స్కందోపాఖ్యానం II

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:31 pm

Moderator: satyamurthy

స్కందోపాఖ్యానం II

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 10:47 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కశ్యప ఉవాచ:
86.001_1 దృష్ట్వావా సా తాదృశం బాలం స్నేహస్నుతపయోధరా
86.001_3 ఆలిలింగ ముదాబాలం తద్ధస్తహృదయా సతీ
86.002_1 తామూచే మమబాలోయం గంగా గంభీరనిస్స్వనా
86.002_3 మమాయమితి తాంప్రాహ వహ్నిర్బాలో గిరేః సుతాం
86.003_1 కృత్తికాద్యాశ్చ తాం ప్రాహు రస్మజ్ఞాతో యమర్భకః
86.003_3 అస్మాకమేవబాలో యమితి చుక్రుశురాతురాః
86.004_1 ఏవం వివదమానాస్తా యాతా వహ్నిపురోగమాః
86.004_3 కైలాసే దేవనిలయే గిరిశం చంద్రశేఖరం
86.005_1 గౌరీ వివేశప్రథమం స్వకటిన్యస్త బాలకా
86.005_3 శివోగృహీత్వా తంస్వాంకే శిరస్యాఘ్రాయ మంత్రతః
86.006_1 రమయామాస పరయా ముదా దేవస్త్రిలోచనః
86.006_3 గంగా వహ్నిః షట్ స్త్రియస్తాః గృహంజగ్ముర్యధాగతం
86.007_1 తన్నామకరణార్థాయ బ్రహ్మాణంచ బృహస్పతిం
86.007_3 ఆహూయ శివౌఉచే తౌ నామాస్య క్రియతామితి
బ్రహ్మా బృహస్పతీ ఊచతుః:
86.008_1 కార్తీకే మాసిజాతోయం కార్తికేయ ఇతిస్పుటం
86.008_3 నామస్య ప్రధమం దేవ పార్వతీ నందనోపి చ
86.009_1 శర ద్వీపేయముత్పన్నః శరజన్మా తతోపి చ
86.009_3 కృత్తికాభ్యోపి జాతత్వాత్ కార్తికేయ ఇతిస్మృతః
86.010_1 యతో అస్యమాతరః షట్తాః స షాణ్మాతుర ఇత్యపి
86.010_3 అయం పుత్రస్తారకజి త్తారకంచ విజేష్యతి
86.011_1 దేవసేనాపతి ర్భావీ సేనానీ రితిశబ్దితః
86.011_3 తత ఏవమహాసేనః షణ్ముఖత్వాత్ షడాననః
86.012_1 స్కన్నం త్రివారం రేతోయత్తేన స్కందోయ ముచ్యతే
86.012_3 తయోస్తు వదతోరేవం శక్రాద్యా ఆయయుస్సురాః
86.013_1 ఆననందుశ్చ నేముస్తం పుపూజు స్తుష్ణువుర్జగుః
86.013_3 వ్యానశే రోదసీదివ్య వాద్యశబ్దో రసాతలం
86.014_1 తతస్తే ప్రార్థయామాసుః సేనాన్యం ప్రణిపత్య చ
86.014_3 త్రైలోక్యకంటకం దేవ జహి త్వం తారకాసురం
86.015_1 నానాభిషేక సంభారైః సేనాపత్యే అభిషిచ్యతం
86.015_3 వైదికై స్తాంత్రికైర్మంత్రైః నానా మునిసమీరితైః
86.016_1 తతోऽనుజ్ఞాం గృహీత్వా తే దేవాః స్వస్థాన మాగమన్
86.016_3 ఋషయోపి నిరుద్యోగా స్తపస్తేపు ర్యధాపురా
86.017_1 సేనాన్యం విద్యమాఅనే నో నభయం విద్యతే క్వచిత్
86.017_3 స బాలో వవృధేత్యంతం శుక్లపక్షే యధాశశీ
86.018_1 ఏకదా బాలభావాత్స ఉడ్డీయ శశినం యయౌ
86.018_3 గృహీతుం బ్రహ్మణాऽవారి నేదృశం సాహసంకురు
86.019_1 బుధ్యా బృహస్పతిం శక్త్యా జిగాయేంద్రంచ సోర్భకః
86.019_3 ఏకదా సుఖమాసీనం పార్వత్యా సహితం శివం
ప్రణమ్య పరిపప్రచ్ఛ సర్వకామార్థ సిద్ధయే
స్కంద ఉవాచ:
86.020_1 పితర్మయా శ్రవిమహా కధా నానావిధశ్శుభాః
86.021_1 సర్వసిద్ధికరం దేవ పుత్రసంపత్ప్రవర్ధనం
86.021_3 సర్వ పాపహరంచైవ ధర్మార్థ కామమోక్షదం
86.022_1 త్రైలోక్యస్య గురోస్త్వత్తః తృప్తిర్నాస్తి తధాపి యే
86.022_3 వద మే సర్వశత్రూణాం జయకారి వ్రతం శుభం
ఈశ్వర ఉవాచ:
86.023_1 సమ్యక్ పృష్టం త్వయాస్కంద సర్వలోకోపకారకం
86.023_3 వ్రతం తే హం ప్రవక్ష్యామి సర్వసిద్ధికరం నృణాం
86.024_1 సర్వపాప క్షయకరం ధర్మార్థకామ మోక్షదం
86.024_3 సర్వ శత్రుక్షయకరం పుత్ర సంపత్ప్రవర్ధనం
86.025_1 అలక్ష్మీ సంకటహారం గణనధస్య తోషకృత్
86.025_3 యః కరోతి నరోభక్త్యా సపూజ్య స్త్రిదశైరపి
86.026_1 ఇచ్ఛావిహారీ భవతి సృష్టి స్తిత్యంతకృచ్ఛ సః
86.026_3 దర్శనాత్తస్య చాన్యేషాం మహాపాపం లయంవ్రజేత్
86.027_1 నాన్యేషాం స్కంద వరద చతుర్ధీవ్రత సామ్యతా
86.027_3 ఏవమాకర్ణ్య వచనం సేనానీః శంకరేరితం
పునః పప్రచ్ఛ పితరం మహిమానం వ్రతస్య సః
స్కంద ఉవాచ:
86.028_1 విస్తరేణ మమబ్రూహి మహాత్మ్యం వ్రతసంభవం
86.029_1 కస్మిన్మాసి దినేచాస్య ప్రారంభః క్రియేతే హర
86.029_3 కోవిధిః కిం ఫలంచాస్య కస్యాభూ త్ప్రత్యయోస్య చ
86.030_1 ఏతన్మే సకలం బ్రూహి యది తుష్టోసి శంకర
86.030_3 సర్వలోకోపకారయ వ్రతస్యాస్య ప్రసిద్ధయే

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే స్కందోపాఖ్యానే షడశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION