శేషోపాఖ్యానం II

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

శేషోపాఖ్యానం II

Postby N.KRISHNA SWAMY on Sun Aug 28, 2011 11:01 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
91.001_1 అన్యత్కథయ మే దేవ గణేశస్య కధాంతరం
91.001_3 శృణ్వతో మేమనోత్యవం ఉత్సుకం భవతిప్రభో
బ్రహ్మోవాచ:
91.002_1 ఏకదా ప్రళయే వృత్తే జ్ఞాపయన్ మాం గజాననః
91.002_3 సృష్టిం నానావిధాం బ్రహ్మన్ కురుత్వం హిమమాజ్ఞాయాం
91.003_1 అహం ప్రకల్పయామాస పుత్రాన్సప్తహృదాతదా
91.003_3 తేషాం నామాని తేవచ్మి కశ్యపో గౌతమోపిచ
91.004_1 జమదగ్ని ర్వశిష్టశ్చ భరద్వాజోऽత్రిరేవచ
91.004_3 విశ్వామిత్రశ్చ సప్తైతే సర్వవిద్యా విశారదాః
91.005_1 సర్వే మా మబ్రువన్ బ్రహ్మన్ ఆజ్ఞాపయ సురేశ్వర
91.005_3 మయాతు కశ్యపో ఆజ్ఞాపి బుద్దిమాం స్తేషుచాధికః
91.006_1 మత్కార్యం వివిథాం సృష్టిం కుర్విత్యాజ్ఞాపితస్తదా
91.006_3 అసావోమితామా ముక్త్వా జగామ తవసేవనం
91.007_1 జజాపైకా క్షరం మంత్రం దివ్యవర్ష సహస్రకం
91.007_3 తతః ప్రసన్నో భగవాన్ ద్విరదానన ఈశ్వరః
చతుర్భుజో అరవిందాక్షో మహామకుట మండితః
91.008_1 పాశాంకుశధరో మాలా దంతహస్తః శుభాంగద
91.008_3 సువర్ణ మణిరత్నాఢ్య ముక్తమాలా లసద్గలః
91.009_1 సర్పోదరః కోటిసూర్య విలసద్దీప్తి మండలః
91.009_3 వికసన్నేత్ర విభ్రాజి చ్ఛారుశుండాల సన్ముఖః
91.010_1 ఆవిరాసీ త్కస్యపస్య పురేవం గజాననః
91.010_3 క్షుద్రఘంటా నూపురాణాం రవాన్ముఖరి తాంఘ్రి యుక్
91.011_1 దృష్ట్వాన నర్తతం దేవం కశ్యపో హర్షనిర్భరః
91.011_3 నత్వా సంపూజయామాస నానామంగళవస్తుభిః
91.012_1 బద్ధాంజలి రువాచేదం సుప్రసన్నో గజాననః
91.012_3 ధన్యోమే జనకో మాతా తవో జ్ఞానం వపుశ్చ దృక్
91.013_1 ధన్యేయం ధరణీ తాత వీరుద్వృక్షఫలానిచ
91.013_3 ధన్య ఏకాక్షరో మంత్రో యేన దృష్టో ఖిలేశ్వరః
91.014_1 గజాననః ప్రసన్నాత్మా పరమాత్మా పరాత్పరః
91.014_3 యత్రకుంఠాశ్చతుర్వేదా వేదాంతా మూకతాం గతాః
91.015_1 అగోచరో మనస్తర్కైః సోయందేవో మయేక్షితః
91.015_3 యస్మాదావిర్భవంతీ మేహరేశా గ్నిముఖాః స్సురాః
91.016_1 పాతాలా విచస్తవైవ భువనాని చతుర్దశ
91.016_3 యత్ర తానిలయం యాంతి సోయం దేవోమయేక్షితః
91.017_1 యోనిర్గుణో నిరాధీశో గురుగమ్యో నిరాకృతిః
91.017_3 బ్రహ్మేతియం విదుః కేచిత్ సోయందేవో మయేక్షితః
కశ్యప ఉవాచ:
91.018_1 ఏవం వాక్యామృత రసైః పరితుష్టో గజాననః
91.018_3 ఉవాచ కశ్యపం నమ్రం స్తువంతం వివిధైస్తవైః
గణేశ ఉవాచ:
91.019_1 భక్తేః స్త్వదనుష్టానాత్ ప్రీతస్తేహం మునేదునా
91.019_3 వరం వరయ మత్తస్త్వం యం యం సమనసేచ్ఛేపి
కశ్యప ఉవాచ:
91.020_1 సృష్టిం నానావిధాం కర్తుం సామర్థ్యం దేహి మే విభో
91.020_3 త్వదంఘ్రికమలే భక్తిమవిస్మరణ మేవచ
92.021_1 యాయాః ప్రత్యక్షతాం తత్ర స్మరేత్వాం యత్ర చాప్యహం
92.021_3 త్వాదృశం దేహిమే పుత్రం నామ్నా కశ్యపనందనం
గణేశ ఉవాచ:
91.022_1 సర్వం తేవాంఛితం మత్తో భవితాశు మహామునే
91.022_1 భక్తిన్మే విస్మృతిస్స్యాత్తే సంకటే అచాంతికం వ్రజే
91.022_3 కరిష్యసి విచిత్రా త్వం సృష్టిం మమ ప్రసాదతః
కశ్యప ఉవాచ:
91.023_1 ఏవముక్త్వా మునిం దేవః స్తత్రైవాంత రధీయత
91.023_3 కశ్యపోపి ముదాయుక్తో నిజస్థానం తదా యయౌ
91.024_1 కదాచి త్కశ్యపోऽకస్మా దశరీరప్ర పీడితః
91.024_3 నచాల భత్క్వాపిశర్మ గృహమధ్యం తతో గమత్
91.025_1 నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం కర్మధ్యానంచ నాస్మరత్
91.025_3 తం తధావిహ్వలం దృష్ట్వా యోషితోస్య చతుర్దశ
91.026_1 దిత్యదితిర్దనుకద్రు ద్వినతాద్యాః పుర్వస్థితాః
91.026_3 బుభుజే క్రమశస్తాస్తు నానా కారేషు కశ్యపః
91.027_1 కాలే యధోక్తేసుషువే దితిర్థైత్యాననేకశః
91.027_3 అదితి ర్దేవగంధర్వాన్ దనుశ్చ దానవానధ
91.028_1 క్రమేణ కీన్నరాయాక్షౌః సిద్ధచారణ గుహ్యకాః
91.028_3 పశవశ్చ తధారణ్యా గ్రామ్యాశ్చాసన్న నేకశః
91.029_1 పృథివీ పర్వతావృక్షాః సముద్రాః సరితో లతాః
91.029_3 ధాన్యాని థాతవోతత్నాః ముక్తాః కృమి పిపీలకాః
91.030_1 సర్పాః పక్షి గణాస్మాభ్యః సర్వమాసీ చ్చరాచరం
91.030_3 ఏవం దృష్ట్వా ససంతానం జాతం నానావిధం తదా
91.031_1 జుహర్ష కశ్యపోధీమాన్ నానామంత్రాన్ సమాదిశత్
91.031_3 శోధయిత్వా ఋణధనం సిద్ధారి చక్రమీక్ష్యచ
91.032_1 షొడశార్ణంచ కస్మై చిత్తథాష్టా దశవర్ణకం
91.032_3 ఏకాక్షరంచ కస్మై చిదన్యస్మైచ షడక్షరం
91.033_1 పంచార్ణ మష్టాక్షరంచ ద్వాదశాక్షర మేవచ
91.033_3 కస్మైచిచ్చ మహామంత్రం దదౌ స మునిపుంగవః
91.034_1 కుర్వంత్వ ను ష్టితం తపద్యాపద్దేవో నిరీక్షతే
91.034_3 గజాననోऽఖిలాథారః సర్వసిద్ధి ప్రదాయకః
91.035_1 ఏవ మాజ్ఞాపయత్తాంశ్చ తేచ జగ్ముస్తదైవహి
91.035_3 తపసే బహుశో దేశాన్ జేపుః స్వంస్వం మనుందదౌ
91.036_1 ఆసనే భొజనే దేవం నిద్రాయాం జాగరేపిచ
91.036_3 అనన్యభక్త్యా దేవేశం సస్మరుస్తే గజాననం
91.037_1 దివ్యవర్ష సహస్రాంతే పరితుష్టో గజాననః
91.037_3 ఆవిరాసీ దనేకాత్మా తత్పురః కరుణానిధిః
91.038_1 యో యధాధ్యాతవాన్దేవం తాదృశః స్తత్పురోభవత్
91.038_3 కస్య చిత్పురత శ్చాసీత్ మేఘాభో అష్ట మహాభుజః
91.039_1 కస్యచి త్పురతశ్చాసీ చ్ఛశి వర్ణశ్చతుర్భుజః
91.039_3 అగ్రే కస్యచిగారక్తః షడ్భుజో సౌ గణేశ్వరః
91.040_1 సహస్ర నయనస్తావ ద్భుజో సానపికస్యచిత్
91.040_3 భాతి బాలస్వరూపోపి యువా వృద్ధోపి భాసతే
91.041_1 దశద్వాదశ దోర్దండో ధైమ్రవర్ణో భవన్మహః
91.041_3 అష్టాదశ భుజోప్యాసీత్కోటి సూర్యసమప్రభః
91.042_1 తేజోరూపీ మహాకాయ ఆఖువాహన పృష్టగః
91.042_3 సింహగో బర్హిగోవాపి గజాస్యో అనేకవక్త్రవాన్
91.043_1 దృష్ట్వా దేవం తు తేసర్వే నేకధా తుష్టువుర్ముదా
91.043_3 బద్ధాంజలి పుటానమ్రాః భక్త్వాదేవం గజాననం
సర్వులూ ఉవాచ:
91.044_1 యతోనఁతశక్తే రనేకాశ్చజీవా యతోనిర్గుణా దప్రమేయా ద్గుణాస్తే
యతోభాతి సర్వం త్రిథా భేదభిన్నం సదా తంగణేశం నమామో భజామః
91.045_1 యతశ్చా విరాసీజ్జగత్సర్వవేత్తు స్తధాబ్జాసనో విశ్వకో విశ్వగోప్తా
91.045_3 తధేంద్రాదయో దైత్యసంఘా మనుష్యా సదాతం గణేశం నమామో భజామః
91.046_1 యతోవహ్నిభానో భవో భూర్జలంచ యతస్సాగరా శ్చంద్రమా వ్యోమవాయుః
91.046_3 యతస్థావరాజంగమా వృక్షసంఘాః సదా తంగణేశం నమామో భజామః
91.047_1 యతోదానవాః కిన్నరా యక్షసంఘాః యతశ్చారణా వారణాశ్వాపదాశ్చ
91.047_3 యతః పక్షికీటా యతో వీరుదశ్చ సదా తంగణేశం నమామో భజామః
91.048_1 యతో బుద్ధిరజ్ఞాననాశో ముముక్షోర్యతః సంపదో భక్తసంతోష కాస్యుః
91.048_3 యతో విఘ్ననాశో యతః కార్యసిద్ధిః సదాతం గణేశం నమా మో భజామః
91.049_1 యతః పుత్ర సంపద్యతో వాంఛితార్ధో యతో భక్తివిద్యాస్తదానేకరూపాః
91.049_3 యతశ్శోక మోహౌ యతః కామఏష సదాతంగణేశం నమామో భజామః
91.050_1 యతో నంతశక్తిః సశేషో బభూవ ధరాధారణానేకరూపేచ శక్తః
91.050_3 యతోనేకధా స్వర్గలోకాహి నానా సదాతం గణేశం నమామో భజామః
91.051_1 యతో వేదవాచో వికుంఠామనోభిః సదా నేతి నేతీతి తాయాం గృణంతి
91.051_3 పరబ్రహ్మరూపం చిదానందభూతం సదాతం గణేశం నమామో భజామః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే కశ్యపోపాఖ్యానం నామ ఏక నవతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION