తారకోపాఖ్యానం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:31 pm

Moderator: satyamurthy

తారకోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 8:45 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

మునిరువాచ:
83.001_1 కస్మిస్థానే తపో కారి రామేణ పరమాద్భుతం
83.001_3 తన్మే కధయ లోకేశ తృప్తిర్మే నాస్తి శృణ్వతః
కశ్యప ఉవాచ:
83.002_1 మయూరేశ్వర నామా యత్ క్షేత్రం ఖ్యాతం చతుర్యుగే
83.002_3 యత్రావతీర్ణో దేవేశో మయూరారూఢ ఏవ సః
83.003_1 కమాలాసుర నామానం అహిన ద్దైత్యపుంగవం
83.003_3 యస్మాన్మ యూర మారూఢో మయూరేశ ఇతి స్ఫుటం
83.004_1 సంస్థుతో దేవ మునిభి ర్లోకే తాం ఖ్యాతి మాగమత్
83.004_3 తత్రానుష్టాన మకరో దవాప పరశుంతతః
83.005_1 స్వయం పరశురామో భూన్నామ్నా ఖ్యాత స్త్రీవిష్టపే
83.005_3 ఇతిహాసం ప్రవక్ష్యామి శ్రుణు తం మునిసత్తమ
83.006_1 తారకో నామ దైత్యో భూన్మహాబల పరాక్రమః
83.006_3 దివ్య వర్షసహస్రం స తపస్తేపే సుదారుణం
83.007_1 తతః ప్రసన్నో బ్రహ్మాస్మై దశసర్వా భయం తదా
83.007_3 దేవర్షి యక్ష గంధర్వోరగ రాక్షస హస్తతః
83.008_1 తచ్ఛస్త్రాస్త్ర గణాన్మృత్యుః నతే క్వాపి భవేదితి
83.008_3 ఉత్పత్సతే యదాస్కంద స్తతస్తే మరణం భవేత్
83.009_1 ఇతి తద్వరమాకర్ణ్య బలగర్వసమాయుతః
83.009_3 తారకో పీడయన్లోకాం స్త్రైలోక్యే వసతోమునే
83.010_1 వేదాధ్యయన విష్టాంశ్చ తపోనుష్టాన కారిణః
83.010_3 అగ్నిహోత్ర రతా న్యన్యాన్కారాగారే క్షిప ద్విజాన్
83.011_1 సర్వాన్ రాజ్ఞో ధనాగాంశ్చ వశేకృత్వా దివం యయౌ
83.011_3 ఇంద్రాదయ స్తదాదేవా హిమాచల గుహాంగతా
83.012_1 తద్భయాన్నా భవత్క్యాపి యజనం పూజనం తథా
83.012_3 అహమేవేశ్వరో దేవో బ్రాహ్మణః కులదేవతా
83.013_1 అహం న్మస్యః పూజ్యశ్చ నాన్యోజగతి వర్తతే
83.013_3 యాశ్చాన్యానే ప్రణమేత్క్వాపి పూజయేద్వా కదాచన
83.014_1 సదండ్య స్తాడవీయస్యా ద్గచ్ఛేద్వా యమసాధనం
83.014_3 ఏవం సర్వేషు లోకేషు ఖ్యాపయామాస దూతతః
83.015_1 తత్సస్సర్వే జనారిక్తా జాతా సజ్జనవర్జితాః
83.015_3 నిస్సాధ్యాయ వషట్కారా యజ్ఞ దాన వివర్జితాః
83.016_1 ఉచ్ఛిన్న కులధర్మాశ్చ స్వాచార రహితాఃఖలాః
83.017_1 దేవం ప్రార్థయామాసుః కథం దైత్యో వివర్ధితః
83.017_3 వినా త్వాం శరణం శంభో యామః కం జగధీశ్వరం
83.018_1 నిర్మాతా రక్షితా ధాతా సంహర్తా జగతాం విభో
83.018_3 దావానలో వనమివ దహతే స్మాన్ సదర్పతః
83.019_1 యదితే సంజీహీర్షాస్యాత్సంహరస్వ స్వయం జగత్
83.019_3 నోచేత్సంహార దైత్యం త్వం తారకం సర్వపీడకం
83.020_1 ఏవం సప్రార్థ్యతేపు స్తే దుక్ష్కరం తప ఉత్తమం
83.020_3 పత్రభక్ష్యా వాయుభక్ష్యా నిరాహారా జలాశినః
83.021_1 ఏవం స్థితేషు మునిషుతే నాజ్ఞాతేషు దైత్యరాట్
83.021_3 ఐంద్రం పదం సమాస్థాయ బ్రాహ్మాణం సమతాడయత్
83.022_1 విష్ణుస్తతో గమత్ క్షీర సాగరం నిద్రితుం మునే
83.022_3 త్యక్త్వా కైలాస మగమచ్ఛంకరో పి గుహాంతరం
83.023_1 దిక్పాలా దిగ్గజాశ్చాపి నానా గహ్వర మాశ్రితాః
83.023_3 తేషాం స్థానే స్తాపయత్స దైత్యా నన్యాంశ్చ దైత్యరాట్
83.024_1 అచలా మచలస్థిష్టన్ పాలయామాస వై ప్రజాః
83.025_1 తత ఇంద్రాదయో దేవా స్తుష్టువు ర్గిరిగహ్వరే
83.025_3 గిరీశం గిరిజా నాధాం గిరా గంభీరయా ముదా
దేవ ఊచుః:
83.026_1 దేవాధి భూమి గగనే నశశిస్వరూప వాయ్వగ్ని రూప యజమాన జలస్వరూప
83.026_3 త్వం స్తావరానధ చరాన్ సృజసేऽవంశీశ త్వం సర్వమేవ హరసే నిజయేచ్ఛ యేశ
83.027_1 తన్నోచితం త్వయిపరే పర దుఃఖ హారిన్ స్వీయం యశః పరగతం బహుధాద్య కర్తుం
83.027_3 తన్నాశయైన మధవా సకలాన్మునీంశ్చ దేవాన్ద్వయోశ్చ భజనే పరివిష్ట చిత్తాన్
83.028_1 కంవా వ్రజేషు శరణం త్త్వదృతే గిరీశ కంభజేమ భగవం స్త్వదృతే మహేశ
83.028_3 కంవా వదేమ వృజినార్ధన పార్వతీశ,కోవా వితుం ప్రభవతి త్వదృతేऽ ఖిలేశ
కశ్యప ఉవాచ:
83.029_1ఏవం తుష్టువుర్యావచ్ఛుశ్రువుస్థావ దేవహిః
83.029_3 నభో వాణీం సర్వదేవా హరపుత్రో యదా భవేత్
83.030_1 తదాస్య నాశో భవితా యత్నం కురుత తత్ర వై
83.030_3 నభోవాణీం సమాకర్ణ్య సర్వే హర్ష సమన్వితాః
83.031_1 కైలాసం దేవనిలయమాపు రింద్రాదయ స్సురాః
83.031_3 నాపశ్యత్ శంకరం తత్ర దృశుః పురతో మరాః
83.032_1 మూలప్రకృతి రూపాం తా ముమాం సర్వే విజిజ్ఞపుః
83.032_3 తారకే తారక జ్ఞానప్రదే తారయ తారకాత్
83.033_1 త్రైలోక్య పీడకాద్దుష్టాత్ పరభ్రష్టా న్మునీన్సురాన్
83.033_3 తధా విచింత్య తాంశః తస్యనాశో భవేద్యధా
83.034_1 మాతస్త్వాం ప్రణమామ లోకజననీ త్రైలోక్య రక్షాకరే శర్వాణీ త్రిపురే పరాత్పర తరే బ్రహ్మాదిభి స్సంస్తుతే
83.034_3 త్వం వేదై రనిరూపితే కురు జగత్కల్యణ మీశప్రియే స్వేచ్ఛా పాత్త సువిగ్రహే సురహరే విశ్వాధిభూతే నఘే
కశ్యప ఉవాచ:
83.035_1 ఏవం సంప్రార్థితా దేవీ విశ్వమతా జగాద తాన్
83.035_3 నభోవాణీ మయాజ్ఞాతా శంకరః సంకరిష్యతి
83.036_1 సహైవ యాం తు సర్వేపి మయాయత్ర సశంకరః
83.036_3 పరం నియమమాసాయ కురుతే పరమం తపః
83.037_1 ఇత్యుక్త్వా సర్వదేవా న్సాభిల్లీ వేషమధారయత్
83.037_3 యాం దృష్ట్వా పరమోయోగీ కామబణార్థితా భవేత్
83.038_1 దేవే అపి తదాకేచిజ్ఞాతా మదనవిహ్వలాః
83.038_3 ఊర్వశీ మేనకా రంభా పూర్వచిత్తే రతిస్తధా
83.039_1 లజ్జితా తాంనిరీక్ష్యేవ సర్వావయవ సుందరాం
83.039_3 తేదేవాసాచ గిరిజాం ప్రాప బ్రహ్మన్ శివాంతికం
83.040_1 స్థాణుం తం స్థాణుభూతంచ ధ్యాననిశ్చల లోచనం
83.040_3 ధ్యాయంతం మనసాబ్రహ్మ జపంతం నిష్పరిగ్రహం
83.041_1 దదృశు స్సర్వదేవాస్తే భిల్లీ చాపిత్రిలోచనం
83.041_3 తత ఊచేఖిలాన్దేవా నుమో పాయం సుఖావహం
83.042_1 దేహాతీత ఇవాస్తేసౌ తపోనిష్టః సదశివః
83.042_3 ఏతస్య దేహభావర్థం కామం విజ్ఞాపయంతు చ
83.043_1 తేనేషుణా యదావిద్ధ ఏకనిష్టః సదాశివః
83.043_3 యాస్యతే దేహభావం స తదాకార్యం భవిష్యతి
83.044_1 తతో దేవాః సర్వఏవ కామం సస్మరురుత్కటం
83.044_3 సమాగతం తమూచుస్తే స్వకార్య కృతనిశ్చయాః
83.045_1 ప్రార్థయామాసు రపరే స్వకార్యాయ మనోభవం
83.045_3 విభుస్త్వమసి లోకానాం చరేషు స్థావరేషు చ
83.046_1 త్వయైవ జాయతే సృష్టి స్త్వయావ్యాప్త మిదంజగత్
83.046_3 అబలాః కామినస్సర్వే త్వయైవ బలవత్తరాః
83.047_1 త్వయావినా వృధాసర్వం జగస్థావర జంగమం
83.047_3 అతస్త్వైయై కర్తవ్యం సర్వేషాం కార్యముత్కటం
కామ ఉవాచ:
83.048_1 యద్యప్యహం విసామగ్రి స్తధా యుష్మత్ప్రసాదతః
83.048_3 కరిష్యామి వచఃకార్య మాదేహపతనావధి
83.049_1 సుమం ధనుర్మరాలజ్యేషుః కాటాక్షో ధయోషితః
83.049_3 విజేషేధిపి సకలా నమరా న్ఛంకరావధి
వసంతం ప్రతి లభ్యైవ సహాయం సకలం సురాః
కశ్యప ఉవాచ:
83.050_1 ఏవముక్తా గతఃకామః యత్రాస్తేసౌ సదాశివః
83.050_3 మోహితుం శంకరం దేవం దేవానాం కార్యసిద్ధయే

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే తారకోపాఖ్యానం నామ త్ర్యశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION