శేషోపాఖ్యానం I

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

శేషోపాఖ్యానం I

Postby N.KRISHNA SWAMY on Sun Aug 28, 2011 10:57 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

నారద ఉవాచ:
90.001_1 కిమర్థమేవం జాతోసి నిస్తేజాః దుఃఖితో భ్రుశం
90.001_3 కథం భగ్నశిరాః స్యా చరోऽప్రియవరం మునేః
90.002_1 కిం వాక్షుబ్ధో గిరీశస్తే కారి గర్వస్త్వయాధ కిం
90.002_3 వదయత్కారణం శేష ప్రతీకారం పురావదే
90.003_1 త్వాం వినాధారయేత్కోను చరాచరయుతాం ధరాం
అనుక్తవతి తస్మింస్తు స్వయామేవా బ్రవీన్మునిః
90.003_3 ఉపాయం నాగరాజస్య స్వస్థాన ప్రాపకం శుభం
నారద ఉవాచ:
90.004_1 అవధారయ మేవాక్యం శేషాశేష కలానిధే
90.005_1 సుపర్వాణశ్చ కేశాద్యా యేనస్యుః కింకరా ఇవ
90.005_3 ధరిష్యసే ధరాం మూర్ధ్ని పుష్పమాలా మివార్భకః
శేష ఉవాచ:
90.006_1 కించిత్పురాతనం పుణ్య మసీచ్చేద్ధర్శనం తవ
90.006_3 అజన్య కస్మాదగ్రేపి సమ్యఙ్మేస్యాన్నసంశయః
90.007_1 అన్యధా కృతపుణ్యానాం దర్శనంతు కధం భవేత్
90.007_3 అతివిహ్వల గాత్రత్వా దశక్తో భుమిధారణే
నారద ఉవాచ:
90.008_1 తం ప్రయత్నం వదమునే యేనాహం స్యాం యధాపురా
90.008_3 భణేమహా మనుం తేద్య తస్యదేవస్య నాగరాట్
90.009_1 యస్య ప్రసాదాదింద్ర్యాద్యా స్తత్తత్పద మవాప్నువన్
90.009_3 కేశాయదాజ్ఞయా శేష సృష్టి స్థిత్యంతకారిణః
90.010_1 యస్మిన్ప్రసన్నే సర్వేవే పూర్వావస్థా మవాప్స్యసి
90.010_3 కారుణ్యం తవదృష్ట్వైవ క్లిన్నంమే సర్పమానసం
90.011_1 అతః షడక్షరం మంత్రం గణేశస్య దదామితే
90.011_3 అస్యానుష్టాన మాత్రేణ ప్రత్యక్షస్తే గజాననః
90.012_1 సర్వాన్విథాస్యతే కామా న్యాన్యాం స్త్వం వృణుషే తతః
కశ్యప ఉవాచ:
90.013_1 కృత్యోపదేశం శేషాయ నారదో అంతర్హితో భవత
శేషోపి తపసే కృత్వా నిశ్చయం పరమం శుభం
90.013_3 నిరుద్ధాశేష కరణో ధ్యాత్వా దేవం గజాననం
90.014_1 జజాప పరమం మంత్రం సహస్ర పరివత్సరం
90.014_3 తదంతే పురతో అపశ్యత్ దేవదేవం గజాననం
సింహారూఢం త్రినేత్రం దశభుజ మురుగం కుండలేచాంగ
దే చ ముక్తామాలాం వహంతం సులలిత ముకుటం రత్నము ద్రాక్షసూత్రం
90.015_1 నానా దేవర్షి బృందైరనుగత మునిశం వక్రతుండం గజాస్యం
90.015_3 భక్తేచ్ఛోపాత్త దేహం సురనరవరదం చింతయే దేకదంతం
90.016_1 ఏవం గజానన స్తస్య దర్శనార్థం సమాయయౌ
90.016_3 సిద్ధి బుద్ధియుత సాధృ గ్యాదృగ్ ధ్యాతో హి నాపరా
90.017_1 సహస్రసూర్యసదృశో దీప్త్యా క్రాంత దిగంతరః
90.017_3 తేజసా తస్యశేషోపి దర్శితో అంధ ఇవాభవత్
90.018_1 చకంపే భయసంవిగ్నో వ్యగ్రచిత్తోతి విహ్వలః
90.018_3 స్వస్థో ముహూర్తమాత్రేణ చింతయామాస చేతసి
90.019_1 కిమిదం తేజ ఆయాంతం ప్రళయానల సన్నిభం
90.019_3 తచ్చేద్దహే త్సర్వలోకా నిదం మామేవ ధక్ష్యతి
90.020_1 కల్యాణే కర్మణి కథం క్రియామణే శుభం భవేత్
90.020_3 అధవా నారదేనోక్తం ద్రక్ష్యామి గణనాయకం
90.021_1 ఏవం చింతాతురే తస్మిన్నువాచ ద్విరదానవః
90.021_3 మాభై కుతర్క కుశల వరదోహం సమాగతః
శేషో పాఖ్యానం
90
నారద ఉవాచ:
90.001_1 కిమర్థమేవం జాతోసి నిస్తేజాః దుఃఖితో భ్రుశం
90.001_3 కథం భగ్నశిరాః స్యా చరోऽప్రియవరం మునేః
90.002_1 కిం వాక్షుబ్ధో గిరీశస్తే కారి గర్వస్త్వయాధ కిం
90.002_3 వదయత్కారణం శేష ప్రతీకారం పురావదే
90.003_1 త్వాం వినాధారయేత్కోను చరాచరయుతాం ధరాం
అనుక్తవతి తస్మింస్తు స్వయామేవా బ్రవీన్మునిః
90.003_3 ఉపాయం నాగరాజస్య స్వస్థాన ప్రాపకం శుభం
నారద ఉవాచ:
90.004_1 అవధారయ మేవాక్యం శేషాశేష కలానిధే
90.005_1 సుపర్వాణశ్చ కేశాద్యా యేనస్యుః కింకరా ఇవ
90.005_3 ధరిష్యసే ధరాం మూర్ధ్ని పుష్పమాలా మివార్భకః
శేష ఉవాచ:
90.006_1 కించిత్పురాతనం పుణ్య మసీచ్చేద్ధర్శనం తవ
90.006_3 అజన్య కస్మాదగ్రేపి సమ్యఙ్మేస్యాన్నసంశయః
90.007_1 అన్యధా కృతపుణ్యానాం దర్శనంతు కధం భవేత్
90.007_3 అతివిహ్వల గాత్రత్వా దశక్తో భుమిధారణే
నారద ఉవాచ:
90.008_1 తం ప్రయత్నం వదమునే యేనాహం స్యాం యధాపురా
90.008_3 భణేమహా మనుం తేద్య తస్యదేవస్య నాగరాట్
90.009_1 యస్య ప్రసాదాదింద్ర్యాద్యా స్తత్తత్పద మవాప్నువన్
90.009_3 కేశాయదాజ్ఞయా శేష సృష్టి స్థిత్యంతకారిణః
90.010_1 యస్మిన్ప్రసన్నే సర్వేవే పూర్వావస్థా మవాప్స్యసి
90.010_3 కారుణ్యం తవదృష్ట్వైవ క్లిన్నంమే సర్పమానసం
90.011_1 అతః షడక్షరం మంత్రం గణేశస్య దదామితే
90.011_3 అస్యానుష్టాన మాత్రేణ ప్రత్యక్షస్తే గజాననః
90.012_1 సర్వాన్విథాస్యతే కామా న్యాన్యాం స్త్వం వృణుషే తతః
కశ్యప ఉవాచ:
90.013_1 కృత్యోపదేశం శేషాయ నారదో అంతర్హితో భవత
శేషోపి తపసే కృత్వా నిశ్చయం పరమం శుభం
90.013_3 నిరుద్ధాశేష కరణో ధ్యాత్వా దేవం గజాననం
90.014_1 జజాప పరమం మంత్రం సహస్ర పరివత్సరం
90.014_3 తదంతే పురతో అపశ్యత్ దేవదేవం గజాననం
సింహారూఢం త్రినేత్రం దశభుజ మురుగం కుండలేచాంగ
దే చ ముక్తామాలాం వహంతం సులలిత ముకుటం రత్నము ద్రాక్షసూత్రం
90.015_1 నానా దేవర్షి బృందైరనుగత మునిశం వక్రతుండం గజాస్యం
90.015_3 భక్తేచ్ఛోపాత్త దేహం సురనరవరదం చింతయే దేకదంతం
90.016_1 ఏవం గజానన స్తస్య దర్శనార్థం సమాయయౌ
90.016_3 సిద్ధి బుద్ధియుత సాధృ గ్యాదృగ్ ధ్యాతో హి నాపరా
90.017_1 సహస్రసూర్యసదృశో దీప్త్యా క్రాంత దిగంతరః
90.017_3 తేజసా తస్యశేషోపి దర్శితో అంధ ఇవాభవత్
90.018_1 చకంపే భయసంవిగ్నో వ్యగ్రచిత్తోతి విహ్వలః
90.018_3 స్వస్థో ముహూర్తమాత్రేణ చింతయామాస చేతసి
90.019_1 కిమిదం తేజ ఆయాంతం ప్రళయానల సన్నిభం
90.019_3 తచ్చేద్దహే త్సర్వలోకా నిదం మామేవ ధక్ష్యతి
90.020_1 కల్యాణే కర్మణి కథం క్రియామణే శుభం భవేత్
90.020_3 అధవా నారదేనోక్తం ద్రక్ష్యామి గణనాయకం
90.021_1 ఏవం చింతాతురే తస్మిన్నువాచ ద్విరదానవః
90.021_3 మాభై కుతర్క కుశల వరదోహం సమాగతః
90.022_1 యం థాయసి దివారాత్రా దృణుయత్తే హృదిస్తితం
90.022_3 అహమేవ జగత్కర్తా పాతా హర్తాఖిలేశ్వరః
90.023_1 మత్తేజసా భాతి చంద్రోవహ్నిః సూర్యశ్చ భానిచ
90.023_3 పరబ్రహ్మ స్వరూపోపి తపసా తవతోషితః
90.024_1 ఆవిర్భూతో వరందాతుం లోకోపకృతయే పి చ
90.024_3 త్వంతు మత్తోవరాన్ బ్రూహి యాన్యాన్ కామయసే ఖిలాన్
శేష ఉవాచ:
90.025_1 తేజసా ధర్షితోదేవ ద్రష్టుం వక్తుంచ నోత్సహే
90.025_3 అనుగ్రహశ్చ పూర్ణస్తే మయిసౌమ్యో భవానఘ
కశ్యప ఉవాచ:
90.026_1 ఏవం సంప్రార్థితస్తేన కరుణాబ్ధిర్గజాననః
90.026_3 అభవత్కోటి చంద్రాభః సౌమ్యతేజాః సురేశ్వరః
90.027_1 తతో వత్రేవరాన్ శేషో సత్వాస్తు త్వాఖిలేశ్వరః
90.027_3 అనాది నిధనందేవం వందేహం గణనాయకం
90.028_1 సర్వవ్యాపిన మీశానం జగత్కారణ కారణం
90.028_3 సర్వ స్వరూపం విశ్వేశం విశ్వవంద్యం నమామ్యహం
90.029_1 గజాననం గణాధ్యక్ష్యం గరుడేశస్తుతం విభుం
90.029_3 గుణాధీశం గుణాతీతం గణాధీశం నమామ్యహం
90.030_1 విద్యానా మధిపందేవం దేవదేవం సురప్రియం
90.030_3 సిద్ధిబుద్ధిప్రియం ప్రియం సర్వం సిద్ధిదం భుక్తిముక్తిదం
సర్వవిఘ్నహరం దేవం నమామి గణనాయకం
కశ్యప ఉవాచ:
90.031_1 ఏవంస్తుత్వా తు దేవేశం వరదం ద్విరదాననం
వరయామాస యాన్ కామాం స్తాంశ్రుణుష్వ మహామునే
శేష ఉవాచ:
90.032_1 అద్యధన్యం తపోజ్ఞానం పితా మాతా జనుర్మమ
90.033_1 దేహానేత్రాణి భూరీణి మస్తకాని బహూనిచ
90.033_3 త్వాంస్తోతుం సంప్రవృత్తాయా ధన్యాస్తా రసనామమ
90.034_1 కులం శీలంచ ధన్యంమే త్వదంఘ్రియుగ దర్శనాత్
90.034_3 అఖండితం తే భజనం దేహిమే ఖండవిక్రమ
90.035_1 దుఃఖంకింకింన్ను వక్తవ్యం సర్వజ్ఞే త్వయివిఘ్నరాట్
90.035_3 అఖర్వ గర్వకరణాత్ స్పుటితా మస్తకా మమ
90.036_1 మహారుషా మహేశేనా స్ఫాలితస్య మహీతతే
నారదస్యప్రసాదేన దృష్టంతే చరణాంబుజం
90.036_3 ఇదానీం దేవ మేదేహి శ్రేష్టతాం భువనత్రయే
90.037_1 పాటవం సర్వశిరసి సామర్థ్యం ధారణేభువః
90.037_3 అచలం దేహిమేస్థానం దర్శనం తే నిరంతరం
సాన్నిధ్యం శంకరస్యాపి కులశ్రైష్ట్యం శివేరతిం
గణపతిరువాచ:
90.038_1 యది తే దశధా జాతో మస్తకో భుజగాధిప
90.039_1 తదా సహస్రవదనః సహస్ర ఫణిమండితః
90.039_3 భవిష్యసి జనే ఖ్యాతో యావచ్చంద్రార్కతారకాః
90.040_1 ధరాధరణ సామర్థ్యం దృఢం తవ భవిష్యతి
90.040_3 పంచాస్య పంచశిరసి మత్ ప్రసాదాత్ స్థితిం స్థిరాం
90.041_1 లప్యసే భుజగశ్రేష్ట మత్సాన్నిధ్యం నిరంతరం
90.041_3 అన్యత్తే వాంఛితం శేష తదశేషం భవిష్యతి
కశ్యప ఉవాచ:
90.042_1 ఏవం వరాన్ దదౌ తస్మై స్వోదరేతం బబంధహ
90.042_3 వ్యాలబద్ధోదర ఇతి నామప్రాప్య గజాననః
90.043_1 శేషస్య మస్తకేహస్త మభయార్ధం దదౌవిభుః
90.043_3 స్వయం విరాట్స్వరూపం స్వం శేషాయా దర్శయన్ముదా
90.044_1 శబ్దేనా పూరయద్వ్యోమ భూతలం విదిశోదిశః
90.044_3 యస్య పాదతలే భూమి ర్దిశశ్శ్రోత్రేక్షిణీరవిః
90.045_1 ఓషద్యో యస్యరోమాణి నఖాయస్య ధరాధరాః
90.045_3 మేఘాః స్వేదోదకం యస్య ప్రజన శ్చతురాననః
90.046_1 కుక్షౌయస్య జగత్సర్వం చత్వారశ్చైవ సాగరాః
90.046_3 ఆనంతానన ఏకోయోప్యనంత నయనస్స్వరాట్
90.047_1 అనంతరూపీ చానంత శక్తి రత్యంతదీప్తిమాన్
90.047_3 యద్రోమకూపే భాంతిస్మ బ్రహ్మాండాని సహస్రశః
90.048_1 దృష్ట్వా తం తాదృశం శేషో భీత్యా భ్రాంతినాభవత్
90.048_3 ప్రార్థయామాస విఘ్నేశం పునః సౌమ్యోభవేతిచ
90.049_1 తతో దశభుజోదేవః సింహారూఢో భవచ్చసః
90.049_3 ఉవాచ వరదో దేవో నేదృగ్ద్రుష్టః సురైరపి
90.050_1 మదనుగ్రహాతోదర్శి త్వయా శేషాద్యభాగ్యతః
90.050_3 అచలం మయితేస్థానం పాతాలేపి శివేపిచ
90.051_1 మయా దత్తంప్రసన్నేన ధరపుష్ప మివాద్యగాం
శేష ఉవాచ:
90.052_1 ధరే ధరాం స్వశిరసి ధరణీ ధరఇత్యపి
90.052_3 మమాపి తేపివిఖ్యాతం నామలోకేతి విశ్రుతం
అస్మిన్ క్షేత్రే స్థిరోభూత్వా భక్తకామాన్ ప్రపూరయ
బ్రహ్మావాచ:
90.053_1 ఓమితి తధోక్త్వాసౌ విఘ్నేశోం తర్దధేస్వయం
90.054_1 శేషోపివా దృశీంమూర్తిం కృత్వాస్థాపయ దాదరత్
90.054_3 అకరోద్బహూరత్నాఢ్యం ప్రాసాదం కాంచనం శుభం
90.055_1 దరణీధర ఇత్యేతన్నా మాస్యపరికల్పయత్
90.055_3 హరేఃశయనతాంప్రాయ దవహిత్పుష్పవద్ధరాం
90.056_1 స్థిరోభూ న్నాభిపద్మేపి విఘ్నరాజస్యభూషణం
90.056_3 ఏవంతేకధితోవ్యాస విఘ్నేశమహిమాద్భుతః
90.057_1 ప్రవాలనగరేఖ్యాతో గణేశోధరణీధరః
90.057_3 ఏతదర్థం హిశేషేణ కృతమారాధనంవిభో

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే శేషోపాఖ్యానం నామ నవతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION