ప్రహ్లాదుడు బలిని శపించడం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:10 am

ప్రహ్లాదుడు బలిని శపించడం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 9:24 am

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
నిస్తేజసోऽసురాన్ దృష్ట్వా సమస్తానసురేశ్వరః ।
ప్రహ్లాదమథ పప్రచ్ఛ బలిరాత్మపితామహమ్ ।। 8.1 ।।
బలిరువాచ
తాత నిస్తేజసో దైత్యా నిర్దగ్ధా ఇవ వహ్నినా ।
కిమేతే సహసైవాద్య బ్రహ్మదణ్డహతా ఇవ ।। 8.2 ।।
దురిష్టం కిం తు దైత్యానాం కి కృత్యా విధినిర్మితా ।
నాశాయైషాం సముద్భుతా యేన నిస్తేజసోऽసురాః ।। 8.3 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
ఇత్యసురవరస్తేన పృష్టః పౌత్రేణ బ్రాహ్మణాః ।
చిరం ధ్యాత్వా జగాదేదమసురం తం తదా బలిమ్ ।। 8.4 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ
చలన్తి గిరయో భీమిర్జహాతి సహసా ధతిమ్ ।
సద్యః సముద్రాః క్షుభితా దైత్యా నిస్తేజసః కృతాః ।। 8.5 ।।
సూర్యోదయే యథా పూర్వం తథా గచ్ఛన్తి న గ్రహాః ।
దేవానాం చ పరా లక్ష్మీః కరణేనానుమీయతే ।। 8.6 ।।
మహదేతన్మహాబాహో కారణం దానవేశ్వర ।
న హ్యల్పమితి మన్తవ్యం త్వయా కార్యం కథఞ్చన ।। 8.7 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
ఇత్యుక్త్వా దానవపతిం ప్రహ్లాదః సోऽసురోత్తమః ।
అత్యర్థభక్తో దేవేశం జగామ మనసా హరిమ్ ।। 8.8 ।।
స ధ్యానపథగం కృత్వా ప్రహ్లాదశ్చ మనోऽసురః ।
విచారయామాస తతో యథా దేవో జనార్దనః ।। 8.9 ।।
స దదర్శోదరేऽదిత్యాః ప్రహ్లాదో వామనాకృతిమ్ ।
తదన్తశ్చ వసూన్ రుద్రానశ్వినౌ సరుతాస్తథా ।। 8.10 ।।
సాధ్యాన్ విశ్వే తథాదిత్యాన్ గన్ధర్వోరగరాక్షసాన్ ।
విరోచనం చ తనయం బలిం చాసురనాయకమ్ ।। 8.11 ।।
జమ్భం కుజమ్భం నరకం బాణమన్యాంస్తథాసురాన్ ।
ఆత్మానముర్వీం గగనం వాయుం వారి హుతాశనమ్ ।। 8.12 ।।
సముద్రాద్రిసరిద్ద్వీపాన్ సరాంసి చ పశూన్ మహీమ్ ।
వయోమనుష్యానఖిలాంస్తథైవ చ సరీసృపాన్ ।। 8.13 ।।
సమస్తలోకస్రష్టారం బ్రహ్మణం భవమేవ చ ।
గ్రహనక్షత్రతారాశ్చ దక్షాద్యాంశ్చ ప్రజాపతీన్ ।। 8.14 ।।
సంపశ్యన్ విస్మయావిష్టః ప్రకృతిస్థః క్షణాత్ పునః ।
ప్రహ్లాదః ప్రాహ దైత్యేన్ద్రం బలిం వైరోచినిం తతః ।। 8.15 ।।
తత్సంజ్ఞాతం మయా సర్వం యదర్థం భవతామియమ్ ।
తేజసో హానిరుత్పన్నా శృణ్వన్తు తదశేషతః ।। 8.16 ।।
దేవదేవో జగద్యోనిరయోనిర్జగదాదిజః ।
అనాదిరాదిర్విశ్వస్య వరేణ్యో వరదో హరిః ।। 8.17 ।।
పరావరాణాం పరమః పరాపరసతాం గతిః ।
ప్రభుః ప్రమాణం మానానాం సప్తలోకగురోర్గురుః ।
స్థితిం కర్తు జగన్నాథః సోऽచిన్త్యో గర్భతాం గతః ।। 8.18 ।।
ప్రభుః ప్రభూణాం పరమః పరాణామనాదిమధ్యో భగవాననన్తః ।
త్రైలోక్యమంశేన సనాథమేకః కర్తు మహాత్మాదితిజోऽవతీర్మః ।। 8.19 ।।
న యస్య రుద్రో న చ పద్మయోనిర్నేన్ద్రో న సూర్యేన్దుమరీచిమిశ్రాః ।
జానన్తి దైత్యాధిప యత్స్వరూపం స వాసుదేవః కలయావతీర్ణః ।। 8.20 ।।
యమక్షరం వేదవిదో వదన్తి విశన్తి యం జ్ఞానవిధూతపాపాః ।
యస్మిన్ ప్రవిష్టా న పురర్భవన్తి తం వాసుదేవం ప్రణమామి దేవమ్ ।। 8.21 ।।
భృతాన్యశేషాణి యతో భవన్తి యథోర్మయస్తోయన్ధేరజస్రమ్ ।
లయం చ యస్మిన్ ప్రలయే ప్రయాన్తి తం వాసుదేవం ప్రణతోऽస్మ్యచిన్త్యమ్ ।। 8.22 ।।
న యస్య రూపం న బలం ప్రభావో న చ ప్రతాపః పరమస్య పుంసః ।
విజ్ఞాయతే సర్వపితామహాద్యైస్తం వాసుదేవం ప్రణమామి నిత్యమ్ ।। 8.23 ।।
రూపస్య చక్షుర్గ్రహణే త్వగేషా స్పర్శగ్రహిత్రీ రసనా రసస్య ।
ఘ్రాణం చ గన్ధగ్రహణే నియుక్తం న ఘ్రాణచక్షుః శ్రవణాది తస్య ।। 8.24 ।।
స్వయంప్రకాశః పరమార్థతో యః సర్వేశ్వరో వేదితవ్యః స యుక్త్యా ।
శక్యం తమీడ్యమనఘం చ దేవం గ్రాహ్యం నతోऽహం హరిమీశితారమ్ ।। 8.25 ।।
యేనైకదంష్ట్రేణ సముద్ధృతేయం ధరాచలా ధారయతీహ సర్వమ్ ।
శేతే గ్రసిత్వా సకలం జగద్ యస్తమీడ్యమీశం ప్రణతోऽస్మి విష్ణుమ్ ।। 8.26 ।।
అంశావతీర్ణేన చ యేన గర్భే హృతాని తేజాంసి మహాసురాణామ్ ।
నమామి తం దేవమనన్తమీశమశేషసంసారతరోః కుఠారమ్ ।। 8.27 ।।
దేవో జగద్యోనిరయం మహాత్మా స షోడ్శాంశేన మహాసురేన్ద్రాః ।
సురేన్ద్రమాతుర్జఠరం ప్రవిష్టో హృతాని వస్తేన బలం వపూంషి ।। 8.28 ।।
బలిరువాచ
తాత కోऽయం హరిర్నామ యతో నో భయమాగతమ్ ।
సన్తి మే శతశో దైత్యా వాసుదేవబలాధికాః ।। 8.29 ।।
విప్రచిత్తిః శిబిః శఙ్కురయః శఙ్కుస్తథైవ చ ।
హయశిరా అశ్వశిరా భఙ్గకారో మహాహనుః ।। 8.30 ।।
ప్రతాపీ ప్రఘశః శంభుః కుక్కురాక్షశ్చ దుర్జయః ।
ఏతే చాన్యే చ మే సన్తి దైతేయా దానవాస్తథా ।। 8.31 ।।
మహాబలా మహావీర్యా భూభారధరణక్షమాః ।
ఏషామేకైకశః కృష్ణో న వీర్యార్ద్ధేన సంమితః ।। 8.32 ।।
లోమహర్షమ ఉవాచ
పౌత్రస్యైతద్ వచః శ్రుత్వా ప్రహ్లాదో దైత్యసత్తమః ।
సక్రోధశ్చ బలిం ప్రాహ వైకుణ్ఠాక్షేపవాదినమ్ ।। 8.33 ।।
వినాశముపయాస్యన్తి దైత్యా యే చాపి దానవాః ।
యేషాం త్వమీదృశో రాజా దుర్బుద్ధిరవివేకవాన్ ।। 8.34 ।।
దేవదేవం మహాభాగం వాసుదేవమజం విభుమ్ ।
త్వామృతే పాపసఙ్కల్ప కోऽన్య ఏవం వదిష్యతి ।। 8.35 ।।
య ఏతే భవతా ప్రోక్తాః సమస్తా దైత్యదానవాః ।
సబ్రహ్మకాస్తథా దేవాః స్థావరాన్తా విభూతయః ।। 8.36 ।।
త్వం చాహం చ జగచ్చేదం సాద్రిద్రుమనదీవనమ్ ।
ససముద్రద్వీపలోకోऽయం యశ్చేదం సచరాచరమ్ ।। 8.37 ।।
యస్యాభివాద్యవన్ద్యస్య వ్యాపినః పరమాత్మనః ।
ఏకాంశాంశకలాజన్మ కస్తమేవం ప్రవక్ష్యతి ।। 8.38 ।।
ఋతే వినాశాబిముఖం త్వామేకమవివేకినమ్ ।
దుర్బుద్ధిమజితాత్మానం వృద్ధానం శాసనాతిగమ్ ।। 8.39 ।।
శోచ్యోऽహం యస్య మే గేహే జాతస్తవ పితాధమః ।
యస్య త్వమీదృశః పుత్రో దేవదేవావమానకః ।। 8.40 ।।
తిష్ఠత్వనేకసంసారసంఘాతౌఘవినాశిని ।
కృష్ణే భక్తిరహం తావదవేక్ష్యో భవతా న కిమ్ ।। 8.41 ।।
న మే ప్రియతరః కృష్ణాదపి దేహోऽయమాత్మనః ।
ఇతి జానాత్యయం లోకో భవాంశ్చ దితినన్దన ।। 8.42 ।।
జానన్నపి ప్రియతరం ప్రాణేభ్యోऽపి హరిం మమ ।
నిన్దాం కరోషి తస్య త్వమకుర్వన్ గౌరవం మమ ।। 8.43 ।।
విరోచనస్తవ గురుర్గురుస్తయాప్యహం బలే ।
మమాపి సర్వజగతాం గురుర్నారాయణో హరిః ।। 8.44 ।।
నిన్దాం కరోషి తస్మిస్త్వం కృష్ణే గురుగురోర్గురౌ ।
యస్మాత్ తస్మాదిహైవ త్వమ్ అఇశ్వర్యాద్ భ్రాంశమేష్యసి ।। 8.45 ।।
స దేవో జగతాం నాథో బలే ప్రభుర్జనార్దనః ।
నన్వహం ప్రత్యవేక్ష్యస్తే భక్తిమానత్ర మే గురుః ।। 8.46 ।।
ఏతావన్మాత్రమప్యత్ర నిన్దతా జగతో గురుమ్ ।
నాపేక్షితస్త్వయా యస్మాత్ తస్మాచ్ఛాపం దదామి తే ।। 8.47 ।।
యథా మే శిరసశ్ఛేదాదిదం గురుతరం బలే ।
త్వయోక్తమచ్యుతాక్షేపం రాజ్యభ్రష్టస్తథా పత ।। 8.48 ।।
యథా న కృష్ణాదపరః పరిత్రాణం భవార్ణవే ।
తథాచిరేణ పశ్యేయం భవన్తం రాజ్యవిచ్యుతమ్ ।। 8.49 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే అష్టమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION