సరో మాహాత్మ్యం

  • వామన పురాణము
                    వామన పురాణంలో ఇరవై మూడవ అధ్యాయం తరువాత చేర్చబడిన సరోవర మహాత్మ్యం
Previous

Return to Board index

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 0 guests