మహిమా నిరూపణం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:11 pm

Moderator: satyamurthy

మహిమా నిరూపణం

Postby N.KRISHNA SWAMY on Sun Aug 28, 2011 11:05 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

కశ్యప ఉవాచ:
92.001_1 ఏవం నత్వాచ స్తుత్వాచ సర్వే తేతు గజాననం
92.001_3 పునరూచు ర్గణాధ్యక్ష మద్య ధన్యతమా వయం
92.002_1 ధన్యం తపోనోదానంచ జ్ఞానంయజ్ఞశ్చ పూర్వజాః
92.002_3 అద్యనోదృష్టయో ధన్యా యాభిర్దృష్టో గజాననః
92.003_1 ఏవం వాక్యామృతైస్తేషాం స్తుతిభిః పరితోషితః
92.003_3 ఉవాచ శృణ్యతాంతేషాం గాంభీర్యాద్ద్విరదాననః
92.004_1 నైతాదృశం మయాదర్శి బ్రహ్మ విష్ణుశివాదిషు
92.004_3 యత్సాక్షా దృశ్యతే సర్వై రూపంమే నిర్గుణస్యయత్
92.005_1 అతి తుష్టోననయాస్తుత్యా వరాన్దాతు మిహాగతః
92.005_3 యద్యద్యో వాంఛితం తత్త దృణుధ్య మఖిలంతు యత్
92.006_1 ఏవముక్తా స్తదాతేన వికటేన మునీశ్వర
92.006_3 యస్యయద్వాంచింతం తత్త ద్వవ్వృస్తస్మా ద్గజాననాత్
92.007_1 అసంఖ్య త్వాత్తద్వరాణాం నాస్తి శక్తిశ్చతుర్ముఖైః
92.007_3 గదితుం సర్వథాతస్మాదుక్తం సంక్షేమతో మయా
92.008_1 తాస్తాన్దదౌ వరాన్ యాన్ సర్వే వవృర్గజాననం
92.008_3 పునరస్య వదత్సర్వానిదం స్తోత్రం మమప్రియం
92.009_1 త్రిసంధ్యం యః పఠేదేతత్ విద్యావాన్ పుత్రవాన్భవేత్
92.009_3 ఆయురారోగ్య మైశ్వర్యం యశోవృద్ధిం జయోదయం
92.010_1 ప్రాప్నుయా ద్వాంఛితా నర్ధా నంతే చపరమం పదం
92.010_3 పునరూచే గణాధీశః స్తోత్రమేత జ్జపేన్నరః
92.011_1 త్రిసంధ్యం త్రిదినంతస్య సర్వకార్యం భవిష్యతి
92.011_3 యోజపే దష్టదివసం శ్లోకాష్టక మిదం శుభం
92.012_1 అష్టవారం చతుర్థ్యాంతు సోష్టసిద్ధీ రవాప్నుయాత్
92.012_3 యఃపఠే న్మాసమాత్రంతు దశవారం దినేదినే
సమోచయే ద్బంధనా త్తం రాజబద్ధం నసంశయః
92.013_1 విద్యాకామో లభేద్విద్యాం పుత్రార్ధీ పుత్రమాప్నుయాత్
92.013_3 వాంఛితం లభతేసర్వ మేకవింశతి వారతః
92.014_1 యో జపే త్పరయాభక్త్యా గజాననపరో నరః
92.014_3 ఏవముక్త్వా తతోదేవః సర్వేషా మేవపశ్యతాం
92.015_1 ఆంతర్దధే ఖిలాదారః సుముఖో సౌగజాననః
92.015_3 తేచ చక్రుస్తదా మూర్తిం గణేశస్య శుభాననాం
92.016_1 ప్రతిష్టాప్య చ తాంస్థూలే ప్రాసాదే రత్ననిర్మితే
92.016_3 సుముఖేతి చతస్యాస్తే నామచక్రుః సువిశ్రుతం
92.017_1 సంపూజ్యచ నమస్కృత్వా స్వం స్వం స్థానం యయుస్సురాః
92.017_3 సర్వేతే మునయోలోకాః సర్వకార్యరతా స్తదా
92.018_1 కేచిత్తస్య నామచక్రు రేకదంతితిస్ఫుటం
92.018_3 గంధర్వైః కిన్నరైరన్యా స్థాపితా మూర్తిరుత్తమాః
92.019_1 ప్రాసాదే కాంచనే శ్రేష్టే2నేకధా పరిపూజ్యచ
92.019_3 కపిలేతి చనామాస్యాః స్థాపయామాసు రుత్తమం
92.020_1 గుహ్యకా శ్చారణాస్సిద్ధాః మూర్తిమన్యాం ప్రచక్రిరే
92.020_3 మహాలయే ప్రతిష్టాప్య నేముశ్చ పుపుజుశ్చ తాం
92.021_1 గజకర్ణేతి నామాస్య చక్రుస్తేతు స్ఫుటార్ధకం
92.021_3 తత్ప్రభావా ద్విమానస్థాః సర్వేతేది వమాక్రమన్ః
92.022_1 లంబోదరేతి నామ్నాచ స్థాపితా సర్వమానవైః
92.022_3 శ్వాపదై రఖిలైరన్యాస్థా పితా మూర్తిరుత్తమా
92.023_1 వికటేతి చతనామ్నా పుపూజుస్తే యయుర్వనం
92.023_3 గిరియశ్చదృమాశ్చాన్యాం మూర్తిం స్థాప్య ప్రపూజ్యచ
92.024_1 విఘ్ననాశన ఇత్యేవం నామకృత్యా స్తితాస్తుత్
92.024_3 తత్ప్రసాదాశ్చ తేఖ్యాతా సర్వతాశ్చ దృమం స్తదా
92.025_1 సర్వైః పక్షిగణైర్మూర్తిః స్థాపితా రత్నకాంచనీ
92.025_3 గణాధిపేతి నామ్నాత్తైః పూజితాచ నమస్కృతా
92.026_1 సర్వైర్విషధరైరేకా స్థాపితా గణనాయకీ
92.026_3 యస్యాహూతిః కృతా తైస్తుధూమకేతు రితిస్ఫుటా
92.027_1 సర్వై ర్జలాశయైరేకా ప్రతిమా స్థాపితాశుభా
92.027_3 గణాధ్యక్షేతి నామ్నా సాపూజితా పరమోత్సవైః
92.028_1 కృమి కీటాది నిచయైః వనస్పత్యోషధీ గణైః
92.028_3 స్థాపితా పరమామూర్తిః ఫాలచంద్రేతి విశ్రుతా
92.029_1 అన్యై స్సచేతనైరన్యా రత్నప్రాసాద మధ్యగా
92.029_3 వైనాయకీ మహామూర్తిః పూజితా భక్తిభావతః
92.030_1 గజాననాఖ్యయా ఖ్యాతా సర్వేషాం సర్వకామదా
92.030_3 తేతే జగత్రయేఖ్యాతా స్తత్తజ్ఞాత్యా బభూవిరే
92.031_1 సుఖినః స్వస్వకార్యేషు దక్షా దేవప్రసాదతః
92.031_3 ప్రత్యేక నామకధనే నశక్తిర్మమ వర్తనే
92.032_1 సారం సారం ప్రగృహ్యేవ కృతంనామ్నాం సహస్రకం
92.032_3 తతోపి సారభూతాని ప్రోక్తాని ద్వాదశైవతు
92.033_1 సముద్ర మధనాద్యద్వ ద్రత్నానీవ చతుర్ధశ
92.033_3 ఏవం సంక్షేమతో బ్రహ్మన్మహిమా తేభివర్ణితః
92.034_1 విస్తరాత్కధితుం శేషో నేశో నేశోప్యహం హరిః
92.034_3 ఇంద్రాది మశకానాంచ జీవానాం యక్షరక్షసాం
92.035_1 తత్ర కాగణనాకార్యా మయాసత్యవతీ సుత
92.035_3 తస్మా త్సర్వేషు కార్యేషు పూజనీయో గజాననః
92.036_1 యేన పూజయతే దేవ దేవం విఘ్నవినాశనం
92.036_3 స దురాత్మాపరిత్యాజ్యో ఛాండాల ఇవదూరతః
మునిరువాచ:
92.037_1 అనుక్రమేణ ధయాని నామాని ద్వాదశైవమే
92.037_3 శ్రవణా త్పఠనోదేషాం సర్వం నిర్విఘ్నతా మియాత్
బ్రహ్మోవాచ:
92.038_1 సుముఖ శ్చైకదంతశ్చ కపిలో రోగజకర్ణకః
92.038_3 లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో గణాధిపః
92.039_1 ధూమ్రకేతు ర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః
92.039_3 ద్వాదశైతాని నామాని యఃపఠే చ్ర్ఛుణుయాదపి
92.040_1 విద్యారంభే వివాహేచ ప్రవేశే నిర్గమే తథా
92.040_3 సంగ్రామే సంకటేచైవ విఘ్నస్తస్య నజాయతే
92.041_1 శుక్లాంబరధరం దేవం శశివర్ణం చతుర్భుజం
92.041_3 ప్రసన్న వదనం ధ్యాయే త్సర్వ విఘ్నోపశాంతయే
92.042_1 కోటికన్యా ప్రదానాని కోటి యజ్ఞవ్రతానిచ
92.042_3 తపాంసి యానిసర్వాణి తీర్ధాన్యాయతనాని చ
స్వర్ణభార సహస్రాణి కోటిదానాని యాన్యపి
92.043_1 శతాంశ మేషాం పుణ్యస్య తాని నామ్నాం నయాంతిచ
92.043_3 ఇమాని ప్రాతరుద్ధాయ శుచిర్భూత్వా సమాహితః
యఃపఠే న్మానవోభక్త్యా విఘ్నానోయాంతి తం నరం
సిధ్యంతి సర్వకార్యాణి మోక్షమంతే వ్రజత్యసౌర్
92.044_1 తస్య దర్శనతోలోకాః దేవాః పూతా భవంతిహీ
92.045_1 అతఏవ మునేసౌరాః శాక్తా శైవాశ్చవైష్ణవాః
92.045_3 ఉక్త్వా ద్వాదశనామాని సర్వకార్యాణి కుర్యతే
92.046_1 స సిధ్యంతి హికార్యాణి ద్వాదశాన్యతమస్యహ
92.046_3 ఉచ్ఛారణం వినా బ్రహ్మం స్తస్మాదేకం సముచ్చరేత్
92.047_1 ఏవం తేమహిమా సర్వః కధితో లేశతోమునే
92.047_3 ఉపాసనా ఫలంనానా యధామతి నిరూపితం
92.048_1 విష్ణునా కధితం యావ త్తావత్తీవ నిరూపితం
92.048_3 సోపి నాంతం జగామాస్య గణేశో పాసనస్యహ
గణేశ నామ మహిమా పూర్ణోజ్ఞాతో నతేనచ
భృగు రువాచ:
92.049_1 ఏవం తేకధితో రాజన్నద్భుతో మహిమా తయా
92.050_1 బ్రహ్మణా సుప్రసన్నేనయో వ్యాసాయ నిరూపితః
92.050_3 ఉపాసనా ఖండమిదం నృపతే మయా
92.051_1 యది తేశ్రవణే శ్రద్ధా తదాన్యదపి వర్ణయే
92.051_3 చరితం గణనాధశ్య సోమకాంతాషు నాశనం
సూత ఉవాచ
92.052_1 ఇతి వఃకధితం నానా కధాంతర సమన్వితం
92.052_3 ఉపాసనం గణేశస్య శౌనకాద్యామహర్షయః
92.053_1 వేదవ్యాసాయ మునయే బ్రహ్మణా యత్సమీరితం
92.053_3 శృణుయా ద్యోగణేశస్య పురాణ మిదముత్తమం
92.054_1 స సర్వామాపదం గమిత్వా భుక్త్వా భోగాననేకశః
92.054_3 పుత్ర పౌత్రసమాయుక్తో జ్ఞాన విజ్ఞాన సంయుతః
92.055_1 లభతే పరమాం ముక్తిం గణేశస్య ప్రసాదతః
92.055_3 న తస్యవునరావృత్తిః కల్పకోటి శతైరపి
92.056_1 యశ్శ్రావయే న్మహా భక్త్యా యధోక్త ఫలభాగ్భవేత్
92.056_3 యధోక్తం సోమకాంతేన శృణ్వతా పరమాదరాత్

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే బ్రహ్మ వ్యాస భృగు సోమకాంత సంవాదే గజానన మహిమా నిరూపణం నామ ద్వినవతితమో అధ్యాయః

ఏతత్ సర్వం శ్రీమద్ గజాననార్పణం


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION