రామోపాఖ్యానం II

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

రామోపాఖ్యానం II

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:39 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కశ్యప ఉవాచ:
81.001_1 రామస్తు వపనంకృత్వా స్నాత్వా సమ్యద్విధానతః
81.001_3 ఉద్ధానశ్రాద్ధ మకరో ద్భ్రాహ్మణైః కధితంయధా
81.002_1 విశ్రాంతి శ్రార్ధమారభ్య మంత్రాగ్నిముభయో రదాత్
81.002_3 తదైవ త్రయయౌ తంతు దత్తాత్రేయం మునిం ప్రతి
81.003_1 కువేషం శిష్య సహితం శ్వహిస్తం మలినం కృశం
81.003_3 ధ్యానేనాలోక్యతం రామో ననామ మునిపుంగవం
81.004_1 బద్ధాంజలిపుటో తిష్టద్యామార్థం తత్పురోద్విజః
81.004_3 దత్తాత్రేయోపి సర్వజ్ఞో బుధ్వాతస్యాసశ్రయం మునిః
81.005_1 ఉవాచ రామమాంత్ర్య జ్ఞాతం తవప్రయోజనం
81.005_3 అధిపపృచ్ఛే విజ్ఞాతుం కిమర్థం త్వమిహాగతః
కశ్యప ఉవాచ:
స ఉవాచ తతోరామో వృతాంత మాదితః స్ఫుటం
రామ ఉవాచ:
81.006_1 కృతవీర్యాత్మజో రాజా పితురాశ్రమ మాగతః
81.007_1 భోజితః పరమాన్నేన నానా పక్వాన్నశాలినా
81.007_3 భుక్తః ససేనయాసార్థం కామధేను మయాచత
81.008_1 యదా నదత్తా పిత్రామే బలాన్నేతుం మనోధదే
81.008_3 సాతాడితాధ సుషువే సైనికానాం గణాన్ బహూన్
81.009_1 తైర్భగ్నా బలిభిరాజా ససైన్యో గాన్నిజాలయం
81.009_3 కామధేను ర్గతాస్స్వర్గం తతోరాజా రుషాన్వితః
81.010_1 జమదగ్నే ర్హృదిశరం అహనద్ద్రుఢ మోజసా
81.010_3 ఏకవింశతికాన్ బాణాన్ మాతురంగే హనద్ద్రుషా
81.011_1 నాహం తత్రస్థితో బ్రహ్మన్ పశ్చాదాగత్య దృష్టవాన్
81.011_3 మంత్రాగ్ని నాతుదగౌతౌ మాత్రుర్వాక్యా దిహాగతః
81.012_1 దత్తాత్రేయం వినానాన్యో వక్తాకార్యోత్ర కర్మణి
81.012_3 కృతే కర్మణి సర్వ స్మింస్త్రయో దశ దినావధి
81.013_1 పశ్చాద్రాజా నిహంతవ్యః కృతవీర్యాత్మజో బలీ
81.013_3 ఏకవింశతి వారంచ కార్యాన్నిః క్షత్రియా మహీ
81.014_1 ఇద్ధమాజ్ఞపయన్మహ్యం జననీ రేణుకా మమ
81.014_3 ఇత్యర్థ మిహసంప్రాప్త స్తస్మాత్కురు కృపాం మయి
బ్రహ్మోవాచః
81.015_1 ఇతి రామవచఃశ్రుత్త్వా రేణుకాయాః సఖామునిః
81.015_3 శోక దుష్టేన సాకారి ద్రష్టా తత్ఫలమచిరాత్
దత్తాత్రేయ ఉవాచ:
81.016_1 యద్గ్రుహే భుక్తమత్యంతం తేన నేష్టావిరోధితా
81.016_3 యది దుష్టేన సాకారి ద్రష్టా తత్ఫలమచిరాత్
ఇదానీంతు తయోస్సమ్య దౌర్ధ్వదైహిక మాచర
బ్రహ్మోవాచ:
81.017_1 తత ఆశ్రమమాగత్య దత్తాత్రేయ యుతస్తుసః
81.018_1 రామశ్చకార భక్త్యైవపిత్రో రుత్తర కర్మవత్
81.018_3 దత్తాత్రేయో క్తమంత్రైః స్సద్వితీయ దివసావధి
81.019_1 సమాప్తే కర్మణిమునిః గంతుం కోల్హాపురంమనః
81.019_3 చక్రే తదాబ్రవీద్రామః కదాయాతి భవాన్పునః
81.020_1 మునిః ప్రోచే యదాత్వం మే స్మరణం వై కరిష్యసి
81.020_3 ఏహి దత్తాత్రేయ ఇతితదా మాంద్రక్ష్యసే నఘు
81.021_1 కృత్యా కర్మవ్రజత్యేవ భిక్షితుం సదినేదినే
81.021_3 అశౌచినో నభోక్తవ్య మన్నమిత్యభిచింతయన్
81.023_1 మాత ర్మాతః క్వయా మ్యద్యే త్యేవం చుక్రోశ తద్భయాత్
81.023_3 ఆవిరాభూత్త దామతా రేణుకా రామవాక్యత
81.024_1 అసంపూర్ణ శిరోమాత్రా పుత్రస్నేహ వశేనహి
81.024_3 యది ద్వాదశరాత్రా త్సాహూతా స్యాద్భార్గవేణతు
81.025_1 ఆగతా స్యాత్సాసంపూర్ణా సర్వావయవ శోభినీ
81.025_3 ఉవాచ తంకిమాహూ తావదబాల ప్రయోజనం
81.026_1 ఆలిలింగ తదాస్నేహ ద్రామం స్నుత పయోధరా
81.026_3 దత్తాత్రేయః పునరగాత్షష్టేధ దివసే మునిః
81.027_1 అపశ్యద్రేణుకాం తత్ర తాదృశీం రామమబ్రవీత్
81.027_3 మధ్య ఏవకీ మాహుతా న్యూనదేహా సమాగతా
81.028_1 సపిండీకరణాదూర్థ్యం యద్యాహూతా తదాఖిలా
81.028_3 ఆగతాస్యా ద్రేణుకే యం తావ స్నేహాద్విజర్షభః
రామ ఉవాచ:
81.029_1 బాలభావాద్భయా ద్బ్రహ్మన్ స్వభావా న్మారరిత్యహం
81.029_3 ఉక్తవాన్ మునిశార్దూల దృష్టవానీ దృశీ మిమాం
81.030_1 వృషోత్సర్గం చకృతవానే కాదశ దినేద్విజః
81.030_3 సపిండీ కరణం చైవ ద్వాదశేకృ తవాన్ ద్వయోః
81.031_1 తతః పరేహ్ని పాధేయం శ్రాద్ధాం పుణ్యాహ వాచనం
81.031_3 దదౌ దావాన్యనేకాని బ్రాహ్మణేభ్యో యధార్హతః
81.032_1 జమదగ్ని ర్దివ్యదేహో బ్రహ్మలోక యధాగమాత్
81.032_3 తస్థౌ సారేణుకా భూమౌ స్థానే స్థానే చతాదృశీ
81.033_1 పూరయాత్యఖిలాన్ కామాన్ జనానాం భక్తికారిణాం
81.033_3 మహాత్మ్యం విస్త్రుతం తస్యాః స్కాందే ప్రోక్తం విశేషతః
81.034_1 అతి విస్తారభీత్యా త్రన ప్రోక్తంముని సత్తమ

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే రామోపాఖ్యానం నామ ఏకాశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION