రామ వరదానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:39 pm

Moderator: satyamurthy

రామ వరదానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:42 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
82.001_1 కధం రామో బాలఏవ క్ర్ర్తవీర్యసుతేన హ
82.001_3 ఏకాకీ బహుసైన్యేన సహస్ర భుజశాలినా
అజయత్తం మహావీరం తన్మే కధయ విస్తరాత్
కశ్యప ఉవాచ:
82.002_1 ఏకస్మిన్దివసే రామో మాతరం పరిపృష్టవాన్
రామ ఉవాచ:
82.003_1 యస్మాదింద్రాదయో దేవా బిభ్యతి త్రాసకం పితాః
82.003_3 అనంతం యస్యసైన్యం తచ్చతురంగ సమన్వితం
82.004_1 కధం విజేష్యేతం మాత రుపాయం మేఖిలం వద
82.004_3 ఏకవింశతి వారంచ కధం నిక్షత్రియాం మహీం
82.005_1 కరిష్యే వదతత్సర్వం త్త్వత్ప్రసాదజ్ఞయో భవేత్
82.005_3 అతులా మమకీర్తిశ్చ సర్వలోకేషు విశ్రుతా
మాతోవాచ:
82.006_1 విజయస్తే భవేత్పుత్ర శంకరారాధనం కురు
82.006_3 తుష్టే తస్మిన్నహాదేవే సర్వం సేత్స్యతి వాంఛితం
82.007_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా రామ కైలాస మాయయౌ
82.007_3 ప్రణమ్య మాతృచరణౌ ఆశిషం ప్రతి గృహ్యచ
82.008_1 తత్రాపశ్య న్మహాదేవం రత్నసింహాసనే స్ధితం
82.008_3 బద్ధాంజలిపుటోరామో నత్వా తుష్టావ తంతదా
రామ ఉవాచ:
82.009_1 నమో దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో నమో విశ్వకర్త్రే నమో విశ్వభర్త్రే
82.009_3 నమో విశ్వహర్త్రే నమో విశ్వామూర్తే నమో విశ్వధామ్నే నమ శ్చంద్రధామే
82.010_1 నమో నిర్గుణాయామల జ్ఞానహేతో నిరాకార సాకార నిత్యాయ తేస్తు
82.010_3 నమో వేదవేదాంత శాస్త్రాతిగాయ నమోవ్యక్తవ్యక్తాత్మనే సత్స్వరూప
82.011_1 గుణత్రయ ప్రబోధాయ గుణాతీతాయ తే నమః
82.011_3 నమఃప్రపంచ విదుషే ప్రపంచ రహితాయతే
కశ్యప ఉవాచ:
82.012_1 ఇతి స్తోత్రం సమాకర్ణ్య పరితుష్టో మహేశ్వరః
82.012_3 ఉవాచ రామమామంత్ర్య తృప్తో వాక్యామృతేన తే
82.013_1 వరం వృణీష్వ మత్తస్త్వం యంయం కామయసే హృది
82.013_3 జానామి జామదగ్న్యంత్వాం రేణుకాతనయం ద్విజ
రామ ఉవాచ:
82.014_1 కార్తవీర్యేణ దుష్టేన కామధేను మపేక్షితా
82.014_3 జమదగ్నర్హతోరోషా దపరాధం వినాప్రభో
82.015_1 రేణుకాతా డితాబాణై స్సమంతా జ్జననీ మమ
82.015_3 ఏకవింశతి సంఖ్యాక్యై ర్భుక్త్వాపి సేనయాసహ
82.016_1 జహి తం దుష్ట నృపతిం ఇతిమాత్రా నియోజితః
82.016_3 త్వామహం శరణం యాతః ఉపాయం వద తద్వధే
త్రిస్సప్తకారం తేనైవకుర్యాం నిఃక్షత్రియాం మహీం
కశ్యప ఉవాచ:
82.017_1 ఏవం విదిత తత్వార్ధో మహాదేవో జగాదతం
82.018_1 ఆలోక్య ప్రణిధానేన జయోపాయం సుఖావహం
82.018_3 షడక్షరం మహామంత్రం ద్విరదానన తోషకం
82.019_1 కధయామాస రామాయ జపం కురు ప్రయత్నతః
82.019_3 లక్షమాత్రంచ హోమంచ దశాంశేన సమాచర
82.020_1 తర్పణం తద్దశాంశేన తదృశాంశేన భోజనం
82.020_3 బ్రాహ్మణానాం మహాభక్త్యా ప్రసన్నా భవితా భువి
82.021_1 గజాననో దేవదేవో సర్వకార్యం కరిష్యతి
82.021_3 ఇతి తద్వచనం శృత్వా ప్రణమ్య భవమాదరాత్
82.022_1 అజ్ఞాంగృహీత్వా రామో సౌ వచలాయాం భ్రమన్భ్రమన్
82.022_3 కృష్ణాయా ఉత్తర దేశే పశ్యన్ స్థాన మనుత్తమం
82.023_1 నానావృక్ష లతాజాలై రభిరామం సుసిద్ధిధం
82.023_3 తత్రా కరోదనుష్ఠానం యధోక్తం తేన శంభునా
82.024_1 ఇంద్రియాణాంచ మనసో వృత్తిం సంస్థాప్య గజాననే
82.024_3 ఆవర్తయ న్మహామంత్రం ఏకాంగుష్ట స్థితోద్విజః
82.025_1 జుహావ తర్పయామాస భోజయామాస వై ద్విజాన్
82.025_3 దశాంశేన దశాంశేన దశాంశేన యథా క్రమం
82.026_1 తతః ప్రసన్నో భగవానావిరాసీ ద్గజాననః
82.026_3 చతుర్భుజో మహాకాయో మహామాయో తిసుందరః
82.027_1 నాగయజ్ఞోపవీతీ చ నానాలంకార శోభితః
82.027_3 ముకుటీ కుండలీ భ్రాజ చ్ఛారు గండోలసన్ముఖః
82.028_1 ముక్తా ప్రవాళ మాలాభి ర్బ్రాజదవక్షా మహాభుజః
82.028_3 పరశుం కమలం దంతం మోదకాంశ్చ దధద్భుజైః
82.029_1 పుష్కరం పుష్కరే ధృత్వా భ్రామయన్ స్వేచ్ఛయా విభుః
82.029_3 ప్రభయా భాసయన్ సర్వా దిశోవిదిశ ఏవచ
82.030_1 దదర్శ రామోకస్మాత్తం న్యమీలయత చాక్షిణీ
రామ ఉవాచ:
82.031_1 సహస్రాదిత్య సంకాశ నమస్తే పరమేశ్వర
82.031_3 నమస్తే సర్వవిద్యేశ సర్వసిద్ధి ప్రదాయక
82.032_1 విఘ్నానాం పతయే తుభ్యం నమో విఘ్ననివారణ
82.032_3 సర్వాంతర్యామిణే తుభ్యం నమ స్సర్వప్రియంకర
82.033_1 భక్తప్రియాయ దేవాయ నమో జ్ఞానస్వరూపిణే
82.033_3 నమో విశ్వస్య కర్త్రేతే నమస్తత్పాలకాయచ
నివారయ మహావిఘ్నం తపో నాశకరం మమ
కశ్యప ఉవాచ:
82.034_1 ఇతి స్తుతిం సమాకర్ణ్య సౌమ్యతేజా గజాననః
82.034_3 ఉవాచ రామం సంభ్రాంతం స్వస్యైవ తిగ్మతేజసా
గణేశ ఉవాచ:
82.035_1 యం ధ్యాయసి దివారాత్రౌ మంత్రం జప్త్వా షడక్షరం
82.036_1 వరం దాతుం సమాయాతః సోహం రామతవా ధునా
82.036_3 వరం వృణీష్వ మత్తస్త్వం యద్యద్వాంఛసి చేతసా
82.037_1 బ్రహ్మాండా నామనేకానాం స్రష్టాపాతాపహారకః
82.037_3 నైవ జానంతి మేరూపం బ్రహ్మాద్యా మునయో పిచ
రాజర్షయశ్చ సర్వేపి సోహంతే దర్శనం గతః
రామ ఉవాచః
82.038_1 యో ప్రయేయోఖిలాధారః సృష్టిసంహార కారకః
82.039_1 యో నవేదైర్న తపసా నయజ్ఞై ర్ర్వతసంచయైః
82.039_3 నదానై ర్వ్నెవయోగైశ్చ జనానాం దృష్టిగోచరః
82.040_1 సోహం త్వంహి మయా దృష్టోనుగ్రహాత్తవ విఘ్నాపః
82.040_3 కిమన్యద్వరయే దేవ దేవ భక్తిందేహి నిజాం దృఢాం
గణేశ ఉవాచ:
82.041_1 భవితా మమభక్తిస్తే దృఢా రామ ద్విజోత్తమ
82.041_3 ప్రలోభితస్యాపి వరైః నతేబుద్ధిః సువిహ్వలా
82.042_1 పరశుం యే గృహాణ త్వం సర్వశత్రు నిబర్హణం
82.042_3 నామతే పరశురామేతి త్రైలోక్యే ఖ్యాతిమేష్యతి
కశ్యప ఉవాచ:
82.043_1 ఏవం తస్మై వరందత్వా పరశుం చ గజాననః
82.043_3 పశ్యతాం సర్వలోకానాం అంతర్ధానం యయౌ తదా
రామోపి స్థాపయామాస మహాగణపతిం తదా
82.044_1 బ్రాహ్మణై ర్వేదవేదాంగ శాస్త్ర విద్బస్సమం ముదా
82.044_3 బ్రాహ్మణాన్ భోజయమాస దత్వా దానాన్యనేకశః
82.045_1 ప్రాసాదం కారయామాస రత్నస్తంభ యుతం దృఢం
82.045_3 సంపూజ్య తం పరిక్రమ్య ప్రణిపత్య గజాననం
82.046_1 రామః ప్రసన్న మనసా ప్రయయౌ నిజమందిరం
82.046_3 తతోరామోజుహాతోచ్ఛైః కార్తవీర్యం ధ్రాపతిం
82.047_1 యుద్ధేతుపాతయామాస రాజ్ఞో బాహు సహస్రకం
82.047_3 నిఃక్షత్రియాం చ పృధివీం చక్రే త్రిస్సప్తవారతః
82.048_1 బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌపృధ్వీం యజ్ఞం కృత్వా సదక్షిణం
82.048_3 పుపుజ స్తం తదా లోకా జ్ఞాత్వా విష్ణుం తమీశ్వరం
82.049_1 దృష్ట్వా పరాక్రమం తస్య సర్వదేవాతిగం దృఢం
82.049_3 ఏవం నానావిధో బ్రహ్మన్ మహిమా తే నిరూపతః
82.050_1 గజాననస్య దేవస్య సంక్షేపేణ మయా సుత
82.050_3 నిఖిలేన నశేషోపి క్షమో వక్తుం మునీశ్వర
82.051_1 ఉపాసనాఖండ మిదం శృణుయా న్మానవో భువి
82.051_3 సర్వాన్కామా నవాప్నోతి గణేశంధామ చాప్నుయాత్
82.052_1 యధేష్టం రమతే తత్ర యావదాభూత సంప్లవం

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే రామవరదానం నామ ద్వ్యశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION