అనంగోపాఖ్యానం II

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:20 am

Moderator: satyamurthy

అనంగోపాఖ్యానం II

Postby satyamurthy on Sun Aug 28, 2011 10:53 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

గణేశ ఉవాచ:
89.001_1 యద్యత్తే ప్రార్థితం కామ తత్తత్తే భవితాఖిలం
89.001_3 రమోదరా జ్జనింప్రాప్య సాంగస్త్వం సర్వసుందరః
89.002_1 భవితా సర్వమాన్యశ్చ త్రైలోక్య విజయీతధా
89.002_3 పుష్పం ఫలం కిసలయం కాఅమిన్యవయవా మరుత్
89.003_1 ఉద్భోధకానితే సంతు జ్యోత్నాచందన నీరజే
89.003_3 మరాలాండజ శబ్దశ్చ తేజాస్యేతై ర్ణరాదికాన్
89.004_1 దర్శనా త్స్మరణాదేషాం మనిస్యపి భవిష్యసి
89.004_3 మనోభూఃస్మృతిభూరేవం నామాపి స్యాజ్జనేషుతే
89.005_1 ఆవిస్మృతి ర్మచ్చరణే దృఢాభక్తిశ్చ తే భవేత్
89.005_3 స్మృతో హం పురతః స్యాంతే మహత్కార్య ఉపస్థితే
బ్రహ్మోవాచ:
89.006_1 ఏవం తస్మై వరాన్దత్వా కామాయాధ గజాననః
89.006_3 అంతర్దధే మహాభాగ పశ్యత్సుచ సురర్షిషు
89.007_1 తత్రకామో మహామూర్తిం గణేశస్య తధావిధాం
89.007_3 సంపాద్య స్థాపయామాస పూజయామాస తం తదా
89.008_1 రతినిర్మిత పక్వన్నైః మోదకై ర్లడ్డుకాదిభిః
89.008_3 మహోత్కటేతి నామాస్య తేజస్త్విత్వా త్తధాకరోత్
89.009_1 ప్రాసాదం నిర్మమే కాంతం రత్నస్తంభ విరాజితం
89.009_3 రుక్మిణ్యా ఉదరాజ్జాత స్త్యక్తోదైత్యేన వారిధౌ
89.010_1 మత్స్యేన గళితస్త త్రసమత్స్యోధీవరై స్తతః
89.010_3 శంబరా యార్చితేనాపి మాయావత్యై నివేదితః
89.011_1 విభిన్నేస్మిం స్తమదరాన్నిర్గతో వర్ధితస్తయా
89.011_3 నాఅరదో కధయత్తస్యై కామోయం వర్థిత స్తయా
89.012_1 ఉపదిష్టేనే కమాయాః శంబరం స తతోవధేత్
89.012_3 గణేశస్య ప్రాసాదేన బహూనేకో వ్యజిగ్యత
89.013_1 మాయావత్యా శిర్షితాభి ర్మాయచాభి ర్భహుభిశ్చసః
89.013_3 ప్రద్యుమ్న ఇతి విఖ్యాతః సస్యత్యాః పురం యయౌః
89.014_1 సర్వదేవేషు మాన్యశ్వ త్రైలోక్య జయకారకః
89.014_3 గజానన ప్రసాదేన బభూవానంద నిర్వృతః
89.015_1 రుక్మిణీ ప్రభృతి స్త్రీభిర్ద్రుష్ట కృష్ణ ఇవాపరః
89.015_3 తత ఉద్ధాయ యాతిభి ర్లజ్జితాభిస్సమంతతః
89.016_1 బుద్ధ్వా పుత్రంనారదస్య వాక్యేన ముముదుశ్చతాః
89.016_3 ఆలిలింగు స్తమభ్యేత్య ప్రణనామ రతిశ్చతాః
సర్వాపూరీ హర్షయుతా తస్మిః జ్ఞాతే బభూవసా
కశ్యప ఉవాచ:
89.017_1 ఏవం జనస్థానగత గణేశస్య మహామునే
89.018_1 మహిమా కధితోయత్ర రామేణాచ్ఛేది నాసికా
89.018_3 శూర్పణఖ్యా స్తతస్తత్తు నామ్నా ఖ్యాతం తు నాసికం
89.019_1 తత్రాహ్యిపి హి దృశ్యంతే ఉపలా మోదకా ఇవ
89.019_3 ఏవ మారాధితస్తేన కామో నాసౌ గజాననః
89.020_1 షడక్షరేణ మంత్రేణ శేషేణారాధితో యధా
89.020_3 రతిశ్చ మదనశ్చాపి ననందతు రుబౌయధా
వ్యాస ఉవాచ:
89.021_1 కధమారాధితో బ్రహ్మన్ శేషేణాసౌ గజాననః
89.021_3 కిమర్థం కించతే నాప్తం సుప్రసన్నా ద్గజాననాత్
89.022_1 ఏతత్సవిస్తరం బ్రూహి పృచ్ఛత శ్చతురానన
89.022_3 ప్రష్టుః శ్రోతుశ్చ వక్తుశ్చ యతః పుణ్యం వివర్థతే
బ్రహ్మోవాచ:
89.023_1 సమ్యక్ పృష్టం త్యయాబ్రహ్మన్ కధయామి కధామృతం
89.023_3 శృణుష్వా వహితోభూత్వా సర్వం సత్యవతీసుత
89.024_1 కస్మింశ్చ సమయే శంభుః పార్వత్యా సహితోమునే
89.024_3 సుఖాసీనో గిరివరే రమ్యసాను శిలోచ్చయే
89.025_1 నానా ద్రుమలతాకీర్ణే నిర్ఘరా రావశబ్దితే
89.025_3 గుంజంతి భ్రమరాయత్ర రుక్మపంకజ వాసినః
89.026_1 చంపకాశోక వకుళ మాలతీ కుసుమానిలః
89.026_3 ఆనందయతి చిత్తాని వసతాం యస్యశేఖరే
89.027_1 ఆయయు స్తత్రగంధర్వాః అప్సరో యక్షకిన్నరాః
89.027_3 దేవాశ్చ మునయో నాగాః తంద్రష్టుం గిరిజాపతిం
89.028_1 కేచిత్తం ప్రణిపాతేన సాష్టాంగే నాభ్యవాదయన్
89.028_3 ఉచ్చైర్జగుశ్చ గంధర్వాః సనృతుశ్చాప్సరో గణాః
89.029_1 పుపూజుస్తం దశభుజం వ్యాఘ్రాజినధరం హరం
89.029_3 నంది భృంగి గణాకీర్ణం ఫాలచంద్రం త్రిశూలినం
89.030_1 భస్మాంగం శేషశిరసం శంకరం వృషభధ్వజం
89.030_3 అపరై రర్చితం దేవముపచారై ర్మనోమయైః
89.031_1 నిమీల్య నయనే తస్ధుః కేచిధ్యాన పరాయణాః
89.032_1 అత్రిః కణ్వో భరద్వాజో గౌతమాద్యా మునీశ్వరాః
89.032_3 తుష్టువు ర్వివిధైస్తోత్రై స్తత్రతం పార్వతీపతిం
89.033_1 స్తువత్సు తేషుమునిషు శేషో గర్వం పరం యయౌ
89.033_3 అహమేవ శ్రేష్టతరో లోకేషు త్రిషునాపరః
89.034_1 యతః శ్రేష్టతరః శంభు స్తస్యాహంశిరసి స్థితః
89.034_3 ధరాధారణ సామర్థ్యం మయినాన్యత్ర కుత్రచిత్
89.035_1 వాసుకే రజ్జుభూతాన్మ త్కులీనా దమృతం సురైః
89.035_3 ప్రాప్తం తతోऽమరత్వంచ తస్మాన్నాన్యోస్తి మత్పరః
89.036_1 తత్ హృదిస్థం తదా గర్వం జ్ఞాత్వా శంభు స్త్రిలోకకృత్
89.036_3 విజ్ఞాయాఖిలద్ర్ర్క్ తూష్ణీముత్తస్థౌ సహసా శివః
89.037_1 ఆస్ఫాల యద్ధరాపృష్టే శేషం తాదృశ గర్వితం
89.037_3 ఏకైకో మస్తకస్తస్య దశసా దశధా భవత్
89.038_1 మూర్ఛితః ప్రహరార్థం స గతప్రాణ ఇవాభవత్
89.038_3 తతః ప్రభ్రుత్యసౌ జాతః సహస్రఫణి మండితః
89.039_1 జీవశేషః శుశోచాధా శేషో శేషాహిభూషణః
89.039_3 అలంకరణ భూతోహం త్రైలోక్యేశ హరస్యహ
89.040_1 ఇమామస్థా వంసంప్రాప్తో నజానే కేనకర్మణా
89.040_3 చలితుం నైవశక్నోమి పక్షహీన ఇవాండజః
89.041_1 కింకరోమి క్వగచ్ఛామి కోమేత్రాతా ధునాభవేత్
89.041_3 కోమే నిజపదప్రాప్తా వుపాయం కథయేచ్ఛుభం
89.042_1 కోవా మేపనయే దుఃఖ మితి చింతాపరస్తు సః స
89.042_3 దదర్శ తేనమార్గేణ గచ్ఛంతం నారదంమునిం
89.043_1 జహర్ష కించిన్నాగేంద్రః స్వప్నంనిధింప్రాప్యేవ భిక్షుకః
89.043_3 అతికష్టా మవస్థాంతాం నారదో లోకయత్సురః
89.044_1 నిశ్చేష్టం నిరనుశ్వాసం ధ్యాననిష్టం యధామునిం
89.044_3 అశేష విషయజ్ఞోపి శేషంచ ప్రచ్ఛనారదః

ఇతి శ్రీగణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే అనంగో పాఖ్యానం నామ ఏకోన నవతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION