూరి వస్త్రాణ్యన్నాని శోభనే
80.014_1 ఫలమూలాని చారూణి యాసి త్యక్తా కథంను సా
80.014_3 మాతాపితృభ్యాం హీనస్య దిజ్ఞే జీవితమధ్యమే
బ్రహ్మోవాచ:
80.015_1 ఇతి పుత్రవచశ్శ్రుత్వా రేణుకా భ్రుశదుఃఖితా
80.015_3 ప్రమృజ్యా శ్రూణి పుత్రస్య జగాద భ్రుశ విహ్వలా
80.016_1 అహం తేనికటే స్థాన్యే నశోకం కర్తుమర్హసి
80.016_3 శృణు వార్తాం పురావృత్తాం రాజాసౌ కృతవీర్యజః
80.017_1 మధ్యాహ్నే సహ సైన్యేన ప్రాప్త ఆశ్రమమండలం
80.017_3 పిత్రా తే మానిత స్పమ్యగ్భోజితో బలసంయుతః
80.018_1 కామధేనోః ప్రసాదేన భూక్త్వా యాచత ధేనుకాం
80.018_3 తూష్టింభూతే మునౌ కోటత్ కామదేనుం ముమోచ సః
80.019_1 స్పృష్టా మాత్రా చ సా ధేనుః ససర్జ బలముత్కటం
80.019_3 చతురంగం తతో యుద్ధ మభవద్రాజ సైనికైః
80.020_1 భగ్నాస్తే ప్యపలన్సర్వే రాజా యుద్ధమధాకరోత్
80.020_3 సచ పంచశతం బాణాన్ వారం వారమధాసృజత్
80.021_1 సోపిభగ్నో గృహంయాతః కామధేను ర్ధివంగతా
80.021_3 పునరాగత్య దుష్టోసౌ బాణేనైకేన వక్షసి
80.022_1 జఘాన పితరం కోపా దేకవింశతి సాయకైః
80.022_3 అపరాధం వవినాంచ తాడయిత్వా గతఃఖలః
80.023_1 తస్మా త్త్వయాద్య దుష్టస్య నాశః శీఘ్రం విధీయతా
80.023_3 ఏకవింశతి వారం చ కురు నిఃక్షత్రియాం ధరాం
80.024_1 ఏకవింశతి బాణామే దేహేతేన యతోర్పితాః
80.024_3 అన్యదేకం వదేపుత్ర తత్కురుష్వ వచోమమ
80.025_1 సంస్కారం కురునౌ తత్ర యత్రకోऽపిన దాహితః
80.025_3 దత్తాత్రేయం మునివర మాకార్య సర్వవేదినం
80.026_1 కురుకర్మంతరం నౌత్వం త్రయోదశదినావధి
80.026_3 తదైవ గతిమాప్స్యావో నాన్యోవక్తాస్తి తాదృశః
80.037_1 ఇత్యుక్త్వా రేణుకా దేహంత్త్యక్తా ధామాప దుర్గమం
80.037_3 రామస్తత్సర్వమకరోత్త యాదిష్టం మహామనాః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే రామోపాఖ్యానం నామ అశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION