బలికి వరాలు, ఇంద్రుడికి స్వర్గం

Last visit was: Sun Feb 18, 2018 1:07 am

బలికి వరాలు, ఇంద్రుడికి స్వర్గం

Postby Narmada on Thu Feb 24, 2011 11:22 am

వామన పురాణం - సరోవర మహత్మ్యం

లోమహర్షణ ఉవాచ ।
సపర్వతవనాముర్వీం దృష్ట్వా సంక్షుభితాం బలిః ।
పప్రచ్ఛోశనసం శుక్రం ప్రణిపత్య కృతాఞ్జలిః ।। 10.1 ।।
ఆచార్య క్షోభమాయాతి సాబ్ధిభూమిధరా మహీ ।
కస్మాచ్చ నాసురాన్ భాగాన్ ప్రతిగృహ్ణన్తి వహ్నయః ।। 10.2 ।।
ఇతి పృష్టోऽథ బలినా కావ్యో వేదవిదాం వరః ।
ఉవాచ దైత్యాధిపతిం చిరం ధ్యాత్వా మహామతిః ।। 10.3 ।।
అవతీర్ణో జగద్యోనిః కశ్యపస్య గృహే హరిః ।
వామనేనేహ రూపేణ పరమాత్మా సనాతనః ।। 10.4 ।।
స నూనం యజ్ఞమాయాతి తవ దానవపుఙ్గవ ।
తత్పాదన్యాసవిక్షోభాదియం ప్రచలితా మహీ ।। 10.5 ।।
కమ్పన్తే గిరయశ్చేమే క్షుభితా మకరాలయాః ।
నేయం భూతపతిం భూమిః సమర్థా వోఢుమీశ్వరమ్ ।। 10.6 ।।
సదేవాసురగన్ధర్వా యక్షరాక్షసపన్నగా ।
అనేనైవ ధృతా భూమిరాపోऽగ్నిః పవనో నభః ।
ధారయత్యఖిలాన్ దేవాన్ మనుష్యాంశ్చ మహాసురాన్ ।। 10.7 ।।
ఇయమస్య జగద్ధాతుర్మాయా కృష్ణస్య గహ్వరీ ।
ధార్యధారకభావేన యయా సంపీడితం జగత్ ।। 10.8 ।।
తత్సన్నిధానాదసురా న భాగార్హాః సురద్విషః ।
భుఞ్జతే నాసురాన్ భాగానపి తేన త్రయోऽగ్నయః ।। 10.9 ।।
శుక్రస్య వచనం శ్రుత్వా హృష్టరోమాబ్రవీద్ బలిః ।
ధన్యోऽహం కృతపుణ్యశ్చ యన్మే యజ్ఞపతిః స్వయమ్ ।
యజ్ఞమభ్యాగతో బ్రహ్మన్ మత్తః కోऽన్యోऽధికః పుమాన్ ।। 10.10 ।।
యం యోగినః సదోద్యుక్తాః పరమాత్మానమవ్యయమ్ ।
ద్రష్టుమిచ్ఛన్తి దేవోऽసౌ మమాధ్వరముపేష్యతి ।
యన్మయాచార్య కర్తవ్యం తన్మమాదేష్టుమర్హసి ।। 10.11 ।।
శుక్ర ఉవాచ
యజ్ఞభాగభుజో దేవా వేదప్రామాణ్యతోऽసుర ।
త్వయా తు దానవా దైత్య యజ్ఞభాగభుజః కృతాః ।। 10.12 ।।
అయం చ దేవః సత్త్వస్థః కరోతి స్థితిపాలనమ్ ।
విసృష్టం చ తథాయం చ స్వయమత్తి ప్రజాః ప్రభుః ।। 10.13 ।।
భవాంస్తు వన్దీ భవితా నూనం విష్ణుః స్థితౌ స్థితః ।
విదిత్వైవం మహాభాగా కురు యత్ తే మనోగతమ్ ।। 10.14 ।।
త్వయాస్య దైత్యాధిపతే క్వల్పకేऽపి హి వస్తుని ।
ప్రతిజ్ఞా నైవ వోఢవ్యా వాచ్యం సామ తథాఫలమ్ ।। 10.15 ।।
కృతకృత్యస్య దేవస్య దేవార్థం చైవ కుర్వతః ।
అలం దద్యాం ధనం దేవే త్వేతద్వాచ్యం తు యాచతః ।
కృష్ణస్య దేవభూత్యర్థ ప్రవృత్తస్య మహాసుర ।। 10.16 ।।
బలిరువాచ
బ్రహ్మన్ కథమహం బ్రూయామన్యేనాపి హి యాచితః ।
నాస్తీతి కిము దేవస్య సంసాకస్యాఘహారిణః ।। 10.17 ।।
వ్రతోపవాసైర్వివిధైర్ యః ప్రభుర్గృహ్యతే హరిః ।
స మే వక్ష్యతి దేహీతి గోవిన్దఃకిమతోऽధికమ్ ।। 10.18 ।।
యదర్థం సుమహారమ్భా దమశౌచగుణాన్వితైః ।
యజ్ఞా క్రియన్తే యజ్ఞేశః స మే దేహీతి వక్ష్యతి ।। 10.19 ।।
తత్సాధు సుకృతం కర్మ తపః సుచరితం చనః ।
యన్మా దేహీతి విశ్వేశః స్వయమేవ వదిష్యతి ।। 10.20 ।।
నాస్తీత్యహం గురో వక్ష్యే తమభ్యాగతమీశ్వరమ్ ।
ప్రాణత్యాగం కరిష్యేऽహం న తు నాస్తి జనే క్వచిత్ ।। 10.21 ।।
నాస్తీతి యన్మయా నోక్తమన్యేషామపి యాచతామ్ ।
వక్ష్యామి కథమాయాతే తదద్య చామరేऽచ్యుతే ।। 10.22 ।।
శ్లాఘ్య ఏవ హి వీరాణాం దానాచ్చాపత్సమాగమః ।
న బాధాకారి యద్దానం తదఙ్గం బలవత్ స్మృతమ్ ।। 10.23 ।।
మద్రాజ్యే నాసుఖీ కశ్చిన్న దరిద్రో న చాతురః ।
న దుఃఖితో న చోబ్దిగ్నో న శమాదివివర్జితః ।। 10.24 ।।
హృష్టస్తుష్టః సుగన్ధీ చ తృప్తః సర్వసుఖాన్వితః ।
జనః సర్వో మహాభాగ కిముతాహం సదా సుఖీ ।। 10.25 ।।
ఏతద్విశిష్టమత్రాహం దానబీజఫలం లభే ।
విదితం మునిశార్దుల మయైతత్ త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ ।। 10.26 ।।
మత్ప్రసాదపరో నూనం యజ్ఞేనారాధితో హిరః ।
మమ దానమవాప్యాసౌ పుష్ణాతి యది దేవతాః ।। 10.27 ।।
ఏతద్బీజవరే దానబీజం పతతి చేద్ గురౌ ।
జనార్దనే మహాపాత్రే కిం న ప్రాప్తం తతో మయా ।। 10.28 ।।
విశిష్టం మమ తద్దానం పరితుష్టాశ్చ దేవతాః ।
ఉవభోగాచ్ఛతగుణం దానం సుఖకరం స్మృతమ్ ।। 10.29 ।।
మత్ప్రసాదపరో నూనం జజ్ఞేనారాధితో హరిః ।
తేనాభ్యేతి న సందేహో దర్శనాదుపకారకృత్ ।। 10.30 ।।
అథ కోపేన చాభ్యేతి దేవభాగోపరోధతః ।
మాం నిహన్తుం తతో హి స్యాద్ వధః శ్లాఘ్యతరోऽచ్యుతాత్ ।। 10.31 ।।
ఏతజ్జ్ఞాత్వా మునిశ్రేష్ఠ దానవిఘ్నాకరేణ మే ।
నైవ భావ్యం జగన్నాథే గోవిన్దే సముపస్థితే ।। 10.32 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
ఇత్యేవం వదతస్తస్య ప్రాప్తస్తత్ర జనార్దనః ।
సర్వదేవమయోऽతిన్త్యో మాయావామనరూపధృక్ ।। 10.33 ।।
తం దృష్ట్వా యజ్ఞవాటం తు ప్రవిష్టమసురాః ప్రభుమ్ ।
జగ్ముః ప్రభావతః క్షోభం తేజసా తస్య నిష్ప్రభాః ।। 10.34 ।।
జేషుశ్చ మునయస్తత్ర యే సమేతా మహాధ్వరే ।
వసిష్ఠో గాధిజో గర్గో అన్యే చ మునిసత్తమాః ।। 10.35 ।।
బలిశ్చైవాఖిలం జన్మ మేనే శఫలమాత్మనః ।
తతః సంక్షోభమాపన్నో న కశ్చిత్ కిఞ్చిదుక్తవాన్ ।। 10.36 ।।
ప్రత్యేకం దేవదేవేశం పూజయామాస తేజసా ।
అథాసురపతి ప్రహ్వం దృష్ట్వా మునివరాశ్చ తాన్ ।। 10.37 ।।
దేవదేవపతిః సాక్షాద్ విష్ణుర్వామనరూపధృక్ ।
తుష్టావ యజ్ఞం వహ్నిం చ యజమానమథార్చితః ।
యజ్ఞకర్మాధికారస్థాన్ సదస్యాన్ ద్రవ్యసంపదమ్ ।। 10.38 ।।
సదస్యాః పాత్రమఖిలం వామనం ప్రతి తత్క్షణాత్ ।
యజ్ఞవాటస్థితం విప్రాః సాధు సాధ్విత్యుదీరయన్ ।। 10.39 ।।
స చార్ఘమాదాయ బలిః ప్రోద్భూతపులకస్తదా ।
పూజయామాస గోవిన్దం ప్రాహ చేదం మహాసురః ।। 10.40 ।।
బలిరువాచ
సువర్ణరత్నసంఘాతో గజాశ్వసమితిస్తథా ।
స్త్రియో వస్త్రాణ్యలఙ్కారాన్ గావో గ్రామాశ్చ పుష్కలాః ।। 10.41 ।।
సర్వే చ సరలా పృథ్వీ భవతో వా యదీప్సితమ్ ।
తద్ దదాసి వృణుష్వేష్టం మమార్థాః సన్తి తే ప్రియాః ।। 10.42 ।।
ఇత్యుక్తో దైత్యపతినా ప్రీతిగర్భాన్వితం వచః ।
ప్రాహ సస్మితగమ్భీరం భగవాన్ వామనాకృతిః ।। 10.43 ।।
మమాగ్నిశరణార్థాయ దేహి రాజన్ పదత్రయమ్ ।
సువర్ణగ్రామరత్నాది తదర్థిభ్యః ప్రదీయతామ్ ।। 10.44 ।।
బలిరువాచ
త్రిభిః ప్రయోజనం కిం తే పదైః పదవతాం వర ।
శతం శతసహస్రం వా పదానాం మార్గతాం భవాన్ ।। 10.45 ।।
శ్రీవామన ఉవాచ
ఏతావతా దైత్యపతే కృతకృత్యోऽస్మి మార్గణే ।
అన్యేషామర్థినాం విత్తమిచ్ఛయా దాస్యతే భవాన్ ।। 10.46 ।।
ఏతచ్ఛ్రుత్వా తు గదితం వామనస్య మహాత్మనః ।
వాచయామాస వై తస్మై వామనాయ మహాత్మనే ।। 10.47 ।।
పాణౌ తు పతితే తోయే వామనోऽభూదవామనః ।
సర్వేదేవమయం రూపం దర్శయామాస తత్క్షణాత్ ।। 10.48 ।।
చన్త్రసూర్యౌ తు నయనే ద్యౌః శిరశ్చరణౌ క్షితిః ।
పాదాఙ్గుల్యః పిశాచాస్తు హస్తాఙ్గుల్యశ్చ గుహ్యకాః ।। 10.49 ।।
విశ్వేదేవాశ్చ జానుస్థా జఙ్ఘే సాధ్యాః సురోత్తమాః ।
యక్షా నఖేషు సంభూతా రేఖాస్వప్సరసస్తథా ।। 10.50 ।।
దృష్టిరృక్షాణ్యశేషాణి కేశాః సూర్యాశవః ప్రభోః ।
తారకా రోమకూపాణి రోమేషు చ మహర్షయః ।। 10.51 ।।
బాహవో విదిశస్తస్య దిశః శ్రోత్రే మహాత్మనః ।
అశ్వినౌ శ్రవణే తస్య నాసా వాయుర్మహాత్మనః ।। 10.52 ।।
ప్రసాదే చన్ద్రమా దేవో మనో ధర్మః సమాశ్రితః ।
సత్యమస్యాభవద్ వాణీ జిహ్వా దేవీ సరస్వతీ ।। 10.53 ।।
గ్రీవాదితిర్దేవమాతా విద్యాస్తద్వలయస్తథా ।
స్వర్గద్వారమభూన్మైత్రం త్వష్టా పూషా చ వై భ్రువౌ ।। 10.54 ।।
ముఖే వైశ్వానరశ్చాస్య వృషణౌ తు ప్రజాపతిః ।
హృదయం చ పరం బ్రహ్మ పుంస్త్వం వై కశ్యపో మునిః ।। 10.55 ।।
పృష్ఠేऽస్య వసవో దేవా మరుతః సర్వసంధిషు ।
వక్షస్థలే తథా రుద్రో ధైర్యే చాస్య మహార్ణవః ।। 10.56 ।।
ఉదరే చాస్య గన్ధర్వా మరుతశ్చ మహాబలాః ।
లక్ష్మీర్మేధా ధృతిః కాన్తిః సర్వవిద్యాశ్చ వై కటిః ।। 10.57 ।।
సర్వజ్యోతీంషి యానీహ తపశ్చ పరమం మహత్ ।
తస్య దేవాధిదేవస్య తేజః ప్రోద్భూతముత్తమమ్ ।। 10.58 ।।
తనౌ కుక్షిషు వేదాశ్చ జానునీ చ మహామఖాః ।
ఇష్టయః పశవశ్చాస్య ద్విజానాం చేష్టితాని చ ।। 10.59 ।।
తస్య దేవమయం రూపం దృష్ట్వా విష్ణోర్మహాత్మనః ।
ఉపసర్పన్తి తే దైత్యాః పతఙ్గా ఇవ పావకమ్ ।। 10.60 ।।
చిక్షురస్తు మహాదైత్యః పాదాఙ్గుష్ఠం గృహీతవాన్ ।
దన్తాభ్యాం తస్య వై గ్రీవామఙ్గుష్ఠేనాహనద్ధరిః ।। 10.61 ।।
ప్రమథ్య సర్వానసురాన్ పాదహస్తతలైర్విభుః ।
కృత్వా రూపం మహాకాయం సంజహారాశు మేదినీమ్ ।। 10.62 ।।
తస్య విక్రమతో భూమిం చన్ద్రాదిత్యౌ స్తనాన్తరే ।
నభో విక్రమమాణస్య సక్థిదేశే స్థితావుభౌ ।। 10.63 ।।
పరం విక్రమమాణస్య జానుమూలే ప్రభాకరౌ ।
విష్ణోరాస్తాం స్థితస్యైతౌ దేవపాలనకర్మణి ।। 10.64 ।।
జిత్వా లోకత్రయం తాంశ్చ హత్వా చాసురపుఙ్గవాన్ ।
పురన్దరాయ త్రైలోక్యం దదౌ విష్ణురురుక్రమః ।। 10.65 ।।
సుతలం నామ పాతాలమధస్తాద్వసుధాతలాత్ ।
బలేర్దత్తం భగవతా విష్ణునా ప్రభవిష్ణునా ।। 10.66 ।।
అథ దైత్యైశ్వరం ప్రాహ విష్ణుః సర్వేశ్వరేశ్వరః ।
యత్ త్వయా సలిలం దత్తం గృహీతం పాణినా మయా ।। 10.67 ।।
కల్పప్రమాణం తస్మాత్ తే భవిష్యత్యాయురుత్తమమ్ ।
వైవఖతే తథాతీతే కాలే మన్వన్తరే తథా ।। 10.68 ।।
సావర్ణికే తు సంప్రాప్తే భవానిన్ద్రో భవిష్యతి ।
ఇదానీం భువనం సర్వం దత్తం శక్రాయ వై పురా ।। 10.69 ।।
చతుర్యుగవ్యవస్థా చ సాధికా హ్యేకసప్తతిః ।
నియన్తవ్యా మయా సర్వే యే తస్య పరిపన్థినః ।। 10.70 ।।
తేనాహం పరయా భక్త్యా పూర్వమారాధితో బలే ।
సుతలం నామ పాతాలం సమాసాద్య వచో మమ ।। 10.71 ।।
వసాసుర మమాదేశం యథావత్పరిపాలయన్ ।
తత్ర దేవసుఖోపేతే ప్రాసాదశతసంకులే ।। 10.72 ।।
ప్రోత్ఫుల్లపద్మసరసి హ్వదసుద్ధసరిద్వరే ।
సుగన్ధీ పూపసంపన్నో వరాభరమభూషితః ।। 10.73 ।।
స్రక్చన్దనాదిదిగ్ధాఙ్గో నృత్యగీతమనోహరాన్ ।
ఉపభుఞ్జన్ మహాభోగాన్ వివిధాన్ దానవేశ్వర ।। 10.74 ।।
మమాజ్ఞయా కాలమిమం తిష్ఠ స్త్రీశతసంవృతః ।
యావత్సురైశ్చ విప్రైశ్చ న విరోధం గమిష్యసి ।। 10.75 ।।
తావత్ త్వం భుఙ్క్ష్వ సంభోగాన్ సర్వకామసమన్వితాన్ ।
యదా సురైశ్చ విప్రైశ్చ విరోధం త్వం కరిష్యసి ।
బన్ధిష్యన్తి తదా పాసా వారుణా ఘోరదర్శనాః ।। 10.76 ।।
బలిరువాచ
తత్రాసతో మే పాతాలే భగవన్ భవదాజ్ఞయా ।
కిం భవిష్యత్యుపాదానముపభోగోపపాదకమ్ ।
ఆప్యాయితో యేన దేవ స్మరేయం త్వామహం సదా ।। 10.77 ।।
శ్రీభగవానువాచ
దానాన్యవిధిదత్తాని శ్రాద్ధాన్యశ్రోత్రియాణి చ ।
హుతాన్యశ్రద్ధయా యాని తాని దాస్యన్తి తే ఫలమ్ ।। 10.78 ।।
అదక్షిణాస్తథా యజ్ఞాః క్రియాశ్చావిధినా కృతాః ।
ఫలాని తవ దాస్యన్తి అధీతాన్యవ్రతాని చ ।। 10.79 ।।
ఉదకేన వినా పూజా వినా దర్బేణ యా క్రియా ।
ఆజ్యేన చ వినా హోమం ఫలం దాస్యన్తి తే బలే ।। 10.80 ।।
యశ్చేదం స్థానమాశ్రిత్య క్రియాః కాశ్చిత్కరిష్యతి ।
న తత్ర చాసురో భాగో భవిష్యతి కదాచన ।। 10.81 ।।
జ్యేష్ఠాశ్రమే మహాపుణ్యే తథా విష్ణుపదే హ్వదే ।
యే చ శ్రాద్ధాని దాస్యన్తి వ్రతం నియమమేవ చ ।। 10.82 ।।
క్రియా కృతా చ యా కాచిద్ విధినావిధినాపి వా ।
సర్వం తదక్షయం తస్య భవిష్యతి న సంశయః ।। 10.83 ।।
జ్యేష్ఠే మాసి సితే పక్షే ఏకాదస్యాముపోషితః ।
ద్వాదశ్యాం వామనం దృష్ట్వా స్నాత్వా విష్ణుపదే హ్వదే ।
దానం దత్త్వా యథాశక్త్యా ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।। 10.84 ।।
లోమహర్షణ ఉవాచ
బలేర్వరమిమం దత్త్వా శక్రాయ చ త్రివిష్టపమ్ ।
వ్యాపినా తేన రూపేణ జగామాదర్శనం హరిః ।। 10.85 ।।
శశాస చ యథాపూర్వంమిన్ద్రస్త్రైలోక్యమూర్జితః ।
నిఃశేషం చ తదా కాలం బలిః పాతాలమాస్థితః ।। 10.86 ।।
ఇత్యేతత్ కథితం తస్య విష్ణోర్మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।
వామనస్య శృణ్వన్ యస్తు సర్వపాషైః ప్రముచ్యతే ।। 10.87 ।।
బలిప్రహ్లాదసంవాదం మన్త్రితం బలిశుక్రయోః ।
బలేర్విష్ణోశ్చ చరితం యే స్మరిష్యన్తి మానవాః ।। 10.88 ।।
నాధయో వ్యాధయస్తేషాం న చ మోహాకులం మనః ।
భవిష్యతి ద్విజశ్రేష్ఠాః పుంసస్తస్య కదాచన ।। 10.89 ।।
చ్యుతరాజ్యో నిజం రాజ్యమిష్టప్రాప్తిం వియోగవాన్ ।
సమాప్నేతి మహాభాగా నరః శ్రుత్వా కథామిమామ్ ।। 10.90 ।।
బ్రాహ్మణో వేదమాప్నోతి క్షత్రియో జయతే మహీమ్ ।
వైశ్యో ధనసమృద్ధిం చ శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ ।
వామనస్య చ మాహత్మ్యం శృణ్వన్ పాపైః ప్రముచ్యతే ।। 10.91 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సరోమాహాత్మ్యే దశమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Lord Vishnu, Saromahatmya, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION