అనంగోపాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:40 pm

Moderator: satyamurthy

అనంగోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 10:51 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

మునిరువాచ:
88.001_1 శృత మాఖ్యానకం బ్రహ్మన్ గజానన వ్రతాస్వయం
88.001_3 దగ్దశ్చే న్మదనస్తేన శంకరేణ ఋషాగ్నినా
88.002_1 దృశ్యతే సర్వలోకేషు మదనోద్యాపి తత్కథం
88.002_3 ఏతత్కథయ మే సర్వం విస్తరా చ్చతురానన
బ్రహ్మోవాచ:
88.003_1 తృతీయం తు యదా నేత్రం రుషోద్ఘాటితవాన్ హరః
88.003_3 అపరాధం తు విజ్ఞాయ మదనస్య రతిస్తదా
88.004_1 ఆక్రందత్ మృతం కామం హరాంతిక ముపాగమత్
88.004_3 సాష్టాంగం ప్రణిపత్యేనం తుష్టావ చ యథావిధి
రతిరువాచ:
88.005_1 నమామి దేవం గిరిజా సహాయం వృషధ్వజం ఫాలవిలోచనం చ
88.005_3 యఃపాతి లోకాన్ ఖలు సత్వయుక్తో న్ర్మాతి లోకాన్ రజసా గుణేన
88.006_1 యస్స్వేచ్ఛయా సంహరతే ఖిలేశో జగత్తమో విష్టతనుర్మహేశః
88.006_3 యోనుః కపాలం వహతే జనానాం భిక్షాటనః పూరయతే ఖిలార్ధాన్
88.007_1 దీనానుకంపీ భగవాన్మహేశో గతప్రియాయాః శరణం మమాస్తాం
88.007_3 కర్తుం తథా కర్తుమదీన సత్వః శక్తో అన్యథా కర్తుమపీహ దేవః
88.008_1 సమే విధత్తాం శరణంగతాయాః సౌభాగ్యముచ్చై ర్మృతజీవనేన
88.008_3 నోచే దహం ప్రాణవిసర్జనేన యశఃకరిష్యే విపరీతమీశ
బ్రహ్మోవాచ:
ఏవం తయాస్తుతః శంభుః ప్రసన్నాస్తామధాబ్రవీత్
శంభురువాచ:
88.009_1 వరం వృణు మహాభాగే కామపత్నీ శుభాననే
88.010_1 దదామి తుష్టస్తోత్రేణ సర్వాన్కామాన్ హృదిస్థితాన్
88.010_3 ఇద్ధం శివవచశ్శ్రుత్వా రతి ర్హృష్తా ప్రణమ్యతం
సౌభాగ్యకామా తం దేవం నిజగాద భృశాతురా
రతిరువాచ:
88.011_1 స్వామిన్యది ప్రసన్నశ్చే చ్ఛృణుమే పరమం వచః
88.012_1 రసాయాం దివి భూమౌవా కాంతాస్స్యుః కామినీ గుణాః
88.012_3 మమ లావణ్యలేశేన తేషు కాపి త్రిలోచన
88.013_1 మాం దృష్ట్వా ముముచుః శక్రముఖ్యా వీర్య మపత్రపాః
88.013_3 తతో మేమహతీలజ్జా జాతామే తామపాకురు
88.014_1 లావణ్యంచ వృధాజాతం వినా కామేన శంకర
88.014_3 అయశో దహతే మహ్యం రతిఃస్సా విధవేతిచ
88.015_1 భర్త్రుదానేన దేవేశ మాం జీవయ దయానిధే
88.015_3 ఏన్వం త్వయా పార్థితోసౌ శంకరో లోకశంకరః
ఉవాచ శ్లక్షణయా వాచా హర్షయన్ కామయోషితం
శివ ఉవాచ:
88.016_1 చింతాం మాకురు కల్యాణి నలజ్జాం కర్తుమర్హసి
88.017_1 స్మృతమాత్ర స్త్వయాబాలే కామ స్యాద్దుష్తిగోచరః
88.017_3 మనసా చింతితోవాపి మనోభూ రితిసంజ్ఞితః
88.018_1 పూరయిష్యతి లోకమాన్ మాన్యా త్వంచ భవిష్యసి
88.018_3 విష్ణో స్సకాశాదుత్పత్తిం రమాయాం ప్రాప్స్యతే యదా
88.019_1 భర్తాతవ జనేఖ్యాతో నామ్నా ప్రద్యుమ్న సంజ్ఞితః
88.019_3 భవిష్యతి మహాభాగే గచ్ఛేదానీం నిజాజాలయం
88.020_1 సాగతా శివవాక్యేన మందిరం భ్రుశ సుందరం
88.020_3 సస్మార తంపతింపాతు పురోనంగః సమాయయౌ
88.021_1 ఈశ్వరే చ్ఛావశాత్తస్యాః వ్రతక్ష్యంసమజాయత
రతిశ్చార్యయుక్తా సాజహృషే పతినాసహ
88.021_3 తతోనంగో యయౌ శంభుం ప్రణమ్యాభిదధే వచః
అనంగ ఉవాచ
88.022_1 వినాపరాధం దేవేశ గమితో నంగతాం కధం
88.023_1 ఇంద్రాది దేవతాబృందై స్తారకాసురపీడితైః
88.023_3 మునిభిశ్చ విసాఅఖస్య త్వత్తౌత్పత్తి వేదిభిః
88.024_1 ప్రార్థితస్తవ నిష్ఠాయా భంగం కర్తు మహం విభో
88.024_3 ఉపకారాయ సర్వేషా మకార్షం కర్మ తాదృశం
88.025_1 ఉపకారసమం పుణ్యం నచాస్తి భువనత్రయే
88.025_3 విపరీతంతు తజ్ఞాతం మమదైవాత్సురేశ్వర
88.026_1 త్రయస్త్రింశత్కోటి దేవేష్వహం చారుతరః పురా
88.026_2 ఉపమా చారుపురుషే మమైవ దీయతేऽఖిలైః
88.027_1 కధం తిష్ఠామి దేవేశ స్వాంగహీనః పరేత వత్
88.027_3 అతోమయి మహాదేవ కృపయా నుగ్రహం కురు
బ్రహ్మోవాచ:
88.028_1 తదేకాక్షరంమంత్రం గణేశస్య దదౌశివః
88.028_3 అనంగాయ ప్రణమతే నుష్టానం చాదిశచ్చతం
88.029_1 తతో నంగోయయౌ రమ్యం జనస్థానం సుసిద్ధిదం
88.029_3 తత్రానుష్టాన మకరో దనంగః శంకరాజ్ఞయా
88.030_1 సంవత్సరశతం పూర్ణం తతాప సతపో మహత్
88.030_3 ఏకాక్షరం జపన్మంత్రం గణేశ ధ్యానతత్పరః
88.031_1 వాయుమాత్రాశనో నిత్యం సదా రతిసహాయవాన్
88.031_3 తతః ప్రసన్నో భగవాన్ దేవదేవో గజాననః
88.032_1 ఆవిరాసీ ద్దశభుజో మహామకుట శోభితః
88.032_2 జ్వలద్రత్న ప్రభాచారు కుండలాఅంగద మండిత
88.033_1 కోటిసూర్య ప్రతీకాశో ముక్తామాలా విభూషితః
88.033_3 దివ్యామాల్యాంబర ధరో దివ్యగంధను లేపనః
88.034_1 సిందూరారుణ శుండాశ్యో దశాయుధ లసత్కరః
88.034_3 శేషాలంకృత నాభిశ్చ నానలంకార విరాజితః
88.035_1 సింహస్కంధో మహాశ్రీమాం శ్చీత్కార త్రాసితాఖిలః
88.035_3 ఇంద్రాదయోపి మునయ ఆవిర్భూతే గజాననే
88.036_1 ఆయయు రప్సరోభిశ్చ గంధర్వ కిన్నరైః
88.036_3 దివ్య వాదిత్ర నిర్ఘోషైః పుపూజుస్తేఎ గజాననం
88.037_1 ఉపచారై ష్షోడశభి ర్భక్త్యా దేవం పృథక్ పృథక్
88.037_3 కామోపి తత ఉద్ధాయ ప్రణిపత్యా ఖిలాన్ సురాన్
88.038_1 వవందే దేవచరణౌ పూర్వం నత్వా మునీనపి
88.038_3 ప్రశశంస తదదేవం వికటం కరుణాకరం
కామ ఉవాచ:
88.039_1 ధన్యస్త్వమసి దేవేషు పరబ్రహ్మ స్వరూపవాన్
88.039_3 నిరాకారోపి సాకారో జాతోసి భక్తవత్సలః
88.040_1 అద్య ధన్యం మమ జనుస్తపో ధన్యతరం చమే
88.040_3 య త్తవాంఘ్రియుగం దృష్టం సర్వదుఃఖ విమోచనం
88.041_1 కారణం సర్వసిద్ధీనాఅం ధర్మార్ధకామ మోక్షదం
88.041_3 ధన్యే నేత్రయుగే ద్వయాభ్యాం దృష్టః పరః పుమాన్
88.042_1 యం న జానంతి వేదాంతాః సాంఖ్యాపాతం జలాదయః
88.042_3 నేతి నేత్యభవం స్తూష్ణీం వేదోపి యత్రకుంఠితః
88.043_1 అనంత కోటి బ్రహ్మాండ రోమకూపో అఖిలేశ్వరః
88.043_3 యేన మంత్రేణ సోదర్శి మంత్రో ధన్యతరోపినః
గణేశ ఉవాచ:
88.044_1 సమ్యగుక్తం రతిపతే నమాం బ్రహ్మదయో విదుః
88.044_3 యదా సాకార తాంయామి తేపి జానంతి మాం తదా
88.045_1 మమైవానుగ్రహా త్కామ దృష్టవానసి మాం తధా
యతోహం పరితుష్టస్తే తపసా మనునా తథా
88.045_3 వృణు మత్తోఖిలాన్కామాన్ కామే కామం దదామి తే
బ్రహ్మోవాచ:
88.046_1 ఇతి దేవ వచశ్శ్రుత్వా పునరూచే మనోభవః
88.047_1 ఆనుపూర్వ్యేణ సకలం వృత్తాంతం శివకారితం
88.047_3 తస్మై చాకథయత్కామః ప్రసన్నార్థ ప్రదాయినే
88.048_1 అనంగతాం స్వస్యరతే రాక్రందం మనుమేవచ
88.048_3 అనుష్ఠానం చిరకృతం శివదత్తం వరం తథా
వృణోతిస్మ వరం తస్మా త్సుప్రసన్నా ద్గజాననాత్
కామ ఉవాచ:
88.049_1 యది ప్రసన్నో భగవాంస్తన్మె దేహి స దేహితాం
88.050_1 మాన్యతాం సర్వదేవేషు ప్రాగ్వల్లావణ్యమేవచ
88.050_3 భక్తిం ధృడాం త్వచ్చరణే త్రైలోక్యవిజయం తథా

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే అనంగోపాఖ్యానం నామ అష్టాశీతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION