వామనావతారం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:08 am

వామనావతారం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 9:29 am

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
ఇతి దైత్యపతిః శ్రుత్వా వచనం రౌద్రమప్రియమ్ ।
ప్రసాదయామాస గురుం ప్రణిపత్య పునః పునః ।। 9.1 ।।
బలిరువాచ
ప్రసీద తాత మా కోపం కురు మోహహతే మయి ।
బలావలేపమూఢేన మయైతద్వాక్యమీరితమ్ ।। 9.2 ।।
మోహాపహతవిజ్ఞానః పపోऽహం దితిజోత్తమ ।
యచ్ఛప్తోऽస్మి దురాచారస్తత్సాధు భవతా కృతమ్ ।। 9.3 ।।
రాజ్యభ్రంశం యశోభ్రంశం ప్రప్స్యామీతి తతస్త్వహమ్ ।
విషణ్ణోऽసి యథా తాత తథైవావినయే కృతే ।। 9.4 ।।
త్రైలోక్యరాజ్యమైశ్వర్యమన్యద్వా నాతిదుర్లభమ్ ।
ససారే దుర్లభాస్తాత గురవో యే భవద్విధాః ।। 9.5 ।।
ప్రసీద తాత మా కోపం కర్తుమర్హసి దైత్యప ।
త్వత్కోపపరిదగ్ధోऽహం పరితప్యే దివానిశమ్ ।। 9.6 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ
వత్స కోపేన మే మోహో జనితస్తేన తే మయా ।
శాపో దత్తో వివేకశ్చ మోహేనాపహృతో మమ ।। 9.7 ।।
యది మోహేన మే జ్ఞానం నాక్షిప్తం స్యాన్మహాసుర ।
తత్కథం సర్వగం జానన్ హరిం కచ్చిచ్ఛపామ్యహమ్ ।। 9.8 ।।
యో యః శాపో మయా దత్తో భవతోऽసురపుఙ్గవ ।
భావ్యమేతేన నూనం తే తస్మాత్త్వం మా విషీద వై ।। 9.9 ।।
అద్యప్రభృతి దేవేశే భగవత్యచ్యుతే హరౌ ।
భవేథా భక్తిమానీశే స తే త్రాతా భవిష్యతి ।। 9.10 ।।
శాపం ప్రాప్య చ మే వీర దేవేశః సంస్మృతస్త్వయా ।
తథా తథా వదిష్యామి శ్రేయస్త్వం ప్రాప్స్యసే యథా ।। 9.11 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
అదితిర్వరమాసాద్య సర్వకామసమృద్ధిదమ్ ।
క్రమేణ హ్యుదరే దేవో వృద్ధిం ప్రాప్తో మహాయశాః ।। 9.12 ।।
తతో మాసేऽథ దశమే కాలే ప్రసవ ఆగతే ।
అజాయత స గోవిన్దో భగవాన్ వామనాకృతిః ।। 9.13 ।।
అవతీర్ణే జగన్నాథే తస్మిన్ సర్వామరేశ్వరే ।
దేవాశ్చ ముముచుర్దుఃఖం దేవమాతాదితిస్తథా ।। 9.14 ।।
వవుర్వాతాః సుఖస్పార్శా నీరజస్కమభూన్నభః ।
ధర్మే చ సర్వభూతానాం తదా మతిరజాయత ।। 9.15 ।।
నోద్వేగశ్చాప్యభూద్ దేహే మనుజానాం ద్విజోత్తమాః ।
తదా హి సర్వభూతానాం ధర్మే మతిరజాయత ।। 9.16 ।।
తం జాతమాత్రం భగవాన్ బ్రహ్మ లోకపితామహః ।
జాతకర్మాదికాం కృత్వా క్రియాం తుష్టావ చ ప్రభుమ్ ।। 9.17 ।।
బ్రహ్మోవాచ
జయాధీశ జయాజేయ జయ విశ్వగురో హరే ।
జన్మమృత్యుజరాతీత జయానన్త జయాచ్యుత ।। 9.18 ।।
జయాజిత జయాశేష జయావ్యక్తస్థితే జయ ।
పరమార్థార్థ సర్వజ్ఞ జ్ఞానజ్ఞేయార్థనిఃసృత ।। 9.19 ।।
జయాశేష జగత్సాక్షిఞ్జగత్కర్తర్జగద్గురో ।
జగతోऽజగదన్తేశ స్థితౌ పాలయతే జయ ।। 9.20 ।।
జయాఖిల జయాశేష జయ సర్వహృదిస్థిత ।
జయాదిమధ్యాన్తమయ సర్వజ్ఞానమయోత్తమ ।। 9.21 ।।
ముముక్షుభిరనిర్దేశ్య నిత్యహృష్ట జయేశ్వర ।
యోగిభిర్ముక్తికామైస్తు దమాదిఘుణభూషణ ।। 9.22 ।।
జయాతిసూక్ష్మ దుర్జ్ఞేయ జయ స్థూల జగన్మయ ।
జయ సూక్ష్మాతిసూక్ష్మ త్వం జయానిన్ద్రియ సేన్ద్రియ ।। 9.23 ।।
జయ స్వమాయాయోగస్థ శేషభోగ జయాక్షర ।
జయైకదంష్ట్రప్రాన్తేన సముద్ధృతవసుంధర ।। 9.24 ।।
నృకేసరిన్ సురారాతివక్షస్థలవిదారణ ।
సామ్ప్రతం జయ విశ్వాత్మన్ మాయావామన కేశవ ।। 9.25 ।।
నిజమాయాపరిచ్ఛిన్న జగద్ధాతర్జనార్దన ।
జయాచిన్త్య జయానేకాస్వరూపైకవిధ ప్రభో ।। 9.26 ।।
వర్ద్ధస్వ వర్ధితానేకవికారప్రకృతే హరే ।
త్వయ్యేషా జగతామీశే సంస్థితా ధర్మపద్ధతిః ।। 9.27 ।।
న త్వామహం న చేశానో నేన్ద్రాద్యాస్త్రిదశా హరే ।
జ్ఞాతుమీశా న మునయః సనకాద్యా న యోగినః ।। 9.28 ।।
త్వం మాయాపటసంవీతో జగత్యత్ర జగత్పతే ।
కస్త్వాం వేత్స్యతి సర్వేశ త్వత్ప్రసాదం వినా నరః ।। 9.29 ।।
త్వమేవారాధితో యస్య ప్రసాదసుముఖః ప్రభో ।
స ఏవ కేవలం దేవం వేత్తి త్వాం నేతరో నజ ।। 9.30 ।।
తదీశ్వరేశ్వరేశాన విభో వర్ద్ధస్వ భావన ।
ప్రభవాయాస్య విశ్వస్య విశ్వాత్మన్ పృథులోచన ।। 9.31 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
ఏలం స్తుతో హృషీకేశః స తదా వామనాకృతిః ।
ప్రహస్య భావగమ్భీరమువాచారూఢసంపదమ్ ।। 9.32 ।।
స్తుతోऽహం భవతా పూర్వమిన్ద్రాద్యైః కశ్యపేన చ ।
మయా చ వః ప్రతిజ్ఞాతమిన్ద్రస్య భువనత్రయమ్ ।। 9.33 ।।
భృయశ్చహం స్తుతోऽదిత్యా తస్యాశ్చాపి మయాశ్రుతమ్ ।
యథా శక్రాయ దాస్యామి త్రైలోక్యం హతకణ్టకమ్ ।। 9.34 ।।
సోऽహం తథా కరిష్యామి యథేన్ద్రో జగతః పతిః ।
భవిష్యతి సహస్రాక్షః సత్యమేతద్ బ్రవీమి వః ।। 9.35 ।।
తతః కృష్ణాజినం బ్రహ్మ హృషీకేశాయ దత్తవాన్ ।
యజ్ఞోపవీతం భగవాన్ దదౌ తస్య బృహస్పతిః ।। 9.36 ।।
ఆషాఢమదదాద్ దణ్డం మరీచిర్బ్రహ్మణః సుతః ।
కమణ్డలుం వసిష్ఠశ్చ కౌశం చీరమథాఙ్గిరాః ।
ఆసనం చైవ పులహః పులస్త్యః పీతవాససీ ।। 9.37 ।।
ఉపతస్థుశ్చ తం వేదాః ప్రణవస్వరభూషణాః ।
శాస్త్రాణ్యశేషాణి తథా సాంఖ్యయోగోక్తయశ్చ యాః ।। 9.38 ।।
స వామనో జటీ దణ్డీ ఛత్రీ ధృతకమణ్డలుః ।
సర్వదేవమయో దేవో బలేరధ్వరమభ్యగాత్ ।। 9.39 ।।
యత్ర యత్ర పదం విప్రా భూభాగే వామనో దదౌ ।
దదాతి భూమిర్వివరం తత్ర తత్రాభిపీడితా ।। 9.40 ।।
స వామనో జడగతిర్మృదు గచ్ఛన్ సపర్వతామ్ ।
సాబ్ధిద్వీపవతీం సర్వాం చాలయామాస భేదినీమ్ ।। 9.41 ।।
బృహస్పతిస్తు శనకైర్మార్గం దర్శయతే శుభమ్ ।
తథా క్రీడావినోదార్థమతిజాడ్యగతోऽభవత్ ।। 9.42 ।।
తతః శేషో మహానాగో నిఃసృత్యాసౌ రసాతలాత్ ।
సాహాయ్యం కల్పయామాస దేవదేవస్య చక్రిణః ।। 9.43 ।।
తదద్యాపి చ విఖ్యాతమహేర్విలమనుత్తమమ్ ।
తస్య సందర్శనాదేవ నాగేభ్యో న భయం భవేత్ ।। 9.44 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే నవమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION