తారక వధోపాఖ్యానం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

తారక వధోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 10:49 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

శంకర ఉవాచ:
87.001_1 అహంతే కథ యిష్యమి వ్రతస్యాస్య విధిం పరం
87.001_3 శ్రావణేతు సితే పక్షే చతుర్థ్యా మారభేద్వ్రతం
87.002_1 తిలామలక కల్కేన ప్రాతః స్నానం సమాప్య క్రోధవర్జితః
87.002_3 నిత్య నైమిత్తికం సర్వం సమాప్య క్రోధవర్జితః
87.003_1 శుచౌ మండపికాం కృత్వా కదలీస్తంభ మండితః
87.003_3 ఇక్షు చామర పుష్పాఢ్యా మాదర్శ్యావ విశోభితాం
87.004_1 తన్మధ్యే కలశం స్థాప్య వస్త్రయుగ్మేన వేష్టితం
87.004_3 తత్ర చాష్టదళం పద్మం కారయే చ్చందనేన తు
87.005_1 గురోరాజ్ఞాం గృహీత్వాచ పూజా ద్రవ్యాణి ప్రోక్షయేత్
87.005_3 ఉపచారైః షోడశభిః పూజయే ద్గణనాయకం
87.006_1 కాంచనం రాజతం వాపి స్వస్వశక్త్యా వినిర్మితం
87.006_3 ఏకవింశతి పక్వాన్నై రేకవింశతి సంఖ్యకైః
87.007_1 గజాననాయ దేవాయ నైవేద్యం పరికల్పయేత్
87.007_3 ఏకవింశతి ముద్రస్తు దక్షిణార్థం నివేదయేత్
87.008_1 సౌవర్ణీ రాజతీర్వాపి విత్తశాఠ్య వివర్జితః
87.009_1 అర్పయే ద్దేవదేవాయ మంత్ర పుష్పాంజలిం తథా
87.009_3 బ్రాహ్మణాన్ వేదవిదుషః పూజయే దేకవింశతిం
87.010_1 భోజయే త్తాదృశానేన తావద్దానాని దాపయేత్
87.010_3 నమేత్క్షు మాపయేత్పశ్చాదచ్ఛిద్ర మతి వాచయేత్
87.011_1 పార్థివస్య గణేశస్య విధానం కధితం పురా
87.011_3 పూజాప్రకారః సోప్యత్ర సర్వఏవ ఉదాహృతః
87.012_1 కథంతామేవ శృణుయా త్పశ్చాద్బంధుయుత స్స్వయం
87.012_3 ధ్యాయన్గణేశం భుంజీత మౌనే నోపవసేత వా
87.013_1 ఏవం మాసవ్రతం కుర్యా ద్యావద్భాద్ర చతుర్థికా
87.013_3 తస్యాం మహోత్సవః కార్యో యధావిభవ మాదరాత్
87.014_1 పూర్వోక్తేన విధానేన పూజయే ద్గణనాయకం
87.014_3 రాత్రౌ జాగరణం కార్యం గీతవాదిత్ర నిస్స్వనైః
87.015_1 పురాణ శ్రవణైరన్యైః నానాఖ్యాన వరైరపి
సహస్రనమ మంత్రేణ స్తూవీత ద్విరదానన
87.015_3 ప్రభాతే విమలే స్నాత్వా పూజయే ద్ద్విరదాననం
87.016_1 బ్రాహ్మణా న్భోజయేద్భక్త్యా శతంచైవ ఏకవింశతిం
87.016_3 గో భూకాంచన వస్త్రాణి భూషణాని ధనానిచ
87.017_1 తేభ్యోదద్యా దధాశక్తి దీనాంధ కృపణేషు చ
87.017_3 అశక్తౌ భోజయేక వింశత్యేకంతు వాడబాన్
87.018_1 బ్రాహ్మణాయ ప్రదాతవ్యా మూర్తి శ్చేద్ధాతు నిర్మితా
87.018_3 అన్యదా పరమోత్సాహై ర్జలమధ్యే విసర్జయేత్
87.019_1 దివ్యవాదిత్ర నిర్ఘోషై ర్నరయాన స్థితాంచితాం
87.019_3 ఛత్ర ధ్వజపతాకాభి ర్వేద గీతాదినిస్స్వనైః
87.020_1 బాలానాం దండ యుదైశ్చ తాం విసృజ్య గృహంవ్రజేత్
87.020_3 వ్రతమేతం తుయః కుర్యాదేకవారం షడానన
87.021_1 సర్వా న్కామానవాప్యైవ గణేశం పదమాప్నుయాత్
బ్రహ్మాణాకారి సృష్ట్యర్థం ఏకార్ణంజపతా మనుం
87.021_3 ప్రత్యక్షో వికటస్తస్య సామర్థ్యం వివిధం దధౌ
87.022_1 విష్ణునా ప్రాపి శక్తిశ్చ పాలనే కుర్వతా వ్రతం
87.022_3 షడక్షరం మహామంత్రం జపతా పరమాద్ధుతం
87.023_1 స్వేచ్ఛావతార సామర్ధ్యం తతః ప్రాప్తంషడానన
87.023_3 మయాప్యకారి పుత్రైత జ్జపతాష్టౌక్షరంమమం
87.024_1 నానాసామర్థ్యవానస్మి సంహరామి జగత్రయం
యక్ష గంధర్వమునిభిః కిన్నరోరగ రాక్షసైః
87.024_3 అకారి స్వేష్టసిద్యర్థం సిద్ధచారణ మానవైః
87.025_1 ఏతత్త్వం స్కంద వరద చతుర్ధీవ్రత మాచర
87.025_3 బవిష్యసి రణేऽజేయో విఖ్యాతో భువనత్రయే
87.026_1 షడక్షరంచ మంత్రం తే దదామిద్విరదానన
87.026_3 వృత్రంచ శంబరం దైత్యం శక్రేణ మదనేనచ జిఘాంసతాకారి వ్రతం తౌతౌజేతుంచశేకతు
బ్రహ్మోవాచ:
87.027_1 సుముహూర్తే దదౌ తస్మై శివో దీక్షాం షడక్షరీం
87.028_1 తదైవ స యయౌస్కంద స్తపస్తప్తుం ద్విజోత్తమ
87.028_3 సునిర్మల తరే దేశేవృక్ష వల్లీసమాకులే
87.029_1 బహుమూల ఫలేరమ్యే సరోవాపీ సుశోభితే
87.029_3 ఏకపాదః స్థితస్కంద స్తపతేపే సుదారుణం
87.030_1 వ్రతంచ కా విధివద్యధోక్తం శంభునా పురా
87.030_3 అనుష్ఠానాచ్చ మంత్రస్య వ్రతస్యాస్య ప్రభావతః
87.031_1 ప్రసన్నోభూ త్తదైవాస్య పరమాత్మా గజాననః
87.031_3 దర్శయామాస సేనాన్యో యోగి ధ్యేయమనుత్తమం
87.032_1 నిజం రూపం మహాతేజా శ్చతుర్భుజ విరాజితం
87.032_3 మహాముకుట సంశోభి కుండలాంగద శోభితం
87.033_1 ఏకదంతం ఫాలచంద్రం శుండా దండవిరాజితం
87.033_3 పాశాంకుశ కరంమాలా దంత హస్తం సుశోభనం
87.034_1 ముక్తామణి గణోపేతం సర్పరాజ యుతోదరం
87.034_3 దివ్యవస్త్ర పరీధానం దివ్యగంధాను లేపనం
87.035_1 అనేక సూర్యసంకాశ తేజోజ్వాలా సుదీపితం
87.035_3 దదర్శ షణ్ముఖస్తత్ర విస్మయోత్పుల్ల లోచనః
87.036_1 వ్యాకులీ భూతచిత్తోసౌ కిమే తదిత్య చింతయత్
87.036_3 మయాయచ్చింత్యతే న్యద్వా తద్వావింద్యాం నచాప్యహం
తతః పప్రచ్ఛ తూష్ణీంస కో భవాన్ కించనామ తే
గజానన ఉవాచ:
87.037_1 చింత్యతే యోదివారాత్రౌ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా
87.038_1 సోహం ప్రాప్తోవరందాతుం వదతే హృది వాంఛితం
87.038_3 దదామి తుష్ణస్తపసా షడానన గజానన
స్కంద ఉవాచ:
87.039_1 విదుర్నదేవా నచశాస్త్రకారా బ్రహ్మాదయః శేషముఖాశ్చ నాగాః
87.039_3 తవ స్వరూపం జగదీశ సమ్యగదర్శి తన్మే ద్విరదాననాద్య
87.040_1 తేనైవ జాతః పరిపూర్ణకామ స్తధాపి యాచేతే దేవవాక్యాత్
87.040_3 పరాజయోమే నకదాపి భూయాత్ప్రత్యక్షతా మేహి విచింత్యమానః
87.041_1 అవిస్మృతిస్యాత్త వపాదపద్మే
87.041_3 సర్వేషు దేవేషు వరిష్టతా చ
అలక్ష్యో లక్ష్యతాం యాతస్తతో లక్షవినాయకః
నమ్నాఖ్యాతో భవాత్రత్వం భక్తకామ సురద్రుమః
లక్ష్య ఉవాచ:
87.042_1 సర్వం తద్భవితాస్కంద యద్యత్ప్రార్థిత మద్యమే
87.043_1 అవిస్మృతిశ్చ సాన్నిధ్యం చింత్యమానస్య మేభవేత్
87.043_3 పరాజయా రిపూణాంతే దేవశ్రైష్ట్యం భవిభ్యతి
బ్రహ్మోవాచ:
87.044_1 ఏవం వరాన్ దదౌ దేవో మాయూరం నిజవాహనం
87.044_3 దదౌ స్కందాయ సుప్రీతో వినయాశ్చ తపోబలాత్
మయూరధ్వజ ఇత్యేవం నామఖ్యాతం తతోభవత్
గజానన ఉవాచ:
87.045_1 మృతిం యాస్యంతి హస్తాత్తే తారకాద్యా మహాసురాః
87.046_1 లక్షవినాయక ఇతి నామ్నాహం భక్తవత్సలః
87.046_3 భవిష్యామి చిరాదత్ర క్షేత్రే త్వద్వాక్యతో నఘ
బ్రహ్మోవాచ:
87.047_1 ఏవముక్త్వాతు వికటహస్త త్రైవాంతర్దధే విభుః
87.047_3 తతః స్కందో మహామూర్తిం కృత్వాస్థాప్య ద్విజైస్సహ
87.048_1 లక్షవినాయక ఇతి నామ చక్రేశుభంతదా
87.048_3 మోదకై ర్లక్షసంఖ్యాకైః పుష్పై ర్దూర్వాంకురైరపి
87.049_1 పూజయామానస తం మూర్తిం అన్యైర్ద్ర్వవ్యై స్తధావిధైః
87.049_3 బ్రాహ్మణాన్ భోజయామాస తావ త్సంఖ్యాయుతాన్ ద్విజాన్
87.050_1 స్తుత్వా నత్వా యయౌస్కందః శంకరం లోకశంకరం
87.050_3 మయూర మారూహ్య తతః సర్వంచా కథయచ్చ తం
87.051_1 మయూరధ్వజ ఇతి నామ దేవకృతం జగౌ
87.051_3 తారకాసుర నాశాయ యయౌ స్కంధః శివాజ్ఞయా
87.052_1 స్మృత్వా గజాననం దేవం పరిగృహ్య శివాశిషః
87.052_3 దేవసేనాపతిత్వేసా వభిషిక్తః సురర్షిభిః
87.053_1 సేనానీ స్తారకం దృష్ట్వయుద్ధంచక్రే మహాబలః
87.053_3 లక్షవర్షాంతరే తం సమరయామాస శక్తితః
87.054_1 యుద్ధం తద్వర్ణితుం శక్తిః శేషస్యాపి నవైభవేత్
87.054_3 తారకే నిహతే దైత్యే ననందుః సర్వదేవతాః
87.055_1 మునయో లోకపాలాశ్చ నాగాచ్చ మానవాస్తథా
87.055_3 ముముచుః పుష్పవర్షాణి స్కందస్యోపరి నిర్వృతాః
87.056_1 సర్వదేవాచ్చ లోకశ్చ స్వం స్వం స్థానం యయుస్తదా
87.056_3 స్వాహా స్వథావషట్కారాన్ యథాపూర్వం చ చక్రిరే
బ్రహ్మోవాచ:
87.057_1 ఏవం ప్రభావో దేవో సౌకధితస్తే గజాననః
87.057_3 వ్రత ప్రభావోపి మయా యథావత్తే నిరూపితః
87.058_1 త్రయస్త్రిం శత్కోటి సురైరవధ్యో సౌ మహాసురః
87.058_3 స్కందేన నిహతః సంఖ్యే దేవవ్రతప్రభావతః
ఇంద్రాది దేవతబృందైః పూజనీయో భవచ్ఛసః
వ్యాస ఉవాచ:
87.059_1 అనుష్ఠానం కృతం తేన కస్మిం స్థానే సమాధినా
87.059_3 పరమేణ విశాఖేన తన్మే బ్రూహి ప్రజాపతే
బ్రహ్మోవాచ:
87.060_1 అనుష్టానం కృతం తేన యత్రాస్తేషు సృణేశ్వరః
87.060_3 ప్రసిద్ధో వర్తతే నామ్నా ఆసీత్ లక్ష వినాయకః
87.061_1 ఏలోభూత్తత్ర నగరే పశ్చాద్రాజాభి విశృతః
87.061_3 తన్నామ్నా నగరం ఖ్యాతం తత్ స్తద భవన్మునే

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే తారక వధోపాఖ్యానం నామ అష్టసప్తతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION