మధుసూదనుడు అదితి గర్భంలో ప్రవేశించడం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:17 am

మధుసూదనుడు అదితి గర్భంలో ప్రవేశించడం

Postby Narmada on Wed Feb 23, 2011 10:01 pm

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
ఏవం స్తుతోऽథ భగవాన్ వాసుదేవ ఉవాచ తామ్ ।
అదృశ్యః సర్వభూతానాం తస్యాః సందర్శనే స్థితః ।। 7.1 ।।
శ్రీభగవానువాచ
మనోరథాంస్త్వమదితే యానిచ్ఛస్యభివాఞ్ఛితాన్ ।
తాంస్త్వం ప్రాప్యసి ధర్మజ్ఞే మత్ప్రసాదాన్న సంశయః ।। 7.2 ।।
శృణు త్వం చ మహాభాగే వరో యస్తే హృతి స్థితః ।
మద్దర్శనం హి విఫలం న కదాచిద్ భవిష్యతి ।। 7.3 ।।
యశ్చేహ త్వద్వనే స్థిత్వా త్రిరాత్రం వై కరిష్యతి ।
సర్వే కామాః సమృధ్యన్తే మనసా యానిహేచ్ఛతి ।। 7.4 ।।
దూరస్థోऽపి వనం యస్తు అదిత్యాః స్మరతే నరః ।
సోऽపి యాతి పరం స్థానం కిం పునర్నివసన్ నరః ।। 7.5 ।।
యశ్చేహ బ్రాహ్మణాన్ పఞ్చ త్రీన్ వా ద్వావేకమేవ వా ।
భోజయేచ్ఛ్రద్ధయా యుక్తాః స యాతి పరమాం గతిమ్ ।। 7.6 ।।
అదితిరువాచ
యది దేవ ప్రసన్నస్త్వం భక్త్యా మే భక్తవత్సల ।
త్రైలోక్యాధిపతిః పుత్రస్తదస్తు మమ వాసవః ।। 7.7 ।।
హృతం రాజ్యం హృతశ్చాస్య యజ్ఞభాగ ఇహాసురైః ।
త్వయి ప్రసన్నే పరద తత్ ప్రాప్నోతు సుతో మమ ।। 7.8 ।।
హృతం రాజ్యం న దుఃఖాయ మమ పుత్రస్య కేశవ ।
ప్రపన్నదాయవిభ్రంశో బాధాం మే కురుతే హృతి ।। 7.9 ।।
శ్రీభగవానువాచ
కృతః ప్రసాదో హి మయా తవ దేవి యథేప్సితమ్ ।
స్వాంశేన చైవ తే గర్భే సంభవిష్యామి కశ్యపాత్ ।। 7.10 ।।
తవ గర్భే సముద్భూతస్తతస్తే యే త్వరాతయః ।
తానహం చ హనిష్యామి నివృత్తా భవ నన్దిని ।। 7.11 ।।
అదితిరువాచ
ప్రసీద దేవదేవేశ నమస్తే విశ్వభావన ।
నాహం త్వాముదరే వోఢుమీశ శక్ష్యామి కేశవ ।
యస్మిన్ ప్రతిష్ఠితం సర్వం విశ్వయోనిస్త్వమీశ్వరః ।। 7.12 ।।
అహం త్వాం చ వహిష్యామి ఆత్మానం చైవ నన్దిని ।
న చ పీడాం కరిష్యామి స్వస్తి తేऽస్తు వ్రజామ్యహమ్ ।। 7.13 ।।
ఇత్యుక్త్వాన్తర్హితే దేవేऽదితిర్గర్భం సమాదధే ।
గర్భస్థితే తతః ఖృష్ణే చచాల సరలా క్షితిః ।
చకమ్పిరే మహాశైలా జగ్ముః క్షోభం మహాబ్ధయః ।। 7.14 ।।
యతో యతోऽదితిర్యాతి దదాతి పదముత్తమమ్ ।
తతస్తతః క్షితిః ఖేదాన్ననామ ద్విజపుఙ్గవాః ।। 7.15 ।।
దైత్యానామపి సర్వేషాం గర్భస్థే మధుసూదనే ।
బభూవ తేజసో హానిర్యథోక్తం పరమేష్ఠినా ।। 7.16 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే సప్మోऽధ్యాయః


Topic Tags

Kurukshetra, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION