స్కందోపాఖ్యానం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:31 pm

Moderator: satyamurthy

స్కందోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 10:44 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కశ్యప ఉవాచ:
85.001_1 శివస్యాలింగనాద్భిల్లీ మదనానల దీపితా
85.001_3 నాపక్వాపి సుఖం దేవీనిర్జలేశ ఫరీయధా
85.002_1 పతితా జలమధ్యేసా శీతలోశిర శాలినీ
85.002_3 నశర్మలేభే తత్రాపిస్థలే నిద్రాంచ నలభత్
85.003_1 కర్పూర చందనం తస్యా అధికం తాపమాదధే
85.003_3 నాశీతల పదార్థోస్యాః కోపి సంతోషమాదధే
85.004_1 ఏవం భిల్లికాభూతే సాస్థిచర్మావ శేషితా
85.004_3 తతో గిశమాగమ్య గిరిజా గిరమబ్రవీత్
85.005_1 నత్వంమృసి మాందేవ కమావస్థాంగతాస్మిహ
85.005_3 దగ్దోపి మదనోమహ్యం అత్యంతం పీడయత్యహో
85.006_1 నానోపాయాఃకృతా స్తస్య శాంతయే నచసాభవత్
85.006_3 యేనోపాయేన శాంతిస్స్యాత్స తంకురు మమప్రబో
85.007_1 రహస్యే తాం కరేధృత్వా పర్వంకే పర్యవేశయత్
85.008_1 రేమే తయా యధేష్టంస మదనేన వశీకృతః
85.008_3 మృతేనాపి కృత మహాత్కార్యం సురేరితం
85.009_1 అనంగేన సమోనైవ ధన్వీతి యశఆప్తవాన్
85.009_3 తయోస్తుక్రీడతో యాతాః షష్టిసాహస్ర వత్సరాః
85.010_1 భ్రష్టస్థానా మునిసురాః శృత్వామదన చేష్టితం
85.010_3 కైలాసం పునరాయాతాస్తత్ర క్రీడారతం హరం
85.011_1 జ్ఞాత్వాతూష్ణీంస్థితాస్తత్ర చింతా వ్యాకులచేతసః
85.011_3 తారకాసుర భీతాస్తే పునర్గహ్వరమాగతాః
85.012_1 కదా వధోభవేదస్య కదా స్థానాని యామచ
85.012_3 కరిష్యతి కదాశంభుః అస్మాకం దుఃఖనాశనం
85.013_1 ఇతి చింతార్ణవే మగ్నాః యావద్భ్రహ్మాదయ స్సురాః
85.013_3 తావదూచే సురాచార్యో వాక్యం మే శృణుతానఘాః
85.014_1 ప్రేషయం త్వఖిలావహ్నిం రూపాంతర ధరంహరం
85.014_3 స హరం బోధయిత్వాశు భవత్కార్యం భవిష్యతి
తతస్తే వహ్నిమాకార్య తుష్టువు ర్విదివత్స్తవైః
దేవాఊచుః
85.015_1 త్వత్తో యజ్ఞక్రియాబ్రహ్మన్ సంస్కారాః సర్వఏవహి
85.016_1 అపాం త్వమసిహేతుశ్చ దేవానాం ముఖమేవ చ
85.016_3 అగ్నిహోత్రప్రణేతాత్వం గార్హపత్యాది నామభిః
85.017_1 త్వమేవ పిబసీశాబ్ధివారి నిత్యం మహత్తరం
85.017_3 త్వమేవ పచసేనౄణాం జఠరే షడ్రసానపి
85.018_1 త్వమేవ సర్వ జంతూనాం సంధౌ సంధౌ విచేష్టసే
85.018_3 త్వయాత్యక్తం ప్రేతసంజ్ఞాం లభతే దహ్యతే త్వయా
85.019_1 హేతుస్త్వమసి దేవేశ జంతూనాం ప్రాణధారణే
85.019_3 త్వయాద్భిశ్చ వినానాన్నం వక్తుం శక్యం నచ క్వచిత్
త్వమేవ బ్రహ్మా రుద్రశ్చ సూర్యశ్చానేక రూపధ్రుక్
85.020_1 త్వమేవ జాయసే మూలం క్రోధస్య జగదీశ్వర
85.020_3 యత్ర యత్ర భవేత్తేజ స్తత్తద్రూపం తవైవచ
85.021_1 అతస్త్వాం ప్రార్థయామోద్య త్రిలోక్యా ఉపకారక
85.021_3 త్రైలోక్యాక్రమణం తేన తారకేణ కృతం విభో
85.022_1 జానాసి తాం నభోవాణీం కామస్యాపిచ తాంగతిం
85.022_3 పార్వతీ హరయోర్బోధం చిరం క్రీడనిమగ్నయోః
85.023_1 కురు గత్వాన్య రూపేణ భిక్షాం యాచస్వ తత్రవై
బ్రహ్మోవాచ:
85.024_1 ఇతి దేవవచః శృత్వా కాషాయ వసనో ద్విజః
85.024_3 భూత్వా శుష్మాయయౌ తత్ర యత్రాస్తాం పార్వతీహరౌ
85.025_1 క్రీడాసక్తౌ బహిస్థిత్వా భిక్షాందేహి త్యువాచ సః
85.025_3 త్రివారం ప్లుత శబ్దేన ద్వాభ్యామపి శృతః స్వనః
85.026_1 ఊచతు ర్విస్మితౌ తౌతు పరస్పర ముభౌవచః
85.026_3 పరిధత్తాంశుకే స్వేస్వే కుతో త్రాయం సమాగతః
85.027_1 కిమస్మైచ ప్రదాతవ్య మితి చింతాంచ చక్రతుః
85.027_3 ఉమాం జలావధాధీర్య మశక్తా తస్యధరణే
85.028_1 జానతీ భావినంచార్ధం దదసౌ భిక్షుకా యతత్
85.028_3 భూమౌ త్యక్తం దహేదేత త్రైలోక్యం స చరాచరం
85.029_1 హరవీర్య మెత్య పిబద్వహ్నిః శాపభయ త్తయోః
85.029_3 గర్భవా ననలోజాతో లజ్జావానపి తాపవాన్
85.030_1 యత్ర యత్ర యయౌ వహ్నిః శర్మ లేభేనతత్రవై
85.030_3 ఉషస్యుత్ధాయ గంగాయాం తులాసంస్థే దివాకరే
85.031_1 స్నాతుం యావత్సశౌచాది కురుతే తావదేవ హ
85.031_3 ఆగతాః షట్ స్త్రియస్తత్ర స్నాతుమూర్జే సమాహితాః
85.032_1 అగ్నినా యత్సముత్స్రుష్టం గంగేయంచ హరప్రియా
85.032_3 ధారయిష్యతి శక్తాచే జ్జలరూపా సుశీతలా
85.033_1 శివ వీర్యంచ తత్తాభిః ప్రాశితం షడ్విభాగతః
85.033_3 తస్మిన్నేవ క్షణేసోగ్నిరంతర్ధిం సమవద్యత
85.034_1 అంశుకానిచ యాతాని దూరదేశం గతేనలే
85.034_3 పరిధాయస్వ వస్త్రం తాస్తతో యాతా నిజం గృహాం
85.035_1 దదృశుః పతయస్తాసాం ముఖా న్యత్యుజ్వలానిచ
85.035_3 గర్భిణ్య ఇతి తేజ్ఞాత్వా నదృష్ట్యా మునీశ్వరాః
85.036_1 బహిశ్చక్రుర్గ్రుహాత్సర్వా నప్రదర్శ్యం ముఖం త్విదం
85.036_3 తా స్సమేత్య పునర్గంగాం తీరే శరసుశోభితే
85.037_1 ముముచుః స్వస్వ గర్భంతాః శుద్ధాః స్నాతాః గృహాస్యయుః
85.037_3 షట్సుతాను ప్రయాతాసు స్వంస్వం గర్భం విముచ్య వై
85.038_1 షణ్ముఖో ద్వాదశభుజో బాలస్తత్ర వ్యజాయత
85.038_3 తస్య హుంకార మాత్రేణ నిపేతు ర్భానిఖాత్ భువి
85.039_1 చకంపే ధరణీ సర్వాశేషః పాతాల మేవచ
85.039_3 దృమా ఉన్మీలితాః సూర్యో నీహారాచ్చాదితో భవత్
85.040_1 ఏతస్మి న్నంతరే తత్ర నారదో దివ్య దర్శనః
85.040_3 కైలాసం గిరీశంద్రష్టుం గచ్ఛన్మార్గే దదర్శతం
85.041_1 అతి దీప్తతరం బాలం దుర్దర్శం బలవత్తరం
85.041_3 ప్రణిధానేన తంజ్ఞాత్వా తూష్ణీం కైలాస మాయయౌ
85.042_1 ఉవాచ పార్వతీంశంభుం వృత్తాంతం సర్వమేవచ
85.042_3 జహర్ష పృథివీ సర్వా జ్ఞాత్వా తం గిరిశాత్మజం
దేవదుందుభయోనే ధుర్గంధర్వాజగు రద్భుతం
నారద ఉవాచ:
85.043_1 ఆగచ్ఛతా మయా దృష్టో గౌరి మార్గేతవాత్మజః
85.044_1 షణ్ముఖో ద్వాదశభుజో సూర్యకోటి సమప్రభః
85.044_3 గంగాతీరే నిపతిత స్త్యక్తస్తే షణ్ముఖోనుకిం
85.045_1 కోటి కందర్ప శోభాఢ్యో గర్జిత క్షోభితాఖిలః
85.045_3 కధం నిష్టు రతాకారి గౌరి సుందర బాలకే
కశ్యప ఉవాచ:
ఇత్యుక్త్వాంతర్హితే తస్స్మిన్ గౌరీ బాలక మభ్యగాత్

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖ్ండే స్కందోపాఖ్యానం నామ పంచాశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION