Pitha Nirnaya/ Maha Pitha Nirupanam from Tantra Chudamani

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:25 pm

Pitha Nirnaya/ Maha Pitha Nirupanam from Tantra Chudamani

Postby Admin on Mon Aug 09, 2010 10:38 am

This is Pitha nirnay/ Maha Pitha nirupan, an excerpt of Tantra Chudamani and original source of 51 Sakthi peethas list. We collected it from Sabdakalpadruma.

Tantra Chudamani in English:
shrI gaNAdhipatayE nama:
mahA pITha nirUpaNam |
EkapaNchAshat shaktipIThAni ||
kRitayugE dakSHakratau shivanindAM shrutvA prANAmstyaktavatyA: satyA: sharIraM shirasi dhRitvA bhramati shivE viSHNunA chakrENa CHinnAstasyA avayavA: yatra yatra patitAsta Eva dEshA: EkapaNchAshanmahApIThA: abhavavan| iti paurANikI vArtA|
tESHAM nirUpaNaM yathA|
Ishvara uvAcha‌|
1. mAta: parAtparE! dEvi! sarvajNAna‌mayIshvari!|
kathyatAM mE sarvapIThaM shaktIrbhairava‌dEvatA:||
dEvyuvAcha|
2. shRiNu vatsa! pravakSHyAmi dayAlO! bha‌ktavatsala!|
yAbhirvinA na sidhyanti japasAdhanasatkriyA:||
3. paNchAshadEkapIThAni EvaM bhairavadEvatA:|
angapratyangapAtEna viSHNucha‌krakSHatEna cha||
4. mamAnyavapuSHO dEva! hitAya tvayi kathyatE|
1)brahmarandhraM hingulAyAM bhairavO bhImalOchana:||
5. kOTTarI sA mahAmAyA triguNA sA digambarI|
2)sharkarArE trinEtraM mE dEvI mahiSHamardinI||
6. krOdhIshO bhairavastatra sarvasidhdhipradAyaka‌:|
3)sugandhAyAM nAsikA mE dEvastryambaka‌bhairava:||
7. sundarI sA mahAdEvI sunandA tatra dEvatA|
4)kAshmIrE kaNTha​dEshashcha‍ trisandhyEshvarabhairava:||
8. mahAmAyA bhagavatI guNAtItA varapradA|
5)jvAlAmukhyAM mahAjihvA dEva unmattabhairava:||
9. ambikA siddhidAnAmnI 6)stanaM jAlandharE mama|
bhISHaNO bhairavastatra dEvI tripuramAlinI||
10. 7)hArdapIThaM vaidyanAthE vaidyanAtha‌stu bhairava:|
dEvatA jayadurgAkhyA 8)nEpAlE jAnunI mama||
11. kapAlI bhairava: shrImAna mahAmAyA cha dEvatA|
9)mAnasE dakSHahastO mE dEvI dAkSHAyaNI hara||
12. amarO bhairavastatra sarvasiddhipradAyaka:|
10)utkalE nAbhidEshashcha virajAkSHEtramuchyatE||
13. vimalA sA mahAdEvI jagannAthastu bhairava:|
11)gaNDakyAM gaNDapAtashcha tatrasiddhirnasamshaya:||
14. tatra sA gaNDakIchaNDI chakrapANistu bhairava:|
12)bahulAyAM vAmabAhurbahulAkhyA cha dEvatA||
15. bhIrukO bhairavOdEva: sarvasiddhipradAyaka:|
13)ujjayinyAM kUrpara‌Ncha mAngalya‌: kapilAmbara‌:||
16. bhairava: siddhida: sAkSHAddEvI mangala‌chaNDikA|
14)chaTTalE dakSHabAhurmE bhairavashchandrashEkhara:||
17. vyaktarUpA bhagavatI bhavAnI tatra dEvatA|
vishESHata: kaliyugE va​sAmi chandrashEkharE||
18. 15)tripurAyAM dakSHapadO dEvatA tripurA matA|
bhairavastripurEshashcha sarvAbhISHTa‌phalaprada:||
19. 16)trisrOtAyAM vAmapAdO bhrAmarI bhairavO2mbara:|
17)yOnipIThaM kAmagirau kAmAkhyA tatra dEvatA||
20. yatrAstE triguNAtItA raktapASHANarUpiNI |
yatrAstE mAdhava: sAkSHAta umAnandO2tha bhairava:||
21. sarvadA viharEddEvI tatra muktirnasamshaya:|
tatra shrIbhairavI dEvI tatra cha kSHEtra dEvatA||
22. prachaNDacha‌NDikA tatra mAtangI tripurAmbikA|
bagalA kamalA tatra bhuvanEshI sadhUminI||
23. EtAni varapIThAni shamsanti varabhairava!|
EvaM tA dEvatA: sarvA EvaM tE dasha bhairavA:||
24. sarvatra viralA chA‍haM kAmarUpE gRihE gRihE|
gaurIshikharamAruhya‌ punarjanma na vidyatE|
25. karatOyAM samAsAdya yAvata shikharavAsinIm|
shatayOjanavistIrNaM trikONaM sarvasiddhidam|
26. dEvA maraNamichCHanti kiM punarmAnavAdaya:||
18)bhUtadhAtrI mahAmAyA bhairava: kSHIrakhaNDaka:|
27. yugAdyAyAM mahAdEva! dakSHAnguSHThaM padO mama||
19)nakulIsha: kAlIpIThE dakSHapAdAngulISHu cha|
28. sarvasiddhikarIdEvI kAlikA tatra dEvatA||
20)angulISHu cha hastasya prayAgE lalitA bhava|
29. 21)jayantyAM vAmajanghA cha jayantI kramadIshvara:||
22)bhuvanEshI siddhirUpA kirITasthA kirITata:|
30. dEvatA vimalAnAmnI samvartO bhairavastathA||
23)vAraNAsyAM vishAlAkSHI dEvatA kAlabhairava:|
31. maNikarNEti vikhyAtA kuNDala​Ncha mama shrutE:||
24)kanyAshramE cha pRiSHThaM mE nimiSHO bhairavastathA|
32. sarvaNI dEvatA tatra 25)kurukSHEtrE cha gulphata:||
sthANurnAmnA cha sAvitrI dEvatA 26)maNivEdakE|
33. maNibandhE cha gAyatrI sarvAnandastu bhairava:||
27)shrIshailE cha mama grIvA mahAlakSHmIstu dEvatA|
34. bhairava: shambarAnandO dEshE dEshE vyavasthita:||
28)kANchIdEshE cha kankAlI bhairavO rurunAmaka:|
35. dEvatA dEvagarbhAkhyA 29)nitamba: kAlamAdhavE||
bhairavashchAsitAngashcha‌ dEvI kAlI cha muktidA|
36. dRiSHTvA dRiSHTvA mahAdEva! mantra​siddhimavApnuyAt||
kujavArE bhUtatithau nishArdhE yastu sAdhaka:|
37. natvA pradakSHaNIkRitya‌ mantra​siddhimavApnuyAt||
30)shONAkhyA bhadrasEnastu narmadAkhyE nitambaka:|
38. 31)rAmagirau stanAnyaNcha shivAnI chaNDa​bhairava:||
32)bRindAvanE kEshajAlE umAnAmnI cha dEvatA|
39. bhUtEshO bhairavastatra sarvasiddhipradAyaka:||
33)samhArAkhya UrdhvadantE dEvI nArAyaNI shuchau|
40. 34)adhOdantE mahArudrO vArAhI paNchasAgarE||
35)karatOyAtaTE talpaM vAmE vAmanabhairava:|
41. aparNA dEvatA tatra brahmarUpA karOdbhavA||
36)shrIparvatE talpaM tatra shrIsundarI parA|
42. sarvasiddhikarI sarvA sundarAnanda​bhairava:||
37)kapAlinI bhImarUpA vAmagulphO vibhAsakE|
43. 38)udaraNcha prabhAsE mE chandrabhAgA yashasvinI||
39)vakratuNDO bhairavashchOrdhvOSHThO bhairavaparvatE|
44. avantI cha mahAdEvI lamba​karNastu bhairava:||
40)chibukE bhrAmarI dEvI vikRitAkSHI jalEsthalE (janasthalE)|
45. 41)gaNDO gOdAvarItIrE vishvEshI vishvamAtRikA||
daNDa​pANIrbhairavastu vAmagaNDE tu rAkiNI|
46. amAyO bhairavO vatsa! sarvashailAtmakOpari||
42)ratnAvalyAM dakSHaskandha​: kumArI bhairava: shiva:|
47. 43)mithilAyAmumAdEvI vAmaskandhO mahOdara​:||
44)nalAhATyAM nalApAtO yOgEshO bhairavastathA|
48. tatra sA kAlikA dEvI sarvasiddhipradAyikA||
45)karNATEchaiva karNaM mE abhIrurnAma bhairava:|
49. dEvatA jayadurgAkhyA nAnAbhOgapradAyinI||
46)vakrEshvarE mana:pAtO vakranAthastu bhairava:|
50. nadI pApaharA tatra dEvI mahiSHamardinI||
47)yashOrE pANipadmaNcha dEvatA yashOrEshvarI|
51. chaNDashcha bhairavO yatra tatra siddhimavApnuyAt||
48)aTTahAsE chOSHTha‌pAtO dEvI sA phullarA smRitA|
52. vishvEshO bhairavastatra sarvAbhISHTapradAyaka:||
49)hArapAtO nandipurE bhairavO nandikEshvara:|
53. nandinI sA mahAdEvI tatra siddhirnasamshaya:||
50)lankAyAM nUpurashchaiva bhairavO rAkSHasEshvara:|
54. indrANI dEvatA tatra indrEnArAdhitA purA||
51.)virATa dEshamadhyEtu pAdAngulinipAtanam|
55. bhairavashchAmRitAkhyashcha dEvI tatrAmbikA smRitA||
52?)mAgadhE dakSHajanghA mE vyOmakEshashcha bhairava:|
56. sarvAnandakarI dEvI sarvakAmaphalapradA|
EtastE kathitA: putra! pIThanAthAdhidEvatA:|
57. ajNAtvA bhairavaM pIThaM pIThashaktiNcha shankara||
bhairavairhriyatE sarvaM japapUjAdi sAdhanam|
58. ajNAtvA bhairavaM pIThaM pIThashaktiNcha shankara||
prANanAtha​! na sidhyEta kalpakOTi japAdibhi:|
59. na dEyaM parashiSHyEbhyO nindakAya durAtmanE||
shaThAya vaNchakAyEdaM datvA mRityumavApnuyAt|
60. dadyAt shAntAya shiSHyAya naiSHThikAya shuchau priyE||
sAdhakAya kulInAya mantrI mantrArtha​siddhayE||
iti tantra​chUDAmaNau shivapArvatI samvAdE EkapaNchAshat vidyOtpattau pIThanirNaya: samApta:|

Tantra Chudamani in Sanskrit/ Hindi (Devanagari script):
श्री गणाधिपतये नम:
महा पीठ निरूपणम् |
एकपञ्चाशत् शक्तिपीठानि ||
कृतयुगे दक्षक्रतौ शिवनिन्दां श्रुत्वा प्राणांस्त्यक्तवत्या: सत्या: शरीरं शिरसि धृत्वा भ्रमति शिवे विष्णुना चक्रेण छिन्नास्तस्या अवयवा: यत्र यत्र पतितास्त एव देशा: एकपञ्चाशन्महापीठा: अभववन्| इति पौराणिकी वार्ता|
तेषां निरूपणं यथा|
ईश्वर उवाच‌|
1. मात: परात्परे! देवि! सर्वज्ञान‌मयीश्वरि!|
कथ्यतां मे सर्वपीठं शक्तीर्भैरव‌देवता:||
देव्युवाच|
2. शृणु वत्स! प्रवक्ष्यामि दयालो! भ‌क्तवत्सल!|
याभिर्विना न सिध्यन्ति जपसाधनसत्क्रिया:||
3. पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरवदेवता:|
अङ्गप्रत्यङ्गपातेन विष्णुच‌क्रक्षतेन च||
4. ममान्यवपुषो देव! हिताय त्वयि कथ्यते|
1)ब्रह्मरन्ध्रं हिङ्गुलायां भैरवो भीमलोचन:||
5. कोट्टरी सा महामाया त्रिगुणा सा दिगंबरी|
2)शर्करारे त्रिनेत्रं मे देवी महिषमर्दिनी||
6. क्रोधीशो भैरवस्तत्र सर्वसिध्धिप्रदायक‌:|
3)सुगन्धायां नासिका मे देवस्त्र्यंबक‌भैरव:||
7. सुन्दरी सा महादेवी सुनन्दा तत्र देवता|
4)काश्मीरे कण्ठ​देशश्च‍ त्रिसन्ध्येश्वरभैरव:||
8. महामाया भगवती गुणातीता वरप्रदा|
5)ज्वालामुख्यां महाजिह्वा देव उन्मत्तभैरव:||
9. अम्बिका सिद्धिदानाम्नी 6)स्तनं जालन्धरे मम|
भीषणो भैरवस्तत्र देवी त्रिपुरमालिनी||
10. 7)हार्दपीठं वैद्यनाथे वैद्यनाथ‌स्तु भैरव:|
देवता जयदुर्गाख्या 8)नेपाले जानुनी मम||
11. कपाली भैरव: श्रीमान महामाया च देवता|
9)मानसे दक्षहस्तो मे देवी दाक्षायणी हर||
12. अमरो भैरवस्तत्र सर्वसिद्धिप्रदायक:|
10)उत्कले नाभिदेशश्च विरजाक्षेत्रमुच्यते||
13. विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरव:|
11)गंडक्यां गंडपातश्च तत्रसिद्धिर्नसंशय:||
14. तत्र सा गंडकीचंडी चक्रपाणिस्तु भैरव:|
12)बहुलायां वामबाहुर्बहुलाख्या च देवता||
15. भीरुको भैरवोदेव: सर्वसिद्धिप्रदायक:|
13)उज्जयिन्यां कूर्पर‌ञ्च माङ्गल्य‌: कपिलाम्बर‌:||
16. भैरव: सिद्धिद: साक्षाद्देवी मङ्गल‌चंडिका|
14)चट्टले दक्षबाहुर्मे भैरवश्चंद्रशेखर:||
17. व्यक्तरूपा भगवती भवानी तत्र देवता|
विशेषत: कलियुगे व​सामि चंद्रशेखरे||
18. 15)त्रिपुरायां दक्षपदो देवता त्रिपुरा मता|
भैरवस्त्रिपुरेशश्च सर्वाभीष्ट‌फलप्रद:||
19. 16)त्रिस्रोतायां वामपादो भ्रामरी भैरवो2म्बर:|
17)योनिपीठं कामगिरौ कामाख्या तत्र देवता||
20. यत्रास्ते त्रिगुणातीता रक्तपाषाणरूपिणी |
यत्रास्ते माधव: साक्षात उमानन्दो2थ भैरव:||
21. सर्वदा विहरेद्देवी तत्र मुक्तिर्नसंशय:|
तत्र श्रीभैरवी देवी तत्र च क्षेत्र देवता||
22. प्रचण्डच‌ण्डिका तत्र मातंगी त्रिपुराम्बिका|
बगला कमला तत्र भुवनेशी सधूमिनी||
23. एतानि वरपीठानि शंसन्ति वरभैरव!|
एवं ता देवता: सर्वा एवं ते दश भैरवा:||
24. सर्वत्र विरला चा‍हं कामरूपे गृहे गृहे|
गौरीशिखरमारुह्य‌ पुनर्जन्म न विद्यते|
25. करतोयां समासाद्य यावत शिखरवासिनीम्|
शतयोजनविस्तीर्णं त्रिकोणं सर्वसिद्धिदम्|
26. देवा मरणमिच्छन्ति किं पुनर्मानवादय:||
18)भूतधात्री महामाया भैरव: क्षीरखंडक:|
27. युगाद्यायां महादेव! दक्षाङ्गुष्ठं पदो मम||
19)नकुलीश: कालीपीठे दक्षपादांगुलीषु च|
28. सर्वसिद्धिकरीदेवी कालिका तत्र देवता||
20)अङ्गुलीषु च हस्तस्य प्रयागे ललिता भव|
29. 21)जयन्त्यां वामजङ्घा च जयन्ती क्रमदीश्वर:||
22)भुवनेशी सिद्धिरूपा किरीटस्था किरीटत:|
30. देवता विमलानाम्नी सम्वर्तो भैरवस्तथा||
23)वारणास्यां विशालाक्षी देवता कालभैरव:|
31. मणिकर्णेति विख्याता कुण्डल​ञ्च मम श्रुते:||
24)कन्याश्रमे च पृष्ठं मे निमिषो भैरवस्तथा|
32. सर्वणी देवता तत्र 25)कुरुक्षेत्रे च गुल्फत:||
स्थाणुर्नाम्ना च सावित्री देवता 26)मणिवेदके|
33. मणिबन्धे च गायत्री सर्वानन्दस्तु भैरव:||
27)श्रीशैले च मम ग्रीवा महालक्ष्मीस्तु देवता|
34. भैरव: शम्बरानन्दो देशे देशे व्यवस्थित:||
28)काञ्चीदेशे च कङ्काली भैरवो रुरुनामक:|
35. देवता देवगर्भाख्या 29)नितंब: कालमाधवे||
भैरवश्चासितांगश्च‌ देवी काली च मुक्तिदा|
36. दृष्ट्वा दृष्ट्वा महादेव! मन्त्र​सिद्धिमवाप्नुयात्||
कुजवारे भूततिथौ निशार्धे यस्तु साधक:|
37. नत्वा प्रदक्षणीकृत्य‌ मन्त्र​सिद्धिमवाप्नुयात्||
30)शोणाख्या भद्रसेनस्तु नर्मदाख्ये नितंबक:|
38. 31)रामगिरौ स्तनान्यञ्च शिवानी चण्ड​भैरव:||
32)बृन्दावने केशजाले उमानाम्नी च देवता|
39. भूतेशो भैरवस्तत्र सर्वसिद्धिप्रदायक:||
33)संहाराख्य ऊर्ध्वदन्ते देवी नारायणी शुचौ|
40. 34)अधोदन्ते महारुद्रो वाराही पञ्चसागरे||
35)करतोयातटे तल्पं वामे वामनभैरव:|
41. अपर्णा देवता तत्र ब्रह्मरूपा करोद्भवा||
36)श्रीपर्वते तल्पं तत्र श्रीसुंदरी परा|
42. सर्वसिद्धिकरी सर्वा सुन्दरानन्द​भैरव:||
37)कपालिनी भीमरूपा वामगुल्फो विभासके|
43. 38)उदरञ्च प्रभासे मे चंद्रभागा यशस्विनी||
39)वक्रतुण्डो भैरवश्चोर्ध्वोष्ठो भैरवपर्वते|
44. अवन्ती च महादेवी लम्ब​कर्णस्तु भैरव:||
40)चिबुके भ्रामरी देवी विकृताक्षी जलेस्थले (जनस्थले)|
45. 41)गण्डो गोदावरीतीरे विश्वेशी विश्वमातृका||
दण्ड​पाणीर्भैरवस्तु वामगण्डे तु राकिणी|
46. अमायो भैरवो वत्स! सर्वशैलात्मकोपरि||
42)रत्नावल्यां दक्षस्कंध​: कुमारी भैरव: शिव:|
47. 43)मिथिलायामुमादेवी वामस्कंधो महोदर​:||
44)नलाहाट्यां नलापातो योगेशो भैरवस्तथा|
48. तत्र सा कालिका देवी सर्वसिद्धिप्रदायिका||
45)कर्णाटेचैव कर्णं मे अभीरुर्नाम भैरव:|
49. देवता जयदुर्गाख्या नानाभोगप्रदायिनी||
46)वक्रेश्वरे मन:पातो वक्रनाथस्तु भैरव:|
50. नदी पापहरा तत्र देवी महिषमर्दिनी||
47)यशोरे पाणिपद्मञ्च देवता यशोरेश्वरी|
51. चंडश्च भैरवो यत्र तत्र सिद्धिमवाप्नुयात्||
48)अट्टहासे चोष्ठ‌पातो देवी सा फुल्लरा स्मृता|
52. विश्वेशो भैरवस्तत्र सर्वाभीष्टप्रदायक:||
49)हारपातो नंदिपुरे भैरवो नंदिकेश्वर:|
53. नन्दिनी सा महादेवी तत्र सिद्धिर्नसंशय:||
50)लङ्कायां नूपुरश्चैव भैरवो राक्षसेश्वर:|
54. इन्द्राणी देवता तत्र इन्द्रेनाराधिता पुरा||
51.)विराट देशमध्येतु पादाङ्गुलिनिपातनम्|
55. भैरवश्चामृताख्यश्च देवी तत्राम्बिका स्मृता||
52?)मागधे दक्षजङ्घा मे व्योमकेशश्च भैरव:|
56. सर्वानन्दकरी देवी सर्वकामफलप्रदा|
एतस्ते कथिता: पुत्र! पीठनाथाधिदेवता:|
57. अज्ञात्वा भैरवं पीठं पीठशक्तिञ्च शंकर||
भैरवैर्ह्रियते सर्वं जपपूजादि साधनम्|
58. अज्ञात्वा भैरवं पीठं पीठशक्तिञ्च शंकर||
प्राणनाथ​! न सिध्येत कल्पकोटि जपादिभि:|
59. न देयं परशिष्येभ्यो निन्दकाय दुरात्मने||
शठाय वञ्चकायेदं दत्वा मृत्युमवाप्नुयात्|
60. दद्यात् शान्ताय शिष्याय नैष्ठिकाय शुचौ प्रिये||
साधकाय कुलीनाय मन्त्री मन्त्रार्थ​सिद्धये||
इति तन्त्र​चूडामणौ शिवपार्वती संवादे एकपञ्चाशत् विद्योत्पत्तौ पीठनिर्णय: समाप्त:|

Re: Pitha Nirnaya/ Maha Pitha Nirupanam from Tantra Chudamani

Postby Gian Maria on Wed Jul 01, 2015 9:15 pm

Dear Admin,
I was wondering if there is any English translation of this text at your knowledge (not only the transliteration you provide in this page).

Thank you!

Topic Tags

51 shakti peethas, Sakta pithas darshan, Spiritual India, Stotra, Tantra goddess

  • NAVIGATION