అదితి చేసిన విష్ణు స్తోత్రం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:08 am

అదితి చేసిన విష్ణు స్తోత్రం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 9:50 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
నారాయణస్తు భగవాఞ్ఛ్రుత్వైవం పరమం స్తవమ్ ।
బ్రహ్మజ్ఞేన ద్విజేన్ద్రేణ కశ్యపేన సమీరితమ్ ।। 6.1 ।।
ఉపాచ వచనం సమ్యక్ తుష్టః పుష్టపదాక్షరమ్ ।
శ్రీమాన్ ప్రీతమనా దేవో యద్వదేత్ ప్రభురీశ్వరః ।। 6.2 ।।
వరం వృణుధ్వం భద్రం వో వరదోऽస్మి సురోత్తమాః ।
కశ్యప ఉవాచ
ప్రీతోऽసి నః సురశ్రేష్ఠ సర్వేషామేవ నిశ్చయః ।। 6.3 ।।
వాసవస్యానుజో భ్రాతా జ్ఞాతీనాం నన్దివర్ధనః ।
అదిత్యా అపి చ శ్రీమాన్ భగవానస్త వై సుతః ।। 6.4 ।।
అదితిర్దేవమాతా చ ఏతమేవార్థముత్తమమ్ ।
పుత్రార్థం వరదం ప్రాహ భగవన్తం వరార్థినీ ।। 6.5 ।।
దేవా ఊచుః
నిఃశ్రేయసార్థం సర్వేషాం దైవతానాం మహేశ్వర ।
త్రాతా భర్తా చ దాతా చ శరణం భవ నః సదా ।। 6.6 ।।
తతస్తానబ్రవీద్విష్ణుర్దేవాన్ కశ్యపమేవ చ ।
సర్వేషామేవ యుష్మాకం యే భవిష్యన్తి శత్రవః ।
ముహూర్తమపి తే సర్వే న స్థాస్యన్తి మమాగ్రతః ।। 6.7 ।।
హత్వాసురాగణన్ సర్వాన్ యజ్ఞభాగాగ్రభేజినః ।
హవ్యాదాంశ్చ సురాన్ సర్వాన్ కవ్యాదాంశ్చ పితృనపి ।। 6.8 ।।
కరిష్యే విబుధశ్రేష్ఠాః పారమేష్ఠ్యేన కర్మణా ।
యథాయాతేన సార్గేణ నివర్తధ్వం సురోత్తమాః ।। 6.9 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
ఏవముక్తే తు దేవేన విష్ణునా ప్రభవిష్ణునా ।
తతః ప్రహృష్టమనసః పూజయన్తి స్మ తం ప్రభుమ్ ।। 6.10 ।।
విశ్వేదేవా మహాత్మానః కశ్యపోऽదితిరేవ చ ।
నమస్కృత్య సురేశాయ తస్మై దేవాయ రంహసా ।। 6.11 ।।
ప్రయాతాః ప్రాగ్దిశం సర్వే విపులం కశ్యపాశ్రమమ్ ।
తే కశ్యపాశ్రమం గత్వా కురుక్షేత్రవనం మహాత్ ।। 6.12 ।।
ప్రసాద్య హ్యదితిం తత్ర తపసే తాం న్యయోజయన్।
థ సా చచార తపో ఘోరం వర్షాణామయుతం తదా ।। 6.13 ।।
తస్యా నామ్నా వనం దివ్యం సర్వకామప్రదం శుభమ్ ।
ఆరాధనాయ కృష్ణస్య వాగ్జితా వాయుభోజనా ।। 6.14 ।।
దైత్యైర్నిరాకృతాన్ దృష్ట్వా తనయానృషిసత్తమాః ।
వృథాపుత్రాహమితి సా నిర్వేదాత్ ప్రణయాద్ధరిమ్ ।
తుష్టావ వాగ్భిరగ్ర్యాభిః పరమార్థవబోధినీ ।। 6.15 ।।
శరణ్యం శరణం విష్ణుం ప్రణతా భక్తవత్సలమ్ ।
దేవదైత్యమయం చాదిమధ్యమాన్తస్వరూపిణమ్ ।। 6.16 ।।
అదితిరువాచ
నమః కృత్యార్తినాశాయ నమః పుష్కరమాలినే ।
నమః పరమకల్యాణ కల్యాణాయాదివేధసే ।। 6.17 ।।
నమః పఙ్కజనేత్రాయ నమః పఙ్కజనాభయే ।
నమః పఙ్కజసంభూతిసంభవాయాత్మయోనయే ।। 6.18 ।।
శ్రియః కాన్తాయ దాన్తాయ దాన్తదృశ్యాయ చక్రిణే ।
నమః పద్మాసిహస్తాయ నమః కనకరేతసే ।। 6.19 ।।
తథాత్మజ్ఞానయజ్ఞాయ యోగిచిన్త్యాయ యోగినే ।
నిర్గుణాయ విశేషాయ హరయే బ్రహ్మరూపిణే ।। 6.20 ।।
జగచ్చ తిష్ఠతే యత్ర జగతో యో న దృస్యతే ।
నమః స్థూలాతిసూక్ష్మాయ తస్మై దేవాయ శార్ఙిడ్ణే ।। 6.21 ।।
యం న పశ్యన్తి పశ్యన్తో జగదప్యఖిలం నరాః ।
అపశ్యద్భిర్జగద్యశ్చ దృశ్యతే హృది సంస్థితః ।। 6.22 ।।
బహిర్జ్యోతి రలక్ష్యో యో లక్ష్యతే జ్యోతిషః పరః ।
యస్మిన్నేవ యతశ్చైవ యస్యైతదఖిలం జగత్ ।। 6.23 ।।
తస్మై సమస్తజగతామ్ అమరాయ నమో నమః ।
ఆద్యః ప్రజాపతిః సోऽపి పితౄణాం పరమః పతిః ।
పతిః సురాణాం యస్తస్మై నమః కృష్ణాయ వేధసే ।। 6.24 ।।
యః ప్రవృత్తైర్నివృత్తైశ్చ కర్మస్తస్మై విరజ్యతే ।
స్వర్గాపవర్గఫలదో నమస్తస్మై గదాభృతే ।। 6.25 ।।
యస్తు సంచిత్యమానోऽపి సర్వం పాపం వ్యపోహతి ।
నమస్తస్మై విశుద్ధాయ పరస్మై హరిమేధసే ।। 6.26 ।।
యే పశ్యన్త్యఖిలాధారమీశానమజమవ్యయమ్ ।
న పునర్జన్మమరణం ప్రాప్నువన్తి నమామి తమ్ ।। 6.27 ।।
యో యజ్ఞో యజ్ఞపరమైరిజ్యతే యజ్ఞసంస్థితః ।
తం యజ్ఞపురుషం విష్ణుం నమామి ప్రభుమీశ్వరమ్ ।। 6.28 ।।
గీయతే సర్వవేదేషు వేదవిద్భిర్విదాం గతిః ।
యస్తస్మై వేదవేద్యాయ నిత్యాయ విష్ణవే నమః ।। 6.29 ।।
యతో విశ్వం సముద్భూతం యస్మిన్ ప్రలయమేష్యతి ।
విశ్వోద్భవప్రతిష్ఠాయ నమస్తస్మై మహాత్మనే ।। 6.30 ।।
ఆబ్రహ్మస్తమ్బపర్యన్తం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ ।
మాయాజాలసమున్నద్ధం తముపేన్ద్రం నమామ్యహమ్ ।। 6.31 ।।
యోऽత్ర తోయస్వరూపస్థో బిభర్త్యఖిలమీశ్వరః ।
విశ్వం విశ్వపతిం విష్ణుం తం నమామి ప్రజాపతిమ్ ।। 6.32 ।।
మూర్త తమోऽసురమయం తద్విధో వినిహన్తి యః ।
రాత్రిజం సూర్యరూపీ చ తముపేన్ద్రం నమామ్యహమ్ ।। 6.33 ।।
యస్యాక్షిణి చన్ద్రసూర్యౌ సర్వలోకశుభాశుభమ్ ।
పశ్యతః కర్మ సతతం తముపేన్ద్రం నమామ్యహమ్ ।। 6.34 ।।
యస్మిన్ సర్వేశ్వరే సర్వం సత్యమేతన్మయోదితమ్ ।
నానృతం తమజం విష్ణుం నమామి ప్రభవావ్యయమ్ ।। 6.35 ।।
యద్యేతత్సత్యముక్తం మే భూయశ్చాతో జనార్దన ।
సత్యేన తేన సకలాః పూర్యన్తాం మే మనోరథాః ।। 6.36 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే షష్ఠోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION