కశ్యపుడు దేవతలను బ్రహ్మలోకానికి తీసుకువెళ్ళడం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:09 am

కశ్యపుడు దేవతలను బ్రహ్మలోకానికి తీసుకువెళ్ళడం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 8:51 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

ఋషయ ఊచుః
దేవానాం బ్రూహి నః కర్మ యద్వృత్తాస్తే పరాజితాః ।
కథం దేవాతిదేవోऽసౌ విష్ణుర్వామనతాం గతః ।। 3.1 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ।।
బలిసంస్థం చ త్రైలోక్యం దృష్ట్వా దేవః పురన్దరః।
మేరుప్రస్థం యయౌ శక్రః స్వమాతుర్నిలయం శుభమ్ ।। 3.2 ।।
సమీపం ప్రాప్య మాతుశ్చ కథయామాస తాం గిరమ్ ।
ఆదిత్యాశ్చ యథా యుద్ధే దానవేన పరాజితాః ।। 3.3 ।।
అదితిరువాచ।।
యద్యేవం పుత్ర యుష్మాభిర్న శక్యో హన్తుమాహవే ।
బలిర్విరోచనసుతః సర్వైశ్చైవ మరుద్గణైః ।। 3.4 ।।
సహస్రశిరసా శక్యః కేవలం హన్తుమాహవే ।
తేనైకేన సహస్రాక్ష న స హ్యన్యేన శక్యతే ।। 3.5 ।।
తద్వత్ పృచ్ఛామి పితరం కశ్యపం బ్రహ్మవాదినమ్।
పరాజయార్థం దైత్యస్య బలేస్తస్య మహాత్మనః ।। 3.6 ।।
తతోऽదిత్యా సహ సురాః పంప్రాప్తాః కశ్యపాన్తికమ్ ।
తత్రాపశ్యన్త మారీచం మునిం దీప్తతపోనిధిమ్ ।। 3.7 ।।
ఆద్యం దేవగురుం దివ్యం ప్రదీప్తం బ్రహ్మవర్చసా ।
తేజసా భాస్కరాకారం స్థితమగ్నిశిఖోపమమ్ ।। 3.8 ।।
న్యస్తదణ్డం తపోయుక్తం బద్ధకృష్ణాజినామ్బరమ్ ।
వల్కలాజినసంవీతం ప్రదీప్తమివ తేజసా ।। 3.9 ।।
హుతాశమివ దీప్యన్తమాజ్యగన్ధపురస్కృతమ్ ।
స్వాధ్యాయవన్తం పితరం వపుష్మన్తమివానలమ్ ।। 3.10 ।।
బ్రహ్మవాదిసత్యవాదిసురాసురగురుం ప్రభుమ్ ।
బ్రాహ్మణ్యాప్రతిమం లక్ష్మ్యా కశ్యపం దీప్తతేజసమ్ ।। 3.11 ।।
యః స్రష్టా సర్వలోకానాం ప్రజానాం పతిరుత్తమః ।
ఆత్మభావవిశేషేణ తృతీయో యః ప్రజాపతిః ।। 3.12 ।।
అథ ప్రణమ్య తే వీరాః సహాదిత్యా సురర్షభాః ।
ఊచుః ప్రాఞ్జలయః సర్వే బ్రహ్మాణమివ మానసాః ।। 3.13 ।।
అజేయో యుధి శక్రేణ బలిర్దైత్యో బలాధికః ।
తస్మాద్ విధత్త నః శ్రేయో దేవానాం పుష్టివర్ధనమ్ ।। 3.14 ।।
శ్రుత్వా తు వచనం తేషాం పుత్రాణాం కశ్యపః ప్రభుః ।
అకరోద్ గమనే బుద్ధి బ్రహ్మలోకాయ లోకకృత్ ।। 3.15 ।।
కశ్యప ఉవాచ
శక్ర గచ్ఛామ సదనం బ్రహ్మణః పరమాద్భుతమ్ ।
తథా పరాజయం సర్వే బ్రహ్మణః ఖ్యాతుముద్యతాః ।। 3.16 ।।
సహాదిత్యా తతో దేవాయాతాః కాశ్యపమాశ్రమమ్ ।
ప్రస్థితా బ్రహ్మసదనం మహర్షిగణసేవితమ్ ।। 3.17 ।।
తే ముహూర్తేన సంప్రాప్తా బ్రహ్మలోకం సువర్చసః ।
దివ్యైః కామగమైర్యానైర్యథార్హైస్తే మహాబలాః ।। 3.18 ।।
బ్రహ్మాణం ద్రష్టుమిచ్ఛన్తస్తపోరాశినమవ్యాయమ్ ।
అధ్యగచ్ఛన్త విస్తీర్ణా బ్రహ్మణః పరమాం సభామ్ ।। 3.19 ।।
షట్పదోద్గీతమధురాం సామగైః సముదీరితామ్ ।
శ్రేయస్కరీమమిత్రఘ్నీం దృష్ట్వా సంజహృషుస్తదా ।। 3.20 ।।
ఋచో బహ్వచముఖ్యైశ్చ ప్రోక్తాః క్రమపదాక్షరాః ।
శుశ్రువుర్విబుధవ్యాఘ్రా వితతేషు చ కర్మసు ।। 3.21 ।।
యజ్ఞవిద్యావేదవిదః పదక్రమవిదస్తథా ।
స్వరేణ పరమర్షిణాం సా బభూవ ప్రణాదితా ।। 3.22 ।।
యజ్ఞసంస్తవవిద్భిశ్చ శిక్షావిద్భిస్తథా ద్విజైః ।
ఛన్దసాం చైవ చార్థజ్ఞైః సర్వవిద్యావిశారదైః ।। 3.23 ।।
లోకాయతికముఖ్యైశ్చ శుశ్రువుః స్వరమీరితమ్ ।
తత్ర తత్ర చ విప్రేన్ద్రా నియతాః శంసితవ్రతాః ।। 3.24 ।।
జపహోమపరా ముఖ్యా దదృశుః కశ్యపాత్మజాః ।
తస్యాం సభాయామాస్తే స బ్రహ్మ లోకపితామహః ।। 3.25 ।।
సురాసురగురుః శ్రీమాన్ విద్యయా వేదమాయయా ।
ఉపాసన్త చ తత్రైవ ప్రజానాం పతయః ప్రభుమ్ ।। 3.26 ।।
దక్షః ప్రచేతాః పులహో మరీచిశ్చ ద్విజోత్తమాః ।
భృగురత్రిర్వసిష్ఠశ్చ గౌతమో నారదస్తథా ।। 3.27 ।।
విద్యాస్తథాన్తరిక్షం చ వాయుస్తేజో జలం మహో ।
శబ్దః స్పర్శశ్చ రూపం చ రసో గన్ధస్తథైవ చ ।। 3.28 ।।
ప్రకృతిశ్చ వికారశ్చ యచ్చాన్యత్ కారణం మహత్ ।
సాఙ్గోపాఙ్గాశ్చ చత్వారో వేదా లోకపతిస్తథా ।। 3.29 ।।
నయాశ్చ క్రతవశ్చైవ సఙ్కల్పః ప్రాణ ఏవ చ ।
ఏతే చాన్యే చ బహవః స్వయంభువముపాసతే ।। 3.30 ।।
అర్థో ధర్మశ్య కామశ్చ క్రోధో హర్షశ్చ నిత్యశః ।
సక్రో బృహస్పతిశ్చైవ సంవర్త'థ బుధస్తథా ।। 3.31 ।।
శనాశ్చరశ్చ రాహుశ్చ గ్రహాః సర్వే వ్యవస్థితాః ।
మరుతో విశ్వకర్మా చ వసవశ్చ ద్విజోత్తమాః ।। 3.32 ।।
దివాకరశ్చ సోమశ్చ దివా రాత్రిస్తథైవ చ ।
అర్ద్ధమాసాశ్చ మాసాశ్చ ఋతవః షట్ చ సంస్థితాః ।। 3.33 ।।
తాం ప్రవిశ్య సభాం దివ్యాం బ్రహ్మణః సర్వకామికామ్ ।
కశ్యపస్త్రిదశైః సార్ద్ధ పుత్రైర్ధర్మభృతాం వరః ।। 3.34 ।।
సర్వతేజోమయీం దివ్యాం బ్రహ్మర్షిగణసేవితామ్ ।
బ్రాహ్మ్యా శ్రియా సేవ్యమానామ్ అచిన్త్యాం విగతక్లమామ్ ।। 3.35 ।।
బ్రహ్మణం ప్రక్ష్య తే సర్వే పరమాసనమాస్థితమ్ ।
శిరోభిః ప్రణతా దేవం దేవా బ్రహ్మర్షిభిః సహ ।। 3.36 ।।
తతః ప్రణమ్య చరణౌ నియతాః పరమాత్మనః ।
విముక్తాః సర్వపాపేభ్యః శాన్తా విగతకల్మషాః ।। 3.37 ।।
దృష్ట్వా తు తాన్ సురాన్ సర్వాన్ కశ్యపేన సహాగతాన్ ।
ఆహ బ్రహ్మ మహాతేజా దేవానాం ప్రభురీశ్వరః ।। 3.38 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే తృతీయోऽధ్యాయః


Topic Tags

Brahmaloka, Devatas, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION