కామదహనం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

కామదహనం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 10:42 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కశ్యప ఉవాచ:
84.001_1 ఏవముక్త్వా గతః కమః సురకర్యార్థ సిద్ధయే
84.001_3 అపశ్యచ్ఛంకరం స్థానం వృక్షవల్లీ సమాకులం
84.002_1 సింహ శార్దూలజుష్టుంచ పక్షి శ్వాపద సంయుతం
84.002_3 స్వయంచ నిర్మయే మాయావాటికం తత్ క్షణేనసః
84.003_1 సరోవరాణి భూరీణి సుధారూప జలాని చ
84.003_3 అనేక కుసుమాన్వృక్షా నాగవ్యూతి సుగంధిభిః
84.004_1 జంబ్వామ్ర బదరీవృక్షాన్ సుపక్వ ఫలాశాలినః
84.004_3 తధైవ రంభాపనసా నారికేళీ స్సఖర్జూరీః
84.005_1 ఏలా లవంగ మారీచ వృక్ష్యా నన్యననేకశః
84.005_3 అగృహ్యమాణే గంధోసౌ హర నాసాపుటం యయౌ
84.006_1 ఉషః కాలే హరోపశ్య జ్యోత్స్నాజల మనోహరం
84.006_3 అనేక ఫల పుష్పాఢ్యం కామకానన మద్భుతం
84.007_1 తదైవ భేదయమాస మానసం శూలినస్తతః
84.007_3 స్వీయామశోకవనికాం ధిక్చక్రే మనసా శివః
84.008_1 దేహభావం గతోదేవ శ్చింతయామాస కారణం
84.008_3 కృతం కేన తపోవిఘ్నం కృతమేతద్వనం శుభం
84.009_1 అకస్మాద్రచితం కేన దుష్తేనేదం గతాయుషా
84.009_3 అబధ్య భ్రుకుటీ రోషాదా రక్తనయనోదరః
84.010_1 కామస్తు భయసంక్రస్తో లీనః క్వాపినగృహ్యతే
84.010_3 ఇంద్రాదీన్ససస్మార స్మృతాస్తే నాత్రతే యయుః
84.011_1 విమానాని సమారూఢాః కార్యసిద్ధీచ్చయాసురాః
84.011_3 శివేన దదృశే తావ న్మదనోతి లఘుఃకృశః
84.012_1 ఉద్ఘాటయం స్త్రుతీయం సనేత్రం దగ్ధం మనోభవం
84.012_3 చకంపే పృథివీ సర్వా స్వర్గః పాతాళ మేవచ
84.013_1 మా జహీతి బ్రువన్దేవా యవత్తా వత్సనేత్రజః
84.013_3 చకార భస్మసా త్కామం భస్మమాత్రావ శేషితం
84.014_1 తతో భిల్లీ మహేశానాం ప్రార్థయామాస సాదరం
84.014_3 నమస్కృత్వాంజలిం బధ్వా త్రైలోక్య హితకామ్యయా
84.015_1 త్రైలోక్యదాహకం వహ్ని ముపసంహర శంకర
84.015_3 బ్రహ్మ లబ్దవరో దైత్య స్తారకేతి మహాబలీ
84.016_1 అక్రాంతం తేన త్రైలోక్యం నిఒస్స్వాథ్యాయం నిరాహుతి
84.016_3 స్థానచ్యుతాః సురాస్సర్వే త్వాం దృష్ట్వా తపసిస్థితం
84.017_1 త్వరయా కామమా మంత్ర్య దేహభావాయ తేనఘ
84.017_3 అప్రేషయన్ సవై భస్మజాతః శ్రేష్టాపరాధతః
84.018_1 ఇదానీం దేవరక్షస్మాం స్థ్యామేప శరణం గతాన్
84.018_3 విఖ్యాత స్త్రిషులోకేషు శరాణాగత పాలకః
84.019_1 క్షమస్వ కృపణానాం త్వం దేవానాం శరణైషిణాం
84.019_3 అపరాధం మహాదేవ కరుణాకర శంకర
కశ్యప ఉవాచ:
84.020_1 ఇతి తస్యావచశ్శ్రుత్వా స్వాంఘ్రిస్థ శిరసోమునే
84.020_3 జగాద హస్యవదనో వహ్నిం సంహృత్య శంకరః
84.021_1 ఉత్తిష్టోత్తిష్ట దేవానాం రక్షణం కృతమద్యయే
84.021_3 పాదయోః పతితాయాస్తే వచసా ప్రణయేనచ
84.022_1 తత ఆలింగ్యసహసా భిల్లీ మంకమధానయత్
84.022_3 వృషమారుహ్యచ తయా ఆర్థం కైలాసమాగమత్

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే కామదహనో నామ చతురశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION