లక్ష్మీదేవి స్వయంగా బలిచక్రవర్తిలో ప్రవేశించడం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:11 am

లక్ష్మీదేవి స్వయంగా బలిచక్రవర్తిలో ప్రవేశించడం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 8:34 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

ఋషయ ఊచుః
బ్రూహి వామనమాహాత్మ్యముత్పత్తిం చ విశేషతః ।
యథా బలిర్నియమితో దత్తం రాజ్యం శతక్రతోః ।। 2.1 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
శృణుధ్వం మునయః ప్రీతా వామనస్య మహాత్మనః ।
ఉత్పత్తిం చ ప్రభావం చ నివాసం కురుజాఙ్గలే ।। 2.2 ।।
తదేవ వంశం దైత్యానాం శృణుధ్వం ద్విజసత్తమాః ।
యస్య వంశే సమభవద్ బలిర్వైరోచనిః పురా ।। 2.3 ।।
దైత్యానామాదిపురుషో హిరణ్యకశిపుః పురా ।
తస్య పుత్రో మహాతేజాః ప్రహ్లాదో నామ దానవః ।। 2.4 ।।
తస్మాద్ విరోచనో జజ్ఞే బలిర్జజ్ఞే విరోచనాత్ ।
హతే హిరణ్యకశిపౌ దేవానుత్సాద్య సర్వతః ।। 2.5 ।।
రాజ్యం కృతం చ తేనేష్టం త్రైలోక్యే సచరాచరే ।
కృతయత్నేషు దేవేషు త్రైలోక్యే దైత్యతాం గతే ।। 2.6 ।।
జయే తథా బలవతోర్మయశమ్బరయోస్తథా ।
శుద్ధాసు దిక్షు సర్వాసు ప్రవృత్తే ధర్మకర్మణి ।। 2.7 ।।
సంప్రవృత్తే దైత్యపథే అయనస్థే దివాకరే ।
ప్రహ్లాదశమ్బరమయైరనుహ్వాదేన చైవ హి ।। 2.8 ।।
దిక్షు సర్వాసు సుప్తాసు గగనే దైత్యపాలితే ।
దేవేషు మఖశోభాం చ స్వర్గస్థాం దర్శయత్సు చ ।। 2.9 ।।
ప్రకృతిస్థే తతో లోకే వర్తమానే చ సత్పథే ।
అభావే సర్వపాపానాం ధర్మభావే సదోత్థితే ।। 2.10 ।।
చతుష్పాదే స్థితే ధర్మే హ్యధర్మే పాదవిగ్రహే ।
ప్రజాపాలనయుక్తేషు భ్రాజమానేషు రాజసు ।
స్వధర్మసంప్రయుక్తేషు తథాశ్రమనివాసిషు ।। 2.11 ।।
అభిషిక్తోऽసురైః సర్వైర్దైత్యరాజ్యే బలిస్తదా ।
హృష్టేష్వసురసంఘేషు నదత్సు ముదితేషు చ ।। 2.12 ।।
అథాభ్యుపగతా లక్ష్మీర్ బలిం పద్మాన్తరప్రభా ।
పద్మోద్యతకరా దేవీ వరదా సుప్రవేశినీ ।। 2.13 ।।
శ్రీరువాచ
బలే బలవతాం శ్రేష్ఠ దైత్యరాజ మహాద్యుతే ।
ప్రీతాస్మి తవ భద్రం తే దేవరాజపరాజయే ।। 2.14 ।।
యత్త్వయా యుధి విక్రమ్య దేవరాజ్యం పరాజితమ్ ।
దృష్ట్వా తే పరమం సత్త్వం తతోऽహం స్వయమాగతా ।। 2.15 ।।
నాశ్చర్యం దానవవ్యాఘ్ర హిరణ్యకశిపోః కులే ।
ప్రసూతస్యాసురేన్ద్రస్య తవ కర్మే దమీదృశమ్ ।। 2.16 ।।
విశేషితస్త్వయా రాజన్ దైత్యేన్ద్రః ప్రపితామహః ।
యేన భుక్తం హి నిఖిలం త్రైలోక్యమిదమవ్యయమ్ ।। 2.17 ।।
ఏవముక్త్వా తు సా దేవీ లక్ష్మీర్దైత్యనృపం బలిమ్ ।
ప్రవిష్టా వరదా సేవ్యా సర్వదేవమనోరమా ।। 2.18 ।।
తుష్టాశ్చ దేవ్యః ప్రవరాః హ్రీః కీర్తిర్ద్యుతిరేవ చ ।
ప్రభా ధృతిః క్షమా భూతిర్ ఋద్ధిర్దివ్యా మహామతిః ।। 2.19 ।।
శ్రుతిఃస్మృతిరిడా కీర్తిః శాన్తిః పుష్టిస్తథా క్రియా ।
సర్వాశ్చప్సరసో దివ్యా నృత్తగీతవిశారదాః ।। 2.20 ।।
ప్రపద్యన్తే స్మ దైత్యేన్ద్రం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ।
ప్రాప్తమైశ్వర్యమతులం బలినా బ్రహ్మవాదినా ।। 2.21 ।।

ఇతి క్షీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే ద్వితీయోऽధ్యాయః


Topic Tags

Mahalakshmi, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION